Період окупності активів

Одиниця виміру:

зазвичай вимірюється в роках

Пояснення суті показника

Період окупності активів - період, протягом якого активи компанії (вкладені фінансові кошти з урахуванням зобов'язань) окупають себе, тобто генерують чистий прибуток, що дорівнюю обсягу використаних активів. Зворотний показник: рентабельність активів. Окупність активів розраховується як співвідношення середньорічної вартості активів до суми чистого прибутку. Цей показник відноситься до групи показників рентабельності і є індикатором загальної ефективності роботи компанії.

Нормативне значення:

Складно говорити про єдино вірне нормативне значення. Для різних видів бізнесу нормативна окупність активів буде відрізнятися. Крім цього, розмір компанії матиме значення. Зрозуміло, що для малого бізнесу окупність на рівні 2 років буде прийнятною, а для великого підприємства таке значення буде дуже хорошим показником.

Тому при формуванні висновків необхідно порівнювати з іншими компаніями в тому ж сегменті ринку зі схожими показниками вартості активів. Для великої компанії нормативним може бути значення в 13-15 років. Для середньої компанії - 5-6 років, для малого бізнесу - 2-4 роки.

Як було сказано, єдиного нормативного значення показника не існує. Зрозуміло, що бажаною є стабільна тенденція підвищення окупності з року в рік. Це свідчить про постійне зростання ефективності роботи компанії, що дозволяє говорити про гарні перспективи подальшого розвитку.

Від’ємне значення свідчить про деструктивні процеси в організації.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Окупність активів є результативним показником роботи всієї компанії. Тому резерви зниження його значення можуть ховатися в будь-якій сфері операційної, фінансової або інвестиційної діяльності компанії. Зрозуміло, що для його зниження необхідно працювати в напрямку підвищення доходів і зниження витрат. Останнє може відбуватися за рахунок зниження виробничих витрат, витрат на збут, на управління, фінансових витрат (процентних, комісійних витрат, витрат на залучення капіталу), податкових платежів і т.д. Підвищення рівня доходів може відбуватися за рахунок виходу на нові ринки, активізації маркетингової діяльності і т.д. і т.п.

Також оптимізація структури активів дозволить знизити окупність при збереженні поточного рівня чистого прибутку.

Примітки та коригування:

1. Варто мати на увазі, що в процесі розрахунку показника не використовується концепція вартості грошей у часі. Звичайно, кожна гривня, зароблена в цьому році, не буде дорівнює рублю, який заробляється в третьому році. Тому при формуванні висновків варто враховувати: чи зможе компанія підтримувати в майбутньому поточний рівень ефективності, чи є можливості для розширення і зростання?

2. Якщо значення показника негативне, то неможливо надати економічну інтерпретацію.

Формула розрахунку:

Період окупності активів = Середньорічна вартість активів / Чистий прибуток (збиток) (1)

Період окупності активів = 100 / Рентабельність активів (2)

Середньорічна сума активів = Сума активів на початок року / 2 + Сума активів на кінець року / 2 (3)

або

Середньорічна сума активів = Сума значень вартості активів на кінець кожного кварталу / 4 (4)

або

Середньорічна сума активів = Сума значень вартості активів на кінець кожного місяця / 12 (5)

або

Середньорічна сума активів = Сума значень вартості активів на кінець кожного тижня / 51 (6)

або

Середньорічна сума активів = Сума значень вартості активів на кінець кожного дня / 360 (7)

Розмір активів може коливатися протягом року, тому формула 4 дасть більш точний результат, ніж формула 3. Формула 5 дасть більш точний результат, ніж формула 4 і т.д.

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Активи
I. Необоротні активи
Разом по розділу I 2567 2473 2393
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу II 3943 4014 4205
Баланс 6510 6487 6598
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Разом у розділі III 2593 2684 2784
IV. Довгострокові зобов'язання
Разом у розділі IV 1400 1400 1400
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Разом у розділі V 2517 2403 2414
Баланс 6510 6487 6598

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Чистий прибуток 2273 2375

Період окупності активів (2023 р.) = (6510/2 + 6487/2) / 2273 = 2,86 м

Період окупності активів (2022 р.) = (6487/2 + 6598 /2) / 2375 = 2,75 г.

Таким чином, окупність активів ПАТ «Веб-Інновація-плюс» є дуже високою і становить близько 2,75-2,86 років. Значення показника залишається стабільним протягом 2022-2023 рр., тобто це не значення показника, яке сформувалося під впливом випадкового фактору, а результат стабільної і ефективної роботи компанії. Високу роль в ІТ грає інтелектуальний капітал, який не відображається в балансі. Тому для галузі характерні низькі показники окупності активів.