Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 117

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Отже, на основі проведеного дослідження організаційно-економічного механізму управління ТОВ «Ресторан «Ввіденська садиба» сформульовані досягнуті наступні завдання:

- визначено сутність і завдання організаційно-економічного механізму управління рестораном. На основі дослідження думок різних авторів сформульоване власне визначення сутності організаційно-економічного механізму - ним є система взаємодії між різними структурними підрозділами ресторану, що направлена на досягнення його комерційних цілей на основі застосування економічних, організаційних та інших методів власниками, менеджментом та працівниками ресторану. Завданнями, які виконуються в межах організаційно-економічного механізму управління є управління результатами економічної діяльності, управління економічними ресурсами, управління інтегральними характеристиками стану підприємства. Основними принципами процесу є принцип самоорганізації, ефективності, економічності, повноти та збалансованості засобів впливу, поєднання централізації і децентралізації управління, орієнтація організаційно-економічного механізму управління на економічне стимулювання та принцип використання коштів організаційно-економічного механізму на основі інтеграції та реалізації методів управління.

- сформульовано класифікацію та види економічних та організаційних методів управління. Загалом в межах організаційно-економічного механізму управління виділяють адміністративні, економічні, соціально-психологічні та організаційні методи. Економічні методи включають в себе дослідження об'єкта управління, формування об'єкта управління, упорядкування об'єкта управління, стабілізація об'єкта управління, методи розвитку об'єкта управління, методи ліквідації об'єкта управління, методи банкрутства об'єкта управління. Адміністративні методи - це способи і форми управління, в основі яких лежить адміністрування, що спирається на накази, розпорядження, які доводять на місці різні установки. Соціально-психологічні методи управління - способи впливу на об'єкт управління за допомогою соціально-психологічних факторів і спрямовані на управління соціально-психологічними відносинами в колективі. Організаційні методи – це методи, що включають в себе формування організаційної структури, делегування тощо.

 - виявлено особливості організаційно-економічних механізмів управління підприємством ресторанного бізнесу. Організаційна структура ресторану включає в себе офіціантів, кухарів, адміністраторів, барменів, касирів, управлінський персонал тощо. Особливістю ресторанного господарства у процесі мотивування персоналу є необхідність врахування того, що частину фінансового стимулу окремі працівники отримують від клієнтів. Мова йде про чайові як метод оплати праці офіціанта клієнтом. Щодо особливостей збутової системи ресторану, то такий заклад може як збувати продукцію від власного імені, так і співпрацювати із великою мережею закладів. Крім цього ресторанні підприємства можуть використовувати різні методи поставки сировини та матеріалів для виготовлення продукції – від гуртового до поштучного методу.

- надано загальну характеристику господарської діяльності досліджуваного підприємства – ТОВ «Ресторан «Ввіденська садиба». Загалом фінансове становище компанії є хорошим, зокрема сума активів залишається на приблизно однаковому рівні, а сума чистого доходу постійно зростає, що вказує на ефективну діяльність компанії. До проблем можна віднести низький показник фінансової автономії, тобто компанія є надто залежною від позикового капіталу та зобов’язань. Крім цього більшість показників ліквідності протягом усього досліджуваного періоду знаходяться нижче нормативних значень. Усе це вказує на проблеми, які можуть призвести до зниження довіри до компанії зі сторони працівників, постачальників, партнерів тощо. Проте загалом рентабельність компанії протягом усього досліджуваного періоду була високою, а показники ділової активності також зростали. 

- проведено аналіз організаційного механізму управління рестораном «Ввіденська садиба». Вищий рівень управління належить знаходиться у руках власників підприємства, які призначають директора для здійснення оперативного управління. Директору підпорядковуються головний адміністратор, директори служб, офіціанти, кухарі, прибиральниці та інші. Усе це вказує на активне застосування делегування повноважень як методу підвищення ефективності роботи компанії. Загалом організаційна структура є чіткою та такою, що дозволяє виготовляти якісну продукцію та збувати її ефективно. Негативним у сфері використання організаційних методів є те, що процес прогнозування, планування, діагностики та моніторингу у ресторані є практично відсутнім, а тому власники не можуть бути впевненими у тому, що фінансові цілі, які були поставлені перед рестораном, будуть досягнуті у наступному році.

- проведено оцінку використання економічних методів управління рестораном «Ввіденська садиба». Активно використовується кредитування та запозичення як метод залучення додаткового капіталу для інтенсифікації діяльності. Проте, як було виявлено, залежність від такого капіталу є надто високою. Крім цього виявлено, що сума дебіторської заборгованості постійно зростає, а тому доцільно розробити комплексну та системну політику комерційного кредитування корпоративних клієнтів ресторану для того, щоб знизити значення цього показника. Проблемою є також висока плинність кадрів, яка протягом 2012-2014 рр. коливалася в межах 21,05-22,73 %. Причиною цьому є недостатній рівень фінансового стимулювання, а тому слід розробити додатковий захід, що дозволить підвищити мотивацію персоналу.

- запропоновано шляхи підвищення мотивації у системі організаційно-економічного механізму управління рестораном. Розроблено захід, який називається «Бонус за якісну роботу» і це фактично механізм участі працівників у чистому прибутку ресторану. Пропонуємо, щоб між працівниками розподілялися 5 % від прибутку компанії у випадку, якщо ТОВ «Ресторан «Ввіденська садиба» закінчив фінансовий рік з позитивним результатом. Захід слід закріпити у внутрішньому нормативному акті компанії «Наказ директора ТОВ «Ресторан «Ввіденська садиба» про введення заходу додаткового фінансового мотивування працівників». Сума, яку отримуватиме працівник, буде залежати від його частки у загальному фонді заробітної плати. Умовами участі у прибутку є якісне виконання роботи без порушення правил ТОВ «Ресторан «Ввіденська садиба» та законодавства України. Детально обґрунтовані основні положення такого заходу. Проведене опитування працівників та виявлено, що у випадку застосування пропозиції плинність кадрів знизиться до 3-7 % у 2016 р.. Крім цього, економічний виграш від заходу буде перевищувати витрати на фінансову мотивацію працівників. 

- вказані напрямки удосконалення системи контролю у системі організаційно-економічного механізму управління рестораном. Запропонована система бюджетів, які дозволять проводити якісне планування, контроль та моніторинг діяльності ресторану. Зокрема доцільно складати такі бюджети як бюджет виробництва, бюджет запасів, бюджет  реалізації, бюджет потреб у сировині, бюджет загально-виробничих витрат, бюджет комерційних витрат, бюджет загальногосподарських витрат, бюджет доходів і витрат, план грошових потоків, прогнозний баланс, план капіталовкладень. Для того, щоб забезпечити виконання розроблених планів розподілена відповідальність між різними посадовими особами за окремі сегменти роботи ресторану. Для цього використаний інструмент КРІ (ключові показники ефективності). Запропоновані показники, за виконання яких буде відповідати кожна із посадових осіб, вказані нормативні значення на наступний 2016 р., запропонований механізм формування заробітної плати управлінця залежно від ефективності досягнення ним поставлених цілей. Основну роботу у сфері складання бюджетів, збору оперативної інформації про їх виконання, моніторингу відхилень виконувати один із бухгалтерів ресторану.

- сформульовано напрямки покращення фінансової складової системи організаційно-економічного механізму управління рестораном. Основний захід у цій сфері – зміна політики розподілу чистого прибутку у 2016 р.. Запропоновано, щоб 409,64 тис. грн. було направлено на поповнення власного капіталу компанії, а не розподілено між власниками. Виконання такої дії дозволить підвищити рівень фінансової автономії до мінімально допустимого рівня (40 %) та підвищити показники поточної та швидкої ліквідності. Крім цього розроблена детальна політика комерційного кредитування, що дозволить знизити суму дебіторської заборгованості або ж утримувати її на стабільному рівні. Розподілено усіх покупців на 5 основних груп. Ресторану доцільно надавати комерційні кредити лише першим трьом найбільш платоспроможним групам покупців. Запропонований механізм визначення платоспроможності кожної із груп. Запропоновані умови надання комерційних кредитів, термін надання, ліміти, штрафні санкції тощо. Усе це дозволить забезпечити стабільний рівень дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги. 

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.