Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Пояснення суті коефіцієнта абсолютної ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (англомовний аналог Cash Ratio) - співвідношення найбільш ліквідної частини активів і поточних (короткострокових) зобов'язань. До найбільш ліквідної частини активів належать грошові кошти та їх еквіваленти. Показник демонструє частку поточних зобов'язань компанії, яка може бути погашена негайно. Він відноситься до групи показників ліквідності.

Нормативне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності

Нормативним вважається значення від 0,1 до 0,2. Більш низький показник вказує на те, що компанія не зможе вчасно погасити борги у випадку, якщо термін платежів настане незабаром. Значення вище нормативного також може вказувати на проблеми в компанії і свідчити про неефективну стратегію управління фінансовими ресурсами. Грошові кошти, на відміну від інших активів, не беруть участі у виробничо-збутовому процесі, вони не генерують дохід компанії. Тому занадто високий показник абсолютної ліквідності говорить про те, що значна частина капіталу відволікається на формування непродуктивних активів.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Якщо значення показника нижче нормативного, то компанія може залучити позикові кошти, реалізувати частину зайвих активів для збільшення суми найбільш ліквідних активів. Якщо значення показника є вище нормативного, то компанія може вкласти частину коштів (вище норми) у виробничо-збутову діяльність, у фінансові інвестиції і т.д.

Формула розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = Грошові кошти та їх еквіваленти / Поточні зобов'язання

Примітки та коригування

Готівка є засобом, яким всі учасники фінансового процесу згодні обмінюватися при здійсненні фінансових транзакцій. Для того, щоб готівкові кошти могли бути класифіковані як оборотні активи, необхідно, щоб будь-які обмеження на їх зберігання та використання були відсутніми. Така ситуація можлива, наприклад, у разі рішення суду про арешт коштів. Якщо є такі обмеження, то необхідно відкоригувати показник грошових коштів та їх еквівалентів, який використовується при розрахунку показника абсолютної ліквідності. Часто компанії відображають готівку, на яку діють обмеження, як грошові коштів і еквіваленти в балансі. У такому випадку інформацію про обмеження можна знайти в примітках до фінансової звітності. Окрім зниження обсягу грошових коштів і еквівалентів на суму обмеженої частини, необхідно також скорегувати значення поточних зобов'язань і відняти ті, які пов'язані з обмеженням.

Приклад розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності:

Компанія ПАТ «ВебІнновація-плюс»

Одиниця виміру: тис.грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Грошові кошти та грошові еквіваленти 75 46
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позикові кошти 100 100
Кредиторська заборгованість 111 95
Інші короткострокові зобов'язання 31 41
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ V 242 236

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (2023 р.) = 75/242 = 0,31

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (2022 р.) = 46/236 = 0,2

Отримані дані показують, що в 2022 р на кожну гривню поточних зобов'язань припадає близько 0,2 гривні грошових коштів та їх еквівалентів. Таким чином, компанія ПАТ «ВебІнновація-плюс» могла відповідати за своїми зобов'язаннями в 2022 р. З 2023 року ситуація змінилася і значення коефіцієнта склало 0,31. Для зниження цього значення доцільно направити частину коштів, наприклад, на купівлю облігацій інших підприємств. Це дозволить отримати додатковий процентний дохід і при цьому - залишатися ліквідним. Оптимальний розмір такої інвестиції складе 75 - (242 * 0,2) = 26,6 тис. грн. Відповідно, (75 - 26,6) = 48,4 тис.грн. - це сума грошових коштів і еквівалентів при якій абсолютна ліквідність буде в нормативних межах при незмінному значенні суми поточних зобов'язань.