Період погашення дебіторської заборгованості (середній період обороту дебіторської заборгованості, період перебування продажів в формі дебіторської заборгованості, оборотність дебіторської заборгованості в днях)

Одиниця виміру:

дні

Пояснення суті показника періоду погашення дебіторської заборгованості

Період погашення дебіторської заборгованості (англомовний аналог - Days 'Sales in Receivables, Accounts Receivable Turnover in Days) - індикатор ефективності відносин з клієнтами, який показує, як довго останні погашають свої рахунки. Коефіцієнт дає уявлення про платіжну дисципліну покупців. Він розраховується як співвідношення добутку кількості днів у році на середньорічну дебіторську заборгованість до суми продажів.

Використовуючи цей показник, аналітик може визначити ефективність управління дебіторською заборгованістю. Наприклад, якщо в компанії встановлений максимальний термін товарного кредитування покупців в розмірі 15 днів, то період погашення дебіторської заборгованості не повинен бути вищим цього значення.

Нормативне значення показника:

Значення бажано порівнювати зі значеннями конкурента. Для порівняння варто вибирати компанії однакового розміру, наприклад, за критерієм вартості активів. Цей тип порівняння може проводитися і при внутрішньому, і при зовнішньому аналізі.

Також варто розглянути значення показника в динаміці. Зменшення показника говорить про те, що клієнти відволікають фінансові ресурси компанії на менший термін. Однозначно стверджувати про те, хороша це тенденція чи погана неможливо - якщо компанія використовує товарне кредитування як частину маркетингової стратегії, то дебіторська заборгованість компанії буде збільшуватися, проте це призведе до збільшення рівня збуту. Для формування однозначних висновків необхідно також провести аналіз якості дебіторської заборгованості, розрахувати економічну ефективність товарного кредитування (порівняти приріст прибутку через надання товарних кредитів і розмір процентних платежів за використання кредитних ресурсів для фінансування дебіторської заборгованості (або упущену вигоду від можливості розмістити ці кошти, наприклад , на депозитному рахунку в банку).

Фінансова організація рекомендує таке значення:

Таблиця 1. Нормативне значення показника періоду погашення дебіторської заборгованості в розрізі сфери діяльності, днів

Показник Сільське господарство Виробництво харчових продуктiв та переробні галузі Посередники, оптові та роздрібні торговці Інші
Період погашення дебіторської заборгованості, днів До 75 До 45 До 30 До 30

Джерело: Васіна Н.В. Моделювання фінансового стану сільськогосподарських організацій при оцінці їх кредитоспроможності: Монографія. Омськ: Изд-во НОУ ВПО ОмГАУ, 2012. с. 49.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Для того, щоб період погашення дебіторської заборгованості був контрольованим, необхідно підготувати комплексну стратегію управління дебіторською заборгованістю покупців. Елементами стратегії є: націнка на товар за використання товарного кредиту, штраф у разі несвоєчасного погашення зобов'язань, поділ покупців на групи і вибір тих, з якими компанія згодна співпрацювати без оплати в момент поставки, алгоритм роботи в разі виникнення прострочки.

Формула розрахунку періоду погашення дебіторської заборгованості:

Період погашення дебіторської заборгованості = (360 * Середньорічна сума дебіторської заборгованості) / Виручка (1)

Період погашення дебіторської заборгованості = 360 / Показник оборотності дебіторської заборгованості (2)

Середньорічна сума дебіторської заборгованості розраховується так:

Середньорічний обсяг дебіторської заборгованості (найбільш правильний спосіб) = Сума значень дебіторської заборгованості на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (3)

Середньорічний обсяг дебіторської заборгованості (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума значень дебіторської заборгованості на кінець кожного місяця / 12 (4)

Середньорічний обсяг дебіторської заборгованості (при наявності тільки річних даних) = (Дебіторська заборгованість на початок року + Дебіторська заборгованість на кінець року) / 2 (5)

Примітки та коригування:

1. При розрахунку показника необхідно враховувати тільки дебіторську заборгованість, яку формують клієнти компанії, тобто дебіторську заборгованість за поставлені послуги і товари. Інша дебіторська заборгованість, яка не відноситься до цієї категорії, не повинна включатися в розрахунок.

2. Значення показника може бути оманливим, якщо існує сильний вплив сезонного фактору або компанія використовує звичайний бізнес-рік (з січня по грудень). Період погашення дебіторської заборгованості буде, як правило, заниженим, адже фактичний обсяг продажів в кінці року буде нижчим, ніж середній обсяг продажів протягом року. Також прострочена дебіторська заборгованість низької якості може бути списана в кінці року. Ця проблема вирішується розрахунком середнього обсягу дебіторської заборгованості за допомогою формул 3 або 4.

3. Часто при зовнішньому аналізі буває проблематично дізнатися причину підвищення або зниження значення показника без доступу до внутрішньої інформації.

Приклад розрахунку періоду погашення дебіторської заборгованості:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Дебіторська заборгованість за поставлені товари і послуги 98 69 37
Разом по розділу II 351 344 268
Баланс 503 555 413

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 1293 863

Період погашення дебіторської заборгованості (2023 р.) = (360 х (98 : 2 + 69 : 2)) : 1293 = 23,25 днів

Період погашення дебіторської заборгованості (2022 р.) = (360 х (37 : 2 + 69 : 2)) : 863 = 22,11 днів

Дані показують, що, загалом, політика управління дебіторською заборгованість є якісною і середній період погашення дебіторської заборгованості залишається на стабільному рівні в ПАТ «Веб-Інновація-плюс». Слід зауважити, що розмір дебіторської заборгованості зростає пропорційно обсягу збуту в 2022-2023 р. Таким чином, робота компанії за цим напрямком є ефективною.