Особливості фінансового аналізу підприємств різних видів бізнесу

Торгівельні підприємства

Роздрібні та оптові торгівельні підприємства продають товари, які куплені у інших компаній. Тому найважливішим активом для них є запаси товарів. Тому при аналізі торгівельних підприємств слід звернути особливу увагу на структуру та динаміку цього елементу активів. Зокрема, оцінити оборотність та термін одного обороту запасів товарів, частку товарних запасів у загальній сумі активів та рівень товарообороту у розрізі місяців. Структура грошових активів може відрізнятися залежно від способу продажу. У роздрібних мереж товари купуються за готівку, тому частка дебіторської заборгованості за товари у загальній сумі активів є невисокою. Для оптових торгівців продаж на умовах товарного кредиту є частиною політики просування товарів на ринок, а тому в таких умовах частка дебіторської заборгованості за товари буде високою. В останньому випадку аналітик повинен звернути особливу увагу на якість заборгованості. Крім цього, аналіз сезонного фактору дозволить розробити комплексні рекомендації щодо удосконалення маркетингової політики, зокрема політики стимулювання збуту. Підприємство може запропонувати сукупність знижок в періоди, коли рівень збуту є найнижчим, що дозволить трохи вирівняти товарний потік протягом року.

Сфера послуг та виробнича сфера

Компанії, що надають послуги, мають свої особливості. Через те, що послуги не можуть зберігатися на складі, частка запасів у загальній сумі активів не є високою. В компаніях, ключову роль в яких відіграє інтелектуальний капітал, частка основних засобів є порівняно невисокою (наприклад, освіта, інформаційні технології, побутові послуги тощо). В процесі проведення аналізу таких підприємств важливо звернути увагу на ефективність використання оборотних активів. Протилежна ситуація спостерігається на підприємствах, що займаються виробництвом. Типовою є ситуація високої вартості основних засобів, запасів сировини та матеріалів, незавершеного виробництва. Потребує оцінки маневреність капіталу, забезпечення власними оборотними коштами, зміна вартості активів у часі тощо.

Комунальні послуги

Для аналізу цих підприємств із традиційних показників підходять показники платоспроможності та ліквідності, рентабельності активів та власного капіталу, фінансової автономії тощо. Для комунальних підприємств слід провести аналіз їх здатності проводити ефективну довгострокову діяльність. Аналітик повинен визначити чи є підприємство самоокупним чи залежить від допомоги з місцевого бюджету? Додаткового аналізу потребує якість дебіторської заборгованості, адже часто виникають проблеми із поверненням коштів за послуги, що надані соціально незахищеним верствам.

Газо- та нафтовидобувні компанії

Фінансова звітність нафтових і газових компаній значно залежить від методів, які були обрані обліку витрат, пов'язаних з розвідкою і видобутком. Фінансова звітність нафтових і газових компаній також є унікальною, оскільки вони зобов'язані деталізувати додаткову інформацію щодо розвідки нафти і газу, розвитку та виробничої діяльності.

Транспортні компанії

Для транспортних компаній підходить більшість традиційних індикаторів фінансового стану та фінансової ефективності. При аналізі цих суб’єктів господарювання доцільно розрахувати також показники дохідності та рівня витрат на кілометр, на особу, на тонну багажу тощо.

Сільське господарство

У сільськогосподарських підприємств важливу частку займає земля. На відміну від більшості видів активів земля не підлягає амортизації. Також у структурі активів можуть бути наявні біологічні активи. Важливо розглянути динаміку зміни вартості біологічних активів протягом періоду, що досліджується.

Фінансова сфера

У фінансових компаній важливу частку у структурі активів займають довгострокові та короткострокові фінансові інвестиції у цінні папери, нерухоме майно, інші інструменти. Тому необхідно оцінити якість таких інвестицій, імовірність виконання зобов’язань за фінансовими інструментами. У структурі пасивів таких компаній, зазвичай, частка позикових коштів є надзвичайно високою. Наприклад, у банків цей показник здебільшого перевищує 90 %. Тому важливо провести аналіз вартості залучення позикового капіталу. Говорячи про аналіз фінансового стану банків слід зазначити, що їх бухгалтерський облік, вимоги щодо розкриття інформації значно відрізняються від цих аспектів у звичайних підприємствах. Із традиційних показників для банків підходять рентабельність активів, рентабельність власного капіталу тощо. Для проведення комплексного аналізу необхідно застосовувати фінансові показники, що не характерні для інших підприємств, а тому програма finalon.com у цьому випадку не допоможе.

Приклад різних нормативних показників наведений у таблиці 1.

Таблиця 1. Нормативні значення фінансових показників

Показник

Сільське господарство

Харчова та переробна галузі

Торгівля та посередники

Інші

Коефіцієнт фінансової автономії

>= 0,5

>= 0,5

>= 0,3

>= 0,5

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

>= 0,2

>= 0,3

>= 0,2

>= 0,3

Коефіцієнт поточної ліквідності

>= 1,6

>= 1,8

>= 1,3

>= 1,8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>= 0,05

>= 0,05

>= 0,05

>= 0,05

Коефіцієнт термінової ліквідності

>= 0,5

>= 0,5

>= 0,5

>= 0,5

Період одного обороту товарно-матеріальних запасів, днів

Від 60 до 120

Від 45 до 80

Від 20 до 45

Від 20 до 45

Період погашення дебіторської заборгованості, днів

До 75

До 45

До 30

До 30

Період погашення кредиторської заборгованості, днів

До 75

До 45

До 30

До 30

Оборотність оборотних активів, оборотів в рік

Більше 3

Більше 3

Більше 3

Більше 3

Рентабельність продукції (продажу),%

Більше 5

Більше 5

Більше 5

Більше 5

Рентабельність реалізації продукції,%

Більше 1

Більше 1

Більше 1

Більше 1

Джерело: Васина Н.В. Моделирование финансового состояния сельскохозяйственных организаций при оценке их кредитоспособности: Монография. Омск: Изд-во НОУ ВПО ОмГА, 2012. с. 49.

Як показано у таблиці, для торгівельних підприємств достатньою є ліквідність на рівні 1,3, в той час як для підприємств харчової промисловості мінімально допустимим є значення 1,8. Для того, щоб найбільш точно визначити поточне становище компанії, прийнятність поточного рівня рентабельності та перспективи його подальшого розвитку, необхідно порівняти дані фінансових коефіцієнтів із відповідними даними прямих конкурентів. Бажано, щоб підібрані для порівняння конкуренти мали такий же розмір (наприклад, за критерієм суми активів). Адже для малих компаній нормативні фінансові показники, зазвичай, відрізняються від нормативних значень великих підприємств.

Висновок

Звичайно, існує сукупність універсальних фінансових індикаторів, що повинна бути розглянута незалежно від того, до якої галузі відноситься компанія. Це показники ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності (оборотності), майнового стану тощо. Проте аналітик повинен завжди враховувати особливості роботи компанії та робити відповідні поправки у висновках.