Експрес-аналіз фінансово-економічного стану

Сутність експрес-аналізу фінансового стану підприємства

Існують різні підходи до його проведення, проте загалом він використовується для отримання поверхневих уявлень про фінансовий та господарський стан підприємства. При застосуванні експрес-аналізу доцільно коротко розглянути сфери фінансової та господарської роботи, зокрема фінансову стійкість, рентабельність, ділову активність, показники майнового стану, управління персоналом, ліквідності, обсягів реалізації тощо.

Методика проведення експрес-аналізу фінансового стану підприємства

Пропонуємо наступну систему показників оцінки суб’єкта господарювання:

- частка основних засобів у загальній сумі активів, показник зносу останніх, фондовіддача

- ці показники вказують на ефективність поточної політики управління основними засобами;

- оборотність активів, запасів, дебіторської заборгованості

- характеризують ефективність управління запасами, розрахунками з дебіторами і т.д.;

- рентабельність активів, період окупності власного капіталу вказують на здатність підприємства генерувати прибуток;

- показник забезпечення власними оборотними коштами запасів, коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової стійкості вказують на платоспроможність та фінансову стійкість підприємств;

- коефіцієнт покриття, коефіцієнт абсолютної ліквідності, співвідношення усієї поточної дебіторської і кредиторської заборгованості характеризують здатність підприємства розраховуватися за короткостроковими зобов’язаннями. На основі цих показників можна сформулювати чітку думку про поточний фінансовий стан.

Також доцільно проаналізувати показники роботи персоналу підприємства, можливо, доцільним виявитися застосування заходів фінансового стимулювання