Прибуток та рентабельність підприємства Рік захисту: 2013

Кількість сторінок: 123

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади визначення рентабельності підприємства

1.1 Суть та значення показника рентабельності в діяльності підприємства

Систематизовано думки різних науковців та надане власне визначення поняття рентабельності – це така система показників, що дозволяє визначити ефективність та результативність роботи підприємства та його складових за напрямком формування чистого прибутку та фінансових результатів і може використовуватися як на стадії планування, так і у оперативному контролі роботи підприємства, а також після фінансового року при здійсненні ретроспективної оцінки суб’єкта господарювання. Значення рентабельності виражається через функції, які вона виконує. Сюди відносяться соціальна, захисна, оціночна, відтворювальна, стимулююча та розподільча. Аналіз рентабельності є необхідним на всіх стадіях роботи підприємства – етапі планування, оперативного контролю, подальшого ретроспективного аналізу тощо. Важливим результатом оцінки рентабельності є виявлення резервів підвищення прибутковості та формування або коректування стратегії забезпечення рентабельності підприємства у наступному чи поточному періоді.

1.2 Методичні підходи до визначення прибутку

Прибуток означає чистий прибуток підприємця на вкладений капітал, що представляє собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення господарської діяльності. Виділяють різні класифікаційні ознаки цього поняття, а відповідно і різні типи прибутку. В залежності від підходів відрізняються і методики визначення прибутку підприємства. За бухгалтерського підходу прибуток визначається як різниця між валовими доходами та витратами. При визначенні обсягу академічного прибутку береться до уваги обсяг альтернативних доходів та витрат. У рамках підприємницького підходу прибуток визначається як результат зміни чистих активів фірми. Якщо брати до уваги сутність прибутку податкового, то при визначенні показника враховуються лише валові доходи та валові витрати підприємства, що згідно з податкового законодавства відносяться до цієї категорії.

1.3 Система показників рентабельності підприємства

Визначено, що існує значна кількість класифікаційних ознак показників рентабельності - за критерієм часу, за критерієм витрат, за критерієм результату, за критерієм узагальнення, за критерієм інфляції. Важливим є поділ коефіцієнтів рентабельності та ресурсні, дохідні та витратні. Використання сукупності різних показників рентабельності дозволяє визначити резерви підвищення ефективності функціонування підприємства та сформувати ефективну політику підвищення рентабельності у наступному періоді.

Розділ 2. Аналіз прибутку і рентабельності ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій»

2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» як об’єкта спостереження

Політика управління майном підприємства є вкрай ефективною – відбувається оновлення основних засобів,запаси відволікають незначний обсяг фінансових ресурсів та характеризуються високою оборотністю. У той же час виявлений ряд проблем – ліквідність підприємства протягом досліджуваного періоду була низькою, а ефективність використання основних елементів активів знижується. Причиною, на нашу думку, є відсутність продумаю політики реалізації продукції – незважаючи на стабільний виробничий потенціал, обсяг реалізації знизився.

2.2. Формування показників прибутку підприємства

Підсумуємо, що спостерігаються суперечливі тенденції у сфері управління доходами, витратами та прибутком. На кінець досліджуваного періоду підприємство знаходилося на беззбитковому рівні, що є негативною тенденцією, адже у 2010 році отримало значний чистий прибуток. Основними факторами такого явища є зниження обсягів реалізації продукції та послуг підприємства. Надмірними, на нашу думку, є адміністративні витрати, що становлять переважаючу більшість усіх витрат підприємства протягом 2009 – 2011 років. У той же час відсутні витрати на маркетинг, що й призвело до зниження обсягу чистого доходу. Тому для цілей відновлення позитивного фінансового результату від звичайної діяльності рекомендуємо сформувати продуману маркетингову політику та взаємопов’язати показники ефективності діяльності підприємства і витрат на фінансове мотивування управлінського персоналу з метою підвищення зацікавленості цієї групи працівників у покращенні фінансових результатів .

2.3. Аналіз рентабельності на підприємстві

Аналіз показників рентабельності дозволив систематизувати основні фінансові проблеми підприємства наступним чином - неефективне управління податковими зобов’язаннями, надмірні адміністративні витрати, відсутність маркетингових витрат на залучення нових покупців, низька рентабельність продажів, критичний рівень економічної безпеки. Тому важливо розробити оптимізаційні заходи підвищення рентабельності підприємства. Виявлено високий рівень фінансової безпеки, тобто існує запас стійкості при реалізації оптимізаційних заходів. Одним з основних напрямків роботи мають бути заходи, що націлена на підвищення збуту, адже дозволять значно підвищити рентабельність публічного акціонерного товариства "Київський завод експериментальних конструкцій".

Розділ 3. Шляхи підвищення рентабельності ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій»

3.1. Напрями збільшення доходів підприємства та їх впровадження на підприємстві

При розробці маркетингового плану для підвищення рентабельності підприємства ми використовували прямолінійний підхід до процесу планування маркетингу, який складається з аналізу ринку і ринкової сфери, визначення цільового ринку, визначення переваг, потреб клієнта та розробки маркетингової програми. Аналіз ринку проводиться за декількома напрямками – зовнішні фактори свідчать, що у 2012 році ринок будівництва відновиться, а з ним – зросте потреба у металоконструкціях. В той же час кількість конкурентів є значною, а частка ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій" - менше 1 %. Визначивши основні стратегічні переваги та слабкі місця організації ми рекомендували обрати стратегію диверсифікації товарного асортименту – це дозволить припинити відтік клієнтів до конкурентів та в подальшому наростити портфель замовлень. Щодо власне маркетингової програми, то для збільшення кількості клієнтів необхідно найняти маркетолога, який керуватиме реалізацією маркетингової стратегії. Доцільно замовити сайт, який можна використовувати як площадку або вітрину для демонстрації власних товарів. Для розширення асортименту необхідно найняти двох високопрофесійних інженерів, що спеціалізуються на виготовленні продукції, яка відсутня у асортименті ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій", проте користується попитом серед клієнтів підприємства.

3.2. Використання резервів зменшення витрат підприємства

Що ж до надмірних адміністративних витрат, то доцільно продовжувати знижувати частку керівників на підприємстві у загальній структурі працівників – з 12 до 3. Середня заробітна плата управлінського персоналу на підприємстві становить близько 6 тис.грн. у місяць. Відповідно зменшення кількості управлінців на 6 призведе до скорочення витрат на заробітну плату менеджменту підприємства у розмірі 604,8 тис.грн. Розроблено детальний календар реорганізації персоналу та вивільнення зайвих кадрів з урахуванням вітчизняного законодавства. Це дозволить мінімізувати можливі негативні санкції за порушення трудового законодавства. Загалом цей процес триватиме три місяці та три тижні.

Щодо недосконалої взаємодії з бюджетом, то у 2011 році підприємство отримало лише 9 тис.грн. чистого прибутку, а сплатило у бюджет 136 тис.грн. податку на прибуток підприємств. Тому при здійсненні подальшої політики управління прямим оподаткуванням необхідно шукати можливості до скорочення витрат на оплату податку на прибуток. Очевидно, що досліджуваному підприємству доцільно укладати нові договори на поставку товарів та послуг з підприємствами на спрощеній системі оподаткування, а з іншими суб’єктами господарювання, що працюють на звичайних умовах, скорочувати співпрацю. Адже зазвичай послуги осіб на спрощеній системі оподаткування є дешевшими, зокрема у сфері транспортних перевезень, виконання окремих видів робіт, отримання бухгалтерських та юридичних послуг тощо.

Ще одним важливим аспектом управління податковими зобов’язаннями щодо податку на прибуток підприємств є вибір оптимальної амортизаційної політики. Пропонуємо звернути увагу на метод прискореного зменшення залишкової вартості, який передбачає, що річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об'єкта і подвоюється.

Проведено планування діяльність підприємства на 2012 рік та визначено, що рентабельність активів підприємства зростатиме до 4,54 % у випадку незмінного обсягу реалізації продукції, до 15,56 % у випадку реалістичного сценарію, або ж до 26,58 % за умови, що вдасться підвищити маркетингові витрати.

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 400 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.