Контролінг дебіторської заборгованостіРік захисту: 2014

Кількість сторінок: 109

Зміст: Скачати

Чому варто купувати нову роботу?

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи контролінгу дебіторської заборгованості

1.1 Сутність та роль управління дебіторською заборгованістю на підприємстві

Управління дебіторською заборгованістю - це процес формування, контролю та погашення дебіторської заборгованості на основні застосування інструментів та методик зміни розміру, якісного складу та структури у розрізі боржників для підвищення ефективності роботи підприємства загалом. Роль процесу управління дебіторською заборгованістю на підприємстві є значною, адже з однієї сторони надмірне накопичення дебіторської заборгованості відволікає фінансові ресурси підприємства та може призвести до кризи ліквідності та навіть втрати платоспроможності, а з іншої використання дебіторської заборгованості стимулює обсяг збуту та призводить до зростання чистого доходу від реалізації товарів, робіт та послуг. Важливими етапами управління дебіторською заборгованістю є планування, формування, моніторинг, погашення та робота із проблемою дебіторською заборгованістю.

1.2 Методичні аспекти планування та моніторингу дебіторської заборгованості для забезпечення оптимального співвідношення прибутковості та ризику втрати ліквідності підприємства

У роботі детально охарактеризовані методичні аспекти планування та моніторингу дебіторської заборгованості. Зокрема оптимальний розмір дебіторської заборгованості визначається на основі формули, за якої додатковий операційний прибуток, який отримує підприємство від збільшення продажу продукції в кредит перевищує суму додаткових операційних витрати підприємства по обслуговуванню дебіторської заборгованості та розмір втрат засобів, інвестованих у дебіторську заборгованість через недобросовісність (неплатоспроможність) покупців. Деталізована схема здійснення контролю за дебіторською заборгованістю підприємства, яка передбачає відмінні методи контролю для різних видів дебіторської заборгованості - простроченої, сумнівної та безнадійної. Визначена багатокритеріальна система оцінювання керованості дебіторської заборгованості для цілей застосування пропонованої методики контролю дебіторської заборгованості. Усіх дебіторів (покупців) поділено на окремі групи і віднесення до кожної з такої групи залежить від відповідності конкретним критеріям.

1.3 Бюджетування продажів як інструмент контролінгу у сфері управління дебіторською заборгованістю

Наведена детальна схема здійснення процесу бюджетування, визначені основні принципи процесу. Загалом як інструмент контролінгу у сфері управління дебіторською заборгованістю

бюджетування продажів дозволяє забезпечити управлінський персонал необхідною інформацією про поточний стан цього елементу активів. В автоматизованому режимі відбувається контроль за станом заборгованості, а увага управлінця привертається до ситуації у цій сфері лише у випадку виникнення непередбачуваних чи критичних ситуацій. Тобто контролінг дебіторської заборгованості дозволяє знизити участь управлінця у процесі і в той же час підвищити ефективність процесу загалом. Що ж до бюджетування продажів, то цей інструмент, у контексті застосування концепції контролінгу, дозволяє підпорядкувати політику управління дебіторською заборгованістю загальним планам продажів підприємства. Окрім цього бюджетування дозволяє наперед розподілити визначену суму на цілі стимулювання збуту і розподілити цю суму серед найбільш важливих клієнтів. Тобто у випадку використання цього інструменту підприємство може досягнути балансу між прибутковістю та ризикованістю формування дебіторської заборгованості.

Розділ 2. Оцінка ефективності управління дебіторською заборгованістю ТОВ «Адвертстарт»

2.1. Дослідження чинників формування структури та якісного складу дебіторської заборгованості

У роботі проведений детальний аналіз основних чинників формування структури та якісного складу дебіторської заборгованості, зокрема як зовнішніх, так і внутрішніх. Вплив зовнішніх факторів є очевидним, адже кризові процеси попередніх років призвели до того, що обсяг дебіторської заборгованості за цей період різко скорочується. Підприємство намагалося обрати консервативну модель кредитування покупців, адже виникав сумнів щодо їх здатності вчасно відповідати за своїми зобов'язаннями. Окрім цього скорочення обсягу кредитування банками юридичних осіб призвело до того, що доступно менше коштів для того, щоб збільшити обсяг комерційного кредитування покупців. Тобто загалом зовнішні фактори стримували накопичення дебіторської заборгованості. Внутрішні ж фактори свідчать про високу ліквідність та рентабельність у 2009 році, тобто загалом у ТОВ «Адвертстарт» було достатньо коштів для того, щоб надавати свою послуги у кредит.

2.2. Аналіз кредитної політики та процесу бюджетування продажів

Загалом обсяг дебіторської заборгованості коливався. Проведений аналіз кредитної політики у розрізі покупців, термінів надання кредитів, оцінена роль формування дебіторської заборгованості для підприємства. Якість дебіторської заборгованості є ще одним важливим аспектом, який необхідно враховувати при плануванні кредитної діяльності підприємства. Загалом частка заборгованості, за якою період сплати наступив, а власне погашення заборгованості не відбувалася була незначною. Окрім цього фактичний обсяг дебіторської заборгованості не перевищував та не був нижчим від планових показників більше, ніж на 5 %, тобто якість планування протягом цього періоду була задовільною. Загалом ступінь виконання плану був значним, тобто бюджетування продажів виявилося ефективним.

2.3. Аналіз ефективності системи управління дебіторською заборгованістю та її впливу на платоспроможність та рентабельність підприємства

Проведений детальний аналіз відносних показників ефективності управління дебіторською заборгованістю товариства. Загалом політика управління дебіторської заборгованістю погіршує фінансовий стан підприємства, знижує його ліквідність та платоспроможність, товариство з обмеженою відповідальністю «Адвертстарт» не здатне фінансувати своїх покупців та партнерів за рахунок своїх постачальників товарів, послуг та сировини. Більшість ризиків неплатежів враховується при здійсненні кредитування інших підприємств і обсяг проблемної чи списаної заборгованості на кінець досліджуваних років завжди був відсутнім. Враховуючи роль дебіторської заборгованості у оборотних активах ми визначили приблизний обсяг додаткового чистого доходу підприємства, що отриманий у результаті збільшення обсягів реалізації продукції за рахунок наданого кредиту. Незважаючи на виявлені проблеми у процесі формування дебіторської заборгованості та негативного впливу на фінансовий стан, чистий дохід підприємства від використання комерційного кредитування зростав.

Розділ 3. Напрямки вдосконалення системи контролінгу дебіторської заборгованості

3.1 Планування параметрів дебіторської заборгованості для створення передумов підвищення прибутковості за прийнятного рівня ризику втрати ліквідності підприємства

Із застосування методів прогнозування проведене планування обсягу збуту. На основі цього показника визначено оптимальний розмір дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги. Детально описані особливості надання комерційних кредитів в межах цієї суми. Зокрема обґрунтовані шкала штрафів за порушення умов комерційного кредитування, визначена диференціація умов комерційного кредитування для різних груп дебіторів підприємства. На основі цих показників складений плановий баланс підприємства та розрахований економічний вплив запланованих параметрів дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства.

3.2 Обґрунтування доцільності впровадження нових форм рефінансування дебіторської заборгованості для ТОВ «Адвертстарт»

Використаний кореляційно-регресійний аналіз для того, щоб довести ефективність рефінансування дебіторської заборгованості для ТОВ «Адвертстарт». Побудована модель доводить, що ситуація погіршення фінансового стану підприємства може бути виправлена застосування факторингом, що дозволить поповнити обіговий капітал та підвищити якість заборгованості. При збільшенні обсягів дебіторської заборгованості – необхідно шукати ресурси для її фінансування. А тому при зменшенні обсягу дебіторської заборгованості – зменшується пасив балансу. Відповідно отримавши грошові кошти у розмірі 50 грн. у зв’язку із продажем колекторській компанії дебіторської заборгованості – підприємство може відповідати за своїми боргами, якщо це було метою здійснення рефінансування.

3.3 Удосконалення системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості підприємства

Запропоновано розробити детальну систему показників, яку аналітик може використовувати при надходженні запиту від покупця на надання комерційному кредиту. Така система показників складається з загальних показників фінансового стану, показників рентабельності, оборотності та історії співпраці, показників об’єктивних факторів, додаткових факторів тощо. Запропонована градація, яка дозволяє віднести конкретне підприємство у визначену групу і вже в залежності від цього - здійснювати комерційне кредитування клієнта.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 500 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.