Коефіцієнт рентабельності активів (Коефіцієнт рентабельності пасивів)

Одиниця виміру:

% (відсотки)

Пояснення суті показника

Рентабельність (пасивів) активів (англомовний аналог Return on Assets (ROA) - показує ефективність використання активів компанії для генерації прибутку. Високе значення показника свідчить про хорошу роботу підприємства. Значення можна інтерпретувати в такий спосіб: було отримано Х копійок чистого прибутку на кожну гривню використаних активів. Розраховується як співвідношення отриманого чистого прибутку (або чистого збитку) до середньорічної суми активів. Інформація про вартість активів може бути отримана з балансу, а інформація про суму чистого прибутку може бути отримана зі звіту про фінансові результати (звіту про прибутки і збитки).

Нормативне значення:

Не існує єдиного нормативного значення показника. Необхідно аналізувати його в динаміці, тобто зіставляючи значення різних років за період дослідження. Крім цього, варто порівняти значення показника зі значеннями прямих конкурентів (які мають однаковий розмір суми активів або доходу).

Чим вищий показник, тим більш ефективним є весь процес управління, адже показник рентабельності активів формується під впливом всієї діяльності компанії.

Примітки та коригування

1. Сума активів може значно коливатися протягом року, тому при наявності доступу до такої інформації, необхідно враховувати значення на кінець кварталу, місяця або тижня.

2. Деякі автори стверджують, що від'ємного значення рентабельності не буває, тому в разі чистого збитку необхідно ставити нуль і окремо розрахувати показники збитковості. Такий підхід не вірний, адже існує поняття від’ємної рентабельності.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Оптимізація структури активів дозволить скоротити їх обсяг і підвищити рентабельність за умови, що обсяг генерованого прибутку підвищиться або залишиться на попередньому рівні.

З огляду на те, що рентабельність активів формується під впливом всіх внутрішніх і зовнішніх факторів, резерви підвищення показника можуть знаходитися у всіх сферах роботи компанії. Загалом, необхідно працювати в напрямку зниження суми витрат і підвищення доходів.

Формула розрахунку:

Рентабельність активів = Чистий прибуток (Чистий збиток) / Середньорічна сума активів * 100% (1)

Середньорічна сума активів = Сума активів на початок року / 2 + Сума активів на кінець року / 2 (2)

або

Середньорічна сума активів = Сума значень вартості активів на кінець кожного кварталу / 4 (3)

або

Середньорічна сума активів = Сума значень вартості активів на кінець кожного місяця / 12 (4)

або

Середньорічна сума активів = Сума значень вартості активів на кінець кожного тижня / 51 (5)

або

Середньорічна сума активів = Сума значень вартості активів на кінець кожного дня / 360 (6)

Протягом року сума активів коливається, тому формула 3 дасть більш точний результат, ніж формула 2. Формула 4 - більш точний, ніж формула 3 і т.д. Вибір формули залежить від інформації, яка доступна для аналітика.

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019 На 31 12 2018
Активи
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу I 1564 1474 1385
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу II 2513 2943 3253
Баланс 4077 4417 4638

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2020 На 31 12 2019
Чистий прибуток 743 651

Рентабельність активів (2020 р.) = 743 / (4077/2 + 4417/2 ) * 100 = 17,49 %

Рентабельність активів (2019 р.) = 651 / (4638/2 + 4417/2) * 100 = 14,38%

Протягом періоду дослідження рентабельність активів підвищилася. Якщо в 2019 р. ПАТ «Веб-Інновація-плюс» отримала 14,38 копійок чистого прибутку на кожну вкладену гривню активів, то в 2020 р. - вже 17,49 копійок. Факторами такого підвищення є оптимізація структури оборотних активів, і підвищення суми чистого прибутку. Загалом, діяльність компанії була ефективною в 2019-2020 рр.