Організація фінансового стимулювання персоналу підприємства Рік захисту: 2014

Кількість сторінок:159

Зміст: Скачати

Перевага купівлі готової роботи.

Короткий виклад роботи:

Вступ

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади організації фінансового стимулювання персоналу підприємства

1.1. Сутність сучасних теорій з мотивації продуктивної праці персоналу підприємства

Визначена сутність поняття мотивація - це спонукання себе та інших до діяльності з метою досягнення поставлених перед працівником цілей та завдань. Побудована модель мотивації через потреби. Виділено основні дві групи теорій мотивації: процесійні та змістові концепції. Розглянуто найбільш важливі із кожної групи. Визначені основні функції системи мотивації, зокрема сюди відносять організаційну, соціально-економічну, відтворювальну.

1.2. Методи організації матеріального стимулювання трудової діяльності персоналу

Систематизовано основні методи організації матеріального стимулювання. Під матеріальною мотивацією слід розуміти прагнення достатку, певного рівня добробуту, матеріального стандарту життя. Особлива увага зосереджена на структурі заробітної плати як основному методі фінансового стимулювання. Доведений взаємозв’язок заробітної плати, ефективності та доходів. Організаційний вияв системи фінансового стимулювання працівників полягає у участі в процесі відділу кадрів, планово-економічного відділу та бухгалтерії. В основі такої організаційної структури лежить функціональний підхід – відділ кадрів забезпечує розробку мотиваційної політики, на планово-економічному відділі лежить відповідальність за збір та аналіз інформації про ефективність діяльності працівників, а бухгалтерія забезпечує виконання функціональної складової – власне здійснює фінансове мотивування.

1.3. Склад фінансових джерел стимулювання персоналу підприємства

Вказані основні джерела фінансування матеріального стимулювання працівників. Також визначені Фінансові джерела стимулювання працівників партисипаційними заходами (заходами участі). Також охарактеризовано джерела фінансування інвестицій у людський капітал. Особлива увагу звернена на внутрішньоорганізаційний фінансово-інвестиційний механізм формування і використання заощаджень персоналу як механізм формування доходу персоналу в системі оплати праці і внутрішньоорганізаційного інвестування заощаджень. Фактично це джерело фінансового стимулювання працівників за рахунок їх власних заощаджень.

РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансового стану публічного акціонерного товариства «Завод «Маяк»

2.1. Організаційна та загально-економічна характеристика підприємства

Публічне акціонерне товариство «Завод «Маяк»» є активним учасником ринку зброї, записуючих аудіоприладів, побутової та виробничої електронної та електричної апаратури. Підприємство має продуману маркетингову політику. Щодо організаційної структури, то вищий корпоративний рівень є типом як для акціонерного товариства, а нижчий рівень організаційної структури направлений на ефективне виконання виробничих та збутових завдань. Щодо загальних техніко-економічних показників, то вони характеризуються підприємство як ефективну виробничу систему.

2.2. Оцінка стану охорони праці у публічному акціонерному товаристві «Завод «Маяк»

Загалом система охорони праці на досліджуваному підприємстві є добре розвиненою та налагодженою. Зокрема структура управління охороною праці є чіткою, а кожен елемент цієї структури відповідає за відповідний напрямок роботи. Очолює цю структуру голова правління, а найбільший обсяг завдань та повноважень на підприємстві належить голові служби охорони праці. Фінансування служби охорони праці відбувається відповідно до законодавства та у повному обсязі.

2.3. Організація оповіщення виробничого персоналу та населення про хімічно небезпечну аварію на підприємстві

Система дій при виникненні загрозливої ситуації є чіткою та налагодженою і націлена на мінімізацію втрат серед персоналу підприємства та населення району, міста, області загалом.

2.4. Оцінка фінансових ресурсів та прибутковості діяльності підприємства

Загалом сума фінансових ресурсів підприємства постійно підвищувалася, що свідчить про стабільний розвиток підприємства, але ефективність використання цих фінансових ресурсів залишався низьким. Зокрема, про це свідчать показники прибутковості підприємства.

2.5. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану

Розраховано відносні показники майнового стану, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, фінансової стійкості тощо. Загалом підприємство здатне відповідати за поточними зобов'язаннями. Оборотних ресурсів вистачає для покриття поточних зобов’язань. Фінансовий стан можна охарактеризувати як задовільний, адже підприємство відчуває низьку залежність від позикових коштів і здатне фінансувати частину оборотних активів за власний рахунок.

РОЗДІЛ 3. Аналіз фінансового стимулювання працівників публічного акціонерного товариства «Завод «Маяк»

3.1. Аналіз основних показників ефективності використання персоналу підприємства

Спостерігається позитивна тенденція скорочення робочого часу, що необхідний для виготовлення продукції при тому, що обсяг виготовленої продукції зростає. Частка відпрацьованого робочого часу зросла на 0,8 %, а втраченого робочого часу – скоротилася на 12,5 %. Основними причинами невідпрацьованого робочого часу є щорічні відпустки, тимчасова непрацездатність та неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день. Щодо колективного договору, то на підприємстві укладена одна така угода, яка охоплює переважаючу більшість працівників.

3.2. Аналіз витрат на оплату праці та фонду заробітної плати підприємства

Фонд заробітної плати на підприємстві «Завод «Маяк» постійно зростав, незважаючи на скорочення потреби підприємства у робочих руках. Так кількість працівників знизилася на 7,5 %, а обсяг фонду оплати праці зріс на 41 %. Зростання спостерігається за рахунок основної заробітної плати, додаткової заробітної та заохочувальних платежів. Проведено аналіз також у розрізі окремих груп працівників.

3.3. Оцінка ефективності системи фінансової мотивації працівників

Структура працюючих за розподілом розміру заробітних плат значно змінилася – якщо у 2011 році більшість працівників отримували до 2000 грн. заробітної плати, то у 2013 році більшість працівників отримували заробітну плату вище 2000 гривень. Проте ми отримали суперечливі дані, які з однієї сторони свідчать про високу ефективність фінансового стимулювання, адже продуктивність праці працівників зростає, а з другої – про її недосконалість, адже плинність кадрів була високою.

РОЗДІЛ 4. Шляхи удосконалення організації фінансового стимулювання персоналу підприємства

4.1. Планування фінансових джерел мотивації оплати праці персоналу підприємства

При здійсненні оплати праці запропоновано дотримуватися методу О. Додонова. Вказані основні формули та розрахована сума оплати праці за різних сценаріїв розвитку подій. Запропонована система заохочень публічного акціонерного товариства «Завод «Маяк»», що покликана на заохочення збереження та бережного використання наявних ресурсів.

4.2. Розроблення фінансового мотиваційного заходу з метою скорочення плинності кадрів

Розроблений проект заходу фінансового стимулювання, який матиме позитивний вплив на показник плинності кадрів, тобто призведе до його зменшення. Детально розписані основні аспекти заходу, доведена його ефективність за допомогою соціологічного опитування та фінансових розрахунків.

4.3. Використання зарубіжного досвіду для покрашення системи мотивації персоналу підприємства

Розглянуто зарубіжний досвід та запропоновані шляхи його ефективного використання. Зокрема запропоновано менеджменту персоналу змінити організаційну структуру відділу роботи з кадрами, змінити інформаційні канали між працівниками та вищим керівництвом і забезпечити більш гнучкий робочий графік для тих працівників, умови праці яких дозволяють це зробити.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.