Митне оподаткування та його вплив на діяльність суб'єктів господарюванняРік захисту: 2013

Кількість сторінок:126

Зміст: Скачати

Переваги готових робіт: Читати

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи впливу митного оподаткування на діяльність юридичних осіб

1.1 Еволюція та стан митних відносин в сучасній Україні

Отже, митні відносини в Україні пройшли значний шлях розвитку протягом останніх 20 років, тобто з моменту отримання Україною незалежності. На сьогодні нормативно-правовим підґрунтям цих відносин є такі законодавчі акти, як Податковий та Митний кодекси України, Закон «Про єдиний митний тариф», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та багато інших.

1.2 Сутність та основні елементи митного оподаткування

Загалом система митного оподаткування базується на митних платежах, які являють собою митні податки і збори, що обов’язково сплачуються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Сюди відносяться такі податки та збори, як митні збори, мито, податок на додану вартість, акцизний збір, єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через дер¬жавний кордон України. Також окремі автори відносять сюди платежі за видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері митно-тарифних відносин та платежі, пов’язані з проблемами порушення митного законодавства.

Митні збори – це вид митних платежів, що стягується за здійснення на користь платника певних дій з боку митних органів під час митного оформлення товарів та інших предметів. Вони поділяються на дві групи: митні збори за виконання покладених на митницю обов’язків та митні збори за надання послуг у галузі митної справи.

Мито є податком, що стягується при переміщенні товарів через кордон і буває таких видів, як адвалерне, специфічне та комбіноване. Також виділяють преференційні, пільгові та повні мита.

Акциз є доволі специфічним податком, так його характерними ознаками є те, що сплачують його наступні контрагенти, а саме особа - суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари на митну територію України, фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства, особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог.

Щодо податку на додану вартість, то Податковий кодекс вводити ряд змін у митне законодавство. Так розділ з перехідними положеннями визначає галузі та випадки, коли платник звільняється від сплати податку на додану вартість при перетині товарів митної території України. Щодо ставки податку, то зараз діють нульова та двадцятипроцентна, проте початку 2012 року ситуація зміниться і підприємства будуть сплачувати лише 17 % замість 20 %.

Існує також ціла група платежів, які пов’язані з відповідальністю суб’єктів господарювання за порушення правових норм у сфері митного законодавства. Це, насамперед, штрафи за порушення митних правил; доходи від реалізації конфіскованих або прийнятих на зберігання предметів; безпосередньо конфіскована валюта, а також валюта, що конфіскована після закінчення строку зберігання; доходи від реалізації конфіскованих цінностей; національна валюта, заборонена до ввезення.

1.3. Місце управління митними платежами у фінансовій роботі підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність

Важливе значення управління митною податковою політикою має не лише для державних органів, а й для платників податків. Для того, щоб вміло маніпулювати системою оподаткування важливо розуміти з яких елементів вона складається – об’єкта, суб’єкта, платника, носія, джерела податку, одиниці оподаткування, ставок, пільг, квот і т.д. Саме управління цими елементами дозволяє здійснювати управління митними податковими зобов’язаннями. Управління податковими зобов’язаннями – це використання комплексу заходів на підприємстві з метою досягнення поставлених цілей діяльності суб’єкта господарювання шляхом використання законних способів зменшення та відстрочення виплати сум податкових зобов’язань. Тобто, фактично у своїй роботі ми ототожнюємо поняття «управління податковими платежами» та «управління податковими зобов’язаннями». Залежно від навантаження митних податків та платежів на підприємство виділяють різні ступені необхідності управління ними. Так при низькому навантаженні підприємство не потребує планування розрахунків з бюджетом, у той час як при значному навантажені – необхідним є створення окремого відділу, що займатиметься цим питанням.

Розділ 2. Аналіз впливу митного оподаткування на діяльність публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»

2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»

Практичні аспекти процесу управління митними податками и вивчали на основі публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз». Підприємство зайняте у сфері сільського господарства. Щодо організаційної системи корпоративного управління підприємством, то вона є типовою як для акціонерного товариства і загальний напрямок діяльності визначають загальні збори акціонерів. Поточне управління забезпечує голова правління, якому підпорядковуються помічник керівника, фінансовий директор, комерційний директор, директор з виробництва. Саме фінансовий директор відповідальний за митну податкову політику на підприємстві. Загалом компанія має розгалужену організаційну структуру та 44 підрозділи по всій території України.

Ми проаналізували загальне фінансове положення та виявили ряд негативних тенденцій – низька фінансова стійкість, нездатність відповідати за своїми зобов’язаннями, зниження віддачі виробничих фондів, основних засобів, активів підприємства. У той же час підприємство демонструвало високу рентабельність протягом більшої частини 2008 та 2010 років.

2.2 Обсяг та структура митних платежів публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз» протягом 2008 – 2010 років

Щодо сплати митних платежів, то компанія «Райз» активно займається зовнішньоекономічною діяльністю – імпортує сировину та основні засоби, сільськогосподарську техніку, а експортує – послуги та продукцію. Обсяг імпорту протягом досліджуваного періоду коливався – у 2009 році дещо знизився, а у 2010 році, а експорт – знижувався протягом досліджуваного періоду. Відповідно це позначилося на обсягу сплачених митних податкових зобов’язань. Так обсяг податкових зобов’язань у 2009 році скорочувався, а у 2010 році – зростав. Основним напрямком діяльності, що визначав таку тенденцію є імпортна діяльність, адже саме за цим напрямком нараховуються податок на додану вартість, більшість мит тощо. Підприємство сплачувало такі податки та збори, як митні збори, мито, ПДВ, платежі, пов’язані з проблемами порушення митного законодавства, єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України. У той же час обсяг сплаченого акцизного збору дорівнював нулю. Найбільший обсяг коштів відволікали такі податки, як ПДВ та мито, в той час як інші податкові зобов’язання становили незначну частку у загальній структурі митних зобов’язань.

2.3 Аналіз ефективності управління митними платежами у публічному акціонерному товаристві «Компанія «Райз»

Говорячи про ефективність управління митними податковими зобов’язаннями, варто зауважити, що ми виявили зростання частки використання податкового кредиту за ПДВ, що нараховане за імпортними операціями, що свідчить про підвищення ефективності управління податками. У той же час податкове навантаження протягом досліджуваного періоду зросло – якщо на початку року на кожну гривню зовнішньоекономічних операцій підприємство сплатило 7,75 копійок митних податків, то у 2010 році – вже 12,1. Значно більшим навантаженням характеризується імпорт, ніж експорт. Так на кінець досліджуваного періоду на кожну гривню імпортних операцій припадає 28,23 копійки митних платежів, а на кожну гривню експортних 0,09 копійок. При тому, що збільшується як навантаження митних податків на експорт, так і на імпорт. Тому ми обґрунтували подальші напрямки управління митними платежами.

Розділ 3. Шляхи удосконалення практики функціонування митного оподаткування

3.1 Оптимізація економічних відносин у митній сфері з метою стимулювання розвитку національної економіки

Ми розділили пропозиції на дві групи – напрямки удосконалення загальної митної державної політики з ціллю активізації інвестиційної активності в країні, та оптимізація управління митними платежами у публічному акціонерному товаристві «Компанія «Райз».

Отож, враховуючи особливу роль податку на додану вартість у системі митних платежів, ми зосередили значну увагу на ньому. Зокрема, новий Податковий кодекс України запроваджує систему автоматичного відшкодування ПДВ експортерам, проте, на нашу думку, захищає інтереси лише великих підприємств, а тому необхідно знизити перелік критеріїв, що дозволяють суб’єктам господарювання отримувати автоматичне відшкодування.

Також важливо стимулювати технічну переоснащеність, а тому пропонуємо скорочувати частку бюджетних відшкодувань підприємствам, що створюють продукцію з низькою доданою вартістю. Окрім цього ми пропонуємо ввести податковий кредит за митом(а аналогію кредиту за ПДВ), а можливістю отримання такого кредиту – є ввезення основних засобів, що дозволяють виготовляти інноваційну продукцію.

Важливим є також удосконалення роботи митних служб – ми пропонуємо автоматизувати її роботу на основі системи «Електронна митниця», що ефективно використовується у країнах Європи. Зокрема, така система дозволяє скоротити час простою транспорту на митниці, зменшити витрати на оплату праці водіїв тощо.

Також ми звернули увагу на проблему офшорних територій та пропонуємо наступні кроки для удосконалення вітчизняного законодавства у сфері боротьби із відмиванням коштів через офшорні підприємства:

– перш за все уніфікувати його, ліквідувати усі наявні суперечності;

– базою для нарахування податків підприємствам, які використовують офшорні зони, повинна бути звичайна ціна на продукцію, яку вони експортують;

– встановлення підвищувального коефіцієнта, пов’язаного з отриманням прибутку від реалізації товару в країні-офшорі;

- повне скасування відшкодування ПДВ при експортних операціях офшорами.

Така сукупність заходів дозволить відновити економічне зростання в країні та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

3.2 Напрямки покращення практики управління митними платежами у публічному акціонерному товаристві «Компанія «Райз»

Щодо удосконалення системи управління митними платежами у публічному акціонерному товаристві «Компанія «Райз», то ми пропонуємо будувати зовнішньоекономічну діяльність на принципах ефективності та раціональності. Тому ми запропонували здійснити ряд виробничих заходів, що дозволять досягти позитивного ефекту у сфері митного оподаткування. Ми пропонуємо підприємству використовувати не сільськогосподарську техніку, яка працює на звичайному паливі, а таку, що працює на біопаливі. Це пов’язано із тим, що підприємство імпортує значний обсяг техніки, деталей тощо, а сегмент цих основних засобів, що використовує біопаливо – характеризується звільнення від сплати мита при імпорті. Також звільнений від сплата мита та податку на додану вартість весь об’єм імпорту обладнання, що використовується для виробництва біопалива, що також стимулює перехід досліджуваного сільгоспвиробника на такий вид пального. Вітчизняний ринок палива характеризується значними коливаннями, дефіцитом, сезонністю, зловживаннями. А тому запропонований нами підхід не лише скоротить податкове митне навантаження на імпортні операції, а й забезпечить енергетичну незалежність досліджуваного підприємства, адже воно саме виробляє продукцію для виготовлення біопалива, скоротить рівень можливих ризиків, дозволить більш точно планувати та прогнозувати свою діяльність. Загалом за умов зміни структури імпорту сільськогосподарської техніки – митне навантаження на імпорт скоротиться з 28,23 % у 2010 році до 24,57 % у 2012 році.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.