Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Пояснення суті показника

Показник оборотності дебіторської заборгованості (англомовний аналог - Accounts Receivable Turnover, Times) - показник ділової активності, який вказує на ефективність управління заборгованістю клієнтів і інших дебіторів. Значення коефіцієнта демонструє кількість оборотів дебіторської заборгованості, тобто скільки разів дебітори погасили свої зобов'язання перед компанією. Показник розраховується як співвідношення виручки (чистого доходу) до середньої за період суми дебіторської заборгованості.

Складно сформулювати однозначний висновок про вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан компанії. З одного боку, дебітори відволікають фінансові ресурси компанії. Це може привести до збільшення фінансових витрат у зв'язку з необхідністю додаткового залучення кредитних коштів. Однак з іншого боку, збільшення товарного кредитування клієнтів дозволяє підвищити рівень збуту, адже в багатьох сферах можливість отримати товар і оплатити його пізніше є важливою. Якщо витрати на залучення додаткових позикових коштів на надання товарних кредитів перевищують прибуток від збільшення продажів, то в цьому випадку зниження оборотності дебіторської заборгованості буде мати позитивний ефект на роботу компанії. В інших випадках збільшення оборотності дебіторської заборгованості буде мати позитивний ефект на роботу компанії.

Нормативне значення показника оборотності дебіторської заборгованості:

Варто розглянути показник в динаміці за досліджуваний період. У більшості випадків збільшення оборотності дебіторської заборгованості буде позитивною тенденцією для компанії (але завжди потрібно враховувати ситуацію, яка описана вище).

Згідно з методикою Россельхозбанку нормативним вважається таке значення:

Таблиця 1. Нормативне значення показника оборотності дебіторської заборгованості в розрізі сфери діяльності, раз на рік

Показник Оборотність дебіторської заборгованості
Сільське господарство 4,8
Виробництво продуктів харчування та переробна галузь 8
Посередники, оптові та роздрібні торговці 12
Інші 12

Джерело: Васіна Н.В. Моделювання фінансового стану сільськогосподарських організацій при оцінці їх кредитоспроможності: Монографія. Омськ: Вид-во НОУ ВПО ОмГАУ, 2012. с. 49.

Як і інші показники ділової активності, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості варто порівняти зі значенням в конкурентів і середньогалузевим значенням. Це дозволить сформулювати точніші висновки про вплив поточного значення показника оборотності на фінансове становище компанії.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Зазвичай проблемою є зниження оборотності дебіторської заборгованості. Якщо така проблема виникла лише один раз, то необхідно активізувати роботу з повернення коштів компанії. Якщо це системна проблема, то необхідно сформулювати комплексну і чітку політику надання товарних кредитів клієнтам. Наприклад, слід розділити всіх клієнтів по групах виходячи з історії співпраці, важливості кожного з них і поточного фінансового стану. Слід вибрати стиль поведінки: консервативний, звичайний або агресивний. Залежно від цього слід вибрати - чи буде компанія кредитувати тільки найбільш надійних клієнтів (консервативний варіант), або буде намагатися максимізувати рівень збуту і кредитувати всіх крім потенційних банкрутів (агресивний варіант).

Формула розрахунку показника оборотності дебіторської заборгованості:

Показник оборотності дебіторської заборгованості = Виручка / Середньорічна сума дебіторської заборгованості (1)

Середньорічна сума дебіторської заборгованості може бути розрахована наступним чином:

Середньорічний обсяг дебіторської заборгованості (оптимальний спосіб) = Сума значень дебіторської заборгованості на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (2)

Середньорічний обсяг дебіторської заборгованості (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума значень дебіторської заборгованості на кінець кожного місяця / 12 (3)

Середньорічний обсяг дебіторської заборгованості (при наявності тільки річних даних) = (Дебіторська заборгованість на початок року + Дебіторська заборгованість на кінець року) / 2 (4)

Приклад розрахунку оборотності дебіторської заборгованості:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Дебіторська заборгованість 77 71 55
Разом по розділу II 261 266 253
Баланс 305 311 299

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 988 965

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (2023 р.) = 988 / (77/2 + 71/2) = 13,35

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (2022 р.) = 965 / (71/2 + 55/2) = 15,32

Таким чином, існує проблема постійного зниження оборотності дебіторської заборгованості ПАТ «Веб-Інновація-плюс». Якщо в 2022 р дебіторська заборгованість компанії зробила 15,32 обороти, то в 2023 р. - тільки 13,35 оборотів. Для вирішення проблеми необхідно відкоригувати поточну політику управління дебіторською заборгованістю і працювати тільки на умовах передоплати з клієнтами, які не платять вчасно за надані послуги.