Ринок акцій в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку - Дипломна роботаРік захисту: 2013

Кількість сторінок: 95

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи функціонування ринку акцій в Україні

1.1 Сутність акції як цінного паперу та роль у діяльності підприємства

Надане визначення сутності акції - це цінний папір, що випускається приватним або публічним акціонерним товариством та засвідчує право власності на частку майна підприємства. Акція є особливою формою існування капіталу. Використання акцій дозволяє власникам приймати участь в управлінні підприємством, засвідчує майнові права учасників підприємства. Окрім цього при ліквідації підприємства акція засвідчує право на ліквідаційну частку суб'єкта господарювання. Також власники акції мають право отримувати дивіденди за результатами фінансового року. Що ж до ролі акції у діяльності підприємства, то позитивними сторонами є те, що використання акцій не створює чітких зобов'язань щодо здійснення фінансових видатків за користування капіталом, а тому у випадку необхідності менеджмент підприємства може переконати власників акцій у тому, що отриманий прибуток потрібно реінвестувати замість спрямовування у фонд дивідендів. Тобто використання акцій на противагу іншим інструментам залучення коштів дозволяє підвищити фінансову автономію підприємства.

1.2 Нормативно-правова основа функціонування ринку акцій в Україні

Детально проаналізовані основні нормативні акти, які регулюють ринок акцій. Зокрема до таких відносяться Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Закон України «Про акціонерні товариства», Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави", Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів», Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Податковий кодекс України та ряд інших. Законодавство регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку, визначає правові основи обігу акцій у Національній депозитарній системі та особливості електронного обігу акцій в Україні , вдосконалює механізми відповідальності за використання інсайдерської інформації, визначає методику оцінки вартості акцій ПАТ, що підлягають продажу на конкурсах тощо.

1.3 Актуальні проблеми випуску та обігу акцій у наукових фахових виданнях

Вивчення наукової дискусії довело існування значних проблем у роботі ринку акцій. Вітчизняні підприємства надають перевагу первинній емісії акцій за кордоном, що пояснюється низькою ємністю вітчизняного ринку. Також ці цінні папери активно використовуються у схемах ухилення від сплати податків – за рахунок технічних цінних паперів. Акції більшості підприємств не використовуються як застава, що скорочує доступ до ринку кредитних ресурсів підприємствам. Окрім цього науковці виділяють такі проблеми як низька довіра акціонерів та інвесторів до акцій, що обертаються на фондовому ринку. Це пояснюється низьким ступенем прозорості більшості вітчизняних підприємств. Тому для підвищення довіри до ринку потрібно вирішувати ці проблеми.

Розділ 2. Дослідження функціонування ринку акцій в Україні протягом 2007 – 2011 років

2.1 Аналіз здійснення первинного розміщення акцій вітчизняними підприємствами

Проаналізовано первинний ринок акцій в Україні, визначено, що сума емітованих акцій постійно скорочується. Значна кількість підприємств намагаються виходити на зарубіжні фондові ринки, що пояснюється рядом факторів – низька ліквідність та місткість вітчизняного ринку акцій, низька конкуренція серед інвесторів. Окрім цього емісія акцій на зарубіжних ринках підвищує престиж компанії. Що ж до досліджуваного торговця цінними паперами «Брокерський дім «Відкриття», то визначено, що емісія акцій на замовлення клієнтів не є ключовим напрямком роботи для юридичної особи, а сума та кількість укладених та виконаних угод андерайтингу була невеликою. Доцільно проаналізувати роботу підприємства за іншими напрямками.

2.2 Аналіз вторинного ринку акцій в Україні протягом 2007 – 2011 років

На вторинному ринку виявлений ряд позитивних тенденцій, зокрема кількість акцій в обороті зростає, інтенсифікується робота торговців цінними паперами з акціями. Також високою була частка коштів, що спрямована на купівлю акцій порівняно із загальною місткістю ринку. За всіма напрямками роботи з акціями підприємство демонструвало ідентичну тенденцію – у 2009 році кількість та вартість операцій з акціями скоротився, що пов’язано із невизначеністю та високою ризикованістю такого напрямку інвестування. У 2010 році очікувалося швидке відновлення економіки, а тому вважалося, що вартість основних активів недооцінена. Відбувалося активне інвестування в акції. У 2011 році макроекономічний прогноз дещо погіршився, відновлення світового ринку та вітчизняної економіки було повільним, а тому кількість виконаних угод скорочується.

2.3 Оцінка ефективності функціонування вітчизняного ринку акцій

Акції вітчизняних підприємств можуть стати хорошою альтернативою банківським депозитним продуктам серед фізичних осіб, що також стимулюватиме зростання ємності та ліквідності вітчизняного фондового ринку. Стримує цей процес сукупність негативних тенденцій та явищ в економіці – емітенти акцій проводять непрозору діяльність, низька рентабельність підприємств свідчить про низьку перспективу зростання вартості акцій, а місткість і ліквідність ринку залишається традиційно низькою. Що ж до Брокерського дому «Відкриття», то підприємство тривалий час працює на ринку. У 2008 році діяльність інтенсифікувалася, проте у 2009 році основні показники знизилися. У 2010 році у зв’язку із оптимістичними очікування та низькою вартістю активів вкладення у акції були вищими, ніж у попередньому році , проте вже в наступному – спостерігається незначне зниження показників. Рентабельність роботи підприємства на ринку була низькою, а тому менеджменту необхідно шукати можливі резерви підвищення прибутковості.

Розділ 3. Напрямки удосконалення практики функціонування ринку акцій в Україні

3.1 Використання зарубіжного досвіду у сфері роботи ринку акцій

Визначено, що вітчизняний фондовий ринок характеризується значною недосконалістю, що стримує операції розміщення акцій на ньому. Тому важливо працювати в напрямку захисту прав власності інвесторів, зокрема іноземних, формування спрагливе податкове законодавство, забезпечення ліквідності та підвищення ємності фондового ринку, сприяння детінізації ринку цінних паперів. Емітенту при проведенні розміщення акцій необхідно звернутися до страхових компаній – це дозволить значно мінімізувати можливі ризики. Що ж до захисту прав приватних інвесторів з боку держави, то для підвищення ємності та рівня розвитку ринку акцій доцільно застосувати досвід США. Потрібно встановити фінансову винагороду у тому випадку, якщо посадова особа повідомляє про вчинення порушень у сфері випуску, зберігання, обігу акцій. Окрім цього потрібно законодавчо закріпити можливість повернення активів на підприємство у тому випадку, якщо перед оголошенням банкрутства було здійснено виведення капіталу. Це особливо актуально для України, адже такі дії різко знижують довіру до фондового ринку та акцій зокрема і порушують права акціонерів на участь у ліквідаційних активах.

3.2 Удосконалення вітчизняного законодавства для цілей підвищення інтенсивності торгівлі акціями

Щодо проблеми низької довіри до акцій як цінного паперу, то запропоновано механізм відшкодування інвестицій у акції на фондовому ринку за прикладом того, що діє у банківській сфері. Як і в банківській сфері діє фонд гарантування вкладів фізичних осіб, запропоновано створити фонд гарантування майнових прав інвесторів у акції. Такий фонд також захищатиме інвесторів від можливого банкрутства підприємств, зловживання тощо. Важливо, щоб втрати відшкодовувалися лише у тому випадку, якщо фінансові втрати акціонерів пов'язані саме із порушеннях законодавства та їх прав, а не із негативною ринковою кон'юнктурою, помилками менеджменту тощо.

3.3 Потенціал використання комп’ютерних технологій для підвищення ролі ринку акцій у формуванні фінансових ресурсів реального сектору економіки

У сфері формування сучасної комп’ютерної інфраструктури, що займатиметься розрахунками та обліком прав рекомендовано усунути розрахунковий центр, а передати його функції центральному депозитарію або Національному банку України. Детально описаний такий механізм. Що стосується захисту прав емітентів акцій, то систематизовано перелік інструментів, які може використати останній при проведенні операцій первинного розміщення для цілей мінімізації впливу потенційних ризиків.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 400 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.