Облік, аналіз та аудит дебіторської заборгованості за розрахунками Рік захисту: 2014

Кількість сторінок: 146

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади обліку дебіторської заборгованості за розрахунками

1.1. Дебіторська заборгованість за розрахунками як економічна категорія

Дебіторська заборгованість за розрахунками володіє економічною та юридичною природою – з однієї сторони це актив, а з іншої – вимога підприємства до контрагентів. Ми виділили такі структурні елементи дебіторської заборгованості за розрахунками, як заборгованість покупців, постачальників, бюджету та державних органів, пов’язаних сторін, за нарахованими доходами, а також інші види дебіторської заборгованості за розрахунками. Детально охарактеризований кожен із цих елементів.

1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку та аудиту дебіторської заборгованості за розрахунками

Проведене дослідження показало, що дійсно при відображенні дебіторської заборгованості відповідно до вимог П(С)БО та МСФЗ існують як спільні риси, так і відмінності. При зовнішньоекономічній адаптації вітчизняним підприємствам для уникнення подвійної роботи при складанні та поданні фінансової звітності необхідно розробляти її відповідно до норм МСФЗ. Застосування зарубіжного досвіду щодо облікових аспектів розрахункових операцій дозволить удосконалити облікову інформацію. Коротко охарактеризована роль основних нормативно-правових актів у процесі обліку та аудиту дебіторської заборгованості.

1.3. Огляд літературних джерел з обліку, аналіз та аудиту дебіторської заборгованості за розрахунками

Проведено огляд наукової полеміки у сфері обліку, аналіз та аудиту дебіторської заборгованості за розрахунками та визначено, що існує значний перелік проблем. Зокрема проблеми існують у сфері визначення та обліку сумнівної та безнадійної заборгованості, неточності в плані рахунків тощо. В подальшій роботі важливо запропоновано можливі шляхи вирішення проблеми.

1.4. Організаційно-економічна характеристика публічного акціонерного товариства "Сан ІнБев Україна" протягом 2009 – 2011 років

Для практичного аналізу використовуються дані ПАТ "Сан ІнБев Україна". Аналіз фінансового та господарського становища підприємства дозволив виявити високу ефективність використання трудових, виробничих ресурсів. У той же час фінансова структура характеризується високим рівнем ризику, а рентабельність активів – була низькою.

Розділ 2. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками публічного акціонерного товариства "Сан ІнБев Україна" та його вдосконалення

2.1. Документування господарських операцій з обліку заборгованості

Визначено, що існує значний перелік документів, які необхідні при здійсненні розрахунків та формуванні дебіторської заборгованості за ними. Загалом документообіг у ПАТ «Сан ІнБев Україна» знаходиться на прийнятному рівні. Процес бухгалтерської обробки первинних документів відбувається швидко, проте все ще значним є обсяг паперових носіїв інформації, що на нашу думку, необхідно виправити у майбутньому. Загалом у підрозділі наводиться детальний аналіз процесу документування на підприємстві.

2.2. Фінансовий облік дебіторської заборгованості за розрахунками

Процес фінансового обліку у ПАТ «Сан ІнБев Україна» відповідає національним стандартам. Це дозволяє отримувати необхідну інформацію як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам інформації. Детально охарактеризовані основні рахунки, що використовуються у процесі обліку дебіторської заборгованості за розрахунками.

2.3. Управлінський облік заборгованості

Для цілей прийняття управлінських рішень у сфері обліку дебіторської заборгованості у ПАТ «Сан ІнБев Україна» складаються наступні документи - звіт про обсяг дебіторській заборгованості за товарами, роботами та послугами, довідка про інші види дебіторської заборгованості, довідка про безнадійну дебіторську заборгованість за розрахунками. У той же час варто зауважити, що згідно даних фінансової звітності підприємства у нього накопичився значний обсяг простроченої дебіторської заборгованості, а тому у сфері управлінського обліку необхідно внести зміни.

2.4. Податковий облік заборгованості

Детально охарактеризовані особливості податкового обліку. Для цілей оподаткування дебіторська заборгованість враховується при здійсненні розрахунку бази оподаткування податком на прибуток та впливає як на обсяг доходів підприємства, так і на обсяг витрат. Загалом податковий облік на досліджуваному підприємстві здійснюється на ефективному рівні та проводиться відповідно до норм вітчизняного законодавства.

2.5.Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості за розрахунками в умовах використання комп’ютерних технологій

Аналіз фінансової звітності підприємства вказує на значний обсяг простроченої дебіторської заборгованості, а тому ми запропонували удосконалити систему управлінського обліку дебіторської заборгованості за розрахунками на ПАТ «Сан ІнБев Україна» шляхом використання програми управлінського обліку Terrasoft. Вона дозволяє автоматизувати усі необхідні компанії процеси обліку та управління, що дозволить зменшити частку простроченої заборгованості у майбутньому. Зокрема кожний дебітор матиме рейтинг відповідно до якого здійснюється його комерційне кредитування підприємством.

Розділ 3. Економічний аналіз та аудит дебіторської заборгованості за розрахунками та шляхи їх вдосконалення у публічному акціонерному товаристві "Сан ІнБев Україна"

3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу заборгованості

Інформаційною основою процесу аналізу дебіторської заборгованості за розрахунками є сукупність даних, які були проаналізовані у попередньому розділі. Щодо методологічних аспектів, то доцільно використати такі методи, як балансовий, метод співставлення, метод абсолютних та відносних показників, метод наглядного відображення даних тощо.

3.2. Загальний та факторний аналіз дебіторської заборгованості за розрахунками

Негативними рисами у сфері управління дебіторською заборгованістю є значне підвищення її обсягу, що випереджало темпи зростання реалізації продукції у 2010 році. Проте вже у 2011 році ситуація покращилася і підприємство скоротило частину дебіторської заборгованості. найбільшу частку займає заборгованість за внутрішніми розрахунками, а дебітори-клієнта та замовники відволікали близько 7 % оборотних коштів підприємства. Позитивною тенденцією є при скорочення оборотності усієї дебіторської заборгованості за період 2009 – 2011 років, проте обсяг кредиторської заборгованості був нижчим за обсяг дебіторської, а тому підприємство відволікало частину власних коштів на фінансування дебіторів.

3.3. Аудит дебіторської заборгованості за розрахунками

Процес аудиту дебіторської заборгованості за розрахунками має на меті перевірку повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку та своєчасність дебіторської заборгованості. Важливо здійснити аудиторське дослідження за всіма напрямками – формуванням дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями, авансами, претензіями, підзвітними особами і т.д. Детально охарактеризовані основні аспекти цього процесу.

3.4. Шляхи вдосконалення аналізу та аудиту дебіторської заборгованості за розрахунками в умовах використання комп’ютерних технологій

Практичний аналіз дебіторської заборгованості дозволив виявити негативне явище – наявність простроченої дебіторської заборгованості за розрахунками. Тому для цілей уникнення такої ситуації у майбутньому ми запропонували використати наступний оптимізаційний захід. В умовах комп’ютеризації та автоматизації аналізу доцільно розділити усіх дебіторів на 5 груп. Аналіз показників роботи кожного дебітора відбувається автоматично, як і присвоєння йому групи. Відповідно подальша співпраця, ставки комерційного кредитування тощо залежатимуть від того, до якої групи належить дебітор. Це скоротить обсяг простроченої заборгованості.

Розділ 4. Охорона праці

4.1 Організація охорони праці та аналіз умов праці у публічному акціонерному товаристві "Сан ІнБев Україна"

На досліджуваному підприємстві існує чітка система управління безпекою праці, яка складається з вищого рівня – голови правління та нижчого рівня, до якого належать власне служба охорони праці, окремі спеціалісти, керівники та службовці, призначені відповідальними особами за охорону праці на підприємстві.

4.2 Заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, забезпечення пожежної безпеки

Ми визначили, що умови праці на підприємстві на окремих робочих місцях є складними і на співробітників впливають ряд негативних факторів. До них відносься недоліки мікроклімату, пил, шум, вібрація, шкідливі хімічні речовини, важкість праці, піднімання та переміщення вантажів, незручна робоча поза, напруженість праці. Говорячи про ефективність роботи системи охорони праці даємо їй позитивну оцінку. Адже проводиться атестація робочих місць і перевіряється вплив шкідливих факторів. Підприємство постійно реалізує заходи щодо забезпечення зниження рівня захворюваності та уникнення травм серед працівників.

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 500 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.