Економіко-правове обґрунтування механізму формування оплати праці на підприємстві в сучасних умовах господарюванняРік захисту: 2010

Кількість сторінок:169

Зміст: Скачати

Переваги купівлі готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи механізму формування оплати праці

1.1 Сутність заробітної плати як економічної категорії

У роботі визначена економічна сутність заробітної плати та охарактеризовані її основні функції. Сутність заробітної плати можна розглядати як з позиції працівників, так і з позиції роботодавця. У першому випадку заробітна плата є особистим доходом, що отриманий працівником за його трудову діяльність, і демонструє оцінку ринком його праці. Що ж до сутності заробітної плати з позиції роботодавця, то це елемент операційних та позаопераційних видатків, що необхідні для залучення трудових ресурсів у виробничий та управлінський процес. Проведене детальне дослідження структури заробітної плати персоналу підприємства.

1.2 Механізм формування оплати праці

Охарактеризований механізм формування оплати праці. Зокрема враховані основні законодавчі вимоги щодо нормування праці, нарахування заробітної плати,нарахування фонду оплати праці. Це власне три основні блоки формування оплати праці персоналу підприємства.

1.3 Організація оплати праці на підприємствах

Охарактеризовані основні форми та системи оплати праці. Зокрема до форм відносяться такі: відрядна та погодинна. Кожна з них поділяється на значну кількість систем оплати праці. Наведені основні формули, що використовуються при розрахунку розміру заробітної плати за умов застосування різних систем оплати праці.

1.4 Нормативно-правове регулювання оплати праці

Систематизовано нормативно-правові акти, що впливають на механізм формування оплати праці на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Сюди відносяться такі нормативні акти, як Конституція України, Кодекс законів про працю, Господарський кодекс України, Закони України "Про оплату праці", "Про зайнятість населення" та ряд інших. Детально проаналізовано зміст основних норм, визначений їх вплив на досліджувану сферу.

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Техніко-економічна характеристика ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

2.1 Загальні відомості про ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

Досліджуване підприємство зайняте у сфері виробництва молока та молокопродуктів. Наведена виробнича та організаційна структура підприємства, а також деталізована система управління у розрізі напрямків діяльності. Також коротко охарактеризована схема взаємовідносин з постачальниками, покупцями, з фінансовими установами та іншими елементами зовнішнього середовища.

2.2 Аналіз виробництва та реалізації продукції

Підприємство нарощує виробництво усіх видів продукції, зокрема масла, суміші вершкової рослинної та молока. Проведений аналіз динаміки виробництва молокопродукції. Розрахована структура випуску продукції. Також проведений аналіз показників собівартості і прибутку в ціні одиниці основної продукції.

2.3 Економічні показники діяльності підприємства

Проведений детальний аналіз витрат на виробництво продукції за статтями калькуляції. Визначені основні витрати на сировину та матеріали. Розрахована та коротко охарактеризована структура основних фондів підприємства. Також визначені відносні показники стану основних фондів і наведені загальні висновки про задовільний стан підприємства.

2.4 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Проведено горизонтальний та вертикальний аналіз активів та пасивів підприємства. Сформульовані основні висновки щодо фінансового стану підприємства. Проведено дослідження фінансових результатів підприємства. Використані такі групи показників для характеристики фінансових результатів, як показники ефективності оборотних коштів, показники фінансової стабільності, показники ліквідності, рентабельності тощо. Сформульовані висновки про фінансові результати виробничо-господарської діяльності, визначені основні доходи та витрати підприємства.

2.5 Охорона праці на ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

Наведена загальна характеристика системи охорони праці підприємства. Визначені основні

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Аналіз механізму оплати праці на ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

3.1 Аналіз структури та динаміки оплати праці

Незважаючи на збільшення кількості персоналу фонд оплати праці знижується, що є негативним фактором, який є ознакою початку кризових явищ та процесів. Загалом найвагомішу частку фонду оплати праці становить фонд заохочувальних та компенсаційний видатків. Це позитивне явище, адже із свідчить про залежність розміру фінансового мотивування від продуктивності праці персоналу. Також вагому роль відіграє частка основної заробітної плати. Досліджено плинність кадрів та виявлено, що значення показника залишалося високим. Це свідчить про низьку ефективність заробітної плати як засобу утримання персоналу на молокозаводі. Проведений аналіз причин плинності кадрів та ефективності роботи працівників.

3.2 Формування фонду додаткової заробітної плати на ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

Проведено більш детальне дослідження фонду додаткової заробітної плати, зокрема розглянуто динаміку та визначено, що основними елементами є доплати та надбавки до тарифних ставок, премії та винагороди, що носять системний характер, заохочувальні тощо. Охарактеризовані також основні пільги, що присуджуються працівникам, доплати тощо.

3.3 Формування фонду оплати праці та нарахування заробітної плати

Автором визначено процес формування заробітної плати на підприємстві, проаналізовані місячні оклади різних груп працівників, визначені особливості формування фонду оплати праці. Визначена роль витрат на персонал у загальній структурі персоналу. Проведений аналіз нарахувань та відрахувань у фонд оплати праці персоналу.

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Правове регулювання оплати праці в Україні

4.1. Історичний аспект правового регулювання оплати праці в Україні

Автором застосовується історичний метод для цілей дослідження правового регулювання оплати праці. Аналіз розпочинається із початку 1900-х років. Визначений вплив різних суспільних систем на особливості економіко-правового обґрунтування системи формування оплати праці персоналу. Історія становлення власного національного законодавства розпочалась із часу відродження української держави.

4.2. Державне регулювання оплати праці в Україні на сучасному етапі

Визначені основні органи, що здійснюють регулювання оплати праці в Україні. Особлива увага приділяється механізму формування мінімальної заробітної плати як показника, що впливає на оплату праці у багатьох галузях. Наводиться зарубіжний досвід регулювання розміру мінімальної заробітної плати та охарактеризовані альтернативні системи. Визначена роль колективного договору у цьому процесі.

4.3. Права працівників в сфері оплати праці

На основі вітчизняного законодавства, колективного договору Тернопільського молокозаводу та інших документів систематизовані основні права працівників в сфері оплати праці. Сюди відносяться захист розміру оплати праці, особливості індексування зарплати у випадку значної інфляції, доплати у випадку роботи у шкідливих умовах тощо. Визначені основні наслідки, які тягне за собою порушення законодавства у сфері оплати праці.

Висновки до розділу 4

Розділ 5. Удосконалення механізму оплати праці на ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

5.1. Розрахунок ефективності праці за методом О. Додонова

Для зниження плинності кадрів було запропоновано удосконалити механізм формування заробітної плати персоналу на молокозаводі на основі підходу О.Додонова. Такий механізм враховує, що із збільшенням обсягів виробництва оплата праці також підвищується, а у випадку зниження обсягів виробництва - знижується. Це дозволяє встановити чітку частку заробітної плати у загальній структурі видатків, що в кінцевому підсумку дозволить підприємству отримувати прибуток не залежно від того, яким є результат роботи у фізичному вимірі протягом останнього року.

5.2. Стратегічні підходи щодо формування мотиваційних аспектів на підприємстві

Охарактеризовані альтернативні стратегічні підходи формування мотиваційних заходів на молокозаводі. На їх основі запропоновано обрати один, який дозволить підвищити продуктивність праці. На цій основі обґрунтовані оптимальні заходи мотивації персоналу.

5.3. Пропозиції щодо політики держави відносно мінімальної заробітної плати

У третьому підрозділу цього розділу запропоновано заходи, які стосуються загальнодержавного рівня. Зокрема запропоновані шляхи удосконалення системи формування мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата повинна бути розрахована на основі кореляційної моделі з урахуванням різних факторів, зокрема валового внутрішнього продукту, рівня споживчих цін, доходів економічно активного населення тощо.

Висновки до розділу 5

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.