Банки як професійні учасники фондового ринкуРік захисту: 2012

Кількість сторінок:108

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ ЯК ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ НА ФОНДОВОГО РИНКУ

1.1 Особливості діяльності банків на фондовому ринку

Отже, банки є активними учасниками фондового ринку, проте не всі операції банку за цим напрямком, характеризують його, як професійного учасника фондового ринку. Так згідно законодавства, емісія власних цінних паперів, їх подальший викуп не відносяться до професійної діяльності на ринку цінних паперів. Для здійснення останньої банкам необхідно отримати ліцензію та вони повинні бути учасниками саморегулівної організації. Розглянувши думки різних вчених та вивчивши вітчизняні норми права, можемо підсумувати, що банки здійснюють такі види професійної діяльності, як діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з управління активами інституційних інвесторів, депозитарна діяльність на фондовому ринку.

1.2 Інформаційне забезпечення банківської діяльності на фондовому ринку

Підсумуємо, що інформаційною основою для прийняття рішень щодо професійної діяльності банківської установи та фондовому ринку та здійснення аналізу такої участі є сукупність вхідної, внутрішньої та вихідної інформації. Відмінність внутрішньої інформації від інших двох видів полягає у тому, що вона є конфіденційною та призначена лише для працівників установи, в той час як вхідна інформація, незважаючи на важливість для співробітників банку, може бути отримана і іншими учасниками фондового ринку. Частина вихідної інформації, тобто інформації, яку генерує кредитна установа знаходиться у обмеженому доступі, зокрема інформація, що циркулює між банком та регуляторами фінансового ринку, проте на відміну від внутрішньої – вона не представляє практичної цінності для цілей прийняття управлінських рішень. Саме такі класифікаційні ознаки ми використали при поділі інформації на типи.

1.3 Актуальні питання діяльності банків як професійних учасників фондового ринку у наукових фахових виданнях

Дослідження питань професійної участі банків на фондовому ринку дозволило виявити, що більшість науковців погоджуються із тезою про високу конкурентоспроможність універсальних банків порівняно із іншими учасниками ринку. Щодо моделі участі банків на фондовому ринку в Україні, то поточна система є оптимальною – з однієї сторони банки можуть виконувати значний обсяг функцій, як професійних учасників ринку, з іншої сторони контроль з боку держави значний. У той же час для цілей оптимізації діяльності регулюючих органів доцільно працювати в напрямку посилення ролі саморегульованих організацій – це звільнить трудові та фінансові ресурси для подальшого спрямування на більш важливі напрямки роботи держави у цій сфері.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОБОТИ БАНКУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», ЯК УЧАСНИКА ФОНДОВОГО РИНКУ ПРОТЯГОМ 2005 – 2011 РОКІВ

2.1 Алгоритм проведення аналізу діяльності банків на фондовому ринку

Вивчивши методологічні аспекти аналізу роботи банків на фондовому ринку ми обґрунтували оптимальний, на нашу думку, алгоритм оцінки діяльності установи. Він складається з таких етапів, як збір відкритої інформації про активність банку на фондовому ринку, систематизація зібраної інформації у табличній та графічній формі, проведення аналізу динаміки на структури портфелів цінних паперів з метою визначення напрямків інвестиційної активності банку, проведення аналізу динаміки на структури емісії власних цінних паперів з метою визначення емісійної активності банку, проведення аналізу динаміки на структури виконаних посередницький угод на фондовому ринку, аналіз результативності та ефективності роботи на фондовому ринку (за допомогою показників рентабельності та дохідності), визначення ролі роботи на фондовому ринку у діяльності банку, аналіз конкурентного середовища та визначення місця банку серед інших професіональних учасників ринку цінних паперів. Після проведення аналізу доцільно здійснити завершальний етап дослідження – систематизація отриманих результатів у короткий та лаконічний висновок та обґрунтування подальших перспектив та пріоритетів розвитку організації. Свідченням високої якості дослідження є наявність рекомендацій щодо оптимізації роботи банку на фондовому ринку.

2.2 Особливості діяльності ПАТ «КБ «Приватбанк» як професійного учасника на фондовому ринку

Отже, ПАТ «КБ «Приватбанк» займає домінуюче положення на ринку реєстраторських послуг, у той же час посередницька активність за іншими напрямкам роботи на фондовому ринку є низькою. Банк активно вкладає кошти у дочірні підприємства, що відповідає інтересам усієї фінансово-промислової групи «Приват».

2.3 Аналіз ПАТ «КБ «Приватбанк» як професійного учасника на фондовому ринку України

Щодо ролі банку, як професійного учасника фондового ринку, то вона є незначною на більшості сегментів. Так протягом 2005 – 2011 років банк жодного разу не входив до числа 25 найбільших торгівців цінними папери – його частка у цих операціях у 2011 році була меншою 0,84 %. Обсяг активів пенсійних фондів, якими керує банк, був також незначним. У той же час банк займає домінантне положення на ринку реєстраційних послуг, проте цей ринок характеризується зникненням – обсяг операцій, укладених угод постійно скорочується. У той же час констатуємо ефективну діяльність із надання консультаційних послуг у сфері інвестування, адже обсяг доходів від цього напрямку діяльності протягом 2009 – 2011 років був стабільним. Ще одним сегментом фондового ринку, де банк відіграє надзвичайно важливу роль є ринок облігацій підприємств. Банк активно проводить випуски облігацій для залучення додаткових фінансових ресурсів за низької вартості їх використання і формує близько 5 % ринку. Тобто комерційний банк проводить активну емісійну діяльність на фондовому ринку, обмежену інвестиційну та відіграє незначну роль за посередницьким напрямком роботи. Для виправлення ситуації необхідно працювати в напрямку підвищення ефективності роботи ринку цінних паперів, адже лише в таких умовах досліджувана установа повернеться до активної інвестиційної діяльності.

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3.1 Використання зарубіжного досвіду у сфері участі банків на фондовому ринку

Отже, ми звернули увагу на різні аспекти посередницької роботи банків на зарубіжних фондових ринках. Перш за все, рекомендовано більше уваги приділяти технічному оновленню та інноваційності інструментів. На даний час значного поширення набуває Інтернет-трейдінг цінними паперами, що змушує банки змінювати поточну модель надання послуг у цій сфері. Також Інтернет-технології дозволяють збільшити обсяг виручки від консультаційних послуг – за рахунок створення спеціальних програм, що допомагають приватним інвесторам при прийнятті рішень. Обґрунтовано сам механізм надання брокерських та консультаційних послуг через мережу Інтернет – пропонується створити віртуальну біржу «ПриватЦП» на якій клієнти зможуть проводити операції із цінними паперами, а також купувати масиви даних, що стосуються емітентів цінних паперів, становища фондового ринку тощо. За прикладом європейського досвіду депозитарної діяльності рекомендуємо рухатися вітчизняному центральному депозитарію в напрямку об’єднання із європейськими партнерами, що дозволить залучити європейських інвесторів до вкладення коштів у вітчизняну економіку, що в свою чергу – підвищить обсяг доходів від реалізації послуг вітчизняними банками на фондовому ринку.

3.2 Активізація інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів

Запропоновано удосконалити методичний інструментарій аналізу інвестиційних проектів банками, що дозволить підвищити ефективність роботи за цим напрямком. Доцільно розрахувати інтегральний показник ефективності проекту, що базується на показниках маркетингу, роботи персоналу, фінансовій діяльності, а також використовувати типові показники для оцінки грошового потоку проекту.

3.3 Оптимізація нормативно-правового поля для покращення становища банків на ринку цінних паперів

Ідентифіковано, що основою причиною низької активності банків та фізичних осіб на фінансовому ринку є низька довіра та непрозора робота емітентів цінних паперів. В таких умовах нормативно-правове поле повинне бути удосконалене таким чином, щоб виправити цей недолік. Тому запропоновано удосконалити проект Закону «Про фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку». Доцільно встановити розмір виплати фізичній особі у випадку втрати коштів у зв’язку інвестування у цінні папери у сумі 15 тис.грн. Це забезпечить можливість ознайомити фізичних осіб із процесом інвестування на фондовому ринку, що матиме позитивний макроекономічний ефект. Розроблено обмеження на напрямки формування активів Фонд гарантування інвестицій, зокрема найбільший обсяг коштів може бути спрямований у надійні інструменти, а портфель інвестицій повинен бути значно диверсифікований. Щодо обсягу коштів, що сплачують банки у фонд гарантування інвестицій, то ці суми повинні відповідати сумам, що сплачують інші торговці цінними паперами. Визначено, що результатом формування такого фонду буде незначне подорожчання посередницьких послуг банків, проте прогнозуємо, що об’єм ринку та його ліквідність значно зростуть.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.