Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Пояснення суті показника концентрації позикового капіталу

Цей показник вказує на рівень левереджа компанії. Левердж означає використання фінансових інструментів або позикового капіталу з метою підвищення потенційної рентабельності інвестицій. У компанії, в якої сума позикового капіталу є значно вищою власного, рівень левереджа високий. У свою чергу, таке явище свідчить про високий рівень фінансових ризиків. Варто зауважити, що залучення позикового капіталу дозволяє забезпечити ріст компанії. Тому значна частина підприємств стабільно працює в умовах використання позикових коштів.

Розрахунок показника концентрації позикового капіталу проводиться шляхом ділення поточних і довгострокових зобов'язань компанії на суму активів. Цей індикатор демонструє, яка частина активів підприємства фінансується за рахунок зобов'язань. Показник відноситься до групи показників фінансової стійкості.

Нормативне значення показника:

Нормативним вважається значення в межах 0,4 - 0,6. Однак значення показника значно коливається, залежно від галузі. Якщо грошовий потік протягом фінансового року значно змінюється (наприклад, через дію сезонного фактору), то концентрація позикового капіталу є низькою. Якщо в компанії частка позикових коштів у сумі активів є вищою, ніж в конкурентів, то це може призвести до збільшення ціни залучення коштів.

Якщо значення показника є вищим, то рівень фінансових ризиків також є високим. Якщо ж значення показника є нижчим, то це може свідчити про неповне використання фінансового та виробничого потенціалу компанії. Значення показника вище одиниці говорить про те, що в компанії більше боргів, ніж активів. Останнє свідчить про те, що компанія може стати банкрутом.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативних меж

Якщо значення показника знаходиться нижче нормативного значення, то необхідно шукати шляхи залучення додаткових позикових коштів, але це необхідно робити тільки в разі очікуваного підвищення рентабельності інвестицій (або власного капіталу). Якщо кожна залучена гривня коштів дозволить генерувати фінансовий результат вище вартості використання позикових коштів, то така дія є доцільною.

Якщо значення показника знаходиться вище нормативного, то можна вжити такі заходи як:

  • змінити поточну дивідендну політику і реінвестувати отриманий прибуток у щоденну роботу компанії;
  • залучити додаткові кошти поточних власників або нових інвесторів;
  • оптимізувати поточну фінансову структуру активів для зниження потреби в джерелах фінансування і т.д.

Формула розрахунку концентрації позикового капіталу:

Концентрація позикового капіталу = Сума позикового капіталу / Сума активів

Приклад розрахунку концентрації позикового капіталу:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022
Активи
I. Необоротні активи
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ I 76 98
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ II 124 135
Баланс 200 233
Пасиви
V. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позикові кошти 20 20
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позикові кошти 68 90
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ V 68 90
Баланс 200 233

 

Концентрація позикового капіталу (2023 р.) = (20 + 68) / 200 = 0,44

Концентрація позикового капіталу (2022 р.) = (20 + 90) / 233 = 0,47

Значення показника ПАТ «Веб-Інновація-плюс» знаходиться в нормативних межах. У 2023 році 44% активів компанії фінансувалися за рахунок позикового капіталу. В умовах стабільної роботи компанії і галузі таке значення говорить про прийнятний рівень фінансових ризиків. Компанія має можливість залучити кредитні кошти під 20% річних на 2 роки, а кожна гривня додатково залучених коштів дозволить згенерувати додаткові 0,3 гривні фінансових результатів до оподаткування на рік. У такому випадку подальше підвищення концентрації позикового капіталу буде бажаним. Для формування більш точних рекомендацій необхідно розрахувати ефект фінансового важеля.