Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

Одиниця виміру показника:

%

Пояснення суті показника частки довгострокових фінансових інвестицій в активах

Значення показника показує роль вкладення коштів у довгострокові фінансові інвестиції. Сюди відносяться облігації, акції та інші цінні папери; кошти, інвестовані в статутні капітали компаній; інші інвестиції. Відмінність між довгостроковими і короткостроковими інвестиціями полягає в тому, що термін погашення за першими становить більше одного року, і компанія не збирається їх продавати протягом фінансового року. Показник відноситься до групи показників майнового стану.

При аналізі показника необхідно порівняти розмір фінансових доходів від довгострокових фінансових інвестицій і розмір цих інвестицій.

Нормативне значення частки довгострокових фінансових інвестицій в активах:

Підвищення показника є індикатором фактичного або очікуваного зниження ефективності операційної діяльності компанії в порівнянні з фінансово-інвестиційною діяльністю. Зниження значення показника може говорити про плани компанії щодо інтенсифікації операційної діяльності.

Формула розрахунку частки довгострокових фінансових інвестицій в активах:

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах = Довгострокові фінансові інвестиції / Активи *100 %

Приклад розрахунку частки довгострокових фінансових інвестицій в активах:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022
Активи
I. Необоротні активи
Довгострокові фінансові інвестиції 20 22
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ I 76 98
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ II 124 135
Баланс 200 255

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах (2023 р.) = 20/200 * 100% = 10%

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах (2022 р.) = 22/255 * 100% = 8,63%

Таким чином, частка довгострокових фінансових інвестицій в активах зросла протягом 2022-2023 років, однак таке підвищення пов'язано не із збільшенням вартості інвестицій, а із значним зниженням суми активів. Роль довгострокових фінансових інвестицій є незначною для компанії ПАТ «Веб-Інновація-плюс».