Фінансова звітність і методика її складанняРік захисту: 2011

Кількість сторінок:139

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічна основа складання та використання фінансової звітності підприємства

1.1 Сутність фінансової звітності підприємства, види та принципи складання

Ми розглянули різні підходи, та на їх основі синтезували власне визначення поняття фінансова звітність - це система узагальнюючих показників бухгалтерського обліку, структурованих у форми звітності, які надають зовнішнім та внутрішнім користувачам інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів, зміни у власному капіталі та інші аспекти функціонування підприємства за звітний період для прийняття відповідних рішень. Існує багато типів фінансової звітності – в залежності від способу складання, подання, повноти і т.д. Основною класифікацією ж є виділення у вітчизняній системі фінансових звітних документів таких елементів, як баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки. Чітко визначено принципи складання та використання звітів та закріплено законодавцями у відповідних нормативних актах. Загалом при складанні фінансової звітності необхідно чітко розуміти, хто використовуватиме цю інформацію – акціонери, власники, працівники, державні органи і т.д.

1.2 Нормативно-правова основа використання фінансової звітності

Нормативно-правовою основою складання та використання фінансової звітності є дві групи документів – ті, що визначають необхідність функціонування таких документів, та ті, що безпосередньо регламентують процес складання звітності. Важливо зауважити, що відбувається процес гармонізації світового та вітчизняного законодавства у цій сфері, проте нами виявлені значні розбіжності між національними та міжнародними стандартами складання фінансової звітності.

1.3 Методика складання фінансової звітності в Україні

Порівнявши вітчизняні положення про складання звітів з міжнародними ми виявили ряд відмінностей, що свідчить про те, що процес адаптації національного законодавства до світових принципів ще не завершений. Окрім цього ми детально розглянули методику складання балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та можемо констатувати трудо та часомісткість процесу.

Розділ 2. Аналіз фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна» протягом 2008 – 2010 рр.

2.1 Загальна економіко-організаційна характеристика публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна»

Досліджуване підприємство ПАТ товариства «Універмаг «Україна»» є особливим з точки зору своєї діяльності. Воно не виготовляє продукції, а лише надає приміщення у оренду, а тому майнові показники демонструють значну частку основних засобів та незначну – обігових коштів. Щодо організаційної структури підприємства, то вона є чітко сформована та є типовою, як для акціонерного товариства. Говорячи про особливості розвитку підприємства протягом 2008 – 2010 років, важливо зауважити, що спостерігається вплив світової фінансової кризи – масове зубожіння клієнтів призвело до отримання збитку у 2009 році, зниження ліквідності нижче критичного значення та інших негативних тенденцій. Тому акціонерам довелося вкласти інший додатковий капітал у діяльність підприємства. Загалом, ми рекомендуємо компанії шукати резерви підвищення рентабельності у зниженні витрат на збут, адміністративних та інших операційних витрат.

2.2 Аналіз балансу та звіту про фінансові результати публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна»

Баланс підприємства дає чітке уявлення про структуру активів та пасивів ПАТ «Універмаг «Україна»». Зокрема власний капітал формує близько 45 % пасивів у 2009 – 2010 роках. Зростає роль позикового капіталу, що спричинено необхідністю фінансувати діяльність в умовах збитковості. Щодо активів, то, так як підприємство займається здаванням в оренду приміщень, основу становлять основні засоби. Недоліком балансового звіту, на нашу думку, є те, що він не дає уявлення про суспільну корисність діяльності підприємство. Наприклад, у балансах мусульманських країн вказано, як використовується той чи інший основний засіб – у виробничих цілях, невиробничих чи соціальних. В умовах намагань побудувати соціально орієнтовану економіку в Україні необхідно переглянути зміст статей першого розділу балансу. Щодо фінансового звіту, то він дає чітку характеристику факторів, що впливають на процес формування чистого прибутку підприємства. Так обсяг доходу від надання послуг зростав протягом усього періоду, проте через надмірні інші операційні витрати, витрати на збут та адміністративні витрати – підприємство отримало у 2009 році збиток. В подальшому, на нашу думку, ПАТ «Універмаг «Україна»» залишатиметься прибутковим, незважаючи на вплив світової фінансової кризи.

2.3 Аналіз інших елементів фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна»

Звіт про власний капітал продемонстрував необхідності вкладення додаткового капіталу акціонерами для того, щоб підприємство залишилося фінансово незалежним. Щодо звіту про рух грошових коштів, то через прийняття у 2010 році нової форми документу, його окремі статті стали не порівнювальними з статтями звітів попередніх років. На нашу думку, необхідно було зобов’язати підприємства складати звіти про рух грошових коштів за двома формами – старого та нового зразку. Це дозволило б користувачам звітності отримати детальну інформацію про динаміку явищ за період 2008 – 2010 років зараз, а в майбутньому – використовуючи новий тип звіту, дасть змогу згрупувати та визначити тенденції за досліджуваний періоду у якому 2010 буде базовим роком. Такий недолік може свідчити про негаразди у системі розгляду та прийняття рішень стосовно використання тої чи іншої форми фінансової звітності.

Розділ 3. Удосконалення процесу складання та використання фінансової звітності на вітчизняних підприємствах

3.1 Використання зарубіжного досвіду для оптимізації форми фінансової звітності на підприємстві

Ми пропонуємо при удосконалення системи формування фінансової звітності зважати не лише на західну методологію, а й на мусульманську, яка, в силу історичних та релігійних особливостей, значно соціально орієнтована. Зокрема, ми пропонуємо більш детально відображати інформацію про використання та оновлення необоротних активів суб’єктів господарювання, детально розкривати інформацію про основні засоби, що спрямовані на задоволення соціальних потреб, про грошове забезпечення та частку прибутку, що спрямовується на екологічні та соціальні цілі.

3.2 Комп’ютеризація процесу формування та аналізу фінансової звітності підприємства

Існує значна кількість програм, що може використовуватися для складання та аналізу фінансової звітності. Простою програмою, що використовується при формуванні звіту є «Бест звіт плюс». У випадку, якщо велике підприємство має багато структурних одиниць у своєму складі, то йому може знадобитися більш пророблений програмний продукт – «ПАМАК:Фінансова звітність». Окрім складання звіту, важливим є також його аналіз. Для цих потреб ми рекомендуємо скористатися таблицями MS Excel або ж більш складною програмою – STATISTICA. Можна підсумувати, що використання будь-якого з перелічених продуктів значно економить час працівників, а відповідно і витрати на оплату праці, що виплачується коштом підприємства. Тому залучення незначної кількості фінансових аналітиків із вмінням роботи з переліченими програмами та звільнення значної кількості інших посадових осіб, що беруть участь у рутинній роботі формування та аналізу звіту, може бути вагомим джерелом економії коштів, за рахунок зниження загальної суми оплати праці на підприємстві.

3.3 Шляхи реформування бухгалтерського обліку в Україні на основі міжнародних стандартів фінансової звітності

Отже, для запровадження МСФЗ в умовах державного регулювання бухгалтерського обліку доцільно здійснити такі заходи:

1) законодавчо закріпити зміни щодо статусу, представництва і фінансування діяльності Методологічної ради з бухгалтер¬ського обліку. Насамперед слід забезпечити паритетне (на пропорційній основі) представництво в цьому органі всіх зацікавлених сторін: органів, що регулюють облік та звітність; користувачів інформації; професійних бухгалтерів, аудиторів, викладачів і науковців. Фінансування діяльності методологічної ради має: бути перед¬бачено в бюджеті, а керівника слід обирати з числа її членів. Це дасть можливість залучити до процесу розробки стандартів всі зацікавлені сторони, врахувати досвід фахівців різних галузей, що особливо актуально в умовах зміни регулювання обліку на рівні галузевих міністерств і відомств;

2) відмовитись від уніфікованих форм фінансової звітності з обов'язковими кодами рядків, а інструкцію до плану рахун¬ків бухгалтерського обліку замінити методичними рекомен-даціями щодо його застосування;

3) передбачити в П(с)БО 1 норму, аналогічну п.113 і 116 МСБОІ, яка вимагає розкриття інформації в примітках про судження та основні припущення, які застосовував управлінський пер¬сонал у процесі попередніх оцінок, і застосування облікових політик;

4) інше.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.