Фінансовий аналіз діяльності комерційного банку Рік захисту: 2011

Кількість сторінок:121

Зміст: Скачати

Чому доцільно купити готову роботу?

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні принципи фінансового аналізу діяльності комерційного банку

1.1 Економічна сутність, задачі та види аналізу діяльності комерційного банку

Фінансовий аналіз діяльності комерційного банку ставить за мету виявити основні тенденції функціонування та розвитку банківської установи, що надає можливість менеджменту банку отримати комплексний висновок про ситуацію в організації, який стає основою обґрунтування напрямків використання резервів для підвищення прибутковості та ефективності установи. Ми розглянули різні трактування фінансового аналізу та різні підходи до виділення його структурних елементів, проте, на нашу думку, він складається з аналізу пасивів, активів, фінансового становища та фінансових результатів. Щодо видів аналізу, то існує надзвичайно велика кількість класифікаційних ознак, які дозволяють виділити той чи інший тип – попередній, поточний, кореляційний, факторний і т.д.

1.2 Інформаційна основа та методи фінансового аналізу

Інформаційною базою є фінансова та управлінська звітності комерційного банку. Для здійснення фінансового аналізу комерційного банку існує цілий арсенал методів, які допомагають визначити основні тенденції діяльності установи. Найбільш оптимальним, на нашу думку, є метод абсолютних та відносних показників, а тому вважаємо а доцільно розглянути його детальніше.

1.3 Характеристика процесу оцінки пасиву та активу комерційного банку

Аналіз пасивних операцій передбачає аналіз операцій щодо формування ресурсної бази банківської установи та поділяється на оцінку процесу формування зобов’язань та власного капіталу. Щодо аналізу активних операцій банку, то вони передбачають дослідження шляхів розміщення ресурсів установи, а тому важливу роль окрім оцінки прибутковості відіграє оцінка ризикованості операцій.

1.4 Метод коефіцієнтів в оцінці фінансових результатів та фінансового стану комерційного банку

Загалом аналіз пасивів означає дослідження власного капіталу та зобов’язань банку, а аналіз активів – це дослідження власне розміщення фінансових ресурсів банківською установою. Що ж до дослідження фінансових результатів та фінансового стану, то ми систематизували систему показників, які допоможуть визначити реальний стан справ у конкретному комерційному банку. Важливо розглянути коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів, коефіцієнт захищеності власного капіталу, коефіцієнт фінансового важеля та інші.

Розділ 2. Фінансовий аналіз діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

2.1 Загальна фінансово-господарська характеристика ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом 2008 – 2010 років

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом періоду 2008 - 2010 років характеризується стабільністю роботи. Банк має чітку організаційну структуру, яка сформована таким чином, щоб ефективно виконувати поставлені завдання. Управління підприємством здійснюється зборами акціонерів, також активну участь з метою забезпечення інтересів акціонерів приймають ревізійна та спостережна комісії. Щодо поточного управління банком, то його здійснює правління банку. Структура банку представлена центральним офісом, республіканською дирекцією, регіональною дирекцією, обласними дирекціями, відділеннями, ВІП-центрами, комісійними відділеннями та повнофункціональними відділеннями. Банк активно співпрацює як з юридичними, так і з фізичними особами. Щодо поточної діяльності банку, то її можна охарактеризувати як таку, для якої характерні низькі ризики, про що свідчить показник кредитного ризику та нормативи інвестиційного ризику. Незначне перевищення нормативного значення спостерігається за нормативами валютних ризиків банку.

2.2 Аналіз джерел фінансування та напрямків діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Ми проаналізували активи та пасиви комерційного банку «Райффайзен Банк Аваль» і виявили, що протягом періоду 2008 – 2010 років спостерігаються значні зміни. Перш за все негативною тенденцією було різке зниження фінансової незалежності банку, яке, проте досягло докризового рівня у 2010 році. Щодо джерел фінансування діяльності, то власний капітал становив на кінець досліджуваного періоду близько 11 % від усієї суми капіталу банку. Основу залученого капіталу формували депозити фізичних та юридичних осіб, сума яких зростала протягом усього досліджуваного періоду. Це є позитивною тенденцією і, порівнюючи з іншими банками в яких відбувався відплив коштів вкладників, можемо констатувати значні успіхи досліджуваної установи. Щодо активних операцій банку, то вони також є нетиповими в умовах кризи. На тлі стрімкого та постійного зниження обсягу виданих кредитів зростає сума та частка цінних паперів у всіх портфелях банків – торговому, на продаж та до погашення.

2.3 Аналіз фінансового стану та результатів діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Вивчення фінансового становища установи продемонструвало його стабільність, зокрема ліквідність банку та фінансова незалежність були достатніми, як для комерційного банку. Щодо прибутку, то негативним є значне коливанням цього показника. Якщо у 2008 році рентабельність власного капіталу була на рівні 7 %, то вже в наступному – діяльність банку була збитковою. У 2010 році комерційний банк вийшов на беззбитковий рівень. В таких умовах підвищується актуальність розроблення заходів, що дозволять підвищити рентабельність та ефективність функціонування досліджуваної комерційної установи.

Розділ 3. Шляхи оптимізації фінансової діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

3.1 Стимулювання процесу формування ресурсної бази ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Для того, щоб підвищити рівень прибутковості досліджуваного комерційного банку необхідно залучати додаткові депозитні кошти у фізичних осіб. Для цього рівень депозитна політика банку повинна бути продуманою та збалансованою. Перш за все ми пропонуємо використовувати можливості рекламного ринку та відстоювати меседж про надійність дослідженого банку, адже він є складовою великої світової фінансово-банківської групи. Окрім цього ми наполягаємо на необхідності удосконалювати наявні депозитні пропозиції, наприклад, через здійснення синтезу страхових та депозитних продуктів, кредитних та депозитних, депозитних та пенсійних і т.д. Особливу увагу слід приділити фізичним особам – значним клієнтам, співпраця з якими повинна постійно удосконалюватися на умовах забезпечення оперативності, інноваційності і т.д. Це збереже виявлену тенденцію щодо постійного зростання депозитного портфеля та відновить прибутковість банку.

3.2 Збільшення дохідності банку із урахуванням його цінової політики на ринку банківських послуг

У другому розділі ми виявили, що обсяг прибутку у 2008 році у досліджуваної банківської установи був значним, проте у 2009 році спостерігається велика сума чистого збитку. У 2010 році ситуація нормалізувалася і банк вийшов на беззбитковий рівень, а тому ми вважаємо за необхідне запропонувати такий захід, що відносить достатній обсяг чистого доходу при незмінній економічній ситуації в країні. Ми пропонуємо замінити систему ціноутворення при здійсненні кредитних операцій. Сучасні банки отримуються значний процентний дохід та незначний комісійний. При зміні ролі цих статей доходу різко змінюється дохідність банку – зростає на 7230 гривень на кожні 150 000 гривень використаних коштів, за рахунок того, що збільшується ланцюг здійснюваних операцій за рахунок попередніх. Також такий ефект спричинений зміною моменту часу коли комерційний банк отримує прибуток.

3.3 Побудова системи управління інвестиційною активністю банку для підвищення прибутковості його діяльності

На основі виявленої зростаючої ролі інвестиційної діяльності банку, ми запропонували удосконалити систему управління інвестиційною діяльністю. Зокрема необхідно забезпечити вдосконалення планування інвестиційної діяльності, оптимізувати поточну структуру, здійснювати поточний контроль та співпрацю з підприємствами і т.д. Визначені організаційно-економічні напрями вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю. Охарактеризовані основні етапи процесу управління банківською інвестиційною діяльністю за цілями.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.