Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 114

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Підсумуємо, що на основі проведеного дослідження теоретичних та практичних аспектів управління фінансово-економічною безпекою підприємства сформульовані наступні висновки та пропозиції:

  1. Визначена економічна суть та основні підходи до визначення фінансово-економічної безпеки підприємства. Виділені такі підходи до розуміння сутності фінансово-економічної безпеки підприємства: ресурсний, системний, потоковий, виробничий підхід, конкурентний, гармонійний, захисний, функціональний. На основі проведеного дослідження сформульоване власне визначення, яке враховує позитивні сторони різних визначень та є найбільш повним – це такий стан функціона­льних складових підприємства, що дозволяє проводити безперебійну виробничу та збутову роботу в складних та мінливих ринкових умовах у коротко- та довгостроковій перспективі з метою забезпечення простого та розширеного відтворення.
  2. Вказані методологічні підходи до ідентифікації існуючих ризиків і загроз фінансово-економічній безпеці підприємства. Визначено, що ризик є подією, яка може не настати, а може і не настати. Він несе в собі як негативний, так і позитивний потенціал, однак при дослідженні ризикованості діяльності, в першу чергу, слід звертати увагу на ті, які можуть поставити під сумнів діяльність організації та зашкодити її фінансово-економічній безпеці. Для оцінки ризику використовують систему експертних оцінок, метод екстраполяції, методи абсолютних показників, кореляційно-регресійний аналіз, метод сценаріїв, метод оцінки варіації фінансових результатів, СВОТ-аналіз і інші. Використання різних методів дозволить сформувати у аналітика точні висновки та рекомендації щодо реального стану справ та ризикованості операційної діяльності компанії, що є запорукою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства протягом тривалого часу.
  3. Вивчений процес формування механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його елементи. Механізм управління фінансово-економічною безпекою є сукупністю заходів і методів аналізу і ослаблення впливу чинників ризику, об'єднаних в систему виявлення, оцінки, планування, моніторингу та проведення коригувальних заходів. Варто зауважити, що саме на етапі аналізу доцільності і ефективності роботи на наступний рік оцінюються основні ризики діяльності та вибираються методи і інструменти їх нейтралізації. До основних методів належать скасування, запобігання, страхування, поглинання і т.д. Інструментарій тактичних заходів фінансових менеджер для нейтралізації ризиків базується на великій кількості методів і, варто зауважити, в кожній окремій ситуації можна вибрати саме ті, які найбільше підходять для конкретного суб'єкта господарювання.
  4. Здійснена комплексна оцінка фінансового стану підприємства з позицій ідентифікації потенційних ризиків і загроз. Загалом поточне фінансове становище ТзОВ «Лабрадор Україна» є стійким, проте в процесі аналізу ідентифіковані деякі ризики, що можуть негативно відобразитися на фінансово-економічній безпеці підприємства. Виявлено, що сума грошово-розрахункових активів є надмірною, що посилює вплив інфляції на підприємство. Також поточна політика управління комерційним кредитуванням призводить до значного відволікання коштів клієнтами, а це може призвести до відтоку оборотного капіталу та зупинки щоденної діяльності. Такий висновок підтверджує значення показників оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості. Також показник абсолютної ліквідності є надмірним, що може вказувати на втрату частини потенційного прибутку.
  5. Використано технології факторного аналізу в діагностиці існуючих резервів підвищення рівня безпеки. Вказано, що є ряд факторів, які позитивно впливають на економіко-фінансову безпеку підприємства ТзОВ «Лабрадор Україна». Висока рентабельність забезпечує можливість формування фондів на випадок непередбачуваних негативних подій та загроз, що забезпечує високу стійкість підприємства. В свою чергу, висока рентабельність зумовлена ефективним управлінням податковим тягарем, низьким тягарем процентів, низькою залежність від зовнішніх джерел фінансування, високою ефективністю управління виробничими та іншими операційними витратами тощо. Факторні моделі Альтмана, Ліса та Таффлера і Тішоу також підкреслюють сильне положення підприємства на ринку та позитивну дію більшості факторів фінансової та економічної діяльності.
  6. Сформульована оцінка рівня фінансово-економічної безпеки підприємства на основі впровадження SWOT-аналізу. Загалом як сукупність зовнішніх факторів, так і сукупність внутрішніх факторів позитивно впливають на фінансово-економічну безпеку підприємства. Подальший моніторинг поточного стану справ та ситуації на ринку дозволить менеджменту уникнути будь-яких негативних передбачуваних подій. Ідентифікувавши поточне становище, можна перейти безпосередньо до обґрунтування напрямків удосконалення механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства.
  7. Запропоноване застосування економіко-математичного інструментарію в управлінні фінансово-економічною безпекою підприємства. Визначені чотири основні напрямки, що дозволять підвищити ефективність процесу управління фінансово-економічною безпекою на ТзОВ «Лабрадор Україна». Зокрема запропоновано звернути увагу на такі напрямки як оптимізація структури оборотних активів, розробка комплексної кредитної політики, страхування обладнання, використання програм автоматизації аналізу безпеки. В межах такого плану розроблений календарний план реалізації заходів, визначено основних відповідальних осіб, що займатимуться його реалізацією. На основі економіко-математичного інструментарію доведено, що удосконалення структури активів дозволить частково захиститися від ризику інфляції та принесе підприємству додаткові 702,15 тис. грн. фінансового прибутку. Також доведено, що загалом страхування призведе до втрати частини можливого прибутку, проте забезпечить стабільність фінансово-економічної діяльності на основі стабільності виробничого процесу.
  8. Вказані можливості удосконалення інструментарію оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства. Запропоновано використовувати сучасні інструменти оцінки фінансово-економічної безпеки та забезпечити автоматизацію процесу аналізу загроз та поточного стану підприємства. Для цього запропоновано використовувати сервіс фінансового аналізу Finalon, як один з найбільш дешевих та зручних варіантів. Доведено, що така пропозиція дозволить підприємству «Лабрадор Україна» економити 11 400 гривень в рік, що матиме позитивний вплив на кінцевий фінансовий результат.
  9. Обґрунтований напрямок покращення моніторингу рівня фінансово-економічної безпеки підприємства. Зокрема запропоновано доповнити процес моніторингу постійним контролем поточного стану клієнтів, які отримують комерційне (товарне) кредитування від ТзОВ "Лабрадор Україна". Такий процес моніторингу дозволить скоротити оборотність дебіторської заборгованості та контролювати процес її формування. Запропоновані оптимальні умови комерційного кредитування, що дозволить убезпечити фінансово-економічний стан підприємства від можливих негативних впливів через несвоєчасне повернення коштів.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.