Діяльність торгівця цінними паперами Рік захисту: 2012

Кількість сторінок:100

Зміст: Скачати

Про готові роботи

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади торгівлі цінними паперами

1.1 Торгівці цінними паперами як учасники фінансового ринку

Підсумуємо, що торговці цінними паперами є важливими учасниками фінансової системи. Згідно законодавства, торговці цінними паперами – це господарські товариства, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності. Держава проводить активний контроль за діяльністю торговців, а тому висуває до них значний перелік вимог. До обов’язків торговців відносяться принципи дії в інтересах клієнтів, їх попередження про можливі ризики, надання інформації про стан ринку та ряд інших. Щодо видів діяльності торговців цінними паперами, то сюди відносяться чотири основних – брокерська діяльність, дилерська, андерайтинг та діяльність з управління цінними паперами. Брокерська діяльність – це укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені за дорученням і за рахунок іншої особи. Дилерська діяльність – укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені за свій рахунок з метою перепродажу. Андерайтинг - це розміщення цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента. А управління цінними паперами – це діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами.

1.2 Інформаційне забезпечення діяльності торгівця цінними паперами

Інформаційні ресурси, що використовує у своїй діяльності торгівець цінними паперами, є великим масивом даних. Сюди відноситься така інформація, як продукція рейтингових та інформаційних агентств, кредитні рейтинги, фондові індекси, нормативно-правова основа, котирування цінних паперів, інформація про розвиток конкретної економіки та світового ринку загалом, інформація про галузь емітента, інформація про фінансово-господарський стан емітента, інформація про потреби клієнтів, його бачення оптимального співвідношення ризику дохідності тощо. Також торгівець на фондовому ринку генерує значний об’єм власної звітної інформації – зокрема як внутрішньої, так і зовнішньої.

1.3 Торгівці цінними паперами у наукових фахових виданнях

Щодо стану дослідження проблем функціонування галузі, то науковці акцентують увагу на питаннях безпеки, зокрема інформаційної, проводять статистичний аналіз попередніх років роботи дилерів, брокерів, андерайтерів, вивчають основні аспекти їх діяльності та вплив загально ринкових елементів на них. Підсумовуючи їх думки з якими ми погоджуємося, вкажемо, що проблема активізація роботи дилерів та брокерів, андерайтерів, управлінців цінними паперами на фондовому ринку пов’язана не стільки з роботою самих торгівців цінними паперами, як з недоліками вітчизняного фондового ринку. Для їх вирішення необхідно забезпечити ефективну роботу рейтингових агентств, завершити побудову прозорої депозитарної системи, підвищити ліквідність ринку цінних паперів, удосконалити механізм іпотечного забезпечення, законодавчо унеможливити маніпулювання цінами на фінансові інструменти та використання інсайдерської інформації і т.д.

Розділ 2. «ТАСК-Брокер» як торгівець цінними паперами

2.1 Методика та інструментарій аналізу торгівця цінними паперами "Таск-брокер"

У розділі наведені основні відносні показники, що використовуються при аналізі. Підсумуємо, що на практиці можна використовувати як показники, що закріплені вітчизняним законодавством, розрахунок та подання яких торгівцем цінними паперами є обов’язковим, так і інші показники, що пропонують окремі аналітики. Загалом при аналізі торгівця цінними паперами доцільно використовувати різні інструменти фінансового аналізу, зокрема ефективним, на нашу думку, буде аналіз фінансової звітності торгівця цінними паперами "Таск-брокер".

2.2. Аналіз діяльності торгівця цінними паперами "Таск-брокер"

Підсумуємо, що товариство з обмеженою відповідальністю"ТАСК-брокер" характеризується рядом конкурентних переваг, таких як наявність ліцензій на здійснення усіх видів послуг торгівця цінними паперами, високопрофесійний персонал. Ми проаналізували власний капітал та констатуємо, що обсяг статутного повністю відповідає вимогам вітчизняного законодавства. Щодо обсягу укладених угод, протягом 2009 – 2010 років їх обсяг стабільно зростав, що вказує на ефективну діяльність підприємства та пожвавлення на ринку, що відбувалося вперше після кризи.

2.3. Показники ліквідності та платоспроможності

Щодо ліквідності, то тут також спостерігається ряд позитивних тенденцій – підприємство було здатне відповідати за своїми зобов’язаннями протягом усього досліджуваного періоду. Також у 2009 – 2010 роках рівень ліквідності нормалізувався і знаходився в межах 1 - 2 гривень оборотних коштів на гривню позикових. У той же час аналіз збалансованості пасивів та активів дозволив виявити певний дисбаланс – так обсяг швидко ліквідних активів значно переважав обсяг короткострокових зобов’язань. Для торгівця цінними паперами важливе значення має ефективне використання ресурсів, а швидколіквідні активи, зазвичай, демонструють нижчу дохідність, ніж довгострокові активи. Тому ліквідність підприємства потребує збалансування.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності торгівців цінними паперами на фінансовому ринку

3.1 Зарубіжний досвід діяльності з торгівлі цінними паперами

За результатами аналізу зарубіжного досвіду, можемо вказати, що існує множина можливих рішень. З однієї сторони, лібералізація законодавства у цій сфері може забезпечити швидке відновлення економічного зростання. Проте досвід США демонструє, що учасникам ринків властиво зловживати фінансовими інструментами, що й спричинило іпотечну кризу, а тому завдяки такому досвіду, можемо обрати оптимальний варіант – необхідно жорстко контролювати діяльність торгівців цінними паперами. Ще одна дилема, котра виникла в процесі аналізу стимулювати діяльність банків, як торгівців цінними паперами чи діяльність спеціалізованих установ. На нашу думку, спеціалізовані установи можуть більш ефективно виконувати свої функції, а тому оптимальним буде їх підтримка. Щодо системи контролю за діяльністю торгівців цінними паперами, то розглянувши досвід зарубіжних країн, вважаємо оптимальним наявність декількох регуляторів фінансового ринку, тобто Національний банк повинен продовжувати регулювати банківську сферу, а Національна комісія з фондового ринку та цінних паперів – сферу торгівлі цінними паперами. Визначивши оптимальні параметри вітчизняної системи можемо перейти до визначення основних проблем у ній.

3.2. Основні проблеми, що виникають в процесі діяльності торгівців цінними паперами на вітчизняному ринку

Перш за все, ми звернули увагу на виключну роль торгівців цінними паперами(не банків та інвестиційних фондів) і вказали на важливість розробки систематизованих правил здійснення кредитування брокером своїх клієнтів. У такому документі необхідно вказувати єдині вимоги щодо брокерської діяльності при укладенні на основі доручення клієнтів угод купівлі-продажу цінних паперів, розрахунки за якими відбуваються з використанням цінних паперів, або грошових коштів, наданих брокером у кредит. Також ми вказали на виключну роль комерційних банків у дилерській діяльності та визнали, що існує проблема значної непрозорості національного банківського сектору порівняно із країнами Європи. Загалом проблеми у діяльності торгівців цінними паперами пов’язані не стільки із їх недосконалістю, скільки із загальною недосконалістю фондового ринку. Враховуючи наявні тенденції протягом кризового періоду – зниження кількості укладених угод, як дилерами, так і брокерами, можемо вказати, що потребує удосконалення механізм попередження ризиків у галузі. Доцільно, щоб структурний підрозділ у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку формував резервний фонд за рахунок відрахувань торгівців цінними паперами на випадок виникнення кризової ситуації, кошти за яким можуть бути використані для підтримання ліквідності та капіталізації ринку.

3.3. Напрямки вдосконалення торгівлі цінними паперами на фінансовому ринку

Перш за все ми розглянули зарубіжний досвід та з’ясували, що існує множина можливих рішень, проте для вітчизняної фінансової системи найкращим буде жорстке регулювання з мінімальною роллю саморегулівних організацій з наявністю окремого органу, що здійснює нагляд за діяльністю фондового ринку та торгівці цінними паперами зокрема. Також оптимальним буде стимулювання розвитку спеціалізованих торгівців цінними паперами за прикладом Великої Британії чи США. Щодо проблем у вітчизняному секторі торгівлі цінними паперами, то проблема активізація роботи дилерів та брокерів на ринку цінних паперів пов’язана не стільки з роботою самих торгівців цінними паперами, як з недоліками вітчизняного фондового ринку. Для їх вирішення необхідно запровадити забезпечити ефективну роботу рейтингових агентств, завершити побудову прозорої депозитарної системи, підвищити ліквідність ринку цінних паперів, удосконалити механізм іпотечного забезпечення, законодавчо унеможливити маніпулювання цінами на фінансові інструменти та використання інсайдерської інформації і т.д. Також ми вказали на те, що в умовах кризових явищ відсутні механізми захисту інтересів вкладників, а тому дещо запропонували створити за прикладом організації у банківському секторі Фонд гарантування інвестицій фізичних осіб. Такий захід сприятиме підвищенню довіри до фондового ринку, а відповідно і забезпечить зростання обсягу пасивів за рахунок вкладень фізичних осіб у торгівців цінними паперами. Пасиви фонду гарантування інвестицій повинен складатися із внесків торгівців цінними паперами, а на формування активів повинні бути накладені значні обмеження для забезпечення диверсифікованого портфелю вкладень фондом. Така сукупність заходів, на нашу думку, забезпечить стабільність галузі та її професійних учасників.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.