Тенденції і перспективи розвитку автотранспортного страхування в Україні Рік захисту: 2014

Кількість сторінок: 124

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні питання автотранспортного страхування в Україні

1.1Поняття та визначення страхування та автотранспортного страхування

На основі проведеного аналізу було надане власне визначення автотранспортного страхування та ринку автотранспортного страхування. Перше означає вид страхування, що направлений на мінімізацію ризиків, що генеруються автомобільним транспортом, як об’єктом підвищеної небезпеки і можуть стосуватися як самого транспортного засобу, так і здоров’я водія і пасажирів, збереження багажу, що транспортується автомобільним засобом, інших транспортних засобів, їх пасажирів та вантажу. Ринок автотранспортного страхування - це форма організації економічних відносин у сфері грошового обігу щодо формування та використання страхового фонду й інших фондів, а також ресурсів страховика за допомогою купівлі-продажу продуктів автотранспортного страхування.

1.2Принципи, класифікація та особливості автотранспортного страхування

договір є основою для надання послуг автотранспортного страхування страховиками. У ньому закладаються основні принципи такої послуги. При підписанні та реалізації послуг – враховуються особливості автотранспортного страхування. В рамках цього виду страхування доступні послуги страхування самого автотранспортного засобу, комбінованого страхування, котре включає страхування транспортного засобу, багажу, що знаходиться в ньому, водія та пасажирів, страхування вантажів, що перевозяться, страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування від нещасних випадків на транспорті. За ознакою виду страхувальника послуги можна поділити на автотранспортне страхування для юридичних та для фізичних осіб. Розрахунок вартості послуг є індивідуальним для кожної компанії, проте завжди враховується досвідченість та обережність водіння страховика. У договорі визначається обсяг франшизи – сума, яка покликана стимулювати водіїв до обережного водіння, адже дозволяє не відшкодовувати незначні збитки.

1.3 Розвиток автотранспортного страхування в Україні

Страховий ринок зазнав значного впливу світової фінансової кризи. Зниження фінансової можливості у підприємств проводити гнучку ризик-політику, зниження добробуту фізичних осіб призвело до зниження попиту на послуги страхування. Протягом усього періоду 9 місяців 2010 року спостерігається зниження загального обсягу премій за операціями автострахування. Окрім цього вітчизняні страхові компанії зазнали впливу банківської кризи – значні обсяги коштів не можуть бути використані у інвестиційній діяльності, у зв’язку з їх перебуванням на рахунках проблемних банків. Говорячи про вітчизняний страховий ринок, доцільно зауважити, що він є значно концентрованим, проте, на нашу думку, кількість страхових компаній продовжить знижуватися.

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Дослідження автотранспортного страхування в Україні (на матеріалах СК "Провідна")

2.1Аналіз фінансово-господарської діяльності СК «Провідна»

Приватне акціонерне товариства «Страхова компанія «Провідна» переживає протягом періоду 2010 – 2012 років період активного розвитку. Цим пояснюється нарощення обсягу активів та збільшення обсягу реалізації страхових послуг. Щодо організаційної структури підприємства, то вона є типовою, як для акціонерного товариства. Територіальна структура включає в себе головний офіс в Києві та представництва у окремих регіонах. Головний офіс включає в себе фінансовий відділ, відділ роботи з персоналом, правління, відділ правової підтримки та інші. Загалом же організаційна структура побудована таким чином, що ефективно виконувати свої функції. Щодо фінансового положення підприємства, то фінансова стійкість постійно зростає. Також підприємство є абсолютно ліквідним і здатним негайно відповідати за своїми поточними зобов’язаннями, що важливо для страхової компанії. Ефективність роботи підприємства постійно знижується, а рентабельність залишається стабільно низькою. Відповідно період окупності капіталу є невиправдано високим, а тому необхідно працювати в напрямку підвищення обсягу реалізації послуг та скорочення окремих статей витрат.

2.2 Система автотранспортного страхування (на матеріалах СК «Провідна»)

Аналіз роботи приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Провідна» на ринку автотранспортного страхування дозволив виявити ряд позитивних тенденцій. По-перше частка підприємства на ринку зростає, по-друге підвищується обсяг коштів, що залишається у підприємства після виплати страхових платежів. По-третє, за всіма напрямками відбувається постійний приріст обсягу страхових платежів. Загалом цей напрямок роботи є важливим для підприємства, а тому доцільно проаналізувати ще договірні відносини у цій сфері.

2.3 Аналіз договірних відносин у автотранспортному страхуванні (на матеріалах СК «Провідна»)

У компанії «Провідна» чітко сформульовані договори за напрямками автотранспортного страхування. Систематизовано основні елементи страхового договору за цими напрямками, зокрема вони повинні включати назву договору, адресу страхової компанії, серію і номер страхового полісу; ліміт відповідальності; інформацію стосовно страхувальника; визначати забезпечення транспортного засобу; мати прописану страхову премію та час її сплати; містити примітки, підписи сторін, штамп страхової компанії. Після сплати страхової премії такий договір вступає в дію, яка триває від 15 днів до 1 року.

2.4 Охорона праці та безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях

Стан виробничого травматизму є задовільним, випадків отримання травм персоналом підприємства не зафіксовано, що пов’язуємо із хорошими умовами праці. Загалом можемо сказати, що травматизм серед персоналу у страхових компаніях є низьким. Нормативно-правове забезпечення діяльності служби охорони праці є значним і діяльність відділення страховика у цій сфері регулюється як внутрішніми нормативними актами страховика, так і законами та нормативними актами відповідних органів влади. Загалом усі аспекти роботи чітко визначенні та закріплені у інструкціях. Щодо процесу складання інструкцій, то він чітко прописаний у положенні «Про розробку інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт». Щодо пожежної охорони, то розглянуті умови свідчать, що вона знаходиться на належному рівні – у відділені наявні вогнегасники, системи тушіння вогню тощо.

Висновок до другого розділу

Розділ 3. Тенденції та напрямки удосконалення процесу автотранспортного страхування в Україні

3.1 Стратегії розвитку автотранспортного страхування

Загалом виявлена активна співпраця між страховими компаніями, що діють на ринку автотранспортного страхування та банками в Україні. Установи вкладають кошти у статутні фонди одні одних, реалізують через мережу збуту фінансові послуги та послуги автотранспортного страхувнаня. Також важливим напрямком взаємодії є вкладення автостраховиками коштів у банки – на депозитні рахунки, у цінні папери тощо. Проблемним у цій сфері є наявність депозитів у банках, які відчули проблеми з фінансовою стійкістю, тому кошти були недоступними для використання, що знизило ліквідність страховиків. Для недопущення такого становища – необхідно розробити більш ефективну систему захисту інтересів страхових компаній. Загалом такий механізм здатен розширити попит на послуги страховиків. Щодо досліджуваної установи «Провідна», то вона не здійснює співпраці із великими кредитними компаніями, а тому рекомендуємо звернути увагу на цю ефективну стратегію розширення ринку збуту послуг страхування самого автомобільного транспорту, ризиків, які він генерує тощо. Для цього було розроблену детальний алгоритм дій початку роботи із комерційними банками та обґрунтовані основні етапи такого процесу.

3.2 Підвищення ефективності договірних відносин при автотранспортному страхуванні

Запропоновано звернути увагу на можливості зниження втрат страховиків, що діють у сфері автотранспортного страхування, від шахрайства як з боку професійних шахраїв, так і з боку звичайних осіб. Для цього рекомендуємо оптимізувати договірні відносини, зокрема використати позитивний досвід Естонії у цій сфері. Рекомендовано у самому тексті договору прописати норму про те, що випадку виникнення страхового випадку та наявності необхідності відремонтувати транспортний засіб кошти будуть перераховані безпосередньо підприємство, що проводитиме ремонт, а не страхувальнику. Це дозволить знизити привабливість шахрайських схем, а також забезпечить нижчий обсяг страхових виплат. У той же час необхідно укласти додаткові угоди із підприємствами, що займаються ремонтом автомобілів – для того, щоб забезпечити ефективну та довгострокову співпрацю з ними. Зокрема необхідно чітко прописати відповідальність останніх та визначити загальні умови співпраці.

3.3.Напрямки розвитку автотранспортного страхування в світі

при аналізі тенденцій розвитку страхового ринку основна увага була зосереджена на інноваціях у сфері автотранспортного страхування. Охарактеризовано систему «плати-за-милю», яка зараз тестується у штаті Орегон, США. Суть цієї інновації зводиться до того, що встановлюється на транспортному засобі спеціальний пристрій, який фіксує обсяг пройденої відстані. Дані у реальному часі надсилаються на спеціальні сервери компанії, що знаходяться «на хмарах» , що забезпечує практично нульову імовірність втрати даних. На основі цих даних вираховується сума, яку страхувальник повинен виплатити в кінці місяця. В цьому також криється особливість послуги – оплата відбувається в кінці місяця, а не як більшість послуг автотранспортного страхування – договір вступає у дію лише після оплати розрахованої страхової премії. Як результат клієнт у випадку, якщо користується транспортом не часто – заощаджує значну суму коштів та не повинен субсидіювати тих осіб, які проводять значну кількість часу за кермом. Окрім цього проведено економіко-математичне моделювання та визначено, що загалом переважає вплив чинників, що стимулюють розвиток страхового ринку. У 2013-2014 роках очікується збільшення обсягу світового ринку автотранспортного страхування.

Висновок до третього розділу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.