Банки як учасники фінансового ринкуБанки як учасники фінансового ринку - Дипломна робота

Рік захисту: 2012

Кількість сторінок:117

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1 Теоретичні аспекти діяльності банків як учасників фінансового ринку

1.1 Місце та роль банків у структурі фінансового ринку

Отже, в Україні сформувався банкоцентричний фінансовий ринок, а тому роль банківської установи є виключною. Остання може виступати як у ролі посередника, так і емітента, інвестора. Окрім ролі банку, як фінансового інституту, він відіграє також інфраструктурну функцію, особливо на фондовому ринку, як сегменті фінансового ринку. Установа може здійснювати активні та пасивні операції, а також надавати фінансові послуги. Фактично на кожному сегменті фінансового ринку банк займає активну позицію – на грошовому, кредитному, фондовому, валютному, фінансових послуг тощо. Говорячи про місце банку на цьому ринку, важливо зауважити, що окрім взаємодії з покупцями та постачальниками фінансових ресурсів установа активно співпрацює із регулятивними органами, страховими, факторинговими, лізинговими, інвестиційними компаніями, фондовими біржами та саморегулюючими організаціями тощо.

1.2 Нормативно-правове регулювання діяльності банків у сфері надання фінансових послуг

Отже, нормативна база, що регулює питання здійснення операцій банком на фінансовому ринку є значною. Сюди відносяться закони Верховної ради України, нормативні документи Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондової біржі. Перш за все, це Закон України «Про банк та банківську діяльність», Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон України «Про акціонерні товариства», Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та ряд інших, які регулюють окремо взяту операцію чи окремий фінансовий інструмент.

1.3 Огляд зарубіжних та вітчизняних наукових публікацій у сфері організації банківської діяльності на фінансовому ринку

Проведений аналіз наукових робіт дозволяє зробити висновок про значне коло проблем у сфері функціонування банків, як учасників фондового ринку. Висока ризикованість операцій, низька інвестиційна активність, банкоцентричність фінансового сектору, низька взаємодія з іншими учасниками ринку, відсутність значного соціального ефекту від функціонування банківської сфери породжують необхідність обґрунтувати шляхи оптимізації участі банків на фінансовому ринку. Для вирішення проблем необхідно провести детальний аналіз явищ та тенденцій у цій сфері, що дозволить вказати на конкретні шляхи оптимізація діяльності банків у досліджуваній сфері.

Розділ 2 Діяльність банків на фінансовому ринку України

2.1 Ретроспективний аналіз та тенденції розвитку банківської діяльності на основних сегментах фінансового ринку

Отже, спостерігається зміщення акцентів діяльності банків України та ПАТ «ПроКредитбанк» – інтенсифікується діяльність на грошовому сегменті фінансового ринку та скорочується частка кредитного сегменту у загальній структурі. Це пов’язано із тим, що короткострокові кредитні операції, тобто операції на грошовому ринку, характеризуються значно нижчою ризикованістю, а тому банки воліють працювати за цим напрямком. Після кризи зростає роль співпраці з юридичними особами, у той час як погіршення платоспроможності фізичних осіб протягом 2009 року зумовило зниження здатності відповідати за своїми зобов’язаннями перед банками. Щодо валютного ринку, то за цим сегментом фінансового ринку банки проводили активну та ефективну діяльність. Проте виявлені тенденції свідчать про макроекономічні загрози – попит на іноземну валюту у готівці протягом 2009 – 2011 років значно перевищував попит на національну валюту. Щодо ПАТ «ПроКредитбанк», то ефективність його роботи на фінансовому ринку була низькою і протягом періоду 2009 – 2010 років – спостерігається значна збитковість. Основним напрямком роботи банку була співпраця із фізичними та юридичними особами у галузі кредитування. Щодо інших сегментів фінансового ринку – ринок цінних паперів, ринок фінансових послуг, то проаналізуємо їх більш детально у наступних підрозділах.

2.2 Оцінка ефективності інвестиційної діяльності банків

Отже, у сфері інвестування у цінні папери спостерігаються негативні тенденції, що спричинені кризовими процесами. Протягом 2009 – 2011 років ефективність більшості інвестицій у цінні папери була низькою. У той же час ризикованість банківських інвестицій була допустимою – на одного емітента припадає не більше 0,06 % активів одного банку у 2011 році. Загалом інвестиції відволікали не більше 3,24 % активів банку у 2011 році. Щодо структури інвестицій в залежності від сфери діяльності емітента, то без врахування акцій, банки в основному купували облігації внутрішньої державної позики – сума цих цінних паперів зростає щорічно. Ще одним напрямком, який значно активізувався після кризи, є вкладення коштів у нерухомість. Причинами такої тенденції є значна привабливість таких інвестицій, а також конфіскація майна окремих позичальників, що призвело до зростання цієї статті активів банків. Загалом за більшості напрямків валова рентабельність інвестицій протягом 2009 – 2011 років залишалася на беззбитковому рівні. Що ж до банку «ПроКредитбанк», то для нього інвестиційна діяльність була не важливою та відволікала незначний обсяг фінансових ресурсів.

2.3 Особливості взаємодії банків зі страховими компаніями на фінансовому ринку

Загалом виявлена активна співпраця між страховими компаніями та банками в Україні. Установи вкладають кошти у статутні фонди одні одних, реалізують через мережу збуту фінансові послуги. Також важливим напрямком взаємодії є вкладення страховиками коштів у банки – на депозитні рахунки, у цінні папери тощо. Проблемним у цій сфері є наявність депозитів у банках, які відчули проблеми з фінансовою стійкістю, тому кошти були недоступними для використання, що знизило ліквідність страховиків. Для недопущення такого становища – необхідно розробити більш ефективну систему захисту інтересів страхових компаній. Ще одним перспективним напрямком співпраці є страхування кредитів, що надаються банками. Такий механізм здатен розширити попит на послуги банків. Негативною тенденцією є зниження обсягу ринку страхування кредитів. Щодо досліджуваної установи «ПроКредитбанк», то вона не здійснює співпраці із кредитними компаніями.

2.4 Роль НБУ у забезпеченні стабільності фінансового ринку

Визначено, що наявні певні дисбаланси у роботі регулятора. Згідно поточної системи пруденційного нагляду у 2007 – 2011 роках банківська галузь характеризується безризиковою діяльністю. Незважаючи на дотримання установами економічних нормативів – відбувається ряд банкрутств. Тобто необхідно реформувати або ж доопрацювати поточну систему нормативів.

Розділ 3 Напрями оптимізації діяльності банків на фінансовому ринку в контексті зарубіжного досвіду та вітчизняної практики

3.1 Аналіз зарубіжного досвіду діяльності банків в умовах нестабільності світових фінансових ринків

Досвід зарубіжних банків, що функціонують в умовах нестабільних фінансових ринків свідчить про високу прискіпливість до своєї роботи. Відбувається реформування корпоративної системи управління – фінансове мотивування вищого керівництва залежить від ефективності роботи установи. Банки в цей період активно шукають резерви скорочення витрат – за рахунок зниження витрат на рекламу, персонал, збутову мережу тощо. Щодо роботи із проблемними кредитами, то можуть бути використані такі механізми, як зниження ставок, пролонгація, продаж кредитів, зменшення основної суми боргу, конвертація валют тощо. Незважаючи на проблеми, що пов’язані із недостатнім обсягом фінансових ресурсів, окремі банківські установи активізують операції купівлі та поглинання інших банків. Такі дії є ефективними, адже протягом кризового періоду вартість більшості активів є заниженою. Особливим у сфері роботи банків під час кризи є досвід Китаю – банки активно кредитували представників малого бізнесу. Такий напрямком є ефективним, адже малі підприємства здатні швидко перепрофілюватися, а значна кількість позичальників при невеликих позиках сприяють значній диверсифікації кредитного портфеля. Такий досвід доцільно використати вітчизняними банками.

3.2 Впровадження міжнародних стандартів і норм у вітчизняну практику банківської діяльності

Ми запропонували Національному банку України удосконалювати практику пруденційного нагляду відповідно до міжнародних стандартів Базель ІІ та Базель ІІІ. На відміну від системи економічних нормативів, що зараз функціонує в Україні такі угоди передбачають більш гнучке регулювання з можливістю визначення індивідуальних критеріїв для різних банків. Запропоновано відслідковувати не лише ризик ліквідності, кредитний ризик, а й операційний. Для цього можливі три варіанти розрахунків відповідних показників – простий підхід, стандартний та удосконалений. Запропоновано використовувати антициклічні показники – на етапі економічного зростання банк формуватиме значні резерви, а у період рецесії – використовуватиме їх. Також доцільно ввести мінімальне обмеження на співвідношення позикового та власного капіталу – 100 до 3. Стандарти Базель ІІ та Базель ІІІ не є досконалими, адже дещо сповільнюють розвиток банківського сектору, проте криза 2008 – 2009 років чітко продемонструвала, що позитивний ефект від значного контролю над банками є кращим за відсутність останнього. Адже якщо падіння валового внутрішнього продукту у 2009 році становило 35,6% у доларовому еквіваленті, то плата за використання Базель ІІ та ІІІ – сповільнення зростання валового внутрішнього продукту на 0,04 %.

3.3 Напрями вдосконалення діяльності та державного регулювання банків у сфері надання фінансових послуг

Для цілей оптимізації системи регулювання та нагляду за діяльністю банків на фінансовому ринку необхідно здійснити дії по відношенню до архітектури такої системи. Пропонуємо створити єдиний мегарегулятор, який слідкуватиме за діяльністю усіх сегментів фінансового ринку. При аналізі банківської галузі, ми виявили, що створені великі фінансові групи, наприклад, VAB, які працюють на всіх сегментах ринку. Це породжує загрозу – проблеми на одному напрямку фінансової роботи призводять до проблем на всьому фінансовому ринку. Тому формування мегарегулятора дозволить вирішити проблему нагляду за великими фінансовими компаніями.

Висновки

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.