Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (Забезпечення оборотних активів власними коштами)

Пояснення суті показника

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (Показник забезпечення оборотних активів власними коштами) - відноситься до групи показників фінансової стійкості та є індикатором здатності компанії фінансувати оборотний капітал за рахунок власних оборотних коштів. Коефіцієнт розраховується як співвідношення власних оборотних коштів до оборотних активів. Значення показника демонструє частку власних оборотних коштів у сумі оборотних активів компанії.

Нормативне значення показника забезпечення оборотних активів власними коштами:

Нормативним значенням є 0,1 і вище. Високе значення говорить про фінансову стійкість компанії і здатність проводити активну діяльність навіть в умовах відсутності доступу до позикових коштів і зовнішніх джерел фінансування компанії. І навпаки, значення нижче нормативного свідчить про значну фінансову залежність підприємства від зовнішніх кредиторів. В умовах погіршення ринкової ситуації компанія, в такому випадку, не зможе продовжити свою діяльність. Негативне значення показника говорить про те, що весь власний капітал і довгострокові джерела спрямовані на фінансування необоротних активів і в компанії немає довгострокових коштів для формування власного оборотного капіталу.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Для підвищення показника можна оптимізувати структуру оборотних і необоротних активів, залучити додаткові кошти власників, змінити поточну дивідендну політику і реінвестувати чистий прибуток в компанію і т.д.

Формула розрахунку показника забезпечення оборотних активів власними коштами:

Показник забезпеченості власними оборотними засобами = Власні оборотні кошти / Оборотні активи

Приклад розрахунку показника забезпечення оборотних активів власними коштами:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022
Активи
I. Необоротні активи
Разом по розділу I 669 670
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу II 475 532
Баланс 1144 1202
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Разом у розділі III 744 645
IV. Довгострокові зобов'язання
Разом у розділі IV 100 100
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Разом у розділі V 300 457
Баланс 1144 1202

Показник забезпечення оборотних активів власними коштами (2023 р.) = (744 - 669) : 475 = 0,16

Показник забезпечення оборотних активів власними коштами (2022 р.) = (645 - 670) : 532 = -0,05

Фінансова стійкість компанії «Веб-Інновація-плюс» зростає, адже значення показника виросло з -0,05 в 2022 р. до 0,16 в 2023 р. Протягом всього періоду коефіцієнт вищий нормативного і компанія здатна профінансувати 16% всіх своїх оборотних активів за рахунок власного капіталу. Залежність від позикового капіталу є прийнятною.