Місцеві податки та збори: їх роль у формуванні місцевого бюджету Рік захисту: 2014

Кількість сторінок: 110

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи функціонування місцевого оподаткування

1.1.Податки як інструмент формування доходів місцевого бюджету

Вивчення теоретичних аспектів функціонування системи місцевого оподаткування та аналіз думок різних науковців дозволили сформулювати таке визначення місцевих податків - це обов’язковий, індивідуально безповоротний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб у місцевий бюджет і може використовуватися на розсуд органу місцевого самоврядування. Тобто визначення вказує на те, що сюди відносяться не лише ті податки та збори, які номінально називаються місцевими, а й податки та збори та їх частки, що перерозподіляються у місцеві бюджети відповідно до законодавства. До функцій місцевих податків і зборів відносяться стимулююча, контролююча, фіскальна, розподільча тощо. Недосконалість вітчизняної системи оподаткування полягає у тому, що органи місцевої влади не здатні повністю задовольнити покладені на них функції за рахунок місцевих податків та зборів за поточної податкової системи. Дослідження ролі податків як інструменту формування дохідної частини місцевих бюджетів дозволив виявити їх значну роль – у 2012 року вони сформували більше 40 % дохідної частини. Проте вклад саме місцевих податків був вкрай малий, що вказує на необхідність подальшого реформування системи місцевого оподаткування.

1.2.Характеристика податків та зборів, які формують доходи місцевих бюджетів

У статті 10 Податкового кодексу України визначений перелік місцевих податків та зборів. Зокрема до місцевих податків відносяться такі, як: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиний податок. До місцевих зборів відносяться збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. Також на фінансову незалежність місцевих органів влади впливають і інші податки та збори, які частково або повністю спрямовуються у місцеві бюджети, проте які не визначені офіційно як місцеві податки та збори. Загалом об’єкти оподаткування, суб’єкти процесу оподаткування, зокрема платники місцевих податків, ставки податків та зборів визначені у Податковому кодексі України. Незначні повноваження щодо визначення окремих ставок податків передані органам місцевої влади.

1.3. Нормативно–правова основа функціонування місцевого оподаткування

Зрозуміло, що Податковий кодекс України, а також Бюджетний кодекс України є найважливішими документами у сфері формування системи місцевого самоврядування. Більшою юридичною силою у цій сфері володіють міжнародні акти та Конституція України. Наприклад, Україна підписала Євро¬пейську хартію про місцеве самоврядування та взяла зобов’язання формувати фінансову автономію органів місцевого самоврядування. Конституція України визначає, що територіальні громади села, селища, міста встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону. Ще одним елементом системи законодавства у сфері місцевого оподаткування є Бюджетний кодекс України. Саме Бюджетний кодекс України у розділі ІІІ визначає загальні аспекти відрахування загальнодержавних податків у місцеві бюджети. Також вплив на місцеве оподаткування та доходи місцевих бюджетів мають такі органи, як Кабінет Міністрів України, Міністерства податків та зборів, місцевих органів самоврядування.

Розділ 2.Аналіз місця та ролі місцевих податків і зборів у виконанні дохідної частини місцевого бюджету (на прикладі міста Ірпінь)

2.1.Аналіз виконаня дохідної частини місцевих бюджетів( за 2010- 2012 рр.)

Для проведення практичного аналізу основних аспектів функціонування системи місцевого оподаткування було обрано місто Ірпінь. Порівняно із європейськими містами фінансова автономія міста є вкрай низькою. Низька частка податкових надходжень стримує розвиток та формує значну залежність від дотацій та субвенцій із державного бюджету. Це спричиняє значну залежність місцевих органів самоврядування від центральних органів, а не від місцевої громади. Це в свою чергу знижує ефективність освоєння коштів органами місцевого самоврядування. Також виявлено, що спостерігаються значні зміни у системі доходів бюджету міста Ірпеня. Обсяг доходів значно зріс, що є однозначно позитивною тенденцією. У той же час виявлено, що не всі можливі резерви використовуються, а тому необхідно працювати в напрямку налагодження стягування окремих податків та зборів.

2.2.Динаміка та структура місцевих податків та зборів міста Ірпінь

Загалом обсяг суми місцевих податків та зборів міста Ірпінь зростає щорічно, проте в умовах постійно зростання рівня цін показник залишається незмінним. Основу бюджету міста становлять саме доходи загального бюджету. Найбільшу роль у бюджеті міста відіграють саме податкові надходження, проте близько 48 % займають трансферти. Усе це вказує на низьку фінансову незалежність міста.

2.3.Оцінка ефективності та ролі місцевих податків та зборів у формуванні місцевого бюджету

Проаналізована система показників, що свідчить про фінансову стійкість та незалежність місцевих органів влади та виявлено, що залежність від дотацій є вкрай високою. Місцеві податки та збори формують лише 4,5 % від суми власних доходів та дозволяють профінансувати лише 2,27 % витрат. Щодо ефективності виконання планів надходжень основних податків та зборів, то загалом значення показників свідчить про високу ефективність роботи Міністерства податків та зборів за цим напрямком.

Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності та ролі місцевих податків та зборів у формуванні місцевих бюджетів

3.1. Використання досвіду європейських країн у формуванні місцевих бюджетів за допомогою податків і зборів

На основі проведеного дослідження було сформульовано ряд пропозицій щодо підвищення рівня доходу місцевих бюджетів. Зокрема доцільно використати досвід зарубіжних країн у цій сфері, адже в них історія забезпечення незалежності місцевих органів влади є значно тривалішою. На основі аналізу досвіду Німеччини було запропоновано ввести місцевий церковний податок. Це не стільки підвищить рівень фінансової незалежності міст та регіонів, як забезпечить підвищення ефективності роботи системи церковних фінансів у контексті забезпечення суспільних інтересів. Разом із введенням податку доцільно заборонити приймати додаткові пожертви релігійними організаціями. Це забезпечить унеможливлення використання останніх у системі незаконної оптимізації суми податкових зобов’язань. Ставка податку становить близько 8-9% від суми податку на доходи фізичних осіб.

Незважаючи на те, що земельний податок не відноситься до категорії місцевих податків, він фактично таким є, адже спрямовується у місцеві бюджети. Тому запропоновано закріпити такий стан справ офіційно. При здійсненні такої пропозиції рівень фінансування місцевими органами влади власних витрат за рахунок місцевих податків та зборів у першій половині 2012 року зросла б з 2,77 % до 8,63 % за рахунок зачислення податку на землю у сумі 6084 тис.грн. у склад місцевих податків та зборів. Тобто за умови реалізації такого заходу підвищиться роль останніх.

3.2.Необхідність реформування місцевої системи оподаткування в Україні

Також було досліджено використання місцевих податків на продаж. Загалом місцевий податок на роздрібний продаж може значно підвищити фінансову незалежність місцевих органів влади, проте він може бути впроваджений в Україні у середньостроковій перспективі – на поточному етапі економічного розвитку та низької платоспроможності населення він призведе до фінансових втрат.

Сформульовано основні принципи побудови ефективної системи місцевого оподаткування:

- місцеві податкові надходження повинні покривати значну частину видатків;

- місцеві органи влади та самоврядування повинні мати право встановлювати ставки декількох податків;

- податки повинні бути прозорими, зрозумілими для громадян і підприємств, які несуть податковий тягар;

- встановлення відповідності між економічним розвитком і надходженнями від місцевих податків;

- встановлення рівноваги між споживанням місцевих послуг на території і розподілом податкового тягаря;

- міста з однаковою кількістю населення повинні володіти однаковою кількістю фінансових ресурсів.

3.3.Напрями вдосконалення організації адміністрування місцевих податків і зборів

Запропоновано доповнити перелік осіб у яких виникають зобов’язання із сплати податку на нерухомість, що відмінна від земельної ділянки. Зокрема, якщо людина володіє житловою площею, яка є меншою за ту, що визначена у законодавстві, проте надає таку житлову площу в оренду, то доцільно стягувати податок. Для підвищення фіскальної ефективності податку, вважаємо, що доцільно включити дачний або садовий будинок у перелік таких, що обкладаються податком на нерухомість, що відмінна від земельної ділянки. Одночасно доцільно надавати пільги тим суб'єктам господарювання, в соціальнокорисній діяльності яких зацікавлені органи місцевого самоврядування та жителі цієї території.

Також запропоновано ввести зміни у систему розподілу податку на доходи фізичних осіб зараз податок спрямовується у бюджет міста, в якому особа працює, проте публічні блага вона отримує за місцем проживання. Тому податок доцільно перерозподіляти у бюджет міста, в якому особа прописана. За рахунок реалізації цього заходу фінансова незалежність міста Ірпінь зросте з 52,51 % у 2012 році до 58,38 % у 2013 році, що доведено на прикладі проведених нами розрахунків.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 500 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.