Управління маркетингом в міжнародних корпораціях Рік захисту: 2014

Кількість сторінок: 111

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління маркетингом в міжнародних корпораціях

1.1 Поняття та сутність міжнародного маркетингу і маркетингової стратегії

Проведено аналіз думок науковців щодо розуміння сутності міжнародного маркетингу і маркетингової стратегії. Загалом міжнародний маркетинг - це система продажів товарів, робіт та послуг на світовому ринку. Особливістю міжнародного маркетингу є його орієнтація на відмінні культурні, правові, формальні та неформальні реалії. Маркетингова стратегія відповідно означає визначений довгостроковий напрямок розвитку, що націлений на підвищення рівня збуту, збільшення частки на ринку, формування лояльності у покупців тощо. Також у роботі ми звернули увагу на основні проблеми, що характерні для вітчизняних підприємств у сфері реалізації міжнародного маркетингу. Зокрема сюди відносяться проблеми невикористання вітчизняними управлінцями сучасних концепцій та методик формування міжнародних стратегій, низький рівень кваліфікації управлінців вітчизняних державних підприємств та їх невміння конкурувати на міжнародному ринку та інші.

1.2 Характеристика процесу управління маркетингом у компанії

Загалом алгоритм функціонування господарюючого суб’єкта при використанні засобів міжнародного маркетингу передбачає визначення місії та сукупності цілей підприємства, дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища, вибір цільового ринку, розробка стратегії виходу підприємства на ринок, розробка товарної, цінової, збутової та комунікаційних політик, підбір персоналу, що компетентний у міжнародній торгівлі. Щодо складових та факторів міжнародного маркетингу у компанії, то сюди відносяться такі елементи як споживачі, конкуренти, постачальники та інші. Фактори включають в себе наукові, економічні, політичні, культурні тощо. Визначено, що до управлінських концепцій маркетингу відносяться такі як концепція вдосконалення виробництва, концепція вдосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція освіченого маркетингу та інші.

1.3 Методичні аспекти аналізу та обґрунтування оптимальної маркетингової стратегії на міжнародних ринках

Охарактеризовані методичні аспекти проведення аналізу та обґрунтування оптимальної маркетингової стратегії на міжнародних ринках. Наводиться детальний алгоритм аналізу цільового ринку. Систематизована та детально розписана сукупність методів стратегічного аналізу маркетингової системи міжнародного рівня. Наводиться також перелік інформаційного забезпечення комплексної оцінки ринку, основні відносні показники, що необхідно застосувати при здійсненні обґрунтування маркетингової стратегії для підприємства, що діє на міжнародному ринку. Наведена матриця вибору цільового ринку на основі співставлення привабливості ринкових сегментів та власних конкурентних переваг підприємства.

Розділ 2. Дослідження місця Bosch Group на вітчизняному ринку термотехніки

2.1 Компанія Bosch Group на світовому ринку

Для аналізу управління маркетингом в міжнародних корпораціях використовується міжнародна компанія "Бош". Група Bosch - провідний світовий постачальник технологій і послуг в області автомобільних та промислових технологій, споживчих товарів і будівельних технологій. Наводиться детальна організаційна структура підприємства на міжнародному ринку та на національному (українському) ринку. Проведений загальний аналіз показників розвитку Bosch Group у світі за 2010 -2012 роки. Загалом протягом 2010 – 2012 років значення основних показників розвитку групи у світі постійно зростають – об’єм продажів у 2011 році підвищився на 4235 млн.євро, тобто на 8,96 %, а у 2012 році – ще на 1,88 %. Це вказує на стабільний розвиток підприємства, що зокрема забезпечується постійними інвестиціями у дослідження. Також проведено аналіз показників фінансового стану Bosch Group, показників руху грошових коштів, показників ліквідності та інших коефіцієнтів, які розраховуються на основі міжнародної форми фінансової звітності.

2.2 Аналіз внутрішніх факторів та показників конкурентоспроможності

За результатами дослідження можемо констатувати, що більшість внутрішніх факторів роботи підприємства та відділу термопродукції позитивно впливають на його конкурентоспроможність, що й слід було очікувати від організації, яка є частиною світової ефективної промислової групи Бош. Визначено, що компанія пропонує значну кількість моделей одного товару, значну увагу приділяє конкурентоспроможному ціноутворенню. Також компанія характеризується потужним використанням інформаційних технологій, надійними системами контролю роботи за різними напрямками та стратегічного планування.

2.3 Оцінка зовнішніх факторів та показників конкурентоспроможності

З однієї сторони лояльність та зміна базових цінностей споживачів позитивно впливають на підприємство. Також загальне покращення макроекономічних факторів свідчить про гарні перспективи розвитку підприємства. Проте виявлені і негативні впливи, зокрема конкурентне середовище є насиченим та представлене значною кількістю учасників. Можливості для залучення дешевих кредитів у банках відсутні. Для вітчизняних органів характерна висока корумпованість, що знижує ефективність процесу імпорту товарів. Окрім цього на ринку постійно з’являються інновації, що змушує групу Бош активно інвестувати у дослідження.

Розділ 3. Характеристика оптимальної маркетингової стратегії Bosch Group на ринку термотехніки

3.1 Обґрунтування оптимального напрямку подальшого розвитку на основі економіко-математичного моделювання становища ринку

Проведено обґрунтування оптимального напрямку подальшого розвитку на основі економіко-математичного моделювання становища ринку. Застосовується кореляційно-регресійний аналіз для того, щоб провести таке моделювання. На основі моделі розраховано клас товару та визначено оптимальну маркетингу стратегію. Застосувавши методи портфельного аналізу «McKincey» — «General Electric» та матрицю Бостонської консультаційної групи визначено, що в такому випадку оптимальною буде маркетингова стратегія втримування: активізація реклами, зниження цін, модифікація товару, його широке розповсюджуння.

3.2 Розробка ефективних маркетингових заходів для підвищення присутності на міжнародних ринках

Запропоновано сукупність маркетингових заходів, які націлені на підвищення обсягу збуту продукції компанії Бош. Рекомендується використовувати можливості, що пропонують факторингові компанії, що дозволить підвищити обсяг фінансових ресурсів, який виділяється на кредитування покупців. Також доцільно використовувати сучасні інструменти Інтернет-комерції, які забезпечують приріст продажів при контрольовану рівні витрат на збут. Детально обґрунтовано сутність кожного з цих заходів.

3.3 Визначення напрямків посилення конкурентних переваг та оцінка ефективності запропонованих заходів

Визначено, що сукупність заходів забезпечить приріст чистого прибутку на 27,88. Визначено, що єдиною загрозою у цій сфері є валютний ризик, а тому запропоновано використовувати фондові ринки для мінімізації потенційного впливу ризику. Також обґрунтовано організаційний механізм формування та реалізації маркетингової стратегії на підприємстві.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 500 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.