Зверніть увагу: це результат аналізу, що був згенерований попередньою версією програми.

Перелік отриманих результатів (крутити вниз): 

- Горизонтальний аналіз звітності (Баланс, звіт про фінансові результати) 

- Вертикальний аналіз звітності (Баланс, звіт про фінансові результати)

- Експрес аналіз фінансово-економічного стану підприємства 

- Структура капіталу за різними ознаками

- Аналіз власного капіталу

- Аналіз залученого капіталу

- Аналіз майна підприємства

- Показники майнового стану

- Відносні показники фінансової стійкості

- Тип фінансової стійкості 

- Відносні показники ліквідності

- Відносні показники ділової активності (ресурсовіддачі,оборотності капіталу, трансформації активів), розрахунок циклів

- Аналіз доходів, прибутку, фінансового результату 

- Аналіз витрат

- Відносні показники рентабельності

- Зарубіжна система показників рентабельності 

- Факторний аналіз рентабельності, модель Дюпона

- Імовірність банкрутства підприємства(моделі) 

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів підприємства, тис.грн.

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Незавершене будівництво 1 1 1 0 0 0 0
Основні засоби:              
- залишкова вартість 8790 9223 10952 433 1729 4.93 18.75
- первісна вартість 11454 11724 12057 270 333 2.36 2.84
- знос 2024 2094 2020 70 -80 3.46 -3.82
Довгострокові біологічні активи: 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 157 159 186 2 27 1.27 16.98
- інші фінансові інвестиції 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Відстрочені податкові активи 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Гудвіл 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інші необоротні активи 755 856 857 101 1 13.38 0.12
Гудвіл при консолідації 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Необоротні активи 9703 10239 11996 536 1757 5.52 17.16
Виробничі запаси 846 3751 5373 2905 1622 343.38 43.24
Поточні біологічні активи 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Незавершене виробництво 154 173 342 19 169 12.34 97.69
Готова продукція 175 174 188 -1 14 -0.57 8.05
Товари 31 41 47 10 6 32.26 14.63
Векселі одержані 11 12 19 1 7 9.09 58.33
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 481 461 565 -20 104 -4.16 22.56
- первісна вартість 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
- резерв сумнівних боргів 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
- за виданими авансами 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
- з нарахованих доходів 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
- із внутрішніх розрахунків 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Поточні фінансові інвестиції 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 14 82 19 68 -63 485.71 -76.83
- у т.ч. в касі 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
- в іноземній валюті 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інші оборотні активи 128 68 44 -60 -24 -46.88 -35.29
Оборотні активи 1840 4762 6597 2922 1835 158.8 38.53
Витрати майбутніх періодів 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Необоротні активи та групи вибуття 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Баланс 11543 15001 18593 3458 3592 29.96 23.95

Згідно даних таблиці 1 отримано наступні результати.

За першу половину досліджуваного періоду значення показника вартості нематеріальних активів залишається стабільним. Очевидно, що підприємство не володіє цим елементом активів періоду дослідження. 

Станом на 2020 рік вартість незавершеного будівництва склала 1 тис.грн. За першу половину досліджуваного періоду значення показника залишається стабільним. На кінець 2022 року вартість незавершеного будівництва склала 1 тис.грн. 

За перший досліджуваний рік сума довгострокових біологічних активів залишається стабільною. Підприємство не вкладає гроші в цей актив, що пов'язано із сферою діяльності, відмінною від тваринництва. 

Станом на 2020 рік первісна вартість основних засобів складала 11454 тис.грн. Спочатку приріст показника становив 2.36 %. Наступного року первісна вартість основних засобів продовжує підвищуватися на 2.84 % в порівнянні з роком раніше. На кінець 2022 року сума первісної вартості основних засобів склала 12057 тис.грн. 

Станом на 2020 загальна вартість залишкової вартості основних засобів становила 8790 тис. грн. За першу половину досліджуваного періоду приріст основних засобів становив 4.93 %. Це свідчить про підвищення виробничого та збутового потенціалу підприємства. У наступному періоді тенденція збереглася і приріст склав 18.75 %. 

Так як сума дохідних вкладень в інвестиційну нерухомість дорівнює нулю, стверджуємо, що підприємство не інвестувало кошти в майно для подальшого надання в лізинг, оренди чи перепродажу. 

Сума довгострокових фінансових вкладень, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємства, постійно зростає, що призводить до підвищення фінансового потенціалу підприємства та його сили як материнської компанії. Як результат, слід очікувати підвищення процентних доходів підприємства, отриманих у зв'язку з правом на дивіденди. 

На початок 2020 року загальна вартість необоротних активів становила 9703 тис.грн. Спочатку спостерігається приріст необоротних активів на 5.52 %. Цей факт свідчить про поліпшення майнового стану підприємства. У наступному періоді тенденція збереглася і приріст склав 17.16 %. 

Щодо оборотних активів, то спостерігається наступна тенденція. На початку 2020 року сума виробничих запасів становила 846 тис.грн. Приріст запасів становив в 2021 році 343.38 % в порівнянні з роком раніше. У загальному випадку підвищення обсягу цього елементу активів позитивно впливає на безперервність виробничого і збутового процесу. Але проблемою може бути їх надмірне накопичення, яке веде до залучення додаткових позикових коштів. Наступного року спостерігається подальше збільшення суми запасів на 43.24 % в порівнянні з роком раніше. На кінець 2022 року сума виробничих запасів становила 5373 тис.грн. 

На початок досліджуваного періоду, в 2020 році сума дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги становила 481 тис.грн. Значення показника демонструє зниження на -4.16 %. З одного боку, це стримує збут продукції і послуг, але з іншого боку - позитивно впливає на фінансові витрати, адже немає необхідності залучати додаткові кошти для фінансування цього елемента активів. Після цього спостерігаємо зміну тенденції і збільшення суми дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги на 22.56 %. На кінець 2022 року сума дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги становила 565 тис. грн. 

Підприємство не здійснює короткострокових вкладень у фінансові інструменти. 

Сума грошових коштів у гривні постійно коливається на розрахунковому рахунку та в касі, що нормально для будь-якого підприємства. 

На початок 2020 року загальна вартість оборотних активів становила 1840 тис.грн. Спочатку спостерігається приріст оборотних активів на 158.8 %. У наступному періоді тенденція збереглася і приріст склав ще 38.53 %. 

У першому році досліджуваного періоду загальна вартість активів складала 11543 тис.грн. Спочатку спостерігається приріст активів на 29.96 %. Цей факт свідчить про підвищення потенціалу підприємства генерувати прибуток для власників, адже сума активів, що приймає участь у виробничому, інвестиційному та фінансовому процесі росте. Тенденція залишалася незмінною протягом всього періоду і приріст склав 23.95 % на останній рік порівняно з попереднім. 

Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів підприємства, тис.грн.

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Статутний капітал 1418 1418 1418 0 0 0 0
Пайовий капітал 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Додатковий вкладений капітал 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інший додатковий капітал 6310 6310 6310 0 0 0 0
Резервний капітал 0 69 76 69 7 dil na 0 10.14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 661 1647 2319 986 672 149.17 40.8
Неоплачений капітал 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Вилучений капітал 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Накопичена курсова різниця 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
I. Власний капітал 8389 9444 10123 1055 679 12.58 7.19
Забезпечення виплат персоналу 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інші забезпечення 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Сума страхових резервів 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Цільове фінансування 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Довгострокові кредити банків 508 2670 3708 2162 1038 425.59 38.88
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інші довгострокові зобов’язання 11 41 53 30 12 272.73 29.27
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 519 2711 3761 2192 1050 422.35 38.73
Короткострокові кредити банків 42 71 31 29 -40 69.05 -56.34
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Векселі видані 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 683 957 1570 274 613 40.12 64.05
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
- з бюджетом 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
- з позабюджетних платежів 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
- зі страхування 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
- з оплати праці 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
- з учасниками 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
- із внутрішніх розрахунків 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інші поточні зобов'язання 1057 1049 1947 -8 898 -0.76 85.61
ІV. Поточні зобов’язання 2635 2846 4709 211 1863 8.01 65.46
V. Доходи майбутніх періодів 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Баланс 11543 15001 18593 3458 3592 29.96 23.95

В 2020 році сума статутного капіталу становила 1418 тис.грн. В 2021 році сума статутного капіталу була незмінною. На кінець 2022 року вартість елементу пасиву дорівнює 1418 тис. грн. 

В 2021 році сума додатково вкладеного капіталу залишається стабільною. Те ж стосується і наступного року, адже підприємство не володіє додатково вкладеним капіталом.

В 2020 році сума нерозподіленого прибутку становила 661 тис. грн. В 2021 році показник збільшується на 149.17 % порівняно з попереднім роком. Позитивне значення показника є хорошим явищем, яке свідчить, що зростання власного капіталу суб'єкта господарювання відбувається за рахунок ефективної роботи менеджменту. Напрямок тенденції був таким же як і роком раніше. Тож можемо стверджувати, що менеджмент здатний виконувати поставлені перед ним завдання і досягати цілей зростання добробуту інвесторів. На кінець 2022 року сума нерозподіленого прибутку становила 2319 тис.грн. 

На самому початку 2020 року сума власного капіталу підприємства становила 7728 тис.грн., а на кінець року 8389 тис.грн. В 2021 році цей показник збільшився на 12.58 % порівняно з попереднім. Це позитивна динаміка, яка свідчить про підвищення добробуту інвесторів і власників підприємства. Після цього сума власного капіталу продовжує зростати – на 7.19 % порівняно з роком раніше, що є однозначно позитивною тенденцією. На кінець 2022 року сума власного капіталу підприємства становила 10123 тис.грн. 

На початок досліджуваного періоду, а саме у 2020 році сума позикових довгострокових коштів від банку становила 508 тис.грн. Приріст цього елемента пасивів становив в 2021 році 425.59 % порівняно з попереднім роком. В 2022 році сума збільшується на 149.17 % порівняно з попереднім роком, тобто на протязі всього періоду підприємство активно залучає довгострокові позикові кошти банку. У загальному випадку наявність довгострокових фінансових ресурсів позитивно впливає на ліквідність підприємства і створює грунт для проведення гнучкої фінансової політики. На кінець 2022 року сума позикових довгострокових коштів становила 3708 тис.грн. 

У підприємства не було інших довгострокових фінансових зобов'язань протягом всього періоду. 

Відстрочені податкові зобов’язання на протязі досліджуваного періоду на підприємстві не формувалися. 

В 2020 році сума інших довгострокових зобов'язань становила 11 тис.грн. В 2021 році значення показника збільшується на 272.73 % порівняно з попереднім роком. Наступного року приріст залишається позитивним. Наприкінці 2022 року сума інших довгострокових зобов'язань становила 53 тис.грн. 

Сума довгострокових зобов'язань постійно зростає, що з одного боку зменшує ризики втрати поточної ліквідності, але з іншого боку збільшує рівень процентних платежів.

На початок досліджуваного періоду 2020 сума позикових короткострокових коштів банків становила 42 тис.грн. Приріст цього елемента пасивів становив в 2021 році 69.05 % порівняно з попереднім роком. У другій половині досліджуваного періоду напрямок динаміки змінюється і негативний приріст склав -56.34 % в порівнянні з роком раніше. На кінець 2022 року сума позикових короткострокових коштів банку становила 31 тис.грн. 

В 2020 році сума кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги (тобто товарні кредити від інших підприємств, які не оформлені векселем) становила 683 тис.грн. В 2021 році сума збільшується на 40.12 % порівняно з попереднім роком. Наступного року приріст залишається позитивним. Наприкінці 2022 року сума кредиторської заборгованості, в тому числі і товарних кредитів від інших підприємств, становила 1570 тис.грн. 

В 2020 році сума інших короткострокових зобов'язань становила 1057 тис. грн. Значення показника зменшується в 2021 році на -0.76 %. Сума цього елемента пасивів коливалася і в другій половині досліджуваного періоду збільшилася на 85.61 %. Наприкінці 2022 року сума інших короткострокових зобов'язань становила 1947 тис.грн. 

Сума короткострокових зобов'язань постійно зростає, що негативно впливає на поточну ліквідність. 

Підприємство не формує резервів майбутніх витрат і платежів. 

Сума доходів майбутніх періодів залишається на стабільному рівні. Підприємство не розпоряджається доходами майбутніх періодів на протязі періоду дослідження. 

У першому році загальна вартість пасивів становила 11543 тис.грн. Спочатку спостерігається приріст показника на 29.96 %. Цей факт свідчить про підвищення загальної суми фінансових ресурсів підприємства, що використовується для здійснення своєї діяльності. Тенденція залишалася незмінною протягом всього періоду і приріст склав 23.95 % в останньому році порівняно з попереднім. 

Таблиця 3. Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати підприємства, тис.грн.

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 48602 53462 58835 4860 5373 10 10.05
Податок на додану вартість 7062 7768 8549 706 781 10 10.05
Акцизний збір 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інші вирахування з доходу 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 41540 45694 50286 4154 4592 10 10.05
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 29078 31994 35200 2916 3206 10.03 10.02
Валовий прибуток(збиток) 12462 13700 15086 1238 1386 9.93 10.12
Інші операційні доходи 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Адміністративні витрати 8157 14729 13529 6572 -1200 80.57 -8.15
Витрати на збут 41 55 58 14 3 34.15 5.45
Інші операційні витрати 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Фінансові результати від операційної діяльності: 1680 15 -801 -1665 -816 -99.11 -5440
Доход від участі в капіталі 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інші фінансові доходи 1 2 3 1 1 100 50
Інші доходи 11 23 5 12 -18 109.09 -78.26
Фінансові витрати 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Втрати від участі в капіталі 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інші витрати 4 35 42 31 7 775 20
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 1687 3 -838 -1684 -841 -99.82 -28033.33
Податок на прибуток від звичайної діяльності 311 2 134 -309 132 -99.36 6600
Фінансові результати від звичайної діяльності: 1376 1 -972 -1375 -973 -99.93 -97300
Чистий прибуток(збиток) 1376 1 -972 -1375 -973 -99.93 -97300

ІІ.Операційні витрати

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Матеріальні затрати 7270 8365 8628 1095 263 15.06 3.14
Витрати на оплату праці 4788 5163 6142 375 979 7.83 18.96
Відрахування на соціальні заходи 3332 3630 4059 298 429 8.94 11.82
Амортизація 5365 4642 5143 -723 501 -13.48 10.79
Інші операційни витрати 8323 10194 11229 1871 1035 22.48 10.15
Разом 29078 31994 35200 2916 3206 10.03 10.02

Опис суті, методики та розуміння результатів горизонтального аналізу

В 2020 році сумарний обсяг чистого доходу склав 41540 тис.грн. В 2021 році приріст склав 10 % порівняно з роком раніше. В 2022 році сумарний обсяг чистого доходу збільшується на 10.05 % порівняно з попереднім роком. Приріст обсягу наданих товарів та послуг позитивно впливає на фінансове становище підприємства, збільшує його частку ринку. На кінець 2022 року сумарний обсяг чистого доходу становив 50286 тис. грн. 

В 2021 році приріст собівартості продукції перевищує приріст виручки. Це однозначно негативна тенденція, яка вказує на те, що в підприємства залишається менше коштів для здійснення інших витрат. У другій половині періоду ситуація протилежна і собівартість змінюється більш повільним темпом порівняно з сумою виручки. Приріст значення показника становить 10.02 % порівняно з роком раніше. 

В 2020 році сума валового прибутку становила 12462 тис.грн. У загальному випадку позитивне значення показника свідчить про ефективний контроль за собівартістю продукції. Зворотне явище означає перевищення собівартості над доходами від реалізації товарів і послуг підприємства. В 2021 році сума валового прибутку склала 13700 тис.грн., а в останньому -15086 тис.грн. 

Спочатку, а саме у 2020 році сума витрат на збут становила 41 тис.грн. Приріст витрат на збут становив у 2021 році 34.15 % в порівнянні з роком раніше. Витрати на збут вкрай необхідні для просування продукції, нарощування об'єму продажу . Наступного року спостерігається подальше збільшення суми витрат на збут на 5.45 % в порівнянні з роком раніше. На кінець 2022 року сума комерційних витрат становила 58 тис. грн. 

На початок 2020 року сума адміністративних витрат становила 8157 тис.грн. Приріст статті витрат становив у 2021 році 80.57 % в порівнянні з попереднім періодом. Після цього спостерігаємо зміну тенденції та зменшення суми управлінських витрат на -8.15 %. На кінець 2022 року сума управлінських витрат становила 13529 тис.грн. 

В 2020 році сума фінансового результату від операційної діяльності становила 1680 тис.грн. Позитивне значення показника свідчить про ефективну основну діяльність підприємства, яка здатна генерувати прибуток. Негативне значення показника означає низьку ефективність операційного процесу. В 2021 році сума прибутку (збитку) від операційної діяльності склала 15 тис.грн., а в останньому — -801 тис.грн. 

Станом на 2020 рік обсяг доходів від участі в інших організаціях склав 0 тис.грн. За першу половину досліджуваного періоду значення показника обсягу доходів від участі в інших організаціях залишається стабільним. Очевидно, що підприємство не отримує прибутку від інвестування фінансових ресурсів у цінні папери, що свідчать про участь у статутному фонді інших підприємств. 

Фінансова політика підприємства дозволила отримати йому в 2020 році 1 тис.грн. Приріст відсотків, які підприємство отримало в 2021 році, становить 100 % в порівнянні з роком раніше. Фінансова політика підприємства націлена на отримання процентних доходів від інвестування в боргові цінні папери та надання фінансових ресурсів в користування іншим учасникам фінансового ринку. У другій половині періоду спостерігається подальший приріст обсягу відсотків до отримання - на 50 % в порівнянні з роком раніше. За 2022 рік сума процентних доходів склала 3 тис.грн. 

Значення інших доходів коливається з року в рік. 

Сума відсотків до сплати залишається на стабільному рівні. Підприємство не використовує дорогі джерела позичок, тому сума процентних витратою дорівнює нулю. 

Щорічно сума інших витрат росла. 

В 2020 році сума фінансового результату до оподаткування становила 1687 тис.грн. Позитивне значення показника свідчить про ефективну діяльність підприємства. Негативне або низьке значення показника вказує на необхідність шукати шляхи зниження витрат і підвищення доходів підприємства. В 2021 році сума прибутку (збитку) до оподаткування склала 3 тис.грн., а в останньому році — -838 тис.грн. 

Значення показника поточного податку на прибуток коливається з року в рік. 

Як результат розглянутих вище факторів підприємство сформувало позитивний чистий фінансовий результат в 2020 році, який склав 1376 тис.грн. Сума чистого прибутку в 2021 році, становить 1 тис.грн. Це позитивне явище, яке свідчить про те, що підприємство діє ефективно і може генерувати прибуток для своїх інвесторів. У другій половині періоду ситуація змінюється і підприємство отримує збиток. За 2022 рік сума чистого фінансового результату від діяльності підприємства склала -972 тис.грн. 

Таблиця 4. Вертикальний аналіз активів підприємства, %

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,-
2021
до
2020
2022
до
2021
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 0 0 0 0 0
Незавершене будівництво 0.01 0.01 0.01 -0 -0
Основні засоби: 76.15 61.48 58.9 -14.67 -2.58
Довгострокові біологічні активи: 0 0 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1.36 1.06 1 -0.3 -0.06
- інші фінансові інвестиції 0 0 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 0 0 0 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 0 0 0 0 0
Відстрочені податкові активи 0 0 0 0 0
Гудвіл 0 0 0 0 0
Інші необоротні активи 6.54 5.71 4.61 -0.83 -1.1
Гудвіл при консолідації 0 0 0 0 0
Необоротні активи 84.06 68.26 64.52 -15.8 -3.74
Виробничі запаси 7.33 25 28.9 17.68 3.89
Поточні біологічні активи 0 0 0 0 0
Незавершене виробництво 1.33 1.15 1.84 -0.18 0.69
Готова продукція 1.52 1.16 1.01 -0.36 -0.15
Товари 0.27 0.27 0.25 0 -0.02
Векселі одержані 0.1 0.08 0.1 -0.02 0.02
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 4.17 3.07 3.04 -1.09 -0.03
- первісна вартість 0 0 0 0 0
- резерв сумнівних боргів 0 0 0 0 0
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 0 0 0 0 0
- за виданими авансами 0 0 0 0 0
- з нарахованих доходів 0 0 0 0 0
- із внутрішніх розрахунків 0 0 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 0 0 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 0 0 0 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 0.12 0.55 0.1 0.43 -0.44
- у т.ч. в касі 0 0 0 0 0
- в іноземній валюті 0 0 0 0 0
Інші оборотні активи 1.11 0.45 0.24 -0.66 -0.22
Оборотні активи 15.94 31.74 35.48 15.8 3.74
Витрати майбутніх періодів 0 0 0 0 0
Необоротні активи та групи вибуття 0 0 0 0 0
Баланс 100 100 100 0 0

В 2020 році активи підприємства складалися на 84.06 % із необоротних активів і на 15.94 % з оборотних активів. Найбільш важливими елементами оборотних активів були виробничі запаси (7.33 % від загальної суми активів), товарні кредити, що не оформлені векселем (дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги) (4.17 % від загальної суми активів), . Головними необоротними активами протягом року були основні засоби (76.15 % від загальної суми активів), інші необоротні активи (6.54 % від загальної суми активів),.

Щодо 2021 року, то активи складалися з 68.26 % необоротних активів і 31.74 % з оборотних активів. Найбільш важливими елементами оборотних активів були виробничі запаси (25 % від загальної суми активів), товарні кредити, що не оформлені векселем (дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги) (3.07 % від загальної суми активів), . Головними необоротними активами протягом року були основні засоби (61.48 % від загальної суми активів), інші необоротні активи (5.71 % від загальної суми активів).

Станом на 2022 рік активи підприємства складаються з необоротних активів на 64.52 % . Решта 35.48 % припадає на оборотні активи. Найбільш важливими елементами оборотних активів були виробничі запаси (28.9 % від загальної суми активів), товарні кредити, що не оформлені векселем (дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги) (3.04 % від загальної суми активів), . Головними необоротними активами протягом року були основні засоби (58.9 % від загальної суми активів), інші необоротні активи (4.61 % від загальної суми активів).

Таблиця 5. Вертикальний аналіз пасивів підприємства, %

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,-
2021
до
2020
2022
до
2021
Статутний капітал 12.28 9.45 7.63 -2.83 -1.83
Пайовий капітал 0 0 0 0 0
Додатковий вкладений капітал 0 0 0 0 0
Інший додатковий капітал 54.67 42.06 33.94 -12.6 -8.13
Резервний капітал 0 0.46 0.41 0.46 -0.05
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5.73 10.98 12.47 5.25 1.49
Неоплачений капітал 0 0 0 0 0
Вилучений капітал 0 0 0 0 0
Накопичена курсова різниця 0 0 0 0 0
I. Власний капітал 72.68 62.96 54.45 -9.72 -8.51
Забезпечення виплат персоналу 0 0 0 0 0
Інші забезпечення 0 0 0 0 0
Сума страхових резервів 0 0 0 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 0 0 0 0 0
Цільове фінансування 0 0 0 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 0 0 0 0 0
Довгострокові кредити банків 4.4 17.8 19.94 13.4 2.14
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 0 0 0 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 0.1 0.27 0.29 0.18 0.01
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 4.5 18.07 20.23 13.58 2.16
Короткострокові кредити банків 0.36 0.47 0.17 0.11 -0.31
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 0 0 0 0 0
Векселі видані 0 0 0 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5.92 6.38 8.44 0.46 2.06
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 0 0 0 0 0
- з бюджетом 0 0 0 0 0
- з позабюджетних платежів 0 0 0 0 0
- зі страхування 0 0 0 0 0
- з оплати праці 0 0 0 0 0
- з учасниками 0 0 0 0 0
- із внутрішніх розрахунків 0 0 0 0 0
Інші поточні зобов'язання 9.16 6.99 10.47 -2.16 3.48
ІV. Поточні зобов’язання 22.83 18.97 25.33 -3.86 6.35
V. Доходи майбутніх періодів 0 0 0 0 0
Баланс 100 100 100 0 0

Опис суті, методики та розуміння результатів вертикального аналізу

Щодо структури пасивів, то вона мала наступний вигляд протягом досліджуваного періоду. В 2020 році пасиви складалися на 72.68 % з власного капіталу, на 4.5 % з довгострокових зобов'язань і на 22.83 % з короткострокових зобов'язань. Частка власного капіталу була вкрай високою. При позитивному значенні ефекту фінансового левереджа доцільно зменшити цей показник. Основу власного капіталу становили статутний капітал (12.28 % від загальної суми пасивів), інший додатковий капітал (54.67 % від загальної суми пасивів), нерозподілений прибуток (5.73 % від загальної суми пасивів).

Основу зобов'язань підприємства становили довгострокові кредити банків (4.4 % від загальної суми пасивів), кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги (5.92 % від загальної суми пасивів), інші короткострокові зобов'язання (9.16 % від загальної суми пасивів).

В 2021 році пасиви складалися на 62.96 % з власного капіталу, на 18.07 % з довгострокових зобов'язань і на 18.97 % з короткострокових зобов'язань. Частка власного капіталу була високою. Основними джерелами власного капіталу були статутний капітал (9.45 % від загальної суми пасивів), інший додатковий капітал (42.06 % від загальної суми пасивів), нерозподілений прибуток (10.98 % від загальної суми пасивів). Основними джерелами зобов'язань були довгострокові кредити банків (17.8 % від загальної суми пасивів), кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги (6.38 % від загальної суми пасивів), інші короткострокові зобов'язання (6.99 % від загальної суми пасивів).

В 2022 році пасиви складалися на 54.45 % з власного капіталу, на 20.23 % з довгострокових зобов'язань і на 25.33 % з короткострокових зобов'язань. Частка власного капіталу знаходиться в нормативних межах. Власний капітал формували статутний капітал (7.63 % від загальної суми пасивів), інший додатковий капітал (33.94 % від загальної суми пасивів), нерозподілений прибуток (12.47 % від загальної суми пасивів). Основні зобов'язання становили довгострокові кредити банків (19.94 % від загальної суми пасивів), кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги (8.44 % від загальної суми пасивів), інші короткострокові зобов'язання (10.47 % від загальної суми пасивів).

Таблиця 6. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,-
2021
до
2020
2022
до
2021
Частка основних засобів в активах 0.76 0.61 0.59 -0.15 -0.03
Коефіцієнт зносу основних засобів 0.18 0.18 0.17 0 -0.01
Оборотність активів (обороти), ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації 3.9 3.44 2.99 -0.46 -0.45
Фондовіддача 4.73 5.07 4.98 0.35 -0.09
Коефіцієнт оборотності запасів (обороти) 48.22 11.97 6.98 -36.25 -4.99
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти) 168.86 94.7 95.15 -74.16 0.45
Рентабельність активів за чистим прибутком, % 12.93 0.01 -5.79 -0.13 -0.06
Період окупності власного капіталу 5.86 8916.5 -10.07 8910.64 -8926.57
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів -0.66 0.46 0.32 -1.12 -0.15
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) 0.73 0.63 0.54 -0.1 -0.09
Коефіцієнт фінансової стійкості 0.77 0.81 0.75 0.04 -0.06
Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття) 0.7 1.67 1.4 0.97 -0.27
Коефіцієнт ліквідності абсолютної 0.01 0.03 0 0.02 -0.02
Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості 0.72 0.49 0.37 -0.23 -0.12

Опис суті, методики та розуміння результатів проведення експрес-аналізу фінансово-економічного стану

Експрес-аналіз передбачає розрахунок декілької показників, що свідчать про різні сфери фінансової діяльності підприємства - ліквідність, стійкість, рентабельність, ділова активність тощо. Щодо показника частки основних засобів в активах в 2020 році 76.15 % пасивів було інвестовано в основні засоби підприємства. В 2021 році значення показника знижується на -14.67 % в порівнянні з роком раніше. В 2022 році тенденція залишається незмінною і частка основних засобів продовжує знижуватися. Тобто в умовах збільшення доходів знижується частка основних засобів. Це вказує на оптимізацію структури основних засобів. 

Протягом 2020 року значення показника оборотності активів становило 3.9. Це означає, що за допомогою використання кожної гривні активів було вироблено продукції та надано послуг на суму 3.9 гривень. В 2021 році значення показника знижується і кожна вкладена в активи гривня дозволила отримати 3.44 гривень виручки. Тобто знижується ефективність використання активів загалом. В 2022 році продовжується зниження показника і на кожну гривню вкладену в активи підприємство отримало 2.99 гривень доходу від операційної діяльності. Це вказує на постійне зниження ефективності використання активів протягом усього періоду. 

Щодо показника фондовіддачі, то він вказує на те, що в 2020 році кожна гривня вкладена в основні засоби принесла підприємству 4.73 грн. виручки. В 2021 році ефективність використання виробничих і збутових основних засобів збільшується на 0.35. В 2021 році відбувається зниження ефективності використання основних засобів і на кожну гривню основних засобів, залучену до операційного процесу підприємства, було виготовлено продукції та надано послуг на суму 4.98 грн. 

В 2020 році запаси здійснили 48.22 оборотів. Якщо коефіцієнт значно перевищує середньогалузеві норми, то це створює ризик, пов'язаний з недостатнім розміром запасів, наслідком якого буде зниження обсягу виручки від реалізації. Занадто високий коефіцієнт може бути ознакою нестачі вільних коштів і сигналом про можливу неплатоспроможність підприємства. Нормальне значення коефіцієнта може коливатися для різних сфер бізнесу від 4 до 8. В 2021 році значення показника знижується на -36.25 у порівнянні з попереднім роком. Це вказує на зниження ефективності управління запасами і може бути ознакою зниження збутової активності. В 2022 році тенденція залишається незмінною і відбувається зниження ефективності використання запасів. В 2022 році вони здійснили 6.98 оборотів. 

Оборотність дебіторської заборгованості в 2020 році склала 168.86, тобто протягом 2020 року дебіторська заборгованість здійснила 168.86 оборотів. В 2021 році значення показника знизилося на -74.16. Це вказує на зниження ефективності управління дебіторською заборгованістю. В 2022 році тенденція змінюється і на кінець досліджуваного періоду дебіторська заборгованість здійснила 95.15 оборотів. 

Рентабельність активів в 2020 році склала 12.93 %, тобто на кожну гривню активів підприємство отримало 12.93 копійок чистого прибутку. В 2021 році на кожну вкладену в активи гривню було отримано 0.01 копійок чистого прибутку. В 2022 році значення показника рентабельності активів дорівнювало -5.79 %. 

За умови, що підприємство діяло б на рівні 2020 року його власний капітал окупився б протягом 5.86 років . Якби компанія діяла на рівні 2021 року власний капітал окупився б протягом 8916.5 років. Значення показника окупності було негативним в 2022 році і тому не має економічного пояснення. 

В 2020 році на кожну гривню запасів припадає -0.66 грн. власних оборотних коштів. Це означає, що негативна сума власних обігових коштів не дозволяє фінансувати запаси за свій рахунок. Для цього підприємство залучає позикові ресурси. В 2021 році значення показника становило 0.46.На кінець досліджуваного періоду значення показника становило 0.32 проти 0.46 в 2021 році, тобто сума власних обігових коштів знижується. 

В 2020 році частка власного капіталу становила 0.73, тобто була вкрай високою. При позитивному значенні ефекту фінансового левереджа доцільно зменшити цей показник. В 2021 році значення показника було вищим нормативного. На кінець досліджуваного періоду значення показника становило 0.54.

Коефіцієнт фінансової стійкості враховує не тільки власний капітал, але і довгострокові зобов'язання і характеризує рівень фінансової стабільності в перспективі більше 1 року. В 2020 році 77.17 % активів фінансувалося за рахунок постійних або довгострокових джерел фінансування. Нормативним значенням є 0,8 і більше. В 2021 році значення показника залишається на високому рівні і в найближчій перспективі ризик недостатності фінансування для ефективного здійснення діяльності відсутній. Що стосується значення на кінець року, то воно нижче нормативного. 

Значення показника ліквідності нижче нормативного, тобто підприємство не здатне погасити всі свої зобов'язання протягом року. В 2021 році на кожну гривню поточних зобов'язань припадає 1.67 грн. оборотних активів. В 2022 році ліквідність була в межах норми і на кожну гривню поточних зобов'язань припадає 1.4 грн. оборотних активів. 

Щодо показника абсолютної ліквідності, то в 2020 році підприємство могло негайно погасити 0.01 грн. поточних зобов'язань. В 2021 році значення показника становило 0.03, а на кінець досліджуваного періоду - 0. 

Так як значення показника співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості в 2020 році менше одиниці, це означає, що підприємство отримує більше фінансових ресурсів у формі кредиторської заборгованості (у тому числі товарних кредитів), ніж направляє на формування дебіторської заборгованості (в тому числі, товарних кредитів). В 2021 році значення показника становило 0.49. В 2022 році політика управління кредиторсько-дебіторською заборгованістю була ефективною, адже на кожну гривню кредиторської заборгованості припадає 0.37 гривень дебіторської заборгованості.

Таблиця 7. Динаміка капіталу підприємства за ознакою тривалості участі у діяльності, тис.грн.

Показники 2020 2021 2022 Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
Постійний капітал 8389 9444 10123 12.58 7.19
Сталі зобов’язання 519 2711 3761 422.35 38.73
Мобільні зобов’язання 2635 2846 4709 8.01 65.46

Опис суті, методики та розуміння результатів аналізу структури капіталу за різними ознаками

Згідно результатів розрахунків отримані наступні дані.

В 2020 році сума постійного капіталу підприємства становила 8389 тис.грн. В 2021 році цей показник збільшився на 12.58 % порівняно з попереднім. Це позитивна динаміка, яка свідчить про підвищення фінансової стійкості підприємства, адже збільшується обсяг капіталу, який буде в розпорядженні підприємства незалежно від умов на фінансовому ринку. В останньому періоді сума постійного капіталу продовжує зростати - на 7.19 % в порівнянні з роком раніше, що є позитивною тенденцією, яка свідчить про підвищення стійкості підприємства до коливань на ринку капіталу. На кінець 2022 року сума постійного капіталу підприємства становила 10123 тис.грн. 

Сума постійних зобов'язань зростає, що з одного боку зменшує ризики втрати поточної ліквідності, але з іншого боку може збільшити рівень процентних платежів. Сума мобільних зобов'язань постійно зростає, що негативно впливає на поточну ліквідність. Як бачимо з результатів оцінки капіталу протягом досліджуваного періоду відбувається постійне підвищення суми всіх елементів капіталу підприємства.

Таблиця 8. Динаміка показників власного капіталу

Показники 2020 2021 2022
Коефіцієнт захисту власного капіталу 0 0.01 0.01
Коефіцієнт ризику власного капіталу dil na 0 135.87 132.2
Коефіцієнт захисту статутного капіталу 0 0.05 0.05
Коефіцієнт розвитку підприємства за рахунок самофінансування господарської діяльності 0.48 1055 -0.7
Рентабельність власного капіталу, % 17.08 0.01 -9.94
Оборотність власного капіталу 5.15 5.12 5.14
Приріст власного капіталу, тис.грн. 661 1055 679
Вартість власного капіталу згідно прибуткового підходу 0.17 0 -0.1

Опис суті, методики та розуміння результатів аналізу власного капіталу

В 2020 році 0 резервний фонд відсутній, тобто власний капітал чутливий до форс-мажорних обставин. В 2021 році рівень захисту власного капіталу зріс до 0.01 у порівнянні з попереднім роком. В 2022 році рівень захисту власного капіталу продовжує зростати. На кінець досліджуваного періоду 0.75 % активів використовувалися для захисту власного капіталу.

Коефіцієнт ризику власного капіталу показує рівень ризику втрати підприємством статутного капіталу та наявного чистого прибутку. Нормативне значення показника 5. Значення вище свідчить про високий ризик вкладення коштів у підприємство. В першому році коефіцієнт не може бути розрахований через відсутність фондів захисту власного капіталу. Тобто рівень ризику втрати власного капіталу високий Ризик втрати вартості власним капіталом, як видно з таблиці, є високим, адже значення показника в 2021 році склало 135.87 . В 2022 році значення показника становило 132.2.

В 2020 році на кожну гривню статутного капіталу припадало 0 гривень резервного. Згідно законодавством цей показник для акціонерних товариств повинен бути не менше 15%. В 2021 році захист власного капіталу підвищується і частка резервного капіталу в загальній сумі статутного становила 0.05. В 2022 році тенденція продовжується і рівень захисту статутного капіталу зріс до 0.05.

Чистий прибуток, що залишився для самофінансування підприємства, може бути розподілений по статутному і резервному фондам або залишатися як нерозподілений. В активах він може бути спрямований на фінансування будь-яких майнових об'єктів. Нерозподілений прибуток є власністю засновників, і тому збільшує суму власного капіталу, а сума збитку відповідно його зменшує. В 2020 році 48.04 % чистого прибутку було спрямовано на збільшення суми резервного фонду та нерозподіленого прибутку. В 2021 році значення показника більше 1, тобто зростання стимулював не тільки чистий прибуток, але й інші джерела коштів. В 2022 році значення показника від'ємне і становить -69.86, тобто чистий збиток знижує суму власного капіталу. 

В 2020 році кожна вкладена власниками гривня коштів принесла їм 0.17 копійок чистого прибутку. Це низький показник, свідчить про низьку ефективність роботи підприємства. В 2021 році кожна вкладена власниками гривня коштів принесла їм 0 копійок чистого прибутку, тобто ефективність роботи за рік була низькою. В 2022 році кожна вкладена власниками гривня коштів принесла їм -0.1 копійок чистого збитку. Такий стан справ веде до деградації підприємства. 

На початок 2020 року значення показника оборотності власного капіталу становило 5.15. Це означає, що за допомогою кожної гривні власного капіталу було вироблено продукції та надано послуг на суму 5.15 гривні. В 2021 році значення показника знижується і кожна гривня власного капіталу дозволила отримати 5.12 гривень виручки. Тобто знижується ефективність використання коштів власників підприємства. В 2022 році ситуація змінюється і підприємство підвищує ефективність використання власного капіталу - до 5.14 гривень на кожну гривню вкладених коштів. 

В 2020 році сума власного капіталу збільшилася на 661 тис.грн. Наступного року приріст власного капіталу склав 1055 тис.грн. На кінець досліджуваного періоду приріст показника склав 1055 тис.грн. Згідно дохідного підходу вартість власного капіталу дорівнює рентабельності власного капіталу. Тобто вважається, що сума чистого прибутку, яку створює підприємство і є платою за використання цих коштів. Аналіз значення показника знаходиться вище.

Таблиця 9. Динаміка позикових коштів підприємства, тис.грн.

Показники 2020 2021 2022
Довгострокові ресурси 519 2711 3761
Короткострокові ресурси 2635 2846 4709

Сума довгострокових ресурсів зростає на 422.35 % в 2021 році і ще на 0.39 % в 2022 році. Сума короткострокових зобов'язань постійно зростає, що негативно впливає на поточну ліквідність.

Таблиця 10. Джерела формування поточних зобов'язань підприємства, тис.грн.

Показники 2020 2021 2022 Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
Постачальники 683 957 957 40.12 64.05
Покупці 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Наймані працівники 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Бюджет 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Цільові фонди 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Дочірні підприємства 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Учасники підприємства 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Банки та кредитні установи 42 71 31 69.05 -56.34
Інші джерела поточних зобовязань 1057 1049 1947 -0.76 85.61
Всього 2635 2846 4709 8.01 65.46

Опис суті, методики та розуміння результатів аналізу позикового капіталу

Таблиця 11. Структура майна підприємства

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % 2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Товарна 206 1.78 215 1.43 235 1.26 9 20 4.37 9.3
Розрахунково-грошова 634 5.49 623 4.15 647 3.48 -11 24 -1.74 436.96
Виробнича 10703 92.72 14163 94.41 17711 95.26 3460 3548 32.33 25.05
Разом 11543 100 15001 100 18593 100 3458 3592 29.96 23.95

Розрахунково-грошова частина майна становить на кінець 2021 року 623 тис.грн, що на -11 тис. грн. відрізняється показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -1.74 %). В 2022 році значення показника склало 647 тис. грн. (Темп приросту становить 436.96 %). На кінець 2022 року питома вага розрахунково-грошового майна становить 3.48 %. 

Виробнича частина майна становить на кінець 2021 року 14163 тис.грн, що на 3460 тис. грн. відрізняється від показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 32.33 %). В 2022 році значення показника склало 17711 тис. грн. (Темп приросту становить 25.05 %). На кінець 2022 року питома вага виробничого майна становить 95.26 %. 

Товарна частина майна становить на кінець 2021 року 215 тис.грн, що на 9 тис. грн. відрізняється від показника попереднього року (темп приросту за цей рік становить 4.37 %). В 2022 році значення показника склало 235 тис. грн. (Темп приросту становить 9.3 %). На кінець 2022 року питома вага товарного майна становить 1.26 %. 

Таблиця 12. Динаміка показників ліквідності

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття) 0.7 1.67 1.4 0.97 -0.27 139.62 -16.27
Коефіцієнт ліквідності швидкої 0.24 0.22 0.14 -0.02 -0.08 -9.02 -37.23
Коефіцієнт ліквідності абсолютної 0.01 0.03 0 0.02 -0.02 442.29 -86
Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості 0.72 0.49 0.37 -0.23 -0.12 -31.39 -24.74

Опис суті, методики та розуміння результатів аналізу показників ліквідності

Значення показника ліквідності нижче нормативного значення на початок досліджуваного періоду, тобто підприємство не здатне погасити всі свої зобов'язання протягом року. В 2021 році на кожну гривню поточних зобов'язань припадає 1.67 грн. оборотних активів. В 2022 році ліквідність була в межах норми і на кожну гривню поточних зобов'язань припадає 1.4 грн. оборотних активів. 

Щодо показника швидкої ліквідності, в 2020 році підприємство могло швидко погасити 24.06 % поточних зобов'язань. Тобто значення показника нижче нормативного. В 2021 році значення показника становило 0.22. Тобто значення показника нижче нормативного. На кінець досліджуваного періоду — 0.14. Тобто значення показника нижче нормативного. 

Щодо показника абсолютної ліквідності, то в 2020 році підприємство могло негайно погасити 0.01 грн. поточних зобов'язань. В 2021 році значення показника становило 0.03, а на кінець досліджуваного періоду — 0. 

Так як значення показника співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості в 2020 році менше одиниці, це означає, що підприємство отримує більше фінансових ресурсів у формі кредиторської заборгованості (у тому числі товарних кредитів), ніж направляє на формування дебіторської заборгованості (в тому числі, товарних кредитів). В 2021 році значення показника становило 0.49. В 2022 році політика управління кредиторсько-дебіторською заборгованістю була ефективною, адже на кожну гривню кредиторської заборгованості припадає 0.37 гривень дебіторської заборгованості. 

Таблиця 13. Динаміка показників майнового стану

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах 0.54 0.82 0.87 0.28 0.04 51.62 5.13
Частка основних засобів в активах 0.76 0.61 0.59 -0.15 -0.03 -19.26 -4.19
Коефіцієнт зносу основних засобів 0.18 0.18 0.17 0 -0.01 1.08 -6.48
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0 0.02 0.03 0.02 0 dil na 0 19.93
Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах 0.01 0.01 0.01 -0 -0 -22.07 -5.62
Коефіцієнт мобільності активів 0.19 0.47 0.55 0.28 0.08 145.26 18.24

Опис суті, методики та розуміння результатів аналізу майнового стану

В 2020 році 76.15 % пасивів було інвестовано в основні засоби підприємства. В 2021 році значення показника знижується на -14.67 % в порівнянні з роком раніше. В 2022 році тенденція залишається незмінною і частка основних засобів продовжує знижуватися. В умовах збільшення доходів знижується частка основних засобів. Це вказує на оптимізацію структури основних засобів. 

Показник частки довгострокових фінансових інвестицій в активах свідчить про диверсифікацію активів підприємства; високе значення може означати, що підприємство не тільки інвестує кошти у власну діяльність, а й здійснює інвестиції в інші підприємства. В цілому його значення в 2020 році було невисоким і становило 0.01. В 2021 році значення показника становило 0.01. В 2022 році на кожну гривню активів припадає 0.01 гривень довгострокових фінансових інвестицій, що є невисоким показником . 

В 2020 році на кожну гривню необоротних активів припадає 0.19 оборотних активів. Це свідчить про невисоку мобільність активів підприємства. В 2021 році значення показника мобільності активів становило 0.47. В 2020 році - 0.55.

Коефіцієнт зносу основних засобів найкраще характеризує поточну політику управління основними засобами. Постійне зростання цього показника свідчить про деградацію підприємства, зниження вартості основних засобів, підвищення фізичного та морального зносу. А зниження - про підвищення виробничого потенціалу підприємства.

Таблиця 14. Динаміка показників фінансової стійкості

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Власні обігові кошти -795 1916 1888 2711 -28 -341.01 -1.46
Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами -0.43 0.4 0.29 0.83 -0.12 -193.12 -28.87
Маневреність робочого капіталу -1.52 2.16 3.15 3.68 0.99 -242.4 45.89
Маневреність власних обігових коштів -0.02 0.04 0.01 0.06 -0.03 -343.03 -76.49
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів -0.66 0.46 0.32 -1.12 -0.15 170.22 -31.45
Коефіцієнт покриття запасів -0.06 0.71 0.59 0.77 -0.12 -1325.44 -17.56
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) 0.73 0.63 0.54 -0.1 -0.09 -13.37 -13.52
Коефіцієнт фінансової залежності 1.38 1.59 1.84 0.21 0.25 15.44 15.63
Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0.09 0.2 0.19 0.3 -0.02 -314.08 -8.07
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0.27 0.37 0.46 0.1 0.09 35.57 22.97
Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) 2.66 1.7 1.2 -0.96 -0.5 -36.1 -29.67
Коефіцієнт фінансової стійкості 0.77 0.81 0.75 0.04 -0.06 5 -7.84

Опис суті, методики та розуміння результатів аналізу показників фінансової стійкості

Наявність власних оборотних коштів дозволяє підприємству проводити гнучку фінансову політику. Також знижується потреба в позикових коштах, у тому числі і короткострокових, що позитивно впливає на фінансову стійкість. В 2020 році значення показника було від'ємним і підприємство не володіло власними оборотними засобами. В 2021 році значення показника становило 1916 тис.грн. На кінець періоду спостерігаємо зниження значення показника - до 1888 тис.грн.

В 2020 році власні фінансові ресурси не використовувалися для фінансування оборотних коштів. Для цього підприємству доводилося формувати зобов'язання. В 2021 році значення показника становить 0.4, тобто на кожну гривню оборотних коштів припадає 0.4 гривень власних оборотних коштів. В 2022 році 28.62 % оборотних коштів формували власні оборотні кошти .

Маневреність власних оборотних коштів свідчить про частку абсолютно ліквідних активів у власних оборотних коштах, які забезпечують свободу фінансового маневру. Через відсутність власних оборотних коштів показник негативний у першій половині досліджуваного періоду. В 2021 році його значення становить 0.04. В 2022 році 1.01 % власних оборотних коштів складають абсолютно ліквідні активи. 

В 2020 році на кожну гривню запасів припадає -0.66 грн. власних оборотних коштів. Це означає, що негативна сума власних обігових коштів не дозволяє фінансувати запаси за свій рахунок. Для цього підприємство залучає позикові ресурси. В 2021 році значення показника становило 0.46.На кінець досліджуваного періоду значення показника становило 0.32 проти 0.46 в 2021 році, тобто сума власних коштів знижується. 

Показник покриття запасів свідчить про те, скільки на одиницю коштів, вкладених в запаси, припадає в сукупності власних оборотних коштів, довго-і короткострокових зобов'язань. Значення нижче 1 свідчить про недостатність коштів для формування запасів. В 2020 році фінансових ресурсів було недостатньо для фінансування запасів, тобто підприємство не може забезпечити безперервність збутового і виробничого процесу. В 2021 році значення показника становить 0.71. В 2022 підприємство мало проблеми з формуванням запасів.

В 2020 році частка власного капіталу становила 0.73, тобто була вкрай високою. При позитивному значенні ефекту фінансового левереджа доцільно зменшити цей показник. В 2021 році значення показника було вищим нормативного. На кінець досліджуваного періоду значення показника становило 0.54.

Коефіцієнт фінансової залежності зворотний показнику автономії. Нормативне значення 1,66-2,5. В 2020 році на кожну гривню власних коштів припадає 1.38 грн. пасивів. Значення показника у першому році нижче нормативного рівня. В 2021 році значення показника становить 1.59 гривень. В 2022 році на кожну гривню власних коштів припадає 1.84 грн. пасивів, тобто значення показника в нормативних межах. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу свідчить про частку власних оборотних коштів у власному капіталі. В 2020 році значення показника негативне, адже підприємство не володіє власними оборотними кошти. В 2021 році значення показника становить 0.2. В 2022 році значення показника зменшиллся і на кінець 2022 року становить 0.19.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу свідчить про те, скільки зобов'язань припадає на сукупний обсяг пасивів. В 2020 році на кожну гривню пасивів припадає 0.27 грн. зобов'язань. В 2021 році 37.04 % пасивів були сформовані за рахунок зобов'язань. На кінець досліджуваного періоду на кожну гривню фінансових ресурсів припадає 0.46 грн. зобов'язань. 

Показник фінансової стабільності свідчить про забезпеченість заборгованості власними засобами. Перевищення власними коштами позикових свідчить про фінансову стійкість підприємства. В 2020 році підприємство було фінансово стійким. В 2021 році на кожну гривню зобов'язань припадає 1.7 грн. власних фінансових коштів, тобто підприємство було фінансово стійким в цьому році. На кінець періоду значення показника становило 1.2.

Коефіцієнт фінансової стійкості враховує не тільки власний капітал, але і довгострокові зобов'язання і характеризує рівень фінансової стабільності в перспективі більше 1 року. В 2020 році 77.17 % активів фінансувалося за рахунок постійних або довгострокових джерел фінансування. Нормативним значенням є 0,8 і більше. В 2021 році значення показника залишається на високому рівні і в найближчій перспективі ризик недостатності фінансування для ефективного здійснення діяльності відсутній. Що стосується значення на кінець року, то воно нижче нормативного.

 Таблиця 15. Тип фінансової стійкості, тис.грн.

Показники 2020 2021 2022
Джерела власних коштів 8389 9444 10123
Необоротні активи 9703 10239 11996
Наявність власних оборотних коштів (ряд. 1 – ряд. 2) -1314 -795 -1873
Довгострокові кредити і позикові кошти (довгострокові зобов’язання) 519 2711 3761
Наявність власних і довгострокових позикових джерел коштів для формування запасів і витрат
(ряд. 3 + ряд. 4)
-795 1916 1888
Короткострокові кредити і позикові кошти (поточні
зобов’язання)
2635 2846 4709
Загальна величина основних джерел коштів для формування
запасів (ряд. 5 + ряд. 6)
1840 4762 6597
Загальна величина запасів 1206 4139 5950
Надлишок (+), нестача (–) власних оборотних коштів (ряд. 3 – ряд. 8) -2520 -4934 -7823
Надлишок (+), нестача (–) власних оборотних коштів і довгострокових позикових коштів для формування запасів (ряд. 5 – ряд. 8) -2001 -2223 -4062
Надлишок (+), нестача (–) загальної величини основних джерел коштів для формування
запасів (ряд. 7 – ряд. 8)
634 623 647
Тип фінансової стійкості Проблемний стан Проблемний стан Проблемний стан

Опис суті, методики та розуміння результатів аналізу типу фінансової стійкості

Як бачимо з розрахунків, в першому досліджуваному році підприємство відчуває нестачу власних оборотних коштів і довгострокових позикових коштів для формування запасів. Це створює ризики фінансової стійкості, адже в разі обмеження короткострокових позикових джерел фінансування, підприємство не зможе створювати резерви сировини, товарів і матеріалів для безперебійної роботи. Тому тип фінансової стійкості - проблемний стан. 

В 2021 році підприємство відчуває нестачу власних оборотних коштів і довгострокових позикових коштів для формування запасів у розмірі -2223 тис.грн. Тобто в підприємства проблемний фінансовий стан.

На кінець досліджуваного періоду ситуація сформувалася наступна. -4062 тис.грн. - сума власних оборотних коштів і довгострокових позикових коштів, якої не вистачає для фінансування запасів. Тому в підприємства проблемний стан.

Таблиця 16. Динаміка показників ділової активності

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Оборотність активів, ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації, (обороти) 3.9 3.44 2.99 -0.46 -0.45 -11.8 -13.05
Фондовіддача 4.73 5.07 4.98 0.35 -0.09 7.36 -1.74
Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти) 19.06 13.84 8.85 -5.22 -4.99 -27.39 -36.04
Період одного обороту обігових коштів (днів) 18.88 26.01 40.66 7.12 14.65 37.72 56.34
Коефіцієнт оборотності запасів (обороти) 48.22 11.97 6.98 -36.25 -4.99 -75.17 -41.71
Період одного обороту запасів (днів) 7.47 30.07 51.59 22.61 21.52 302.81 71.56
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти) 168.86 94.7 95.15 -74.16 0.45 -43.92 0.47
Період погашення дебіторської заборгованості (днів) 2.13 3.8 3.78 1.67 -0.02 78.31 -0.47
Коефіцієнт оборотності готової продукції (оборотів) 474.74 261.86 277.82 -212.89 15.97 -44.84 6.1
Період погашення кредиторської заборгованості (днів) 8.46 18.45 25.84 10 7.39 dil na 0 40.05
Період виробничого циклу (днів) 7.47 30.07 51.59 22.61 21.52 302.81 71.56
Період операційного циклу (днів) 9.6 33.87 55.38 24.28 21.5 252.94 63.48
Період фінансового циклу (днів) 1.14 15.42 29.53 14.28 14.11 1250.8 91.52
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (обороти) 5.15 5.12 5.14 -0.03 0.02 -0.58 0.3

Опис суті, методики та розуміння результатів аналізу відносних показників ділової активності

На початок 2020 року значення показника оборотності активів становило 3.9. Це означає, що за допомогою використання кожної гривні активів було вироблено продукції та надано послуг на суму 3.9 гривень. В 2021 році значення показника знижується і кожна вкладена в активи гривня дозволила отримати 3.44 гривень виручки. Тобто знижується ефективність використання активів загалом. В 2022 році продовжується зниження показника і на кожну гривню вкладену в активи підприємство отримало 2.99 гривень чистого доходу. Це вказує на постійне зниження ефективності використання активів протягом усього періоду. 

Щодо показника фондовіддачі, то він вказує на те, що в 2020 році кожна гривня вкладена в основні засоби принесла підприємству 4.73 грн. виручки. В 2021 році ефективність використання виробничих і збутових основних засобів збільшується на 0.35. В 2022 році відбувається зниження ефективності використання основних засобів і на кожну гривню основних засобів, залучену до операційного процесу підприємства, було виготовлено продукції та надано послуг на суму 4.98 грн. 

В 2020 році оборотні активи здійснили 19.06 обороти. В 2021 році спостерігається зниження показника на -5.22, тобто наявні оборотні активи використовуються менш ефективно. Зниження інтенсивності використання оборотних активів відбувається протягом усього періоду. В 2022 році вони здійснили 8.85 обороти, тобто на -4.99 менше, ніж роком раніше. 

Відповідно при зниженні оборотності середній термін обороту зростає. Якщо на початок 2020 року значення показника одного обороту оборотних активів становить 18.88 днів, то в 2022 році — 40.66 днів.

В 2020 році запаси здійснили 48.22 оборотів. Якщо коефіцієнт значно перевищує середньогалузеві норми, то це створює ризик, пов'язаний з недостатнім розміром запасів, наслідком якого буде зниження обсягу виручки від реалізації. Занадто високий коефіцієнт може бути ознакою нестачі вільних коштів і сигналом про можливу неплатоспроможність підприємства. Нормальне значення коефіцієнта може коливатися для різних сфер бізнесу від 4 до 8. В 2021 році значення показника знижується на -36.25 у порівнянні з попереднім роком. Це вказує на зниження ефективності управління запасами і може бути ознакою зниження збутової активності. В 2022 році тенденція залишається незмінною і відбувається зниження ефективності використання запасів. В 2022 році вони здійснили 6.98 оборотів. 

Відповідно при зниженні оборотності запасів середній термін обороту зростає. Якщо на початок 2020 року значення показника одного обороту запасів становить 7.47 днів, то в 2022 році - 51.59 днів.

Оборотність дебіторської заборгованості в 2020 році склала 168.86, тобто протягом 2020 року дебіторська заборгованість здійснила 168.86 оборотів. В 2021 році значення показника знизилося на -74.16. Це вказує на зниження ефективності управління дебіторською заборгованістю. В 2022 році тенденція змінюється і на кінець досліджуваного періоду дебіторська заборгованість здійснила 95.15 оборотів. 

Відповідно в 2021 році зростає середній термін обороту дебіторської заборгованості на 1.67 днів, а в 2022 році - зменшується на -0.02 днів. На кінець досліджуваного періоду значення показника становило 3.78 днів. 

Період обороту кредиторської заборгованості в 2020 році склав 8.46, тобто в середньому протягом 2020 року кредиторська заборгованість здійснила оборот за 8.46 днів. В 2021 році значення показника виросло на 10. Це вказує на підвищення ефективності управління кредиторською заборгованістю, адже це означає, що підприємство використовує кожну окрему гривню цих коштів протягом тривалішого періоду часу. В 2022 році тенденція незмінна і на кінець досліджуваного періоду кредиторська заборгованість здійснювала оборот за 25.84 днів . 

Період виробничого циклу означає період протягом якого сировина та матеріали набувають форми готового продукту. Позитивною динамікою є скорочення показника і навпаки. На початок 2020 року значення показника становить 7.47 днів. В 2021 році для перетворення сировини в готовий товар було потрібно на 22.61 днів більше. В 2022 році тенденція продовжується і виробничий період збільшився до 51.59 днів. Це свідчить про наявність резервів зниження рівня запасів. 

Період операційного циклу означає період протягом якого сировина та матеріали (товари у разі підприємства торгівлі) набувають грошову форму. Позитивною тенденцією є спадна динаміка. В 2021 році спостерігається збільшення операційного циклу в порівнянні з роком раніше на 24.28 днів. В 2022 році тенденція продовжується, тобто період, протягом якого сировина та матеріали набувають грошової форми, постійно збільшувалася, а значить ефективність роботи підприємства зменшувалася. 

Період фінансового циклу означає період обороту коштів підприємства. Позитивною тенденцією є скорочення показника, однак якщо значення є нижчим нуля, то це свідчить про недостатній обсяг грошових ресурсів для своєчасного розрахунку з кредиторами. Протягом 2020 року значення показника становить 1.14 днів. В 2021 році період фінансового циклу склав 15.42 днів. На кінець 2022 року значення показника становило 29.53 днів.

На початок 2020 року значення показника оборотності власного капіталу становило 5.15. Це означає, що за допомогою кожної гривні власного капіталу було вироблено продукції та надано послуг на суму 5.15 гривні. В 2021 році значення показника знижується і кожна гривня власного капіталу дозволила отримати 5.12 гривень виручки. Тобто знижується ефективність використання коштів власників підприємства. В 2022 році ситуація змінюється і підприємство підвищує ефективність використання власного капіталу - до 5.14 гривень на кожну гривню вкладених коштів. 

Таблиця 17. Динаміка елементів доходу підприємства, тис.грн.

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Чистий дохід 41540 45694 50286 4154 4592 10 10.05
Інші операційні доходи 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інші доходи 11 23 5 12 -18 109.09 -78.26
Дохід від участі в капіталі 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інші фінансові доходи 1 2 3 1 1 100 50
Дохід з податку на прибуток 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Надзвичайні доходи 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Всього доходи 41552 45719 50294 4167 4575 10.03 10.01

В 2020 році сумарний обсяг чистого доходу склав 41540 тис.грн. В 2021 році приріст склав 10 % порівняно з роком раніше. В 2022 році сумарний обсяг чистого доходу збільшується на 10 % порівняно з попереднім роком. Приріст обсягу наданих товарів та послуг позитивно впливає на фінансове становище підприємства, збільшує його частку ринку. На кінець 2022 року сумарний обсяг чистого доходу становив 50286 тис. грн. 

Значення інших доходів коливається з року в рік. 

За першу половину досліджуваного періоду значення показника залишається стабільним. Очевидно, що підприємство не отримує прибутку від інвестування фінансових ресурсів у цінні папери, що свідчать про участь у статутному фонді інших підприємств. 

Фінансова політика підприємства дозволила отримати йому в 2020 році 1 тис.грн. Приріст відсотків, які підприємство отримало в 2021 році, становить 100 % в порівнянні з роком раніше. Фінансова політика підприємства націлена на отримання процентних доходів від інвестування в боргові цінні папери та надання фінансових ресурсів в користування іншим учасникам фінансового ринку. У другій половині періоду спостерігається подальший приріст обсягу відсотків до отримання - на 50 % в порівнянні з роком раніше. За 2022 рік сума процентних доходів склала 3 тис.грн. 

В 2020 році сукупна сума доходів становить 41552 тис.грн. В 2021 році значення суми доходів підвищується на 10.03 % , тобто на 4167 тис. грн. В 2022 році тенденція зберігається і приріст становить близько 10.01 % в порівнянні з роком раніше. На кінець періоду обсяг доходів становить 50294 тис.грн. 

Таблиця 18. Структура валового доходу підприємства, %


Показники
2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,-
2021
до
2020
2022
до
2021
Чистий дохід 99.97 99.95 99.98 -0.03 0.04
Інші операційні доходи 0 0 0 0 0
Інші доходи 0.03 0.05 0.01 0.02 -0.04
Дохід від участі в капіталі 0 0 0 0 0
Інші фінансові доходи 0 0 0.01 0 0
Дохід з податку на прибуток 0 0 0 0 0
Надзвичайні доходи 0 0 0 0 0
Всього доходи 100 100 100 - -

В 2020 році частка виручки від основної діяльності становить 99.97 % від загального обсягу доходів підприємства. В 2021 році значення частки знижується на -0.03 %. В 2022 році тенденція змінюється і цей вид доходу формує 99.98 % від усього обсягу доходів. 

В 2020 році частка інших доходів становила 0.03 %. На кінець 2022 року частка інших доходів склала 0.01 %. 

Частка доходів від участі в інших організаціях склала 0 % в 2020 році. Така ситуація спостерігається на протязі всього періоду, тобто доходи від участі в інших організаціях становлять нуль відсотків від загальної суми доходів.

В 2020 році частка відсотків до отримання становить 0 % від загального обсягу доходів підприємства. В 2021 році значення частки підвищується на 0 % . В 2022 році тенденція продовжується і відсотки до отримання формують 0.01 % від усього обсягу доходів. 

Таблиця 19. Етапність формування чистого прибутку підприємства, тис.грн.

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 48602 53462 58835 4860 5373 10 10.05
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 41540 45694 50286 4154 4592 10 10.05
Валовий прибуток 12462 13700 15086 1238 1386 9.93 10.12
Фінансові результати від операційної діяльності 1680 15 -801 -1665 -816 -99.11 -5440
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 1687 3 -838 -1684 -841 -99.82 -28033.33
Фінансові результати від звичайної діяльності: 1376 1 -972 -1375 -973 -99.93 -97300
Чистий прибуток 1376 1 -972 -1375 -973 -99.93 -97300

Таблиця 20. Фінансовий результат за видами діяльності підприємства, тис.грн.

Показники 2020 2021 2022 Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
Результат основної діяльності 4264 -1084 1499 -125.42 -238.28
Результат фінансових операцій 1 2 3 100 50
Результат від іншої звичайної діяльності 7 -12 -37 -271.43 208.33
Результат від надзвичайних подій 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Фінансовий результат до оподаткування 4272 -1094 1465 -125.61 -233.91

Результат основної діяльності в 2021 році становив -1084 тис. грн., що на -125.42 % відрізняється від значення 2020 року. Наступного року значення показника зменшилося на -238.28 %. 

Результат фінансової діяльності в 2021 році становив 2 тис. грн., що на 100 % відрізняється від значення 2020 року. Наступного року значення показника збільшилося на 50 %. 

Результат від іншої звичайної діяльності в 2021 році становив -12 тис. грн., що на -271.43 % відрізняється від значення 2020 року. Наступного року значення показника збільшилося на 208.33 %. 

Як результат впливу цих факторів в 2020 році сума прибутку (збитку) до оподаткування становила 1680 тис.грн. Позитивне значення показника свідчить про ефективну діяльність підприємства. Негативне або низьке значення показника вказує на необхідність шукати шляхи зниження витрат і підвищення доходів підприємства. В 2021 році сума прибутку (збитку) до оподаткування склала 15 тис.грн., а в останньому році — -801 тис.грн. 

Таблиця 21. Динаміка елементів витрат підприємства, тис.грн.

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Собівартість реалізації 29078 31994 35200 2916 3206 10.03 10.02
Адміністративні витрати 8157 14729 13529 6572 -1200 80.57 -8.15
Витрати на збут 41 55 58 14 3 34.15 5.45
Інші операційні витрати 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Фінансові витрати 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Втрати від участі в капіталі 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інші витрати 4 35 42 31 7 775 20
Податок на прибуток від звичайної діяльності 311 2 134 -309 132 -99.36 6600
Назвичайні витрати 0 0 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Всього витрат 37591 46815 48963 9224 2148 24.54 4.59

Таблиця 22. Структура витрат підприємства, %


Показники
2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,-
2021
до
2020
2022
до
2021
Собівартість реалізації 77.35 68.34 71.89 -9.01 3.55
Адміністративні витрати 21.7 31.46 27.63 9.76 -3.83
Витрати на збут 0.11 0.12 0.12 0.01 0
Інші операційні витрати 0 0 0 0 0
Фінансові витрати 0 0 0 0 0
Втрати від участі в капіталі 0 0 0 0 0
Інші витрати 0.01 0.07 0.09 0.06 0.01
Податок на прибуток від звичайної діяльності 0.83 0 0.27 -0.82 0.27
Назвичайні витрати 0 0 0 0 0
Всього витрат 100 100 100 - -

Згідно даних таблиць 21 і 22 отримуємо наступну інформацію про динаміку та структуру витрат. В 2021 році приріст собівартості продукції перевищує приріст виручки. Це однозначно негативна тенденція, яка вказує на те, що в підприємства залишається менше коштів для здійснення інших витрат. У другій половині періоду ситуація протилежна і собівартість змінюється більш повільним темпом порівняно з сумою виручки – на 10.02 % в порівнянні з роком раніше. Частка собівартості продукції на кінець періоду складає 71.89 % від усієї суми витрат.

На початок 2020 року сума адміністративних витрат становила 8157 тис.грн. Приріст статті витрат становив у 2021 році 80.57 % в порівнянні з попереднім періодом. Після цього спостерігаємо зміну тенденції та зменшення суми управлінських витрат на -8.15 %. На кінець 2022 року сума управлінських витрат становила 13529 тис.грн. Частка управлінських витрат становить 27.63 % від усієї суми витрат на кінець періоду дослідження. 

Спочатку, а саме у 2020 році сума витрат на збут становила 41 тис.грн. Приріст витрат на збут становив у 2021 році 34.15 % в порівнянні з роком раніше. Витрати на збут вкрай необхідні для просування продукції, нарощування збуту . Наступного року спостерігається подальше збільшення суми витрат на збут на 5.45 % в порівнянні з роком раніше. На кінець 2022 року сума комерційних витрат становила 58 тис. грн. Частка витрат на збут складає 0.12 % від усієї суми витрат. 

Сума відсотків до сплати залишається на стабільному рівні. Підприємство не використовує дорогі джерела позичок, тому сума процентних витрат дорівнює нулю. Частка відсотків до сплати становить 0 % від усієї суми витрат. 

Щорічно сума інших витрат росла. Частка інших витрат становить 0.09 % від усієї суми витрат в останньому році.

Значення показника поточного податку на прибуток коливається з року в рік. Частка поточного податку на прибуток складає 0.27 % від усієї суми витрат.

Як результат впливу факторів, описаних вище, в 2020 році загальна сума витрат склала 37591 тис.грн. В 2021 році відбувається збільшення показника на 25 % в порівнянні з роком раніше. В 2022 році продовжується підвищення рівня витрат - на 4.59 % в порівнянні з роком раніше. 

Таблиця 23. Динаміка операційних витрат підприємства, тис.грн.

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Матеріальні затрати 7270 8365 8628 1095 263 15.06 3.14
Витрати на оплату праці 4788 5163 6142 375 979 7.83 18.96
Відрахування на соціальні заходи 3332 3630 4059 298 429 8.94 11.82
Амортизація 5365 4642 5143 -723 501 -13.48 10.79
Інші операційни витрати 8323 10194 11229 1871 1035 22.48 10.15
Разом 29078 31994 35200 2916 3206 10.03 10.02

Таблиця 24. Структура операційних витрат підприємства, %


Показники
2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,-
2021
до
2020
2022
до
2021
Матеріальні затрати 25 26.15 24.51 1.14 -1.63
Витрати на оплату праці 16.47 16.14 17.45 -0.33 1.31
Відрахування на соціальні заходи 11.46 11.35 11.53 -0.11 0.19
Амортизація 18.45 14.51 14.61 -3.94 0.1
Інші операційни витрати 28.62 31.86 31.9 3.24 0.04
Разом 100 100 100 - -

Таблиця 25. Динаміка витрат за функцією, тис.грн.


Показники
2020 2021 2022 Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
Виробнича функція 29078 31994 35200 10.03 10.02
Управлінська функція 8157 14729 13529 80.57 -8.15
Збутова функція 41 55 58 34.15 5.45
Фінансова діяльність 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Інвестиційна діяльність 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Надзвичайні події 0 0 0 dil na 0 dil na 0
Витрати, що забезпечують інші функції 315 37 176 -88.25 375.68
Всього 37591 46815 48963 24.54 4.59

На початок 2020 року сума витрат на виробничі цілі становила 29078 тис.грн. Приріст показника становив у 2021 році 10.03 % в порівнянні з попереднім періодом. Наступного року спостерігається подальше збільшення суми витрат на виробничі цілі на 10.02 % в порівнянні з роком раніше.

В 2020 році сума витрат на виконання управлінської функції становила 8157 тис.грн. Приріст статті витрат становив у 2021 році 80.57 % в порівнянні з попереднім періодом. Після цього спостерігаємо зміну тенденції та зменшення суми видатків на виконання управлінської функції на -8.15 %. На кінець 2022 року сума витрат на виконання управлінської функції становила 13529 тис.грн. 

В 2020 році сума витрат на реалізацію збутової функції становила 41 тис.грн. Приріст витрат на реалізацію збутової функції становив в 2021 році 34.15 % в порівнянні з роком раніше. Наступного року спостерігається подальше збільшення суми витрат на реалізацію збутової функції на 5.45 % в порівнянні з роком раніше. На кінець 2022 року сума витрат на реалізацію збутової функції становила 58 тис.грн. 

Сума витрат на реалізацію фінансової функції залишається на стабільному рівні. Підприємство не використовує дорогі джерела позичок, тому сума витрат на реалізацію фінансової функції дорівнює нулю. 

В 2020 році сума витрат на реалізацію інших функцій становила 315 тис.грн. Сума витрат на реалізацію інших функцій демонструє зниження на -88.25 % у першій половині досліджуваного періоду. У другій половині періоду спостерігається перелом тенденції і сума витрат на реалізацію інших функцій зросла - на 375.68 % в порівнянні з роком раніше. На кінець 2022 року сума витрат на реалізацію інших функцій становила 176 тис.грн. 

Таблиця 26. Динаміка показників рентабельності підприємства, %

Показники 2020 2021 2022 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
2021
до
2020
2022
до
2021
Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності 12.93 0.01 -5.79 -12.92 -5.79 -99.94 -76901.71
Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком 12.93 0.01 -5.79 -12.92 -5.79 -99.94 -76901.71
Рентабельність власного капіталу 17.08 0.01 -9.94 -17.06 -9.95 -99.93 -88686.27
Рентабельність виробничих фондів 14.81 0.01 -6.52 -14.8 -6.53 -99.94 -74879.51
Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації 10.26 -2.37 2.98 -12.64 5.35 -123.11 -225.66
Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності 4.04 0.03 -1.59 -4.01 -1.63 -99.19 -4952.36
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком 3.31 0 -1.93 -3.31 -1.94 -99.93 -88423.92
Коефіцієнт реінвестування 0.48 1055 -0.7 1054.52 -1055.7 219518.76 -100.07
Коефіцієнт стійкості економічного зростання 0.08 0.11 0.07 0.03 -0.04 41.78 -39.96
Період окупності капіталу, рік 7.73 13272 -17.28 13264.27 -13289.28 171505.64 -100.13
Період окупності власного капіталу 5.86 8916.5 -10.07 8910.64 -8926.57 152150.47 -100.11

Рентабельність активів в 2020 році склала 12.93 %, тобто на кожну гривню активів підприємство отримало 12.93 копійок чистого прибутку. В 2021 році на кожну вкладену в активи гривню було отримано 0.01 копійок чистого прибутку. В 2022 році значення показника рентабельності активів дорівнювало -5.79 %. 

Щодо показника рентабельності власного капіталу, то в 2020 році кожна вкладена власниками гривня коштів принесла їм 17.08 копійок чистого прибутку. Це низький показник, який свідчить про незадовільну ефективність роботи підприємства. В 2021 році кожна вкладена власниками гривня коштів принесла їм 0.01 копійок чистого прибутку, тобто ефективність роботи за цей рік була низькою. В 2022 році кожна вкладена власниками гривня коштів принесла їм -9.94 копійок чистого збитку. Такий стан справ веде до деградації підприємства. 

Рентабельність виробничих фондів в 2020 році склала 14.81 %, тобто на кожну гривню виробничих фондів підприємство отримало 0.15 грн чистого прибутку. В 2021 році на кожну вкладену у виробничі фонди гривню було отримано 0 грн чистого прибутку. В 2022 році значення показника рентабельності виробничих фондів дорівнює -6.52 %. 

Показник рентабельності продажів за прибутком від реалізації показує скільки припадає прибутку від продажів на одиницю виручки. Він дозволяє визначити суму, яка залишається після вирахування собівартості, комерційних і управлінських витрат на покриття інших витрат (інших операційних витрат, відсотків за кредит, податку на прибуток). В 2020 році значення показника становило 10.26 %. Тобто в підприємства залишалися кошти для здійснення інших витрат. В 2021 році рентабельність продажів по прибутку від реалізації становить -2.37 %. На кінець досліджуваного періоду кожна гривня виручки дозволила отримати 0.03 гривень прибутку від реалізації. 

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки. Як правило, підприємство, де менеджмент працює на високому рівні, мають більш високі доходи, оскільки вони краще розпоряджаються доступними ресурсами. В 2020 році кожна отримана гривня виручки дозволила отримати 0.03 грн. чистого прибутку. В 2021 році рентабельність продажів по прибутку від реалізації становить 0 %. На кінець 2022 року значення показника становило -1.93 %. 

Чистий прибуток, що залишився для самофінансування підприємства, може бути розподілений по статутному і резервному фондам або залишатися як нерозподілений. В активах він може бути спрямований на фінансування будь-яких майнових об'єктів. Нерозподілений прибуток є власністю засновників, і тому збільшує суму власного капіталу, а сума збитку відповідно його зменшує. В 2020 році 48.04 % чистого прибутку було спрямовано на збільшення суми резервного фонду та нерозподіленого прибутку. В 2021 році значення показника більше 1, тобто зростання стимулював не тільки чистий прибуток, але й інші джерела коштів. В 2022 році значення показника від'ємне і становить -69.86, тобто чистий збиток знижує суму власного капіталу. 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання вказує на темп росту власного капіталу за рахунок чистого прибутку. В 2020 році 7.88 % власного капіталу було збільшено за рахунок чистого прибутку. В 2021 році 11.17 % власного капіталу було збільшено за рахунок чистого прибутку. На кінець періоду значення показника становить 6.71 %. 

За умови, що підприємство діяло б на рівні 2020 року його активи окупилися б протягом 7.73 років . Якби підприємство діяло на рівні 2021 року його активи подвоїлися б протягом 13272 років. Значення показника окупності було негативним в 2022 і тому не має економічного пояснення.

За умови, що підприємство діяло б на рівні 2020 року його власний капітал окупився б протягом 5.86 років. Якби компанія діяла на рівні 2021 року власний капітал окупився б протягом 8916.5 років. Значення показника окупності було негативним в 2022 році і тому не має економічного пояснення. 

Таблиця 27. Динаміка показників рентабельності підприємства (зарубіжна система показників)


Показники
2020 2021 2022
ЕВІТ (Earnings Before Interest and Taxes), тис.грн. 1687 3 -838
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), тис.грн. 7052 4645 4305
EBIAT (Earnings Before Interest After Tax), тис.грн. 1376 1 -972
NOPAT (Net Operating Profit After Tax), тис.грн. 1376 1 -972
ROA (Return On Assets), % 12.93 0.01 -5.79
ROE (Return On Equity), % 17.08 0.01 -9.94
ROS (Return On Sales; Net Profit Margin), % 4.06 0.01 -1.67
GPM(Gross profit margin), % 30 27.27 24.78
OPM (Operating margin), % 4.04 0.03 -1.59
RCA (Return on current assets), % 63.15 0.03 -17.11
RFA (Return on fixed assets), % 14.18 0.01 -8.74
ROTA, % 17.39 0.03 -7.54

Варто зазначити, що більшість показників доходу і рентабельності, які використовуються зарубіжними компаніями, не відображені в українській фінансовій звітності і тому можуть бути пораховані за наближеною методикою. 

Показник EBIT розраховується як сума прибутку до оподаткування та відсотків до оплати. У підприємства значення показника в 2020 році становить 1687 тис.грн. В 2021 році підприємство отримало 3 тис. гривень прибутку до вирахування процентних платежів і податків. В 2022 році значення показника склало -838.

EBIAT розраховується як сума чистого прибутку і відсотків до оплати. В 2020 році значення показника становило 1376 тис.грн. В 2021 році підприємство отримало прибуток до сплати процентних нарахувань у розмірі 1 тис.грн. На кінець періоду значення показника склало -972 тис.грн. NOPAT є еквівалентом EBIAT. 

ROA розраховується як співвідношення EBIAT до середньорічної суми активів підприємства. Значення показника в 2020 році становило 12.93 %. В 2021 році підприємство отримало 0.01 копійок прибутку до сплати процентних платежів на кожну гривню своїх коштів. На кінець періоду показник становив -5.79. 

ROE розраховується як співвідношення чистого прибутку до середньорічної суми власного капіталу. В 2020 році показник становив 17.08 %. В 2021 році кожна гривня коштів власників принесла їм 0.01 копійок чистого прибутку. На кінець 2022 року значення показника склало -9.94.

ROS - це співвідношення EBIT до чистої виручки від продажів. В 2020 році операційна маржа склала 4.06 %. В 2021 році кожна отримана гривня виручки принесла 0.01 копійок операційного прибутку. В 2022 році значення показника склало -1.67 %. 

GPM демонструє частку валового прибутку в загальній сумі продажів. Розраховується як співвідношення валового прибутку до виручки компанії. В 2020 році значення показника склало 30 %, а в 2021 році -27.27 %. На кінець досліджуваного періоду кожна отримана гривня виручки принесла 0.25 грн валового прибутку. 

RCA - співвідношення чистого прибутку до оборотних активів. В 2020 році значення показника склало 63.15 %. В 2021 році кожна гривня оборотних активів принесла 0.03 копійок чистого прибутку. На кінець 2022 року значення показника склало -17.11 %. 

RFA - рентабельність необоротних активів, тобто RFA дорівнює співвідношенню чистого прибутку до суми необоротних активів. В 2020 році значення показника склало 14.18 %, а в 2021 році — 0.01 %. На кінець досліджуваного періоду показник дорівнює -8.74 %. 

ROTA демонструє здатність активів формувати прибуток до оподаткування та оплати відсотків. Показник являє собою співвідношення EBIT до суми активів. В 2020 році значення показника склало 17.39 %. В 2021 році — 0.03 %, а в 2022 — -7.54 %. 

Таблиця 28. Факторний аналіз рентабельності

Показники 2020 2021 2022 Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
Доходи, тис.грн. 41552 45719 50294 10.03 10.01
Витрати, тис.грн. 37591 46815 48963 24.54 4.59
Прибуток, тис.грн. 1376 1 -972 -99.93 -97300
Витрати на 1 грн. доходу 0.9 1.02 0.97 13.19 -4.93

 


Показники
2022 до 2021 2022 до 2020
Коефіцієнт співвідношення витрат 1.05 1.3
Зміна прибутку за рахунок зміни витрат, тис.грн. 0.05 416.27
Коефіцієнт співвідношення доходу 1.1 1.21
Зміна прибутку за рахунок зміни доходу, тис.грн. 0.05 -126.77
Зміна прибутку за рахунок витрат на 1 грн. доходу, тис.грн. 2536.67 -3463
Загальна сума впливу на зміну прибутку, тис.грн. 2536.77 -3173.85

Спочатку потрібно провести проміжні обчислення. Коефіцієнт співвідношення витрат 2022 до 2021 склав 48963/46815=1.05

Коефіцієнт співвідношення витрат 2022 до 2020 року склав 48963/37591=1.3. Як результат зміна прибутку за рахунок зміни витрат в 2022 до 2021 року склав 1* (48963/46815-1) =0.05

Зміна прибутку за рахунок зміни витрат в 2022 до 2020 року становить 1376*(48963/37591-1) =416.27

Коефіцієнт співвідношення доходу 2022 до 2021 року становить 50294/45719=1.1

Коефіцієнт співвідношення доходу 2022 до 2020 року становить 50294/41552=1.21

Відповідно зміна прибутку за рахунок зміни доходу 2022 до 2021 року становить 1* (50294/45719-48963/46815) =0.05

Зміна прибутку за рахунок зміни доходу 2022 до 2020 року становить 1376* (50294/41552-48963/37591) =-126.77

Зміна прибутку за рахунок витрат на 1 грн. доходу 2022 до 2021 року становить 50294* (46815/45719-48963/50294) =2536.67

Зміна прибутку за рахунок витрат на 1 грн. доходу 2022 до 2020 складає 50294* (37591/ 41552 - 48963/50294) = -3463 

Загальна сума впливу на зміну прибутку 2022 до 2021 складає 0.05+0.05+ 2536.67 = 2536.77 

Загальна сума впливу на зміну прибутку 2022 до 2020 складає 416.27+-126.77+-3463.34=-3173.85

Таблиця 29. П’ятифакторна модель рентабельності

Показники 2020 2021 2022 Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
Чистий прибуток, NI, тис.грн. 1376 1 -972 -99.93 -97300
Акціонерний капітал підприємства, СЕ, тис.грн. 1418 1418 1418 0 0
Прибуток до сплати податків, ЕВТ, тис.грн. 1687 3 -838 -99.82 -28033.33
Прибуток до сплати відсотків і податків, ЕВІТ, тис.грн. 1687 3 -838 -99.82 -28033.33
Чистий обсяг реалізації, NS, тис.грн. 41540 45694 50286 10 10.05
Сумарні активи підприємства,TA, тис.грн. 11543 15001 18593 29.96 23.95

ROE = NI/CE = NI/EBT • EBT/EBIT • EBIT/NS • NS/TA • TA/CE 

ROE (Return on Equity) - коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу, 

NI (Net Income) - чистий прибуток, 

CE (Common Equity) - акціонерний капітал підприємства, 

EBT (Earings before Taxes) - прибуток до сплати податків, 

EBIT (Earings before Interest and Taxes) - прибуток до сплати відсотків і податків, 

NS (Net Sales) - обсяг реалізації, 

TA (Total Assets) - сумарні активи підприємства. 

Ця ж формула може мати такий вигляд: 

ROE = TB • IB • OM • AT • LR 

ROE (Return on Equity) - коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу, 

TB (Tax Burden) - податковий тягар, 

IB (Interest Burden) - тягар відсотків, 

OM (Operating Margin) - операційна рентабельність, 

AT (Asset Turnover) - оборотність активів, 

LR (Leverage Ratio) - коефіцієнт фінансового важеля.


Показники
2020 2021 2022
Податковий тягар 0.82 0.33 1.16
Тягар відсотків 1 1 1
Операційна рентабельність 0.04 0 -0.02
Оборотність активів 3.9 3.44 2.99
Коефіцієнт фінансового важеля або мультиплікатор капіталу 8.14 10.58 13.11
Коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу, ROA 1.05 0 -0.76

Податковий тягар:

2020 рік:1376/1687=0.82

2021 рік:1/3=0.33

2022 рік:-972/-838=1.16

Тягар відсотків:

2020 рік:1687/ (0+1687) =1

2021 рік:3/ (0+3) =1

2022 рік:-838/ (0+-838) =1

Операційна рентабельність:

2020 рік:(0+1687) /41540=0.04

2021 рік: (0+3) /45694=0

2022 рік: (0+-838) /50286=-0.02

Оборотність активів:

2020 рік:3.9

2021 рік:3.44

2022 рік:2.99

Коефіцієнт фінансового важеля або мультиплікатор капіталу:

2020 рік:11543/1418=8.14

2021 рік:15001/1418=10.58

2022 рік:18593/1418=13.11

Коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу, ROE:

2020 рік:=0.82*1*0.04*3.9*8.14 = 1.05 

2021 рік:=0.33*1*0*3.44*10.58=0

2022 рік:=1.16*1*-0.02*2.99*13.11 = -0.76


Показники
2021 2022
Податковий тягар -0.62 0
Тягар відсотків 0 0
Операційна рентабельність -0.43 -0.71
Оборотність активів -0 0.09
Коефіцієнт фінансового важеля або мультиплікатор капіталу 0 -0.15
Коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу, ROЕ 0 0

За рахунок податкового тягар в 2021 році ROE змінився на (0.33*1*0.04*3.9*8.14-0.82*1*0.04*3.9*8.14) =-0.62

За рахунок податкового тягар в 2022 році ROE змінився на 0= (1.16*1*0*3.44*10.58-0.33*1*0*3.44*10.58)

За рахунок тягаря відсотків в 2021 році ROE змінився на (0.33*1*0.04*3.9*8.14-0.33*1*0.04*3.9*8.14) =0

За рахунок тягаря відсотків в 2022 році ROE змінився на 1.16*1*0*3.44*10.58-1.16*1*0*3.44*10.58) =0

За рахунок операційної рентабельності в 2021 році ROE змінився на (0.33*1*0*3.9*8.14-0.33*1*0.04*3.9*8.14) = -0.43 < br>За рахунок операційної рентабельності в 2022 році ROE змінився на (1.16*1*-0.02*3.44*10.58-1.16*1*0*3.44*10.58) =-0.71

За рахунок оборотності активів в 2021 році ROE змінився на (0.33*1*0*3.44*8.14-0.33*1*0*3.9*8.14) = -0 < br>За рахунок оборотності активів в 2022 році ROE змінився на (1.16*1*-0.02*2.99*10.58-1.16*1*-0.02*3.44*10.58) =0.09

За рахунок фінансового важеля в 2021 році ROE змінився на (0.33*1*0*3.44*10.58-0.33*1*0*3.44*8.14) = 0 < br>За рахунок фінансового важеля в 2022 році ROE змінився на (1.16*1*-0.02*2.99*13.11-1.16*1*-0.02*2.99*10.58) =-0.15

Коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу в 2021 році змінився на (-0.62*0*-0.43*-0*0) =0 

Коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу в 2022 році змінився на (0*0*-0.71*0.09*-0.15) =0

Таблиця 30. Модель Dupont

Показники 2020 2021 2022 Відносне відхилення, %
2021
до
2020
2022
до
2021
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн. 1687 3 -838 -99.82 -28033.33
Сукупні активи, тис.грн. 11543 15001 18593 29.96 23.95
Виторг від реалізації продукції, тис.грн. 41540 45694 50286 10 10.05
Коефіцієнт оборотності сукупних активів 3.9 3.44 2.99 -11.8 -13.05
Рентабельність продажів 0.04 0 -0.02 -99.84 -25482.53
ROA 0.15 0 -0.05 dil na 0 -100.05

ROA = П/А = В/А • П/В = Коб • Ros, де 

П - прибуток від звичайної діяльності до оподаткування,

В - виручка від реалізації,

А - сукупні активи,

Коб-коефіцієнт оборотності сукупних активів,

Ros-рентабельність продажів.

Як результат впливу цих факторів в 2020 році ROA становив 0.15. В 2021 році ROA дорівнює 0. На кінець 2022 року значення показника склало -0.05.

Визначення імовірності банкрутства підприємства

Таблиця 31. Двофакторна модель Е. Альтмана

Показники

2020 2021 2022
Відношення суми оборотних коштів до суми поточних зобов’язань (коефіцієнт покриття) 0.7 1.67 1.4
Відношення суми всіх зобов’язань до сукупного капіталу (коефіцієнт концентрації позикового капіталу) 0.27 0.37 0.46
Z = -1.12 -2.16 -1.87

Двухфакторна модель Альтмана Z = -0,3877 - 1,0736*КП + 0,579*КФЗ

де КП - коефіцієнт покриття (поточної ліквідності), 

КФЗ - коефіцієнт фінансової залежності (коефіцієнт концентрації позикового капіталу). 

В 2022 році значення показника становить -0.3877-1.0736 *1.4+0.0579 *0.46=-1.86. Вірогідність банкрутства низька. 

Таблиця 32. П’ятифакторна модель Е. Альтмана (1966 р.)


Показники
2020 2021 2022
Оборотний капітал до суми активів підприємства -0.07 0.13 0.1
Відношення чистого прибутку до суми активів 0.13 0 -0.06
Відношення прибутку до виплати податків до суми активів 0.15 0 -0.05
Відношення власного капіталу до заборгованості (фінансова структура) 2.66 1.7 1.2
Відношення виручки від реалізації до суми активів (оборотність активів) 3.9 3.44 2.99
Z = 6.04 4.58 3.57

Z = 1,2*оборотний капітал до суми активів підприємства + 1,4*відношення чистого прибутку до суми активів + 3,3*відношення прибутку до сплати податків до суми активів + 0,6*відношення власного капіталу до заборгованості + 0,99*Ставлення виручки від реалізації до суми активів

В 2022 році значення показника Z становить 1.2 *0.1+1.4 *-0.06+3.3 *-0.05+0.6 *1.2+0.99 *2.99=3.57. Ситуація на підприємстві стабільна, ризик неплатоспроможності протягом найближчих двох років вкрай низький. 

Таблиця 33. П’ятифакторна модель Е. Альтмана (1983 р.)

Показники

2020 2021 2022
Оборотний капітал до суми активів підприємства -0.07 0.13 0.1
Відношення чистого прибутку до суми активів 0.13 0 -0.06
Відношення прибутку до виплати податків до суми активів 0.15 0 -0.05
Відношення власного капіталу до заборгованості (фінансова структура) 2.66 1.7 1.2
Відношення виручки від реалізації до суми активів (оборотність активів) 3.9 3.44 2.99
Z = 5.06 4.23 3.5

Z = 0,717*оборотний капітал до суми активів підприємства + 0,847*відношення чистого прибутку до суми активів + 3,107*відношення прибутку до сплати податків та суми активів + 0,42*відношення власного капіталу до заборгованості + 0,995*Відношення виторгу від реалізації до суми активів

В 2022 році значення показника Z становить 0.717 *0.1+0.847 *-0.06+3.107 *0+0.42 *1.2+0.995 *2.99=3.5. Підприємство стабільне і стійке.

Таблиця 34. Модель Романа Ліса


Показники
2020 2021 2022
Відношення оборотного капіталу до суми активів 0.16 0.32 0.35
Відношення валового прибутку до суми активів; 1.08 0.91 0.81
Рентабельність активів 0.13 0 -0.06
Відношення власного капіталу до позикового капіталу (структура капіталу) 2.66 1.7 1.2
Z = 0.12 0.11 0.09

Z = 0,063*відношення оборотного капіталу до суми активів + 0,092*валова рентабельність активів + 0,057*рентабельність активів за чистим прибутком + 0,001*відношення власного капіталу до позикового капіталу </>

В 2022 році значення показника Z становить 0.063 *0.35+ 0.092 *0.81+0.057 *-0.06+0.001 *1.2=0.09. Імовірність банкротсва невелика.

Таблиця 35. Модель Таффлера і Тішоу


Показники
2020 2021 2022
Х1 – відношення операційного прибутку до короткострокових зобов’язань (поточна рентабельність короткострокових зобов’язань); 1.62 -0.38 0.32
Х2 – відношення оборотних активів до суми всіх зобов’язань (покриття оборотними коштами всіх зобов’язань); 0.58 0.86 0.78
Х3 – відношення короткострокових зобов’язань до суми активів (частка короткострокової заборгованості у валюті балансу); 0.23 0.19 0.25
Х4 – відношення виручки від реалізації до суми активів (оборотність активів). 3.9 3.44 2.99
Z = 1.6 0.49 0.79

Z = 0,53*поточна рентабельність короткострокових зобов'язань + 0,13*покриття оборотними засобами всіх зобов'язань + 0,18*частка короткострокової заборгованості у валюті балансу + 0,16*оборотність активів 

В 2022 році значення показника Z становить 0.53 *0.32+0.13 *0.78+0.18 *0.25+0.16 *2.99=0.79. Підприємство стабільне і стійке

Таблиця 36. Модель Спрінгейта


Показники
2020 2021 2022
А – частка оборотних активів у загальній сумі активів; 0.16 0.32 0.35
B – відношення прибутку до сплати податків до загальної вартості активів 0.15 0 -0.05
C – відношення прибутку до сплати податків до короткострокової заборгованості 0.64 0 -0.18
D – відношення обсягу продажів до загальної вартості активів (оборотність активів) 3.9 3.44 2.99
Z = 2.6 1.71 1.31

Z = 1,03*частка оборотних активів у загальній сумі активів + 3,07*відношення прибутку до сплати податків у загальній вартості активів + 0,66*відношення прибутку до сплати податків до короткострокової заборгованості + 0,4*оборотність активів 

В 2022 році значення показника Z становить 1.03 *0.35+3.07 *-0.05+0.66 *-0.18+0.4 *2.99=1.31 Вірогідність банкрутства незначна.

Таблиця 37. Універсальна функція дискримінанта


Показники
2020 2021 2022
Х1 – відношення чистого грошового потоку до зобов’язань 0.44 0 -0.11
Х2 – відношення валюти балансу до зобов’язань (структура капіталу); 3.66 2.7 2.2
Х3 – відношення прибутку до валюти балансу (рентабельність активів); 0.13 0 -0.06
Х4 – відношення прибутку до чистої виручки від реалізації (рентабельність реалізації); 0.03 0 -0.02
Х5 – відношення виробничих запасів до чистої виручки від реалізації (коефіцієнт закріплення виробничих запасів); 0.02 0.08 0.11
Х6 – відношення чистої виручки від реалізації до валюти балансу (оборотність сукупного капіталу) 3.9 3.44 2.99
Z = 2.8 0.59 -0.34

Z = 1,5*X1 +0,08*X2 +10*X3 +5*X4 +0,3*X5 +0,1*X6,

де Х1 - відношення чистого грошового потоку до зобов'язань, 

Х2 - відношення валюти балансу до зобов'язань (структура капіталу), 

Х3 - відношення прибутку до валюти балансу (рентабельність актівів), 

Х4 - відношення прибутку до виручка від реалізації (рентабельність виручки ), 

Х5 - відношення виробничих запасів до виручки від реалізації (коефіцієнт закріплення виробничих запасів), 

Х6 - відношення виручки від реалізації до валюти балансу (оборотність сукупного капіталу).

В 2022 році значення показника Z становить 1.5 *-0.11+0.08 *2.2+10 *-0.06+5 *-0.02+0.3 *0.11+0.1 *2.99=-0.34. Таке значення свідчить про те, що підприємство напівбанкрут. 

Таблиця 38. Модель Фулмера


Показники
2020 2021 2022
V1 = Нерозподілений прибуток минулих років / Сукупні активи; 0.06 0.11 0.12
V2 = Об’єм реалізації / Сукупні активи; 4.21 3.56 3.16
V3 = Прибуток до сплати податків / Сукупні активи; 0.15 0 -0.05
V4 = Грошовий потік / Сума зобов’язань; 0.44 0 -0.11
V5 = Довгострокові зобовязання / Сукупні активи; 0.04 0.18 0.2
V6 = Поточні зобовязання / Сукупні активи; 0.23 0.19 0.25
V7 = log (матеріальні активи); 3.12 3.24 3.34
V8 = Обороті активи / Сукупні зобов’язання; 0.58 0.86 0.78
V9 = log (Прибуток до сплати процентів і податків / Сплачений процент) dil na 0 dil na 0 dil na 0
Z = -1.35 -1.5 -1.53

Z = 5,528*Нерозподілений прибуток минулих років/Сукупні активи + 0,212*Обсяг реалізації/Сукупні активи + 0,073*Прибуток до сплати податків/Сукупні активи + 1,270*Грошовий потік/Сума зобов'язань - 0,120*Довгострокові зобов'язання/Сукупні активи + 2,335*Поточні зобов'язання/Сукупні активи + 0,575*log (матеріальні активи) + 1,083*Оборотні активи/Сукупні зобов'язання + 0,894*log (Прибуток до сплати відсотків і податків/Сплачений відсоток) - 6,075 

В 2022 році значення показника Z становить 5.528 *0.12+0.212 *3.16+0.073 *-0.05+1.27 *-0.11-0.12 *0.2+2.335 *0.25+0.575 *3.34+1.083 *0.78+0.894 *0-6.075 =-1.53. Вірогідність банкрутства дуже висока.

Таблиця 39. Показники діагностики платоспроможності Конона і Гольдера


Показники
2020 2021 2022
К1 – відношення суми дебіторської заборгованості і грошових коштів до валюти балансу; 0.04 0.04 0.03
К2 – відношення постійного капіталу до валюти балансу; 0.77 0.81 0.75
К3 – відношення фінансових витрат до виручки від реалізації; 0 0 0
К4 – відношення витрат на персонал до доданої вартості(чистого прибутку); 5.9 8793 -10.49
К5 – відношення валового прибутку до позикового капіталу. 3.95 2.47 1.78
Z = -0.53 878.52 -1.65

Таблиця 40. Модель прогнозу ризику банкрутства, розроблена вченими Державної економічної академії (м. Іркутськ)


Показники
2020 2021 2022
K1 – відношеннlt;spanя чистого оборотного капіталу до суми активів; -0.07 0.13 0.1
K2 – відношення чистого прибутку до власного капіталу; 0.17 0 -0.1
K3 – відношення виручки від реалізації до суми активів; 3.9 3.44 2.99
K4 – відношення чистого прибутку до інтегральних витрат 0.04 0 -0.02
Z = -0.17 1.26 0.9

Z = 8,38*відношення чистого оборотного капіталу до суми активів + відношення чистого прибутку до власного капіталу + 0,054*відношення виручки від реалізації до суми активів + 0,63*відношення чистого прибутку до інтегральних витрат 

В 2022 році значення показника Z становить 8.38 *0.1+-0.1+ 0.054 *2.99+ 0.63 *-0.02=0.9. Вірогідність банкрутства мінімальна (до 10%).

Таблиця 41. Модель Бівера


Показники
2020 2021 2022
Коефіцієнт Бівера 2.14 0.84 0.49
Рентабельність активів, % 12.93 0.01 -5.79
Фінансовий левередж 0.27 0.37 0.46
Коефіцієнт покриття оборотних активів власними оборотними засобами -0.43 0.4 0.29
Коефіцієнт поточної ліквідності 0.7 1.67 1.4

Таблиця 42. Модель О.П.Зайцевої


Показники
2020 2021 2022
КЗБ – відношення чистого збитку до власного капіталу (коефіцієнт збитковості підприємства; 0 0 0
КК/Д – коефіцієнт відношення кредиторської і дебіторської заборгованості; 1.42 2.08 2.78
КС – коефіцієнт відношення поточних зобов’язань і найбільш ліквідних активів; 188.21 34.71 247.84
КЗБР – відношення чистого прибутку (збитку) до обсягу реалізації продукції; 0.03 0 -0.02
КР – відношення позикового капіталу до власного капіталу; 0.38 0.59 0.84
КЗ – коефіцієнт завантаження активів. 0.26 0.29 0.33
Кнормативне - 1.6 1.6
Кфакт - 7.24 49.96

Кфакт = 0,25*коефіцієнт збитковості підприємства + 0,1*коефіцієнт відношення кредиторської та дебіторської заборгованості + 0,2*коефіцієнт відношення поточних зобов'язань і найбільш ліквідних активів + 0,25*відношення чистого прибутку (збитку) до обсягу реалізації продукції + 0,1*відношення позикового капіталу до власного капіталу + 0,1*коефіцієнт завантаження активів. 

В 2022 році значення показника Кфакт становить 49.96

Кнорм = 0,25*0 + 0,1*1 + 0,2*7 + 0,25*0 + 0,1*0,7 + 0,1*коефіцієнт завантаження активів минулого року

Кнорм = 0.25*0 +0.1*1 +0.2*7 +0.25*0 +0.1*0.7 +0.1 *0.29=1.6

Імовірність настання банкрутства вкрай висока.

Таблиця 43. Метод сredit-men Ж. Депалян


Показники
2020 2021 2022
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0.24 0.22 0.14
Коефіцієнт кредитоспроможності 2.66 1.7 1.2
Коефіцієнт іммобілізації власного капіталу 0.86 0.92 0.84
Коефіцієнт оборотності запасів 48.22 11.97 6.98
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 168.86 94.7 95.15

Спочатку відбувається нормування показника. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності = Коефіцієнт швидкої ліквідності/0,6

Коефіцієнт кредитоспроможності = Коефіцієнт кредитоспроможності/1

Коефіцієнт іммобілізації власного капіталу = Коефіцієнт іммобілізації власного капіталу/0,5

Коефіцієнт оборотності запасів = Коефіцієнт оборотності запасів/7

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості = Коефіцієнт оборотності дебіторської задолженності/20


Показники
2020 2021 2022
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0.4 0.36 0.23
Коефіцієнт кредитоспроможності 2.66 1.7 1.2
Коефіцієнт іммобілізації власного капіталу 1.73 1.84 1.69
Коефіцієнт оборотності запасів 6.89 1.71 1
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 8.44 4.74 4.76
N 400.45 198.96 167.57

Після цього розраховується значення показника N. N = 25*Коефіцієнт швидкої ліквідності + 25*Коефіцієнт кредитоспроможності + 10*Коефіцієнт іммобілізації власного капіталу + 20*Коефіцієнт оборотності запасів + 20*Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

В 2022 році значення показника Кфакт становить 167.57. Фінансова ситуація підприємства нормальна. 

Таблиця 44. Трьохфакторна модель Лего (СA-Score)


Показники
2021 2022
A - Акціонерний капітал/Всього активів 0.09 0.08
В - (Прибуток до оподаткування + надзвичайні витрати+фінансові витрати)/Всього активів 0 -0.05
С - Об'єм продажів за два роки/Всього активів за два періоди 3.29 2.86
Z -1.03 -1.49

Z = 4,5913*Акціонерний капітал/Всього активів + 4,5080*(Прибуток до оподаткування + надзвичайні витрати + фінансові витрати)/Усього активів + 0,3936*Обсяг продажів за два роки/Усього активів за два періоди - 2,7616 

В 2022 році значення показника Z становить 45694)/(18593+15001 ) -2.7616,2 = -1.49. Відповідно, підприємство класифікується як неплатоспроможне, з високим ступенем ймовірності настання банкрутства. 
Таблиця 45. Модель А.В.Колишкіна


Показники
2020 2021 2022
К1 -Відношення робочого капіталу до активів -0.07 0.13 0.1
К2 - Рентабельність власного капіталу 0.17 0 -0.1
К3 - Грошовий потік до заборгованості 0.44 0 -0.11
Модель 1 0.16 0.06 -0.01
К4 - Коефіцієнт покриття 0.7 1.67 1.4
К5 - Рентабельність активів 0.13 0 -0.06
Модель 2 0.48 1.02 0.83
К4 - Коефіцієнт покриття 0.7 1.67 1.4
К2 - Рентабельність власного капіталу 0.17 0 -0.1
К6 - Рентабельність продажів 0.03 0 -0.02
К3 - Грошовий потік до заборгованості 0.44 0 -0.11
Модель 3 0.45 0.82 0.65

Модель Колишкіна № 1 = 0.47*Відношення робочого капіталу до активів + 0.14*Рентабельність власного капіталу + 0.39*Грошовий потік до заборгованості

Для 2022 року значення показника становить 0.47 *0.1+0.14 *-0.1+0.39 *-0.11=-0.01. Тобто підприємство - потенційний банкрут. 

Модель Колишкіна № 2 = 0.61*Коефіцієнт покриття + 0.39*Рентабельність активів

Для 2022 року значення показника становить 0.61 *1.4+0.39 *-0.06=0.83. Фінансовий стан підприємства благополучний.

Модель Колишкіна № 3 = 0.49*Коефіцієнт покриття + 0.12*Рентабельність власного капіталу + 0.19*Рентабельність продажів + 0.19*Грошовий потік до заборгованості

Для 2022 року значення показника становить 0.49 *1.4+0.12 *-0.1+0.19 *-0.02+0.19 *-0.11=0.65. Фінансовий стан підприємства благополучний. 

Таблиця 46. Систематизація результатів:Модель
2020 2021 2022
Двофакторна модель Е. Альтмана -1.12 -2.16 -1.87
П’ятифакторна модель Е. Альтмана (1966 р.) 6.04 4.58 3.57
П’ятифакторна модель Е. Альтмана (1983 р.) 5.06 4.23 3.5
Модель Романа Ліса 0.12 0.11 0.09
Модель Таффлера і Тішоу 1.6 0.49 0.79
Модель Спрінгейта 2.6 1.71 1.31
Універсальна функція дискримінанта 2.8 0.59 -0.34
Модель Фулмера -1.35 -1.5 -1.53
Ймовірність, що підприємство розрахується з контрагентом згідно моделі Конона і Гольдера, % -0.53 878.52 -1.65
Модель прогнозу ризику банкрутства, розроблена вченими Державної економічної академії (м. Іркутськ), % -0.17 1.26 0.9
Модель О.П.Зайцевої - 7.55 50.22
Метод сredit-men Ж. Депалян 400.45 198.96 167.57
Трьохфакторна модель Лего (СA-Score) - -1.03 -1.49
Моделі А.В.Колишкіна
І 0.16 0.06 -0.01
ІІ 0.48 1.02 0.83
ІІІ 0.45 0.82 0.65