Система оподаткування юридичних осіб та її вплив на інвестиційну діяльністьРік захисту: 2014

Кількість сторінок: 139

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

1.1.Становлення податкової системи України на сучасному етапі розвитку ринкових відносин

Вітчизняна система оподаткування пройшла довгий етап становлення, який можна поділити на періоди становлення (1991 – 1994 р.), реформування у напрямку створення ринкових умов (1994 – 2000 рр.), формування цілісної податкової системи(2000 – 2007 рр.) та реформування з метою створення сприятливих податкових умов для суб’єктів господарювання(2007 – 2015 рр.). Кожен з цих етапів характеризується своїми викликами та завданнями. Варто зауважити, що поточний процес реформування податкової системи відбувається прискореними темпами, що спричинило ряд негативних явищ, до яких ми відносимо, зокрема, відсутність політики стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності.

1.2.Економічна сутність податків та їх класифікація

Податок є складною економічною категорією, який найкраще розкриває власну сутність через сукупність функцій. Загалом податок виконує контролюючу, розподільчу, фіскальну, регулюючу та стимулюючу функцію. Відповідно податок є системою обов’язкових платежів фізичних та юридичних осіб, через які держава формує власну ресурсну основу для здійснення діяльності, впливає на соціальну ситуацію в країні, стимулює розвиток суспільно корисних галузей, перерозподіляє доходи та контролює за рухом фінансових ресурсів. Щодо видів податків, то виділяються значну кількість класифікацій – за об’єктом оподаткування, за частотою сплати, за ціллю використання, за порядком введення, за методом розрахунку, за ознакою місця податку в ціні послуги чи товару, за джерелом оподаткування, за способом стягнення, за рівнем влади, яка впроваджує податок та за методами обчислення. Важливий вплив на діяльність суб'єктів господарювання має митне оподаткування.

1.3.Сучасний податковий інструментарій стимулювання інвестиційної діяльності

Важливим кроком у цьому напрямку було прийняття Податкового кодексу України. Через цей документ держава втручається у інвестиційні процеси завдяки використанню інструментарію податкового стимулювання інвестицій - сукупність методів і засобів впливу на вектор і динаміку розвитку національної інвестиційної системи. До елементів інструментарію належать звільнення від сплати податку, зменшення основних елементів оподатковування, зменшення податкової бази, скорочення податкової ставки, зменшення суми податку шляхом надання податкових відрахувань, перенесення строків сплати податку на більш пізній період шляхом надання інвестиційних податкових кредитів, державна підтримка вітчизняних інвестиційних організацій у сфері міжнародного оподатковування. Детально охарактеризована сукупність доступних інструментів, що закріплена у Податковому кодексі України.

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ «РОСИНКА»

2.1. Загально-економічна характеристика публічного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольної продукції «Росинка»

Досліджуване підприємство має чітку економіко-організаційну структуру. Найвищим органом системи корпоративного управління є збори акціонерів, які визначають загальний напрямок діяльності підприємства, затверджують плани його поточної діяльності, ставлять цільові показники перед вищим менеджментом підприємства, що реалізує поточне управління. Основним акціонером підприємства є нідерландська компанія Black Lion Beverages, що проявляється у значних інноваціях менеджменту та діяльності підприємства. Загалом підприємство має продуману маркетингову політику та ряд конкурентних переваг, що свідчить про ефективну роботу комерційного директора. Щодо фінансової роботи, то її очолює фінансовий директор, якому підпорядковуються бухгалтерія, відділ планування та економічного аналізу, відділ планування організації праці та заробітної плати, відділ інформаційних технологій та відділ системного адміністрування.

2.2.Оцінка фінансових результатів та рентабельності підприємства

Протягом періоду 2011 – 2013 років різко знизилася рентабельність активів та власного капіталу, що спричинено надмірно високими адміністративними витратами, витратами на збут, іншими операційними витратами. Також підприємство постійно нарощує обсяг позикових коштів, що впливає на збільшення фінансових витрат. У наступному році підприємству необхідно здійснити ряд заходів для підвищення рентабельності, інакше – воно ризикує збанкрутувати. Якщо до цього підприємство активно фінансувало чистий збиток за рахунок нерозподіленого прибутку, то вже в цьому році значення фонду скоротилося до нуля.

2.3.Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності підприємства

Протягом досліджуваного періоду фінансовий стан підприємства погіршився з абсолютного до нестійкого. Загалом, протягом усього досліджуваного періоду, зростає обсяг фінансової незалежності підприємства, що негативно відобразилося на його фінансовій стійкості. У той же час значення показників ліквідності залишалося задовільним протягом усього досліджуваного періоду. Ми оцінити економічну безпеку підприємства та встановили, що доцільно збільшувати обсяг виробництва для досягнення беззбитковості та задовільного рівня фінансових ризиків.

РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1 Оцінка майнового стану ПАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»

Політика управління активами підприємства загалом є ефективною. Негативним є збільшення зношеності, надмірний обсяг готівкових коштів та незавершеного будівництва. Щодо фінансування активів, то ми пропонуємо змінити поточну модель на компромісну, що скоротить рівень фінансових ризиків банку. Для цього необхідно замінити 16687,5 тис.грн. короткострокових зобов’язань на довгострокові.

3.2 Аналіз оподаткування підприємства ПАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»

Підприємство відволікає значний обсяг коштів на сплату податків та зборів, основними з яких є акцизний збір, податок на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб та відрахування у соціальні фонди. Важливо, що податкове навантаження на досліджуване підприємство постійно скорочується, що, на нашу думку, є позитивною тенденцією. Такі податки як акцизний збір, податок на додану вартість та податок на прибуток підприємств значно впливають на інвестиційну активність підприємства, адже відволікають значну суму коштів. Щодо таких податків, як податок на землю та збір з власників транспортних засобів, то вони також впливають певним чином на реальні інвестиції підприємства, адже із здійсненням екстенсивного розширення підприємства – плата за землю зростає, а при здійснені розширення автопарку підприємства – збільшується обсяг відповідного сплаченого збору.

3.3.Аналіз інвестиційної діяльності та ділової активності

Підприємство активно здійснювало інвестиційну діяльність, проте постійно спостерігається недостатня кількість джерел для фінансування цього напрямку діяльності підприємства. Зростає роль позикового капіталу. Важливе місце у фінансуванні інвестицій займає амортизаційний фонд, обсяг якого зростав щорічно. За об’єктом інвестицій – підприємство активно вкладає кошти у капітальне будівництво і приділяє недостатньо, на нашу думку, уваги обладнанню та машинам.

РОЗДІЛ IV. ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

4.1 Напрямки удосконалення системи оподаткування з метою стимулювання інвестиційної діяльності

Вітчизняна податкова система, незважаючи на деякі позитивні норми, які ми відмітили, не є досконалою та потребує значного удосконалення. Для підвищення інвестиційної та інноваційної активності вітчизняних підприємств, ми пропонуємо законодавчо закріпити такі механізми, як надання податкового кредиту з податку на прибуток підприємства для здійснення інвестицій, розширити список груп активів, до яких може застосовуватися прискорена амортизація, збільшити перелік імпортних товарів, на які не нараховується податок на додану вартість і які несуть практичну цінність для підвищення технічної оснащеності та модернізації вітчизняних підприємств. Також запропоновані інші заходи.

4.2. Прогнозування впливу пільгового оподаткування на інноваційний розвиток підприємства

Ми запропонували два механізми податкового стимулювання процесу інвестування у основні засоби підприємства. Перший захід полягав у розширенні переліку груп основних засобів до яких можна застосувати метод прискореного зменшення залишкової вартості. З використанням цього методу для інших груп обсяг фонду амортизації досліджуваного підприємства зріс би на 36,6 %, тобто на суму 6286,59 тис.грн., тобто саме на цю суму зменшиться база нарахування податку на прибуток підприємств та збільшиться доступний обсяг коштів, який буде спрямований не лише на просте відтворення, а й на розширене. Другий захід полягає у тому, щоб надавати 50 % податковий кредит тим підприємствам, які спрямують ці кошти на інвестиції у основні засоби.

4.3. Використання зарубіжного досвіду ефективної взаємодії оподаткування юридичних осіб та інвестиційної діяльності

У питаннях податкового стимулювання інвестиційної активності країни Західної Європи та Північної Америки значно розвиненіші. У цих країнах активно створюються програми стимулювання інноваційної діяльності юридичних осіб, що включають в себе набір таких інструментів, як податкові канікули, податковий кредит, прискорена амортизація, що застосовуються до тих підприємств, які здійснюють наукові розробки. Також, на нашу думку, необхідно звернути увагу на нарахування на фонд оплати праці – доцільно скоротити ставку нарахувань до пенсійного фонду удвічі, що в короткостроковій перспективі матиме певний негативний вплив, проте в довгостроковій – матиме позитивний вплив на діяльність підприємств.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

 

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 (Володимир). На зв'язку з 11:00 до 21:00.