Управління фінансами акціонерного товариства Рік захисту: 2012

Кількість сторінок:120

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

РОЗДІЛ 1. Теоретичні та організаційно-правові засади управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю

1.1. Фінанси товариств з обмеженою відповідальністю: поняття, джерела формування та напрями використання

В загальному, хочемо зазначити, що в умовах кризи пріоритетні зусилля мають бути спрямовані на аналіз формування та потреби на які застосовуватимуть фінансові активи, адже від терміну та цілей використання ресурсів можна починати розробку проектів обсягів та джерел формування фінансових активів. Це має стати відправною точкою для початку розрахунків витрат, що супроводжуватимуть залучення активів та подальше обслуговування їх використання та погашення заборгованості перед кредиторами. Також у процесі формування джерел фінансових активів варто врахувати і вид діяльності підприємства а також і особливості економіки, країни в якій функціонує компанія, адже різні економічні системи мають специфічні ризики та специфічні проблеми, які мають бути вирішені, тому саме на них, на мою думку мають бути спрямовані основні погляди при аналізі формування фінансових ресурсів на початковому періоді, адже ретельна підготовка зумовить відсутність проблем та непередбачуваних труднощів в подальшому.

1.2. Механізм управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю

Отже, інвестиційна діяльність є, на ряду із такими напрямками господарської діяльності як операційна та фінансова, надзвичайно важливою на етапі діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, та особливо в умовах кризи, адже використання прибутку для проведення інвестицій по-суті дає гарантію певного рівня прибутку, гарантованого прибутку із невисоким рівним ризику, що може бути використано для розрахунків показників, які необхідно досягти та результатів виробництва, обсягів продукції, що планується випустити у довготерміновому періоді діяльності компанії на ринку того чи іншого виду товарів чи послуг.

1.3. Особливості управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю

Як підсумок формуємо думку про те, що фактично участь вкладників в управлінні фінансовим станом підприємства, сама реалізація права учасника товариства з обмеженою відповідальністю на участь в управлінні підприємством, фінансовими питаннями здійснюється аналогічно до акціонерних товариств на основі його участі у зборах власників. Вкладники отримують ту кількість голосів, яка є про¬порційною розміру їх часток у статутному капіталі. Сам вплив кожного окремого вкладника на діяльність та управління підприємством залежить від розміру його частки. Фактично власники товариств з обмеженою відповідальністю можуть отримати більше можливостей в участі в управлінні фінансами підприємств, ніж акціонери акціонерних товариств. Дана ситуація створена самим визначенням ТОВ, тобто фактично зміна до статуту здійснюється на основі одностайного голосування на зборах власників.

Розділ 2. Аналіз ефективності управління фінансами на прикладі ТОВ “Віконт”

2.1 Загальна організаційно-господарська характеристика ТОВ “Віконт”

Товариство з обмеженою відповідальністю «Віконт» працює лише протягом трьох останніх років, а тому знаходиться у стадії становлення та розвитку. Підприємство зайняте у сфері торгівлі алкогольними напоями та вже напрацювало значний портфель клієнтів. Вища влада на підприємстві належить власникам, тобто учасникам товариства з обмеженою відповідальністю, які визначають ключові особливості діяльності. У той же час оперативне управління забезпечує директор підприємства, якому зокрема підпорядковується бухгалтер. Саме бухгалтер відповідає за основні напрямки фінансової та облікової діяльності на підприємстві. Загальна кількість працівників на кінець досліджуваного періоду становила 3 чоловіки. Щодо ринкового становища, то підприємство зайняло свою нішу та активно розвивається.

2.2 Аналіз фінансового стану ТОВ “Віконт”

Загалом фінансове становище підприємства є стабільним, загальний обсяг капіталу підприємства постійно зростає. Політика управління інвестиціями також продемонструвала значну ефективність – використаня основних засобів інтенсифікується, як і їх оновлення та зростання вартості. Також демонструє значну оборотність готова продукція та інші статті основних засобів, що свідчить про продуману політику використання активів. Щодо вартості капіталу підприємства, то також спостерігаємо покращення структури капіталу – його вартість знижується. Тобто частково ми вже проаналізували ефективність окремих аспектів управління фінансами, проте проведемо більш детальне дослідження.

2.3 Оцінка ефективності управління фінансами ТОВ “Віконт”

Загальна ефективність діяльності підприємства знизилася – рентабельність досягла беззбиткового рівня, хоча ще на початок досліджуваного періоду становила 64 %. Позитивним є відсутність на поточному етапі постійних витрат, а тому підприємство не отримуватиме збитку за будь-якого рівня реалізації. Спостерігаються проблеми з ліквідністю – на кінець досліджуваного періоду товариство не здатне відповідати за усіма своїми зобов’язаннями. Враховуючи суперечливі тенденція для вироблення остаточного висновку ми скористалися економіко-математичними моделями прогнозування фінансового стану підприємства та з’ясували, що загалом потенціал розвитку значний, що в основному пов’язано із значним обсягом реалізації на кожну гривню вкладених активів, а імовірність банкрутства – мінімальна. Тому стверджуємо, що фінансова робота на підприємстві виконується ефективно, проте потребує коректування для відновлення рентабельності у наступних роках.

Розділ 3. Шляхи удосконалення практики управління фінансами на підприємстві ТОВ “Віконт”

3.1 Використання зарубіжного досвіду для підвищення фінансової стійкості підприємства

Ми запропонували вітчизняним підприємствам, зокрема досліджуваному звернути увагу на три напрямки підвищення фінансової стійкості, які активно використовують зарубіжні підприємства. Перш за все, випуск акцій та їх розміщення на міжнародній біржі може забезпечити вирішення проблеми різкого зниження фінансової автономії досліджуваного підприємства. Також механізм управління ризиками передбачає використання значного арсеналу інструментів для мінімізації впливу реалізованого фінансового ризику на фінансову стійкість підприємства. Окрім цього ми рекомендуємо звернути увагу на механізм факторингу, який є доступним в Україні, проте ще не активно використовується підприємства – в умовах значної дебіторської заборгованості дозволяє отримати кошти для подальшого фінансування діяльності підприємства.

3.2 Оптимізація структури капіталу підприємства

Ми використали два критерії для формування рекомендацій щодо оптимізації структури капіталу підприємства – критерії максимізації рентабельності та скорочення вартості капіталу підприємства. Відповідно, найбільш оптимальним варіантом формування капіталу підприємства є варіант номер 7, за яким 31 % капіталу підприємства становить власний капітал, а решту – залучені кошти. При тому залучені кошти повинні складатися на 100 % з поточних зобов’язань перед кредиторами, бюджетом, позабюджетними фондами, працівниками та покупцями, які оплатили аванс. В такому випадку середньозважена вартість капіталу буде найнижчою, а обсяг рентабельність власного капіталу буде найвищою.

3.3 Прогнозування впливу запропонованих заходів на фінансове становище товариства з обмеженою відповідальністю «Віконт»

На основі складеного прогнозованого балансу та звіту про фінансові результати – ми встановили, що ситуація на підприємстві внаслідок цих подій значно покращиться. Збільшення обсягу активів дозволить наростити обсяги реалізації, а залучення додаткового учасника товариства з обмеженою відповідальністю – забезпечити прийнятний рівень автономії та фінансових ризиків підприємства. Також значно зросте рівень ліквідності підприємства і ТОВ «Віконт» буде здатним відповідати за своїми зобов’язаннями. Така структура забезпечить рентабельність власного капіталу на рівні 37 %, а сукупного – 18,5 %, що більше ніж на кінець досліджуваного періоду.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.