Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

Пояснення суті показника

Показник говорить про те, яку частку власних оборотних коштів складають гроші та їх еквіваленти. Маневреність власних оборотних коштів показує співвідношення між коштами та власними оборотними коштами.

Нормативне значення:

Високе значення показника говорить про те, що компанія здатна відповідати за своїми найбільш терміновими зобов'язаннями, використовуючи власні обігові кошти. У випадку, якщо значення показника є нижчим нуля, стійкість компанії порушена. Це говорить про те, що залежність підприємства від позикових оборотних коштів є значною. Компанія не зможе самостійно формувати оборотний капітал і фінансувати свої оборотні активи тільки за рахунок власного капіталу. Висока залежність від позикового капіталу створює середньо- і довгострокові ризики. У поточних умовах компанія може працювати ефективно, однак збільшення вартості залучення позикових коштів, закриття доступу на кредитний ринок і ринок капіталу може призвести до проблем фінансування оборотного капіталу.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативних меж

Для збільшення значення показника доцільно працювати в напрямку збільшення суми власного капіталу та оптимізації структури активів. Це дозволить знизити залежність від кредиторів у питаннях формування оборотного капіталу.

Формула розрахунку:

Маневреність власних оборотних коштів = Грошові кошти / Власні оборотні кошти

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019
Активи
I. Необоротні активи
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ I 76 120
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси 34 37
Дебіторська заборгованість 15 52
Грошові кошти та грошові еквіваленти 75 46
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ II 124 135
Баланс 200 255
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
РАЗОМ У РОЗДІЛІ III 110 110
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ IV 0 0
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ V 90 145
Баланс 200 255

Маневреність власних оборотних коштів (2020 р.) = 75 / (110-76) = 2,21

Маневреність власних оборотних коштів (2019 р.) = 46 / (110 -120) = -4,6

У 2019 році компанія залежала від кредиторів у питаннях формування оборотного капіталу. Про це говорить показник маневреності власних оборотних коштів, який був нижче нуля. Однак в 2020 р сума необоротних активів знизилася, тому в компанії було достатньо власних коштів для формування власних оборотних коштів. Як результат, маневреність власних оборотних коштів зросла, і компанія здатна фінансувати частину свого оборотного капіталу.