Організація обліку та напрямки підвищення прибутковості підприємства Рік захисту: 2014

Кількість сторінок: 110

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку підвищення прибутковості підприємства

1.1. Економічна сутність прибутку, його види та класифікація

Розглянуто визначення прибутку та з'ясовано, що існує значна кількість підходів до розуміння цього поняття. З точки зору бухгалтерського обліку прибуток є різницею між доходами та витратами. Академічний прибуток означає виграш від вибору оптимального варіанту порівняно із альтернативними. Також прибуток може бути підприємницьким, який означає приріст вартості акцій протягом визначеного періоду. Кожне із цих понять є прибутком, а для цілей цієї дипломної роботи використане визначення бухгалтерського прибутку. Також проаналізовані такі різновиди прибутку, як валовий прибуток, балансований прибуток, податковий прибуток тощо.

1.2. Методичні підходи до управління прибутком на підприємстві

Функції системи управління прибутком можна розділити на дві складові – функції управління прибутком як керуючої системи та функції управління прибутком як спеціальної галузі управління підприємством. Система управління прибутком підприємства включає в себе формування прибутку, організаційно-методичну систему управління прибутком та розподіл прибутку. Охарактеризована кожна складова цієї системи. Формування прибутку відбувається у результаті реалізації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Щодо методичного забезпечення процесу, то інформаційною основою є фінансова, податкова та управлінська звітності. Організаційне забезпечення включає в себе працівників, комп'ютерну техніку та програмні продукти та інші ресурси, що використовуються у процесі. Розподіл прибутку передбачає управління оподаткуванням із сплати податку на прибуток підприємств, управління розподілом прибутку у різні фонди підприємства.

1.3. Формування облікової політики щодо підвищення прибутковості підприємства

Проведено визначення облікових факторів впливу на формування фінансових результатів суб’єкта господарювання. Думки різних вчених у цій сфері різняться, проте існують значні можливості маніпуляції елементами облікової політики для цілей підвищення рентабельності. Сюди відносяться вибір методу нарахуванням амортизації, оцінки запасів, визначення резервів наступних виплат та платежів, калькулювання, визначення доходів та витрат майбутніх періодів, визначення обсягу резервів за сумнівними боргами тощо.

Розділ 2. Організація обліку підвищення прибутковості ТОВ "ЕТК"

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Для практичного аналізу особливостей організації обліку було обрано ТОВ "ЕТК" - підприємство, яке зайняте у сфері оптової торгівлі побутовою технікою, цифровою електронікою тощо. Надана коротка характеристика самого підприємства, проведений аналіз динаміки основних показників господарської діяльності підприємства. Підприємство не використовувало довгострокових позикових ресурсів, у той же час активно залучало короткострокові – їх обсяг становив 100 % зобов’язань протягом усього досліджуваного періоду. Основу ж короткострокової заборгованості становлять кредиторська заборгованість та інша поточна заборгованість. Загалом товариство працювало на беззбитковому рівні.

2.2. Особливості організації та документування обліку операцій, пов'язаних з формуванням прибутку

Система документування операцій, що пов’язані із отриманням прибутку повністю відповідають нормам вітчизняного законодавства. Придбання і вибуття запасів, товарів, готової продукції підтверджено первинними документами. Вказані основні первинні документи, що використовуються у процесі формування прибутку підприємства. Наведена детальна кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку різних груп прибутку.

2.3. Шляхи удосконалення методичних підходів до обліку прибутку підприємства

Наводиться спосіб удосконалення облікового процесу на основі зміни процесу нарахування амортизації. Наводяться детальні розрахунки впливу пропонованих заходів на фінансовий результат роботи підприємства. Доведено, що доцільно обирати ті методи амортизації нематеріальних активів та основних засобів, що забезпечують максимальний обсяг амортизаційних відрахувань у першому році використання активів. Вказано на вплив політики визначення вартості запасів на фінансовий результат роботи підприємства. Детально розраховано та продемонстровано, що доцільно застосовувати метод середньозваженої оцінки собівартості – в умовах стабільного підвищення вартості закупки нових товарів, цей метод дозволяє мінімізувати базу оподаткування у найближчому періоді, що веде до скорочення обсягу зобов’язань із податку на прибуток підприємств.

Розділ 3. Організаційно-методичні засади аналізу підвищення прибутковості підприємства ТОВ "ЕТК"

3.1. Інституціональні засади аналізу фінансових результатів підприємства

Процес аналізу фінансових результатів функціонування підприємства є важливою складовою процесу управління фінансовим станом. Основними методами, що використовуються під час процесу є горизонтальний та вертикальний аналіз, метод відносних та абсолютних показників, метод наглядного відображення даних, групування, приведення показників у порівнювальний вигляд, балансовий метод та метод елімінування. Основними напрямками аналізу фінансових результатів є, окрім власне вивчення динаміки фінансових результатів, також вивчення динаміки та структури доходів та витрат, розрахунок показників рентабельності, визначення точки беззбитковості.

3.2. Аналіз ефективності використання прибутку підприємства

Проведено детальний аналіз ефективності формування та використання прибутку підприємства. Порівнюючи значення точки беззбитковості з показником загального доходу від реалізації можемо зауважити, що запас фінансової стійкості був незначним. Згідно даних графіка беззбитковості у випадку, якщо підприємство перестане працювати його збиток становитиме 17360 тис.грн. щорічно, що свідчить про низький рівень фінансових ризиків та хороші перспективи відновлення рентабельності підприємством. Важливо шукати резерви скорочення собівартості продукції.

 

3.3. Шляхи підвищення результативності діяльності підприємства

На основі проведеного аналізу запропоновані чіткі кроки, що направлені на підвищення прибутковості підприємства. Детально описана оптимальна політика фінансування активів, вказаний спосіб різко підвищити суму доступних фінансових ресурсів, розроблені програми стимулювання збуту на основні кредитної програми та лізингової програми. Розрахована економічна ефективність окремих заходів та їх вплив на фінансовий стан підприємства.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна:500 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.