Коефіцієнт швидкої ліквідності (Коефіцієнт термінової ліквідності)

Пояснення показника

Коефіцієнт швидкої ліквідності (англомовний аналог Quick Ratio, Acid Test Ratio) - індикатор короткострокової ліквідності компанії, який вимірює здатність компанії вчасно погасити свої короткострокові зобов'язання з допомогою високоліквідних активів. До високоліквідних активів можна віднести грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість і т.д. Цей показник схожий на показник поточної ліквідності, адже показує рівень платоспроможності компанії. Проте показник швидкої ліквідності є більш консервативним і точним, адже дозволяє виключити менш ліквідні оборотні активи.

Нормативне значення:

Оптимальне значення показника залежить від сфери діяльності та особливостей фірми. Норматив показника знаходиться в межах 0,5-1 і вище. Таке значення вказує на те, що в компанії досить ліквідних оборотних коштів для своєчасного розрахунку за зобов'язаннями. Однак, для того, щоб сформувати точні висновки, необхідно порівняти показник з попередніми роками та іншими компаніями в індустрії. Бізнес, який продає товари та послуги за готівку без використання комерційних кредитів, залишатиметься платоспроможним при відносно низькому значенні швидкої ліквідності. І навпаки, якщо компанія активно кредитує своїх покупців за допомогою товарних кредитів і оборотність дебіторської заборгованості є низькою, то бажаним є більш високе значення показника швидкої ліквідності (вище одиниці).

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Якщо значення показника є нижче нормативного, то слід працювати в напрямку збільшення суми високоліквідних активів і зниження суми поточних активів.

Формула розрахунку:

Коефіцієнт швидкої ліквідності = (Сума оборотних активів - Сума запасів) / Поточні зобов’язання

Приклад:

Компанія ПАТ «ВебІнновація-плюс»

Одиниця виміру: тис.руб.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси 34 37
Дебіторська заборгованість 15 74
Грошові кошти та грошові еквіваленти 75 46
Разом по розділу II 124 157
Пасиви
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позикові кошти 100 100
Кредиторська заборгованість 111 95
Інші короткострокові зобов'язання 31 41
РАЗОМ по розділу V 242 236

Коефіцієнт швидкої ліквідності (2023 р.) = (124-34) / 242 = 0,37

Коефіцієнт швидкої ліквідності (2022 р.) = (157-37) / 236 = 0,51

Отримані дані показують, що в 2022 р. коефіцієнт швидкої ліквідності знаходився в межах нормативного значення, і на кожну гривню поточних зобов'язань припадає 0,51 гривні високоліквідних оборотних активів. З 2023 року ситуація змінилася, і досліджуваний показник компанії ПАТ «ВебІнновація-плюс» знаходився нижче нормативного значення. Це означає, що в компанії були проблеми з платоспроможністю.