Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт покриття)

Пояснення суті

У загальному випадку компанія конвертує свої оборотні активи в грошову форму, а ці гроші вже використовуються для покриття зобов'язань. З цього випливає, що оцінити ліквідність і платоспроможність компанії можна, порівнявши ці елементи балансу. Показник поточної ліквідності робить саме це. Він відноситься до групи показників платоспроможності та ліквідності.

Показник поточної ліквідності (англомовний аналог Current Ratio) - показує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань. Оборотні активи - це середньо- і високоліквідна частина активів підприємства. Особливість оборотних активів порівняно з необоротними полягає в тому, що вони можуть бути перетворені в грошові кошти протягом одного року (якщо період одного виробничого циклу вищий одного року, то протягом одного виробничого циклу). Показник поточної ліквідності - це індикатор здатності компанії відповідати за поточними зобов'язаннями за допомогою оборотних активів. Показник демонструє, скільки в компанії є гривень оборотних коштів на кожну гривню поточних зобов'язань.

Нормативне значення показника поточної ліквідності:

Нормативним є значення в рамках 1-3, однак більш бажаним є значення 2-3. Показник нижче нормативного свідчить про проблемний стан платоспроможності, адже оборотних активів недостатньо для того, щоб відповісти за поточними зобов'язаннями. Це веде до зниження довіри до компанії з боку кредиторів, постачальників, інвесторів і партнерів. Крім цього, проблеми з платоспроможністю ведуть до збільшення вартості позикових коштів і, як результат, до прямих фінансових втрат.

Для кредиторів принцип очевидний: чим вищий показник - тим краще. Однак з точки зору власників і менеджменту показник вище нормативного значення є ознакою неефективної структури активів. Більш точні висновки з цього приводу можуть бути сформовані виходячи з даних аналізу активів. Часто значення показника поточної ліквідності вище 3 говорить про залучення зайвих оборотних активів. Це веде до зниження показників ефективності використання активів. Крім цього, залучення зайвих додаткових дорогих фінансових ресурсів веде до збільшення фінансових витрат. Додатковий аналіз структури активів дозволить підтвердити або спростувати цей висновок. Варто відзначити, що оптимальне значення показника часто є умовним і залежить від сфери діяльності, сезонного фактору, умов угоди співпраці з постачальниками і т.д.

В цей же час аналітику варто врахувати деякі особливості показника поточної ліквідності. Ліквідність окремих видів активів може бути під питанням. Наприклад, частина дебіторської заборгованості може бути поганої якості і компанія не зможе погасити її протягом року. Також запаси можуть мати низьку ліквідність, наприклад, якщо вони не можуть бути проданими за ринковою ціною. Тому завжди варто аналізувати кілька показників, які характеризують різні аспекти ліквідності та платоспроможності компанії.

При аналізі необхідно розуміти, звідки взялося нормативне значення 2 і чому воно, в більшості випадків, неактуальне. Як вказує Гібсон [1] протягом тривалого періоду часу саме 2 вважалося мінімально допустимим значенням показника. Починаючи з середини 60-х років минулого сторіччя поточна ліквідність великого числа успішних компаній починає знижуватися. Це пов'язано з поліпшенням процесу планування і бюджетування, підвищенням якості контролю дебіторської заборгованісті і рухом запасів. Для визначення нормативного значення показника необхідно порівняти поточну ліквідність компанії зі значеннями конкурентів у галузі. У багатьох сферах значення нижче 2 є адекватним, в той час як в інших - оптимальне значення значно вище. Загалом діє правило - чим довший операційний цикл, тим вищим показник поточної ліквідності повинен бути.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Для підвищення значення поточної ліквідності необхідно працювати в напрямку підвищення суми оборотних активів і зниження суми поточних зобов'язань. Для зниження суми поточних зобов'язання можна, наприклад, домовитися про надання кредитних коштів на більш тривалий період часу.

Формула розрахунку показника поточної ліквідності:

Поточна ліквідність = Оборотні активи / Поточні зобов'язання

Приклад розрахунку показника поточної ліквідності:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис.грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси 34 37
Дебіторська заборгованість 15 74
Грошові кошти та грошові еквіваленти 75 46
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ II 124 157
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позикові кошти 100 100
Кредиторська заборгованість 111 95
Інші короткострокові зобов'язання 31 41
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ V 242 236

Коефіцієнт поточної ліквідності (2023 р.) = 124/242 = 0,51

Коефіцієнт поточної ліквідності (2022 р.) = 157/236 = 0,665

Отримані дані показують, що протягом 2022-2023 років компанія не могла вчасно відповідати за своїми поточними зобов'язаннями. На кінець року в компанії залишилося лише 0,51 гривень на кожну гривню поточних зобов'язань. Це веде до зниження довіри до компанії. У разі виникнення системної кризи ліквідності компанія може бути оголошена банкрутом.

Використані джерела:

1. Gibson H. Charles Financial Reporting & Analysis // The University of Toledo, Emeritus. 12th Edition. 624 p. - ISBN-13: 978-1439080603