Управління податковими зобов'язаннями підприємстваРік захисту: 2014

Кількість сторінок: 142

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Сутність податкових зобов’язань та їх складові

Існують різні підходи до трактування понять «податковий менеджмент», «податкове планування», «управління податковими зобов’язаннями та платежами». На нашу думку, управління податковими зобов’язаннями – це використання комплексу заходів на підприємстві з метою досягнення поставлених цілей діяльності суб’єкта господарювання шляхом використання законних способів зменшення та відстрочення виплати сум податкових зобов’язань. Тобто, фактично у своїй роботі ми ототожнюємо поняття «управління податковими платежами» та «управління податковими зобов’язаннями». Доцільно здійснювати керування податковими потоками незалежно від того, яке навантаження на підприємство здійснюється.

1.2.Основи управління податковими зобов’язаннями підприємства

Система управління зобов’язаннями складається з податкової політики, організації бухгалтерського обліку та внутрішнього податкового контролю. В той же час, податкова політика складається з податкового планування, вибору облікової політики та бюджетування податкових платежів. Говорячи про зарубіжну практику управління процесом податкової оптимізації, доцільно зауважити, що вона відрізняється від вітчизняної практики настільки, наскільки відрізняються національні податкові системи.

1.3.Управління процесами оподаткування підприємств в міжнародній та вітчизняній практиці

Щодо міжнародної практики, то головним суб’єктом цих відносин виступають транснаціональні корпорації, метою яких є максимізація глобального доходу суб’єкта за рахунок зниження податків у всіх юрисдикціях його активності. Основними інструментами таких дій є трансфертне ціноутворення, укладення податкових угод з урядами, відстрочка сплати податків. На більшості вітчизняних підприємств система управління податковими зобов’язаннями не є достатньо розвиненою. Ці функції виконує здебільшого фахівець фінансової службі або бухгалтер, в той час як бажаною була б наявність окремого фахівця по податковим зобов’язанням. Загалом прийняття Податкового кодексу України відкриває нові можливості для оптимізації. Так підприємства легкої промисловості, готельного бізнесу та інших сплачують прибутковий податок за нульовою ставкою, також звільнені від сплати підприємства з доходом 3 млн. грн., які відповідають певним додатковим вимогам. Також змінилася класифікація груп основних засобів та методи їх оптимізації. В той же час заборонено відносити до витрат підприємствам послуги фізичних осіб, які сплачують єдиний податок. Також Кодекс передбачає значні умови для оптимізації сплати податку на додану вартість. Також для вітчизняних підприємств важливим є дотримання податкової дисципліни з метою недопущення фінансових збитків у зв’язку із санкціями з боку держави.

РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

2.1.Організаційно-економічна характеристика підприємства,напрями та основні показники його діяльності

Організаційна структура управління та загальна структура підприємства є чіткими та зрозумілими та направлені на вирішення конкретних завдань. Щодо фінансової роботи, то її очолює фінансовий директор, якому підпорядковуються бухгалтерія, відділ планування та економічного аналізу, відділ планування організації праці та заробітної плати, відділ інформаційних технологій та відділ системного адміністрування. Щодо загальних техніко-економічних показників діяльності підприємства, то його діяльність протягом періоду 2011 – 2013 років була від’ємною. У той же час продуктивність праці співробітників зростає, що є позитивною тенденцією, а матеріаломісткість продукції – знижується. Загалом у діяльності підприємства спостерігаються суперечливі тенденції.

2.2.Аналіз майнового стану, платоспроможності та ліквідності підприємства

Політика управління активами підприємства загалом є ефективною. Негативним є збільшення зношеності, надмірний обсяг готівкових коштів та незавершеного будівництва. Щодо фінансування активів, то ми пропонуємо змінити поточну модель на компромісну, що скоротить рівень фінансових ризиків банку. Для цього необхідно замінити 16687,5 тис.грн. короткострокових зобов’язань на довгострокові.

2.3.Аналіз фінансової стійкості та ділової активності підприємства

Загалом можемо підсумувати, що підприємство є активним, проте недостатньо стійким. Протягом усього періоду 2012 – 2013 років спостерігається відповідних показників. Щодо ділової активності, то вона також знижувалася протягом досліджуваного періоду, чим, власне, можна пояснити скорочення обсягів виробництва та реалізації продукції, що негативно вплинуло на чистий прибуток. Також ми дослідили ділову активність за окремими операційними витратами та встановили, що підприємство постійно нарощує обсяг витрат, що закладаються у ціну, що є негативним явищем.

РОЗДІЛ III. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1.Динаміка і структура податкових зобов’язань підприємства

Обсяг податкових платежів протягом 2011 – 2012 років зростає, проте у 2013 році скорочується, що пов’язано із зниження обсягу реалізованої продукції та зменшенням обсягу фінансових результатів до оподаткування. Найбільш відчутну частку у загальній структурі податкових та інших платежів до бюджету становлять податок на додану вартість, податок на прибуток підприємства, акцизний збір, податок на доходи фізичних осіб та нарахування на фонд оплати праці. Тобто найбільшу частку становили податки, об’єктом оподаткування за якими є доходи, а також податки на споживання.

3.2.Аналіз прямого і непрямого оподаткування

Система оподаткування поділяється на пряму та непряму та включає відповідні податки. Обсяг зобов’язань за прямими податками скорочувався у 2012 році, проте зростав у 2013 році, що спричинено динамікою як реальних, так і особистих податків. Щодо непрямих податків, то їх основу на досліджуваному підприємстві складають податок на додану вартість та акцизний збір. Також ми проаналізували податки залежно від рівня державних структур, що встановлюють ставки, та встановили, що податкова політика місцевих органів влади не чинить жодного впливу на фінансову діяльність підприємства, у той час як загальнонаціональна податкова політика значно впливає на підприємство. Це необхідно враховувати при обґрунтуванні оптимальної системи управління податками на підприємстві.

3.3.Оцінка ефективності управління податковими зобов’язаннями підприємства

Можемо констатувати, що підприємство має ефективну систему податкового планування, адже податкомісткість продукції скорочується, а обсяг використаних пільг зростає. У той же час при значному зменшенні обсягу виготовленої продукції обсяг податкових платежів скорочується менш стрімко, а тому існує реальний резерв підвищення ефективності управління податками.

 

РОЗДІЛ IV. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯНЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

4.1.Формування політики прямого і непрямого оподаткування підприємства

Прийняття податкового кодексу значно вплинуло на результати діяльності підприємства, в більшій частині – позитивним чином. Врахування цих факторів при здійсненні податкового планування повинне забезпечити покращення фінансових результатів підприємства. Чітко визначені норми, які слід застосовувати у подальшій роботі підприємства.

4.2.Податкове планування в системі фінансового планування підприємства

Можемо констатувати, що планування погашення податкових платежів нерозривно пов'язаний із фінансовим плануванням та потребує визначення планових обсягів виготовленої продукції, залучення трудових ресурсів, використання інших ресурсів і т.д., а тому процес планування складний та часомісткий. Заходи щодо оптимізації системи управління податковими зобов’язаннями пов’язані не стільки із застосуванням певних пільгових режимів, адже досліджуване підприємство не має можливості їх використати, як із маніпулюванням окремими податковими базами через механізм реструктуризації персоналу, зміни методу нарахування амортизації та інших. На основі складних планових показників розрахуємо вплив запропонованих заходів на фінансове становище підприємства. За умови врахування пропонованих норм Податкового кодексу України дохідність зростатиме протягом наступних років. Проведено планування основних показників.

4.3.Оцінка впливу запропонованих заходів на формування фінансових ресурсів підприємства

Протягом наступних років податкове навантаження, незважаючи на запропоновані заходи буде зростати, що пов’язано із збільшенням обсягу виробництва продукції. Проте, позитивним є те, що податкове навантаження не перевищуватиме рівень оподаткування за такого ж рівня виробництва продукції, що свідчить про ефективність здійснених заходів.

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

 

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.