Організація укладання і виконання зовнішньоекономічного контракту підприємствомРік захисту: 2014

Кількість сторінок:146
Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:
Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи укладання та виконання зовнішньоекономічного договору


1.1. Сутність поняття зовнішньоекономічний контракт, його структура та види
Законодавчо закріплене визначення зовнішньоекономічного договору визначає його як матеріально оформлену угоду двох або декількох суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх чужоземних контрагентів, спрямовану на встановлення, зміну чи припинення їх взаємних прав і обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності. Структурними елементами договору ЗЕД є преамбула, визначення і термінологія, предмет договору, кількість товарів, базисні умови поставки товарів, ціна та загальна вартість договору, якість товару, умови платежів, умови приймання-здавання товару, упаковка та маркування, форс-мажорні обставини, санкції та рекламації, урегулювання спорів у судовому порядку, місцезнаходження сторін та інші. Важливим при укладанні контрактів є нормативне підґрунтя – як міжнародне, так і національне, а тому доцільно розглянути законодавство, що регулює укладання та виконання договорів зовнішньоекономічної діяльності.
1.2. Характеристика нормативно-правового підґрунтя укладання договору зовнішньоекономічної діяльності
Нормативна база, що регулює укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів є значною. В залежності від типу договору, його предмету, способів розрахунку, якісних характеристик товару на процес його здійснення можуть впливати різні законодавчі акти. На нашу думку, це є досить негативним процесом, адже складність та розпорошеність норм по різних законодавчих актах може ускладнювати процес міжнародної торгівлі. У той же час міжнародні інституції активно працюють над уніфікацією правових норм, що регулюють укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів.
1.3. Процес укладання та виконання зовнішньоекономічного контракту
Щодо процесу укладення договору, то він складається з підготовки, яка включає в себе дослідження ринків, пошук контрагентів, налагодження контактів; укладення договору, що включає значний етап проведення переговорів та підписання документ; і виконання договору, що передбачає виконання тих обов’язків та використання тих прав, що передбачені угодою. Процес проведення переговорів включає в себе оферту – тверду або вільну. Оферта передбачає здійснення пропозиції підприємством для учасників зовнішнього ринку, які у відповідь можуть надіслати акцепт або розпочати переговорний процес щодо укладення зовнішньоекономічного контракту. Також ми доповнили цей процес ще етапом припинення дії договору, що може настати у зв’язку з власне виконанням договору або у силу інших причин, зокрема форм-мажор, інші непереборні обставини. Договір може бути припинений як з волі однієї або обох сторін в силу настання передбачених договором обставин, так і за обставинами, не залежних від волі сторін. В останньому випадку виділяють такі способи припинення договору, як угода, заміна виконання, взаємозалік вимог, заміна зобов’язань, недійсність договору та інші. Загалом процес здійснення зовнішньоекономічної діяльності є чітко регламентованим, структурно зрозумілим. Для того, щоб здійснити практичну оцінку процесу укладання та виконання договору ми обрали для аналізу закрите акціонерне товариство «Полтавська фірма «Ворскла»» та його зовнішньоекономічну діяльність.


Розділ 2. Аналіз процесу укладання та виконання зовнішньоекономічного договору на прикладі приватного акціонерного товариства Полтавська фірма «Ворскла»


2.1 Загальна організаційна характеристика управління приватного акціонерного товариства Полтавська фірма «Ворскла»
Структура управління на підприємстві є типовою, як для акціонерного товариства. Найвищим органом є загальні збори акціонерів, які вирішують ряд питань, зокрема ті, що входять лише у їхню компетенцію. Зібрання акціонерів у свою чергу призначають ревізійну комісію та наглядову раду. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а наглядова рада представляє інтереси акціонерів у перервах між проведеннями загальних зборів акціонерів. Важливим органом є правління, яке також призначається та діє в інтересах акціонерів. Основною функцією правління є оперативне управління діяльністю підприємства. Правлінню підприємства підпорядковуються основні відділи, зокрема відділ кадрів, виробничий, фінансово-економічний, відділ контролю якості, відділ збуту та інші.
2.2 Аналіз господарсько-фінансової діяльності приватного акціонерного товариства Полтавська фірма «Ворскла»
Дослідивши показники ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності ми визначили, що приватного акціонерне товариство «Полтавська фірма «Ворскла»» характеризується хорошою фінансово-господарською ситуацією. Так підприємство здатне повністю відповідати за своїми зобов’язаннями. Ділова активність досліджуваного підприємства коливалася, проте залишалась високою протягом 2011 – 2013 років. Підприємство характеризується значною фінансовою стійкістю, адже значна частина активів формується за рахунок власного капіталу. Рентабельність була від’ємною протягом 2011 – 2013 років, проте вже у 2013 році стала додатною, що є хорошою тенденцією.
2.3 Аналіз процесу та результатів укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів приватним акціонерним товариством Полтавська фірма «Ворскла»
Щодо укладання та виконання договорів, то спочатку ми розглянули другий етап. Підприємство постійно отримувало давальницьку сировину, переробляло її на товару та експортувало протягом 2011 – 2013 років. Саме іноземні партнери і є основними замовниками продукції – не менше 99 % щороку. Щодо укладання договору, то ми проаналізували конкретний договір № 80 від 3.12.2013 року між приватним акціонерним товариством «Полтавська фірма «Ворскла»» та «Вера Монт ГмбХ і Со КГ» та вказали на усі позитивні та негативні його сторони. Загалом документи досліджуваного підприємства складені чітко, містять більшість необхідних норм, регламентують порядок роботи та взаємодії між партнерами та нівелюють більшість ризиків зовнішньоекономічної діяльності.

Розділ 3. Шляхи покращення процедури укладання та виконання зовнішньоекономічного контракту підприємством


3.1 Удосконалення зовнішньоекономічних контрактів на приватному акціонерному товаристві Полтавська фірма «Ворскла»
Загалом контракт між ПрАТ «Полтавська фірма «Ворскла»» та «Вера Монт ГмбХ і Со КГ» є чітко складений, проте спостерігаються певні неточності та незручні для досліджуваного підприємства норми. Перш за все, звертаємо увагу, що у договорі використовується найбільш ризикова для експортера форма розрахунків – прямий банківський переказ після отримання продукції. Зрозуміло, що ризики в такому випадку значні, а тому доцільно замінити таку операцію безвідкличним акредитивом. Також вважаємо несправедливим, що досліджуване підприємство зобов’язане дотримуватися принципу нерозголошення умов співпраці, а замовник цього не зобов’язаний робити. Необхідно прописати в контракті норму, яка виправить такий стан справ. Значним недоліком є відсутність правил використання торгової марки та прописаного графіку поставок сировини на переробку. Щодо першого, то використання торгової марки ПрАТ «Полтавська фірма «Ворскла» може забезпечити пізнаваність та популярність продукції. Щодо другого, то відсутність можливості здійснення фінансового, виробничого і т.д. планування може призвести до значних втрат. Окрім цього у документі варто внести певні незначні виправлення – доповнити норму про недійсність усіх попередніх домовленостей, вилучити норми, що дублюються та згрупувати санкції в один пункт.
3.2 Оптимізація предмету договору ПрАТ "Полтавська фірма "Восркла" з метою підвищення ефективності зовнішньо економічної діяльності
Ми пропонуємо замінити предмет договору – з роботи на давальницьких умовах на роботу за договорами купівлі/продажу. Така система потребує введення ще одного елементу – офшорної дочірньої компанії ПрАТ «Полтавської фірми «Ворскла». Між дочірньою компанією та німецьким партнером укладається договір роботи на давальницьких умовах, що забезпечить отримання німецькою стороною продукції без сплати митних платежів, а між дочірньою компанією і материнською – укладаються договори на купівлю сировини та продаж одягу. Тобто фактично один договір розбивається на два. Така система взаємозв’язків принесе економічний ефект у розмірі 160 тис. грн. щорічно, за умов збереження попередніх показників фінансової діяльності підприємства.
3.3 Практика укладання контрактів зовнішньоекономічної діяльності провідними західними фірмами та використання їх досвіду в діяльності підприємств України
Зарубіжні компанії мають значно більший досвід функціонування на міжнародному торговому ринку, а тому вивчення їх досвіду є необхідним. Перш за все необхідно зважати на форму контракту, що укладається та основні реквізити. Так різні реквізити компаній у різних частинах документу можуть спричинити визнання його недійним. Окрім цього, перш ніж укласти контракт, вітчизняним підприємствам необхідно детально вивчити законодавство країни, що буде використовуватися при виникненні спорів, та відповідно відкоректувати зовнішньоекономічний договір згідно до вимог національної нормативно-правової бази. Також важливо правильно обрати розмір документа – надто короткий може призвести до значних непорозумінь, в той час як бажання передбачити та змоделювати усі ситуації веде до появи помилок та суперечностей. Важливо звертати увагу на те, як проводяться переговори – використання факсу може призвести до того, що сторони отримують різні тексти контракту. Загалом потрібно чітко перевірити на факт відсутності суперечностей норм документу. Окрім цього ми пропонуємо захід для оптимізації договору відповідно до змін у податковому законодавстві. Підприємства досліджуваного типу отримали можливість не платити податок з прибутку протягом 10 років. Для цього ми пропонуємо ввести у взаємовідносини підприємств ще одного торгового агента. За рахунок нього ми зможемо зберегти давальницькі умови контракту для зарубіжного партнера і замінити їх на купівлю сировини та продаж продукції для ПрАТ «Полтавська фірма «Ворскла»». Тобто для цілей податкового контролю досліджуване підприємство юридично здійснюватиме виробництво з власної сировини.


Розділ 4. Оцінка системи охорони праці на ПрАТ «Полтавська фірма «Ворскла»


4.1. Система управління охороною праці на підприємстві
Система охорони праці на підприємстві має чітку структуру яку очолює безпосередньо голова правління, тобто директор. Певними функціями у системі наділене значне коло учасників - медсестра медпункту, начальник відділу управління персоналом, начальник планово-економічного відділу, провідний електрик, головний бухгалтер, заступник голови правління, начальник адміністративно-господарського відділу, начальник відділу технології та контролю, головний механік, інші керівники структурних підрозділів. Також на підприємстві створений відділ охорони праці, який очолює начальник відділу охорони праці та який покликаний забезпечувати належний рівень безпеки при здійсненні діяльності працівниками.
4.2. Стан умов і безпеки праці
Служба охорони праці на підприємстві здійснює найбільший обсяг роботи щодо забезпечення на приватному акціонерному товаристві «Полтавська фірма «Ворскла»» ефективних, безпечних та комфортних умов праці робітників. Зокрема, вона постійно здійснює контроль за системою охорони праці, забезпечує окремі структурні підрозділи нормативно-методологічною основою для здійснення охорони праці та виконує ряд інших функцій.
4.3. Оцінка ступеня ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві
Проведено оцінку ступеня ефективності функціонування системи охорони праці. На досліджуваному підприємстві діє розгалужена систему управління охороною праці, що покликана забезпечувати комфортні та безпечні умови роботи співробітників. Найбільша відповідальність за роботу систему покладається на голову управління. Щодо система нормативно-правового забезпечення охорони праці, то вона включає в себе ряд положень, інструкцій та інших документів, що регламентують окремі аспекти роботи системи охорони праці у приватному акціонерному товаристві «Полтавська фірма «Ворскла».
Висновки
Рекомендації
Список використаної літератури
Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.


Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.