Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи поліпшення Рік захисту: 2012

Кількість сторінок: 63

Зміст: Скачати

Переваги використання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

2. Методика оцінки фінансового стану підприємства ПрАТ «Завод залізобетонних виробів «Поліськсільбуд»

2.1. Динаміка фінансово-економічних результатів ПрАТ «Завод залізобетонних виробів «Поліськсільбуд»

Загалом спостерігаємо суперечливі тенденції щодо розвитку підприємства та ефективності управління його фінансовим становищем. З однієї сторони спостерігається позитивна тенденція до скорочення обсягу основних засобів при збільшенні обсягу реалізації, тобто наявні фінансові ресурси використовуються більш ефективно. Також скорочується обсяг запасів готової продукції, що вказує на підвищення ефективності управління активами. У той же час – рентабельність підприємства залишається низькою. Кінцевий результат діяльності приватного акціонерного товариства «Завод залізобетонних виробів «Поліськсільбуд» був постійно від’ємним, що вказує на значні проблеми в управлінні витратами – у 2010 році собівартість взагалі переважала на обсягом реалізованих товарів. Як бачимо методика аналізу результативності діяльності підприємства дозволяє виявити основні проблеми у фінансову стані підприємства. Продовжимо дослідження за допомогою показників фінансового стану.

2.2.Розрахунок ключових співвідношень показників фінансового стану ПрАТ «Завод залізобетонних виробів «Поліськсільбуд»

Протягом досліджуваного періоду спостерігається ряд позитивних тенденцій, що свідчать про підвищення рівня потенціалу підприємства. Так обсяг основних засобів постійно скорочувався, як і обсяг коштів, що відволікався на їх фінансування, проте постійно підвищується обсяг реалізації продукції. Постійно зростає інтенсивність заміщення обладнання, що характеризується моральним чи фізичним зносом. Також підвищується інтенсивність використання активів та окремих видів ресурсів підприємства, рівень їх оборотності. Окрім цього позитивною є ситуація з ліквідністю підприємства – підприємство здатне відповідати за своїми зобов’язаннями. Також показники фінансової стійкості свідчать про хороше становище підприємства – воно здатне фінансувати 84 % власних потреб.

2.3. Комплексна оцінка фінансового стану ПрАТ «Завод залізобетонних виробів «Поліськсільбуд»

Використання економіко-математичних моделей також не дало однозначної відповіді, адже всі вони використовують різні факторні ознаки. Тому вважаємо за необхідно оптимізувати процес дослідження фінансового стану підприємства. щодо ліквідності, то загалом спостерігається позитивна тенденція, адже підприємство здатне відповідати за своїми зобов’язаннями. У той же час надмірне переважання оборотних активів над поточними зобов’язаннями може вказати на неефективне використання перших. Також абсолютна ліквідність була надзвичайно низькою, що може вказати на нездатність підприємства розрахуватися у найбільш короткостроковій перспективі. Також ми виявили суперечливі тенденції у сфері управління кредиторсько-дебіторською заборгованістю – постійно скорочується розрив між цими показниками, проте все ще підприємство відволікає більший обсяг коштів на фінансування своїх контрагентів, ніж отримує від кредиторів. Тому необхідно ліквідувати усі виявлені вузькі місця.

3. Необхідність та шляхи поліпшення фінансового стану підприємства

3.1. Планування показників платоспроможності

Перш за все, ми запропонували дещо збільшити націнку на продукцію, адже за поточних умов вона становить лише 1 %, що не дозволяє забезпечити беззбиткову діяльність. Ми пропонуємо підняти значення показника до 5 % від собівартості товару. Також ми використали показник фінансового левереджу для того, щоб обґрунтувати оптимальне значення показника платоспроможності у 2012 році. Розглянувши різні варіанти, які призводять до зміни рівня фінансового ризику, рентабельності і т.д. ми обрали найбільш збалансований варіант – збільшення обсягу позикового капіталу до 50 % від обсягу пасивів підприємства. Збільшувати необхідно лише безоплатні статті пасивів, такі як кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, працівниками тощо. Приріст капіталу дозволить забезпечити приріст обсягу реалізації – ми визначили відповідний показник з використанням показника оборотності капіталу. Відповідно це дозволить у свою чергу досягти високого рівня рентабельності – 13 % при прийнятному рівні платоспроможності(фінансової автономії) у 2012 році – 50 %.

3.2. Пропозиції щодо вдосконалення управління кредиторською і дебіторською заборгованість

Ми запропонували збалансувати обсяг дебіторської та кредиторської заборгованості та встановити на рівні 1 до 1. У попередньому підрозділі ми запланували збільшити обсяг кредиторської заборгованості, а тому відштовхуючись від цього показника вважаємо оптимальним розмір дебіторської заборгованості у будь-який момент протягом року – 2243,5 тис.грн. Тобто при наданні комерційних кредитів працівники повинні зважати на те, щоб обсяг дебіторської заборгованості не перевищував вказану суму. Ми розробили детальні умови політики управління дебіторською заборгованістю та запропонували розділити позичальників на п’ять класів – А, Б, В, Г, Д. Віднесення підприємства до певного класу залежатиме від таких умов, як фінансовий стан та історія взаємодії з досліджуваним підприємством. Ми запропонували диференційовану систему націнки на товар при оформленні комерційного кредиту, при цьому для підприємств класу А встановлена ставка, що дозволить покрити не отриманий прибуток, який могло б отримати підприємство у випадку спрямування цих коштів у власне виробництво. Щодо інших груп, то націнки на товар для них є вищими. Також ми розробили систему штрафів – до підприємств класу А їх взагалі не доцільно застосовувати, а у випадку систематичного прострочення сплати дебіторської заборгованості – пропонуємо відносити їх до іншої групи підприємств.

3.3. Методика розрахунків фінансової стійкості і фінансової рівноваги підприємства ПрАТ «Завод залізобетонних виробів «Поліськсільбуд»

Ми пропонуємо дещо оптимізувати систему стратегічного управління фінансовою стійкістю на підприємстві. Перш за все, необхідно внести корективи в методику оцінки фінансового стану підприємства. В роботі ми виявили, що здебільшого використовуються коефіцієнти, які враховують лише аспекти внутрішнього середовища. Проте, важливий вплив на фінансову стійкість має також зовнішнє середовище, а тому ми пропонуємо використовувати інтегральний показник зовнішньої фінансової стійкості, який визначатиме чи сприятливі зовнішні фактори чи ні. Співставлення цього показника та тривимірного показника фінансової стійкості, який ми застосовували в третьому розділі, дозволить обрати більш оптимальну модель управління фінансовою стійкістю на підприємстві. Також доцільно удосконалити систему керівництва за реалізацією фінансової стратегії підприємства. Ми пропонуємо використовувати систему стратегічного бюджетування, як поєднання бюджетування та стратегічних засобів управління фінансовою стійкістю. Це дасть змогу вирішувати не лише тактичні завдання щодо фінансової стійкості, а й визначати резерви її покращення у майбутньому. Організаційно цією роботою повинен займатися бюджетний комітет, який складатиметься з частини працівників фінансового відділу та вищого керівництва, що дозволить всім ланкам діяльності узгодити роботу з метою досягнення однієї мети. Тобто побудови взаємопов’язаної системи маркетингової, виробничої та інших стратегій, де фінансова буде основною.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 300 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.