Внутрішній аудит у системі корпоративного управління банкуРік захисту: 2013

Кількість сторінок:116

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

1. На основі розглянутих точок зору ми визначили, що внутрішній аудит – це діяльність з надання незалежних і об’єктивних гарантій та консультацій, направлених на вдосконалення діяльності організації. Роль системи внутрішнього аудиту полягає у тому, що він допомагає підвищити ефективність управління потенційними ризиками, здійсненням корпоративного управління тощо. Важливим для розуміння сутності внутрішньо аудиту є виділення його відмінних ознак від аудиту зовнішнього. Останній здійснюють незалежні аудитори, на основі договору, що працюють на умовах підприємницької діяльності, у той час як внутрішні аудитори є штатними працівниками підприємства та працюють за трудовим контрактом. Щодо видів внутрішнього аудиту, то за функціональним призначенням виділяють аудит фінансової звітності, аудит відповідальності, операційний аудит. За часом здійснення виділяють попередній, поточний, наступний та прогнозований аудит.

2. Важливим є визначення мети, завдання, функції та об’єктів внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління. Розглянувши думки різних науковців ми дійшли висновку, що метою внутрішнього аудиту є захист інтересів власників щодо збереження та ефективного використання ресурсів підприємства, а також отримання достовірної та повної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Відповідно до завдань відносяться надання повної достовірної інформації про діяльність підприємства та його фінансово-майновий стан, перевірка сальдо і оборотів за окремими рахунками бухгалтерського обліку, окремих статей звітності, ідентифікація і усунення «слабких місць» в системі управління тощо. Щодо функцій систем внутрішнього аудиту, то сюди відносяться діагностичну, консультативну, контрольну, аналітичну, захисну, інформаційно-координаційну тощо. Щодо об’єктів, то сюди відносяться такі, як організаційні, тактичного значення стратегічного значення.

3. Щодо організаційних аспектів роботи служби внутрішнього аудиту, то в залежності від типу структур апарату виділяють лінійне адміністративне підпорядкування служби внутрішнього аудиту, лінійно-штабне підпорядкування або комбіновану структуру. Служба внутрішнього аудиту може включати у себе такі відділи, як аналітичний, консультаційний, відділ інформаційних технологій, обліковий відділ та інші. Щодо методології діяльності працівників служби внутрішнього аудиту, то в процесі реалізації своїх функцій вони застосовують загальнонаукові та спеціальні прийоми. До загальнонаукових методів належать індукція, дедукція, синтез, аналіз, конкретизація, моделювання, класифікація. Спеціальні прийоми аудиту включають нагляд, опитування, підтвердження, підрахунок, аналітичний огляд тощо. Загалом порядок дій внутрішнього аудитора можна охарактеризувати, як здійснення організаційних заходів аудиту фінансово-господарської діяльності за напрямками, зокрема планування аудиту, розробка графіку аудиту, інформаційне забезпечення, визначення методів збору аудиторських доказів, оцінка діяльності систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, здійснення основних напрямів аудиту, фінансово-економічний аналіз, систематизація результаті перевірки тощо. Загалом про ефективність діяльності служби аудиту можна зробити висновок на основі таких критеріїв, як організаційний статус, функції, компетентність, професіоналізм.

4. Перш ніж приступити до вивчення служби внутрішнього аудиту у комерційному банку «ПУМБ» ми здійснили загальній фінансово-економічний аналіз кредитної установи. Щодо поточної організаційної структури, то загальній напрямки діяльності банку визначають загальні збори акціонерів, в той час контролює реалізацію їх інтересів наглядова рада. Правління здійснює поточне управління комерційним банком. Загалом фінансові показники протягом 2009 – 2011 років демонструють зростання, проте банк зазнав значного впливу фінансової кризи у 2009 році. Загалом обсяг активів та власного капіталу зростав щорічно, що є позитивною тенденцією. Рентабельність активів банку відновлювалася значно швидшими темпами порівняно із загально ринковими показниками, що вказує на високу ефективність виконавчого менеджменту банку.

5. Щодо аналізу роботи та організації служби внутрішнього аудиту, то перш за все ми з’ясували місце служби у системі корпоративного управління. Служба підпорядковується Спостережній раді та складається з таких структурних підрозділів - відділу методології та моніторингу аудиту, відділу аудиту кредитних ризиків, відділу аудиту ринкових ризиків, відділу аудиту операційних ризиків, відділу аудиту ризиків інформаційних технологій та інформаційної безпеки, відділу дистанційного аудиту, відділу координації аудиту мережі. На нашу думку, така структура дозволяє забезпечити високу незалежність діяльності служби від виконавчого рівня менеджменту та автономію від Спостережної ради. Чітка оцінка діяльності служби внутрішнього аудиту наведена у звіті зовнішніх аудиторів компанії ПрайсвотерхаусКуперс - робота системи внутрішнього аудиту була ефективною та якісною, а інформація, що наводиться у фінансовій звітності відображає реальний стан справ в банку «ПУМБ». Також оцінку діяльності служби внутрішнього аудиту ми здійснили на основі економічних нормативів, що встановлюються регулятором. Одним з найважливіших завдань служби є контроль за дотримання нормативних та законодавчих актів у діяльності банку. Економічні нормативи були в межах норми протягом усього періоду 2009 – 2011 років, а тому вважаємо, що це свідчить про високу ефективність здійснення роботи за цим напрямком. Це дозволяє говорити про прямий матеріальний вплив служби на результат діяльності банку, адже штрафи та санкції у випадку порушення норм, що встановлені регулятором, є значними.

6. Щодо організації та методики роботи системи внутрішнього аудиту, то враховуючи виявлену важливість кредитних та депозитних операцій банку ми здійснили аналіз процесу за цим напрямком. Констатуємо, що існують певні «слабкі місця» у цій системі. Так вартість застави банку була оцінена не належним чином, що призвело до фінансових витрат та списання резервів під кредитні операції. Також неефективною була робота з оцінки платоспроможності позичальника – адже значна частина фізичних осіб-позичальників не були здатними відповідати за своїми зобов’язаннями. Загалом здійснення аналізу кредитного портфеля за методикою внутрішніх аудиторів дозволив виявити значний дисбаланс у кредитній політиці банку – частка безнадійних кредитів зросла у 2010 році, що негативно вплинуло на результат діяльності банку. Також зростає обсяг кредитів юридичним особам, що спричиняє концентрацію ризиків. У той же час за галузями економіки ризик значно диверсифікований. Щодо аналізу депозитного портфеля, то в процесі використання методики аналізу внутрішніх аудиторів цього об’єкта ми не виявили значних проблем – стабільно зростає обсяг вкладів як юридичних, так і фізичних осіб.

7. Для обґрунтування конкретних напрямків удосконалення діяльності служби внутрішнього аудиту у банку «ПУМБ» ми розглянули досвід зарубіжних банків у цій сфері. Перш за все ми розглянули міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту та вказали на необхідність закріплення принципів стандартів у внутрішніх нормативних актах банку «ПУМБ». Стандарти визначають основи діяльності внутрішнього аудитора, що дозволяють максимізувати ефект від діяльності служби. Для цього важливо забезпечити незалежність внутрішні аудиторів, обґрунтувати напрямки їх професійного росту, підвищення кваліфікації. Також закріплення принципів внутрішнього аудиту у внутрішніх нормативних документах банку дозволить довести до всіх рівнів організації сутність роботи та роль служби внутрішнього аудиту. Також ми розглянули відмінність ролі служби внутрішнього аудиту у англо-американській та німецько-японській моделі управління та можемо вказати, що бажана організаційна структура для досліджуваного банку - наявність крупного самостійного структурного підрозділу внутрішнього аудиту, з підпорядкуванням його органу управлінню власників. Крупна за розміром структура зможе виконувати значно більший обсяг завдань щодо аудиту діяльності та ризиків комерційного банку «ПУМБ». Також ми обґрунтували необхідність використання у практиці банку моделі COSO, особливо у сфері управління ризиками. Модель чітко визначає процедури аудиторських перевірок, напрямків та рівень перевірки.

8. Щодо можливих напрямків підвищення ефективності внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління банку, то ми запропонували розширити перелік завдань служби. Відомо, наприклад, що витрати на утримання вищого менеджменту є досить значною статтею витрат, проте нерідко контроль за цими витратами з боку власників не ведеться. Тому ми пропонуємо ввести таке завдання у роботу служби аудиту, щоб вона перевіряла обґрунтованість здійснюваних витрат. Також ми запропонували внести деякі зміни у структуру корпоративного управління. За поточної ситуації служба незалежна від виконавчого персоналу, проте автономна по відношенню до Спостережної ради. Тому ми запропонували ввести керівника служби у структуру Спостережної ради, то зробити його членом цього органу. Це забезпечить максимальний рівень незалежності. Щодо проблеми відсутності кваліфікованих кадрів, то і тут ми знайшли два можливих рішення – використовувати аутсорсинг або ко-сорсинг. Перший означає виконання всіх або частини функцій по управлінню організацією сторонніми фахівцями, в той час як другий - полягає в тому, щоб створити органи внутрішнього аудиту в рамках кредитної організації, а лише в окремих випадках - залучати експертів спеціалізованої компанії або зовнішнього консультанта. До переваг цих двох способів залучення фахівців є можливість використовувати послуги експертів в різних областях, доступ до високопрофесійних аудиторських кадрів, гнучкість у питанні залучення аудиторських ресурсів, доступ до передових технологій та методик проведення внутрішнього аудиту. Також ми запропонували ввести зміни у саму організаційну структуру служби внутрішнього аудиту та доповнити її відділом аудиту ризику застави та відділом аудиту ризику зниження кредитоспроможності позичальників. У сфері аудиту ризику застави необхідно контролювати такі ризики, як ризик знецінення предмету застави, ризик неліквідності застави, низька кваліфікація співробітників, ризик втрати чи пошкодження предмету застави, правовий ризик, ризик неправильної оцінки предмета застави, недостатній досвід роботи з банківською заставою. Як результат процесу перевірки внутрішній аудитор може запропонувати керівництву такі заходи управління ризиком, як моніторинг, переоцінка майна, диверсифікація предмета застави, юридичний супровід, експертиза майна, перевірка службою безпеки, страхування, підвищення кваліфікації співробітників.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 400 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.