Методи підвищення фінансової стійкості виробничого підприємства

Рік захисту: 2014

Кількість сторінок:167

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад роботи:

Вступ

Розділ 1. Теорія методів підвищення фінансової стійкості підприємства

1.1 Сутність та види фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства є складним поняттям, яке включає в себе наявність стабільних джерел фінансування, ефективну взаємодію з контрагентами, особливо кредиторами, достатню прибутковість для підтримання конкурентних переваг на ринку і т.д. Щодо видів фінансової стійкості , то виділяють поточну, потенційну, реальну та формальну стійкість. В залежності від фінансового стану фінансова стійкість може бути абсолютна, нормальна, незадовільна, кризова. Щодо факторів, що визначають стан фінансової стійкості, то їх є надзвичайно велика кількість, проте загалом діляться на три групи – базові, похідні та деталізуючі.

1.2 Теоретичні засади аналізу фінансової стійкості підприємстві

Охарактеризована методика аналізу фінансової стійкості підприємства. Інформаційною базою є баланс, звіт про фінансові результати, інші звітні дані підприємства, загальноекономічні дані ринку товарів та фінансового ринку тощо. Обґрунтовано процес розрахунку тривимірного показника фінансової стійкості. Основними етапами процесу аналізу фінансової стійкості є визначення обсягу реального власного капіталу, визначення достатності джерел фінансування запасів та типу фінансового стану підприємства та оцінка відносних показників фінансової стійкості.

1.3 Методичні підходи до підвищення фінансової стійкості в системі фінансового менеджменту підприємства

Визначені основні етапи підвищення фінансової стійкості в системі фінансового менеджменту підприємства. Зокрема це постановка завдань, стратегії і тактики стійкого фінансового розвитку підприємства, розробка альтернатив розвитку та формування основних шляхів розвитку, прогноз економічної активності підприємства за перспективними напрямками економічного росту, оцінка витрат на реалізацію кожної альтернативи використання фінансових ресурсів та розрахунок її ефективності з точки зору поставлених цілей. Деталізована сутність кожного етапу. Згруповано основні напрямки та дії щодо покращення фінансового стану.

Розділ 2 Організаційно-економічна характеристика приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольної продукції «Росинка»

2.1. Загальноекономічна характеристика ПрАТ «Київський завод безалкогольної продукції «Росинка»

Організаційна структура управління та загальна структура підприємства є чіткими та направлені на вирішення конкретних завдань. Щодо загальних техніко-економічних показників діяльності підприємства, то його діяльність протягом періоду 2011 – 2013 років була від’ємною. У той же час продуктивність праці співробітників зростає, що є позитивною тенденцією, а матеріаломісткість продукції – знижується. Загалом у діяльності підприємства спостерігаються суперечливі тенденції.

2.2. Оцінка стану охорони праці на підприємстві

Система охорони праці на підприємстві має чітку структуру яку очолює безпосередньо голова правління, тобто директор. Певними функціями у системі наділене значне коло учасників - медсестра медпункту, начальник відділу управління персоналом, начальник планово-економічного відділу, провідний електрик, головний бухгалтер, заступник голови правління, начальник адміністративно-господарського відділу, начальник відділу технології та контролю, головний механік, інші керівники структурних підрозділів.

2.3.Аналіз майнового стану, платоспроможності та ліквідності підприємства

Визначено, що відбувається оптимізація політики управління дебіторською заборгованістю – згідно даних балансу підприємства обсяг дебіторської заборгованості за товари та послуги, перед бюджетом та за виданими авансами скорочувався. Відповідно менша сума коштів відволікалася на розрахунки. Політика управління активами підприємства є задовільною, хоча існує резерв скорочення обсягу оборотних активів через зниження суми виробничих запасів та запасів готової продукції, а також збільшення обсягу виробничих активів – завдяки завершенню незавершеного виробництва. Система відносних показників майнового стану дозволила визначити, що у досліджуваного підприємства існують певні негаразди із політикою управління основними засобами. Їх моральна а фізична зношеність зростає, а процес оновлення – сповільнюється. Також скорочується роль основних засобів у загальній сумі активів підприємства. Вирішити цю проблему можна через скорочення обсягу незавершеного виробництва. Щодо платоспроможності, то загалом протягом досліджуваного періоду підприємство було здатне відповідати за своїми зобов’язаннями.

Розділ 3. Аналіз фінансової стійкості приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольної продукції «Росинка»

3.1 Оцінка показників фінансової стійкості приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольної продукції «Росинка»

У приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольної продукції «Росинка»» чітко прослідковується погіршення фінансового стану. У той же час констатуємо, що підприємству загрожують у більшій мірі довгострокові фінансові ризики, ніж короткострокові, адже більша частина залучених коштів – це довгострокові зобов’язання. Фінансово-економічна рівновага залишає бажати кращого – підприємство не може профінансувати за рахунок власних коштів нефінансові активи. Основною причиною стрімкого погіршення ситуації є наростання обсягу чистого збитку та, відповідно, різке скорочення обсягу нерозподіленого прибутку.

3.2 Визначення стану фінансової стійкості приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольної продукції «Росинка»

За усіма чотирма використаними моделями – трьохкоефіцієнтного показника, модель фінансової стійкості зрілих підприємств, модель економічної безпеки та модель платоспроможності підприємства, у товариства «Росинка» спостерігається стабільне щорічне погіршення стану фінансової стійкості – з абсолютної у 2011 році до проблемної у 2013 році. Проте поточний стан не є найгіршим, а тому важливо вчасно запровадити відповідні заходи для стабілізації ситуації. Щодо запасу економічної безпеки, то у підприємства її немає, а тому необхідно працювати в напрямку, як було виявлено із відповідної моделі, скорочення постійних витрат та нарощення обсягу реалізації продукції. Це дасть змогу забезпечити покращення фінансової стійкості.

3.3 Використання економіко-математичних моделей імовірності банкрутства для характеристики фінансової стійкості підприємства

Розглянуті моделі фінансової стійкості підприємства та імовірності банкрутства свідчать, що фінансовий стан підприємства погіршувався щорічно, проте все ще існує можливість відновлення фінансової стійкості, для чого потрібно працювати в напрямку оптимізації структури капіталу в сторону підвищення обсягу власного та забезпечення зростання обсягу чистого прибутку приватного акціонерного товариства.

Розділ 4. Розвиток методів підвищення фінансової стійкості приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольної продукції «Росинка»

4.1. Використання зарубіжного досвіду в розвитку методів підвищення фінансової стійкості підприємства

Ми запропонували вітчизняним підприємствам, зокрема досліджуваному звернути увагу на три напрямки підвищення фінансової стійкості, які активно використовують зарубіжні підприємства. Перш за все, випуск акцій та їх розміщення на міжнародній біржі може забезпечити вирішення проблеми різкого зниження фінансової автономії досліджуваного підприємства. Також механізм управління ризиками передбачає використання значного арсеналу інструментів для мінімізації впливу реалізованого фінансового ризику на фінансову стійкість підприємства. Окрім цього ми рекомендуємо звернути увагу на механізм факторингу, який є доступним в Україні, проте ще не активно використовується підприємства – в умовах значної дебіторської заборгованості дозволяє отримати кошти для подальшого фінансування діяльності підприємства.

4.2. Розробка заходів щодо підвищення фінансової стійкості підприємства

Ми запропонували досліджуваному підприємству змінити спосіб фінансування активів на більш помірний. Для цього необхідно залучити 16687,5 тис.грн. власних коштів та вивільнити відповідну суму короткострокових зобов’язань. Для цього ми пропонуємо використати захід, що був запропонований у попередньому підрозділі – додатково випустити акції. Враховуючи поточну вартість приватного акціонерного товариства, для залучення відповідної суми коштів необхідно випустити 31,3 % цінних паперів від поточної їх кількості. Це забезпечить подальший контроль основного акціонера над підприємством та забезпечить притік сторонніх коштів, які для підприємства фактично будуть власними, адже не виникне жодних боргових зобов’язань. Враховуючи високу імовірність банкрутства «Росинки» у наступному році – такий захід є вимушеним. Також цей спосіб залучення коштів матиме позитивний вплив на прибутковість – скоротить фінансові витрати на 934,5 тис.грн. Також у підрозділі запропоновані і інші заходи.

4.3. Прогнозування впливу запропонованих заходів на фінансовий стан підприємства

У досліджуваного підприємства приватне акціонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» у 2014 році, за умов реалізації запропонованих нами заходів, підвищиться фінансова автономія і зменшиться залежність від позикових коштів, підвищиться ліквідність та короткострокова фінансова стійкість, зросте рентабельність активів та власного капіталу, тип фінансової стійкості зміниться з нестійкого стану до нормальної стійкості, а ресурсів, залучених на довгостроковій основі буде достатньо для фінансування запасів. Розраховано усі фінансові показники, що зміняться.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.