Період окупності власного капіталу

Одиниця виміру:

найбільш часто вимірюється в роках. Також показник можна відобразити в днях, тижнях, місяцях, кварталах і т.д.

Пояснення суті показника

Період окупності власного капіталу - найбільш важливий для власників коефіцієнт. Значення показника відображає період, протягом якого їх капітал окупиться. Це означає, що використання власного капіталу генерує чистий прибуток, який дорівнює його поточній сумі. Розраховується показник як співвідношення середньорічної суми власного капіталу до суми чистого прибутку за рік.

Нормативне значення:

Нормативне значення повністю залежить від уявлень власників про ефективність використання їх капіталу. Якщо компанія є комерційною організацією і власники створили її для генерації прибутку, то визначити якість використання власного капіталу можна, порівнюючи поточну окупність з окупністю за альтернативними напрямками вкладення коштів. Найбільш простий спосіб - порівняти окупність власного капіталу в досліджуваному суб'єкті господарювання і окупність інвестицій в різні фінансові інструменти (депозитний вклад, диверсифікований портфель акцій і т.д.). Якщо окупність власного капіталу значно нижча значень за альтернативними напрямками, то вона незадовільна.

Звичайно, від'ємне значення показника є неприйнятним і говорить про зниження добробуту власників.

При аналізі необхідно розглянути показник в динаміці, адже стабільне зниження окупності буде говорити про постійне підвищення ефективності роботи компанії.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Як і у випадку з іншими показниками рентабельності, окупність формується під впливом всіх сфер діяльності компанії. Виходячи з формули розрахунку, знижувати окупність можна шляхом підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, що дозволить повернути частину власного капіталу власникам, або шляхом забезпечення росту чистого прибутку. Для досягнення останнього необхідно вжити заходів максимізації доходу і зниження витрат.

Формула розрахунку:

Період окупності власного капіталу = Середньорічна вартість власного капіталу / Чистий прибуток (збиток) (1)

Період окупності власного капіталу = 100 / Рентабельність власного капіталу (2)

Середньорічна вартість власного капіталу = Сума власного капіталу на початок року / 2 + Сума власного капіталу на кінець року / 2 (3)

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Разом у розділі III 1503 1494 1403
Баланс 5331 5947 5048

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Чистий прибуток 491 473

Період окупності власного капіталу (2023 р.) = (1503/2 + 1494/2) / 491 = 3,05 г.

Період окупності власного капіталу (2022 р.) = (1494/2 + 1403/2) / 473 = 3,06 г.

Таким чином, ефективність роботи компанії ПАТ «Веб-Інновація-плюс» є високою, а окупність власного капіталу становить близько 3 роки. Це значно перевищує окупність альтернативних інструментів. Прибутковість вкладень в цінні папери зараз є низькою. Тому вважаємо, що управління власним капіталом знаходиться на належному рівні.