Аналіз депозитних операцій комерційного банку

Рік захисту: 2013

Кількість сторінок: 107

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Отже, ми провели аналіз сутності депозиту, проаналізували підходи різних вчених та сформували власне визначення. Банківський депозит – це сукупність усіх можливих видів та форм внесення грошових коштів суб’єктами економіки на банківські рахунки незалежно від суми, терміну та виду валюти для зберігання на відповідних умовах – повернення в кінці терміну зберігання і, як правило, з виплатою процентів. Сформоване нами визначення є найбільш оптимальне, адже по-перше, на відміну від підходу Н.А. Абралавої, ми відносимо до депозитних вкладів, не лише довгострокові, а й короткострокові вклади фізичних та юридичних осіб. По-друге, на відміну від думки А.М. Мороза та Тиркало Р.І, депозитні вклади можуть мати не лише грошову форму, а й бути сформовані у вигляді цінних паперів. Так залучення депозитів може відбуватися шляхом емісії депозитного сертифікату, ощадного сертифікату, банківського векселя. По-третє, згідно нашого визначення, на відміну від підходу О.М.Петрука за депозитними договорами не завжди нараховується процент за користування коштами.

Щодо видів депозитів, то існує значний перелік класифікаційних ознак. Так за типом клієнта виділяють депозити фізичних осіб, депозити юридичних осіб. За видом валюти виділяють депозити в національній валюті, депозити в іноземній валюті, мультивалютні депозити. За формою користування можуть бути депозити до запитання, строкові депозити, депозитні (ощадні) сертифікати. За методом нарахування процентів виділяють депозити із фіксованою процентною ставкою, депозити із плаваючою процентною ставкою, депозити, за якими нараховуються “прості” проценти, депозити, за якими нараховуються “складні” проценти. Загалом перелік видів депозитів є значним, а тому перелік всіх типів не є доречним.

Щодо механізму здійснення депозитних операцій, то загалом ми виділили п’ять основних етапів процесу – надходження заяви на відкриття депозиту, відкриття депозиту, формування резервів, нарахування процентів, видача депозиту і нарахування процентів. На першому етапі депозитної операції співробітник банку консультує клієнта за депозитними продуктами. Якщо клієнт виявляє бажання оформити депозит, то заповнює заяву на відкриття депозиту або вказує про це усно, цей аспект залежить від типу клієнта, що оформляє депозит. Працівник банку проводить ідентифікацію особи та направляє до клієнта в касу для внесення коштів або кошти перераховуються іншим чином. Про здійснення цього, окрім первинних документів банку, свідчить також депозитний договір, що укладається між клієнтом та банком. У договорі зазначені основні умови співпраці, зокрема процентна ставка, термін дії, умови пролонгації та дострокового розірвання тощо. На третьому етапі банк зобов'язаний сформувати обов'язковий резерв. Резерв формується шляхом внесення коштів банку у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Також в банку діють інші механізми захисту депозитів – зокрема пруденційний нагляд з боку Національного банку, продумана кредитна політика, яка не дозволяє призвести до знецінення активів, а відповідно і зменшити обсяг коштів для розрахунку за залученими депозитами. На четвертому етапі депозитної операції банк на суму вкладу нараховує відсотки, визначені умовами договору. На останньому етапі депозитної операції банк повертає клієнту суму депозиту і нарахованих відсотків.

Загалом депозитна політика комерційного банку ґрунтується на таких принципах, як принцип наукової обґрунтованості, принцип цілісності системи, принцип комплексного підходу, принцип оптимальності та ефективності, принцип єдності елементів, принцип забезпечення оптимального рівня витрат, принцип безпеки операцій банку, принцип забезпечення надійності.

Щодо процесу аналізу депозитної діяльності банку, то цей процес має свої особливості. Інформаційною основою дослідження цього аспекту є зовнішня та внутрішня звітність. Система внутрішньої інформації характеризує банк з точки зору внутрішнього стану його справ. Сюди належить фінансова звітність, що складається раз на рік, щоденна звітність, щодекадна звітність, щомісячна звітність, щоквартальна звітність і т.д. Щодо методів дослідження депозитної діяльності комерційного банку, то використовують такі як метод порівняння, метод приведення показників до порівняльного вигляду, метод елімінування, метод використання абсолютних і відносних показників, метод системного аналізу, метод табличного відображення аналітичних даних, графічний метод, балансовий метод, метод групування, кореляційно-регресійний метод, статистичні методи та інші.

Метою аналізу депозитних операцій комерційного банку є визначення джерел і природи фінансових ресурсів, вартості ресурсів банку, ефективності використання фінансових ресурсів, невикористаних резервів із підвищення ефективності використання фінансових ресурсів банку.

Для дослідження конкретної практики залучення депозитів та вкладів ми обрали публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Приватбанк»». Ми встановили, що він представляє собою складну організаційну структуру, яка включає в себе організації та підприємства, направлені на надання банківських послуг. Власне материнська компанія складається з центрального офісу, регіональних філій, відділень, а також представництв у різних частинах планети. Досліджуючи фінансову ситуацію, ми встановили, що банк є ліквідним та здатний відповідати за своїми зобов’язаннями перед клієнтами. Сума регулятивного капіталу банку постійно зростала, у той час як значення нормативних показників кредитних ризиків – знижувалося, що свідчить про ефективне управління в умовах складних кризових явищ.

Щодо аналізу власне депозитних операцій, депозитного портфеля та шляхів залучення депозитів «Комерційним банком «Приватбанк», то тут ми виявили наступні тенденції. Депозити є фактично основним фінансовим ресурсом банку – вони складають 63,29 % від усіх пасивів та за допомогою цих коштів видається близько 74,72 % кредитів. У той же час основними вкладниками банку є саме фізичні особи – близько 72,85 %, в той час як фізичні особи – дозволяють банку отримати лише 26,62 % депозитів. Саме по цій причині Приватбанком розроблений значний перелік депозитних продуктів, що направлені саме на залучення фізичних осіб, в той час як для юридичних існують лише два типи депозитів – строковий вклад та вклад до запитання.

Відповідно для фізичних осіб існує група накопичувальних вкладів, що орієнтується на різні групи вкладників - Копилка, Копилка дітям, Копилка пенсіонерам¸ Копилка моряка. Також існують такі продукти, як Стандарт, Стандарт пенсіонера, Комбі, Мультивалютний, Приват-вклад, Кредитка. Різні продукти направлені на задоволення різних потреб, так Мультивалютний – на можливість фізичною особою диверсифікувати ризики, Кредитка – містить елементи як депозитного, так і кредитного обслуговування.

Загалом спостерігається стабільна та стійка тенденція до зростання обсягу депозитних вкладів, як фізичних, так і юридичних осіб. У той же час основну частку вкладів фізичних осіб становлять строкові депозити, в той час як юридичні особи розміщують кошти до запитання. Також структура у розрізі валют залишалася приблизно на стабільному рівні і клієнти-фізичні особи відкривали депозити, як у гривні, так і у іноземних валютах у приблизно рівних пропорціях. Щодо вартості залучення депозитів, то вона залишалася не високою – так на гривні для фізичних осіб становить близько 10,86 %, що пов’язано із тим, що частина вкладів може бути не пролонгована тощо, тобто проценти на нараховуються.

Щодо напрямків удосконалення поточної депозитної практики банку, то зростання ролі депозитних вкладів для фінансової діяльності банку потребує їх удосконалення. Цей процес повинен бути направлений на досягнення трьох ключових цілей - залучення нових клієнтів, утримання існуючих клієнтів, впровадження нових напрямків розвитку в продуктах та послугах. Перш за все, необхідно приділити особливу увагу рекламі, яка повинна розповсюджувати меседж про надійність та стабільність досліджуваної банківської установи. Окрім цього необхідно наголосити на тому, що банк належить до великої промислово-фінансової групи, а тому група завжди здатна здійснити додаткові вливання коштів у випадку необхідності. Також повинен бути створений піар-відділ, який забезпечить діалог між банком та працівниками газет, журналів, тематичних сайтів та громадськістю загалом. Для здійснення інноваційної діяльності у сфері реалізації депозитних продуктів, ми пропонуємо з’єднати депозитні послуги з кредитними, страховими, консультаційними, туристичними, готельними та іншими. Також важливою інноваційною технологією є Інтернет-банкінг і для залучення більшої кількості клієнтів – необхідно розвивати цю послугу. Для утримання постійних клієнтів необхідно оперативно реагувати на побажання і скарги, покращити якість інформаційної системи, здійснити модифікацію банківського обладнання.

Щодо розробки нового депозитного продукту, то ми запропонували вклад «Золотий опціон». Суть полягає у тому, що клієнт кладе кошти на рахунок, а за частину суми – близько 5 % від вкладу, банк купує опціон на куплю золота через рік. У випадку, якщо ціна на золото зростає, то клієнт реалізує опціон та отримує прибуток, а якщо ціна на золото знижується – клієнт не реалізує угоду за опціоном. Така операція на відміну від депозитного продукту в Приватбанку «Золота гривня» є без ризиковою. Так за умовами вкладу «Золота гривня», якщо ціна на золото падає, то клієнт отримає меншу суму коштів, а відповідно прибуток зможе отримати лише за умови збільшення ціни на золото на світовому ринку. У той же час, якщо негативна ситуація щодо зниження вартості золота відбудеться за депозитним вкладом «Золотий опціон», то клієнт нічого не втратить, адже відсотки за вкладом покриють вартість опціону. Тобто як бачимо такий продукт є ефективним і існує значний потенціал розширення депозитного портфелю банку за його рахунок.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 400 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.