Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 87

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

У ході дослідження проблеми недостатньої участі банків як професійних учасників на фондовому ринку України сформульовані наступні висновки:

  1. Різні науковці по різному трактують сутність професійної діяльності на фондовому ринку. У роботі дотримуємося більш широкого підходу, тобто професійною діяльністю є не лише посередницька робота на фондовому ринку (діяльність торгівця цінними паперами), а й діяльність із емісії власних цінних паперів та інвестування власних фінансових ресурсів у цінні папери. Відповідно, банки як професійні учасники на фондовому ринку здійснюють такі операції як емісію власних цінних паперів, інвестування у цінні папери, діяльність банку як інвестиційного консультанта, брокерську діяльність, дилерську діяльність, довірче управління, діяльність депозитарія, діяльність андерайтингу.
  2. Нормативно-правове поле для роботи банку як професійного учасника фондового ринку формують Національний банк України, Верховна Рада України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку тощо. Комерційний банк використовує внутрішню та зовнішню інформацію для роботи на фондовому ринку. Внутрішня інформація – це управлінська, фінансова та статистична звітність. Зовнішня інформація – це дані рейтингових агентств та ЗМІ, фінансова звітність та інша інформація емітента цінних паперів, інформація від організаторів торгівлі цінними паперами та суб’єктів ринку, закони та нормативні акти регуляторів та законотворців. Уся сукупність інформації використовується банком для оптимізації власної інвестиційної та емісійної діяльності, а також для більш якісного надання послуг для клієнтів.
  3. Аналіз наукової літератури дозволив виявити, що основними проблемами у сфері діяльності банків як професійних учасників фондового ринку є загальне зниження валового внутрішнього продукту, висока інфляція, знецінення курсу національної валюти, не сформована належна інституційна основа для забезпечення прозорої роботи вітчизняних суб’єктів господарювання, відсутність належного контролю зі сторони держави за процесами на фондовому ринку, недофінансування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  4. Виділені основні етапи дослідження ПАТ КБ «ПриватБанк» на фондовому ринку України. Спочатку слід зібрати інформацію про діяльність банку на ринку, зокрема використовувати джерела Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, біржі ПФТС, Державної служби статистики України, фінансову звітність ПАТ КБ «ПриватБанк», конкурентів банку тощо. На основі систематизованої інформації проводять дослідження участі ПАТ КБ «ПриватБанк» на ринку цінних паперів. У процесі дослідження застосовують такі методи як метод табличного та графічного відображення, динамічний метод, структурний метод, метод відносних показників, метод порівняння, метод моделювання, дедукцію, аналіз, факторний аналіз, синтез.
  5. ПАТ КБ «ПриватБанк» проводить активну діяльність на ринку цінних паперів. Банк виступає у ролі емітента, інвестора, а також надає посередницькі послуги, послуги торгівця цінними паперами тощо. Структура портфеля цінних паперів банку змінилася – якщо спочатку він вкладав кошти у асоційовані компанії та цінні папери до погашення, то на кінець ІІІ кварталі 2015 року основу портфеля становили цінні папери на продаж. Компанія змінює поточний статус цінних паперів та намагається продати наявні. Це зумовлено низькою привабливістю фондовому ринку через значні проблеми в економіці. Активність банка як емітента постійно зростає. Банк активно випускає нові акції та боргові цінні папери.
  6. Виявлено, що за окремими видами посередницьких послуг та послуг торговця цінними паперами активність та ефективність банківських операцій знижується. Це також зумовлено складними процесами на фондовому ринку, що стримує клієнтів банку від інвестування у цінні папери. Аналіз ефективності професійної роботи банку на ринку дозволив виявити ряд негативних моментів. По-перше, ефективність посередницької діяльності та діяльності як торгівця цінними паперами знижується, адже на ринку спостерігаються складні економічні процеси. Прибуток від довірчого управління скорочується у 2013-2014 роках. По-друге, ефективність роботи банку як інвестора є малопомітною порівняно із конкурентами. Обсяг цінних паперів у портфелях конкурентів є значно вищим, ніж у ПАТ КБ «ПриватБанк». Ефективною була робота банку у ролі емітента – випуск власних боргових цінних паперів є більш ефективним, ніж залучення коштів через строкові депозитні вклади.

Для інтенсифікації роботи ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» та банківського сектору загалом на фондовому ринку необхідно впровадити ряд оптимізаційних заходів у роботу банківської галузі та фондового ринку:

  1. Запропоновано використати зарубіжний досвід у сфері участі банків на фондовому ринку, зокрема щодо використання ними інноваційних фінансових інструментів. Рекомендовано звернути увагу банків на такий вид цінного паперу, як облігації, дохідність за якими залежить від показника інфляції. Доведено, що попит на такий цінний папері буде значним, адже спостерігаються значні інфляційні очікування серед фізичних осіб. Проведено моніторинг дохідності альтернативних інструментів та визначено високу конкурентоспроможність за ціновим показником серед аналогічних способів накопичення та збереження коштів. Запропоновано методику визначення дохідності за таким цінним папером, яка дорівнюватиме сумі показника інфляції та 3,5 % в рік. На прикладі ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» доведено високу ефективність використання такого цінного паперу – економія за рахунок скорочення процентних витрат становитиме від 5000 до 105 000 тис.грн. у 2016 році. Пропонований інструмент доцільно використовувати як самій банківській установі для залучення коштів, так і допомагати з випуском клієнтам – юридичним особам.
  2. Запропоновано ефективну методику оцінки доцільності інвестицій, що дозволить активізувати інвестиційну діяльність банків на ринку цінних паперів. Суть її зводиться до визначення двох груп показників - інтегрального показника ефективності інвестиційного проекту, що оцінює проект з різних позицій та параметрів грошового потоку. Інтегральний показник визначається на основі методів відносних та абсолютних показників, анкетування та експертного. В рамках визначення інтегрального показника оцінюються за десятибальною шкалою такі сфери проекту чи підприємства, як задоволення споживачів, рентабельність, грошовий потік, витрати, мотивація команди, вміння та кваліфікація, ефективність інформаційної системи, швидкість бізнес-процесів, ефективність бізнес-процесів, кількість бізнес-процесів, частка ринку, створення нової потреби. Щодо оцінки параметрів грошового потоку, то тут рекомендуємо застосовувати типові показники оцінки інвестицій – теперішня чиста вартість грошового потоку, окупність тощо.
  3. Окрім цього для підвищення ефективності роботи банків як професійних учасників запропоновано внести певні зміни у вітчизняне законодавство. Зокрема, Запропоновано закріпити у нормативно-правових актах державний захист інвесторів-фізичних осіб від банкрутства та недобросовісних дій банків-професійних учасників. Такий захід дозволить підвищити довіру фізичних осіб до банків. Запропоновані ліміти на гарантування та інші аспекти дії такого механізму в Україні. Крім цього, для інтенсифікації інвестицій у цінні папери фізичними особами запропоновано оптимізувати вітчизняне податкове законодавство. Зокрема, слід звільнити від оподаткування дохід, що отриманий у вигляді дивідендів за цінними паперами або що отриманий у зв’язку із зростанням вартості цінних паперів. Це дозволить підвищити активність фізичних осіб на фондовому ринку, а, відповідно, і роль банків як професійних учасників.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.