Частка основних засобів в активах

Одиниця виміру показника:

%

Пояснення суті показника

Як випливає з назви, коефіцієнт розраховується як співвідношення поточної вартості основних засобів компанії і суми активів. Значення показника демонструє, яку частку фінансових коштів компанії відволікають основні засоби.

Нормативне значення частки основних засобів в активах:

Не існує нормативного значення показника частки основних засобів в активах. Залежно від виду діяльності компанії цей коефіцієнт змінюється. Наприклад, компанія, яка працює у виробничій сфері, матиме високу частку основних засобів. І навпаки, підприємства сфери торгівлі будуть витрачати фінансові ресурси на запаси товарів, а сам процес торгівлі не є капіталомістким. Для формування зважених висновків необхідно порівняти динаміку основних засобів і динаміку обсягу виробництва, зіставити частку основних засобів в активах досліджуваної компанії та конкурентів, а також розглянути зміну показника протягом деякого періоду часу.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Якщо компанії не вистачає основних засобів, то, звичайно ж, їх необхідно придбати. У випадку, якщо зайві основні засоби відволікають фінансові ресурси, то рішення про їх продаж необхідно добре продумати. Слід врахувати такі фактори, як очікуваний попит на продукцію або послуги в майбутньому, очікуваний рівень інфляції, фактичну і очікувану кількість інновацій в найближчі роки в галузі, здатність наростити обсяг виробництва і збуту за рахунок витіснення конкурентів та інше.

Формула розрахунку частки основних засобів в активах:

Частка основних засобів в активах = Сума основних засобів / Загальна сума активів * 100%

Приклад розрахунку частки основних засобів в активах:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022
Активи
I. Необоротні активи
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ I 76 120
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси 34 37
Дебіторська заборгованість 15 52
Грошові кошти та грошові еквіваленти 75 46
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ II 124 135
Баланс 200 255
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позикові кошти 45 100
Кредиторська заборгованість за товари та послуги 111 95
Інші короткострокові зобов'язання 44 60
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ V 200 255
Баланс 200 255

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 840 713

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості (2023 р.) = 76/200 * 100% = 38%

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості (2022 р.) = 120/255 * 100% = 47,06%

Отримані дані демонструють зниження частки основних засобів у загальній сумі активів. Якщо в 2022 р. частка основних засобів у загальній сумі активів склала 47,06%, то в 2023 р. - 38%. Самі по собі дані не дозволяють сформувати будь-який висновок. Однак, порівняння цієї динаміки із зростанням суми виручки з 713 тис. грн. до 840 тис. грн. дозволяє зробити висновок, що у ПАТ «Веб-Інновація-плюс» в 2022-2023 роках відбувався процес продажу зайвих основних засобів, адже, незважаючи на зменшення їх суми, операційний процес від цього не страждає. Це дозволило знизити потребу у фінансових активах і сума пасивів в компанії в 2023 році знизилося на 55 тис. грн. Так як таке зниження відбувається за рахунок найбільш дорогих фінансових ресурсів (позикових коштів), то це веде до зниження фінансових витрат компанії. Сума позикових коштів завдяки ефективній політиці управління основними засобами знизилася з 100 тис. грн. до 45 тис. грн.