Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю пива «Чернігівське» публічного акціонерного товариства «Сан ІнБев Україна» Рік захисту: 2013

Кількість сторінок: 99

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та управління конкурентоспроможністю продукції

1.1 Сутність та фактори конкурентоспроможності продукції

Сформульоване визначення конкурентоспроможності продукції – це сукупність властивостей, що відображає здатність товару чи послуги успішно функціонувати на ринку та задовольняти потреби покупців, незважаючи на активні дії конкурентів у цьому ж сегменті товару та послуги. Наведена сукупність різних класифікацій факторів, що впливають на конкурентоспроможність, зокрема в залежності від масштабу дії, періодичності, походження, спеціалізації тощо. Деталізовано внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на положення продукції на ринку.

1.2 Характеристика системи управління конкурентоспроможністю продукції, структурних елементів

Система управління конкурентоспроможністю продукції – це сукупність організаційних, методичних, інтелектуальних, маркетингових складових, що постійно взаємодіють з метою забезпечення цільової цінності продукції для покупців. Виділяють різні складові системи управління конкурентоспроможністю – аналіз, контроль, мотивація та планування. Також виділяють управління на етапі виробництва та на стадії збуту. Моніторинг сучасних тенденцій у сфері виготовлення пива дозволив вказати на активний вплив на екологічні якості продукції, як такі, що здатні підвищити цінність товару для покупця або ж знизити його ціну.

1.3 Методологічна основа аналізу конкурентоспроможності продукції

До наукових підходів управління конкурентоспроможністю продукції відносяться системний, комплексний, процесний, ситуаційний, маркетинговий. Систематизовано наукову основу концепції управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства,зокрема нею є принципи, методи та моделі, підходи, основні поняття у цій сфері тощо. Звернуто увагу на актуальні тенденції у сфері управління конкурентоспроможністю пивної продукції зарубіжними компаніями. Визначені основні принципи здійснення оцінки конкурентоспроможності. Вказані основні інструменти, що застосовуються при управлінні явищем, зокрема, метод сценаріїв, графічний та табличний методи, метод відносних та абсолютних показників, матричні методи, метод порівнянь.

Розділ 2. Аналіз конкурентоспроможності пива «Чернігівське» публічного акціонерного товариства «Сан ІнБев Україна» протягом 2009 – 2011 рр.

2.1 Загальна фінансово-господарська характеристика публічного акціонерного товариства «Сан ІнБев Україна»

Публічне акціонерне товариство "САН ІнБев Україна" працює у сфері виробництва та розповсюдження пивної продукції. Щодо фінансового становища підприємства, то воно залишалося задовільним протягом усього періоду 2009 – 2011 років. Визначивши це можемо перейти безпосередньо до вивчення конкурентоспроможності продукції підприємства та шляхи його підвищення.

2.2 Оцінка внутрішніх факторів конкурентоспроможності пива «Чернігівське»

Фінансове становища Сан Інбев є задовільним, а ринкове становище підприємства – значним. Проведено аналіз калькуляції собівартості продукції підприємства і визначено, що процес утилізації відходів чинить негативний вплив на собівартість продукції. Загалом внутрішні фактори чинять позитивний вплив на конкурентоспроможність досліджуваної продукції, адже системи управління персоналом, виробництва, фінансово забезпечення, збуту є добре налагодженими. Проведемо аналіз зовнішніх факторів та їх впливу на конкурентоспроможність пивної продукції.

2.3 Аналіз зовнішніх факторів конкурентоспроможності пива «Чернігівське»

Щодо аналізу зовнішніх факторів, то розглянуто макросередовище та з’ясовано, що сукупність економічних факторів позитивно впливає на діяльність досліджуваного виробника пива. Так зростання валового прибутку, середніх заробітних плат населення, підвищення доступності кредитування, скорочення темпів інфляції ведуть до підвищення перспектив розвитку підприємства. Щодо політичних факторів, то загалом вони чинять негативний вплив на підприємство, зокрема стабільне негативне відношення державних органів до алкогольної продукції та необхідність постійного регулювання галузі ведуть до значних обмежень дій учасників ринку. Щодо зовнішнього мікросередовища, то аналіз ринкових тенденцій дозволив виявити значну привабливість ринку пива – очікується зростання попиту на цей вид товару. Негативними факторами ринкового середовища є наявність потужних конкурентів та високий ступінь тінізації економіки.

Розділ 3. Напрямки удосконалення системи управління конкурентоспроможністю пива «Чернігівське»

3.1 Характеристика умов реалізації проекту підвищення конкурентоспроможності пива

Описано загальний механізм реалізації проекту підвищення конкурентоспроможності пива. обґрунтовані основні аспекти скорочення вартості пивної продукції та підвищення її конкурентоспроможності за рахунок цінового фактора. Для цього рекомендовано звернути увагу на систему утилізації відходів. Проведемо дослідження доцільності такого проекту.

3.2 Оцінювання ефективності проекту підвищення конкурентоспроможності пива

З точки зору показників ефективності, окупності, рентабельності, впливу на собівартість продукції – реалізація такого проекту дозволить досягти значних фінансових результатів. Що ж до ефективності проекту, то за умови реалізації реалістичного сценарію - на кожну гривню вкладених коштів буде отримано близько 1,5218 гривні чистого грошового потоку, тобто підприємство окупить початкові інвестиції та отримає значний прибуток.

3.3 Оцінювання чинників ризику проекту підвищення конкурентоспроможності пива

У той же час будь-яки проект характеризується певними ризиками – важливо врахувати, що він може бути реалізованим не за реалістичним сценарієм, а, наприклад, за песимістичним, що значним чином вплив на кінцеві результуючі показники. Тому проведено вивчення ефективності реалізації проекту підвищення конкурентоспроможності пивної продукції за умови реалізації різних сценаріїв. Зокрема проведене вивчення таких ризиків, як валютний ризик, ризику зміни кінцевої ціни продукції, ризику зміни ставки дисконтування. Детально розрахований вплив цих ризиків та визначено, що пропонований проект має запас економічної стійкості.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 500 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.