Стратегія забезпечення прибутковості підприємства Рік захисту: 2012

Кількість сторінок:141

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи тут.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади вибору стратегії забезпечення прибутковості підприємства

1.1.Сутність прибутку підприємства в сучасних економічних умовах

Розглянувши у першому розділі теоретичні засади вибору стратегії забезпечення прибутковості підприємства, а саме сутність прибутку та прибутковості, а також види стратегій та чинники які впливають на вибір стратегії підприємства, можемо зробити висновки, що прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування, а також є головною метою та критерієм ефективної діяльності сучасного підприємства, безпосередньо впливає на його фінансовий стан та є захисним механізмом від банкрутства, а також – основним джерелом забезпечення фінансування внутрішніх потреб та подальшого його розвитку.

1.2.Прибутковість як якісний показник діяльності підприємства

Прибутковість підприємства є одним з найголовніших показників, що відображає фінансовий стан підприємства та визначає мету підприємницької діяльності. Прибутковість – це не тільки основна мета, але і головна умова ділової активності підприємства, результат ефективного здійснення ним своїх функцій. Тому кожен підприємець повинен мати обґрунтовану стратегію забезпечення прибутковості свого підприємства.

1.3.Види стратегій забезпечення прибутковості підприємства

При кризових ситуаціях на підприємстві потрібно обрати одну з можливих стратегій: виживання чи банкрутство. Якщо компанія обирає стратегію виживання, то вона повинна вибрати потрібний напрямок – обмежене зростання, зростання, скорочення (відсікання зайвого, переорієнтація) або сполучення стратегій з численних альтернатив.

РОЗДІЛ 2.Аналіз фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Укрбуд"

2.1.Характеристика економічної діяльності ПрАТ "Укрбуд"

Перш ніж приступити до вивчення управління формуванням прибутку ми вивчили загальне фінансове становище підприємства і з’ясували, що обсяг активів протягом досліджуваного періоду знизився – на 381,0 %. Важливо, що підприємство не використовує необоротних активів, а тому стверджуємо, що зменшення обсягу активів відбулося через зменшення ділової активності та обсягів реалізації продукції, що й призвело до скорочення необхідності формування запасів продукції. Загалом ефективність оборотних активів за весь період 2008 – 2010 років – знизилася.

2.2.Оцінка стану охорони праці на підприємстві

У цьому підрозділі охарактеризовані основні аспекти проведення охорони праці

2.3.Аналіз фінансового стану ПрАТ "Укрбуд"

Також відбувається зміна джерел фінансування оборотних активів – частка власних коштів знизилася – 21,92 % у 2008 році до 17,17 % у 2010 році. Відповідно зростає залежність підприємства від зовнішніх джерел запозичення – в основному від кредиторської заборгованості від робіт, товарів та послуг. Також ми дослідили стан фінансової стійкості підприємства і з’ясували, що протягом 2008 – 2010 років спостерігається кризовий фінансовий стан. Показники ліквідності підтверджують цей висновок, адже підприємство не здатне відповідати за своїми зобов’язаннями.

Також ми проаналізували кредитну політику підприємства і з’ясували, що вона є ефективною. Адже підприємство отримує значно більше комерційних кредитів від інших підприємств, ніж видає своїм покупцям.

2.4.Система цивільної оборони на ПрАТ "Укрбуд"

У цьому підрозділі охарактеризовані основні аспекти функціонування системи цивільної оборони.

РОЗДІЛ 3. Аналіз фінансових результатів і прибутковості ТОВ "НВП Будкотракт"

3.1.Аналіз доходів і витрат підприємства

Визначивши, що фінансовий стан підприємства погіршується ми приступили до вивчення прибутковості та рентабельності і з’ясували, що саме постійний чистий збиток є основною причиною погіршення фінансового становища. Щорічно спостерігається скорочення обсягу доходу від реалізації і сума реалізації у 2010 році становить лише 16,41 % від суми реалізації у 2008 році. У той же час витрати підприємства оптимізуються, адже із скороченням обсягу реалізації знижується оплата праці, відрахування у соціальні фонди, знижується собівартість продукції, а також – інші операційні витрати.

3.2.Аналіз фінансових результатів ПрАТ "Укрбуд"

Також позитивною тенденцією є те, що протягом досліджуваного періоду скорочується обсяг чистого збитку – якщо у 2009 році він досягнув значення у 337,6 тис.грн., то у 2010 році скоротився до 25,5 тис.грн., що пояснюється оптимізацією витрат. Окрім цього ми застосували моделі визначення імовірності банкрутства і з’ясували, що у підприємства існує значний шанс банкрутства. Також ми проаналізували рівень беззбитковості підприємства і з’ясували, що воно як не досягло беззбиткового рівня, так і не володіє запасом фінансової стійкості. Тому необхідно розробити заходи відновлення рентабельності підприємства.

3.3.Аналіз прибутковості ПрАТ "Укрбуд"

Прибутковість була низькою. Загалом існує значний перелік факторів, що негативно впливають на рентабельність підприємства та здатні призвести до погіршення його фінансового стану - низька якість менеджменту, дефіцити в організаційній структурі, низький рівень кваліфікації персоналу, недоліки у виробничій сфері, прорахунки в галузі постачання, низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції, прорахунки в інвестиційній політиці, брак інновацій та раціоналізаторства, дефіцити у фінансуванні, відсутність або незадовільна робота служб контролінгу.

РОЗДІЛ 4.Обгрунтування стратегії забезпечення прибутковості підприємства ПрАТ "Укрбуд"

4.1.Обгрунтування підходів до формування стратегії щодо забезпечення прибутковості

При розробці конкретних рекомендацій стосовно подальшого удосконалення практики діяльності підприємства та відновлення рентабельності ми провели аналіз зовнішніх факторів та ринкового середовища. Більшість покупців, які на певний час знаходяться в приміщенні торгового підприємства, здійснюють поточний ремонт у домі. Зокрема більшість здійснює ремонт раз на рік або раз на 5 років. Найбільш популярними відділами серед покупців є відділ покриття для підлоги, будівельних матеріалів, декору. У той же час існує реальна зацікавленість багатьма позиціями товару, а тому для максимального охоплення та задоволення потреб клієнтів – ми запропонували обрати стратегію диверсифікації продукції.

4.2.Розробка заходів спрямованих на реалізацію сформованої стратегії (санації)

Також ми дослідили інші зовнішні фактори і прогнозуємо – у 2011 році обсяг будівництва вперше з часів кризи зросте, а відповідно – і попит на товари ПрАТ "Укрбуд". Завдяки СВОТ-аналізу ми з'ясували, що підприємство володіє такими стратегічними перевагами, як ввічливий та професійний персонал, скорочення чистого збитку, проведена значна оптимізація операційних витрат(персонал, матеріальні витрати. інші операційні витрати). Зовнішніми факторами успіху є очікується відновлення будівельної галузі, повільне відновлення платоспроможності населення, зменшення кількості конкурентів за час кризи.

Для використання сильних сторін підприємства ми запропонували здійснювати маркетингову діяльність за такими напрямками: реклама у ЗМІ та на радіо, реклама в Інтернеті та у соціальних мережах, зовнішня реклама, прямий маркетинг(ведення переговорів із потенційним клієнтом по телефону або шляхом особистих перемовин), рекламні акції (знижка на певний вид товару, подарунки, розіграші тощо).

4.3.Вплив пропозиції на показники фінансової звітності

Вивчивши усі аспекти ми розробили маркетинговий план діяльності підприємства, який передбачає залучення додаткового спеціаліста з маркетингу, замовлення створення сайту підприємства, проведення акцій, зокрема «Дешева позиція», прямий маркетинг – продаж товарів підприємства завдяки телефонним переговорам та особистим зустрічам.

Запропоновані заходи дозволять збільшити обсяг реалізації на 120 % у 2011 році. Це дозволить отримати чистий прибуток у розмірі 85,6 %, що у свою чергу призведе до збільшення власного капіталу. Додаткові фінансові ресурси пропонуємо спрямувати у запаси готової продукції – для більш якісного та швидкого забезпечення потреб споживачів. Загалом такі заходи дозволять підвищити автономію підприємства до 18 %.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.