Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами запасів

Пояснення суті показника

Показник забезпечення власними оборотними засобами запасів є індикатором достатності довгострокових коштів компанії для забезпечення безперебійного виробничо-збутового процесу. Показник розраховується як співвідношення власних оборотних коштів і суми запасів. Значення показника говорить про частку запасів, яка фінансується за рахунок ресурсів, залучених на постійній основі.

Нормативне значення показника забезпечення власними оборотними засобами запасів:

Нормативним є 0,5 і вище. Показник варто розглядати в динаміці. Збільшення показника свідчить про підвищення стійкості компанії в середньостроковій перспективі і про зниження залежності від короткострокових джерел фінансування. Негативне значення показника говорить про те, що без короткострокового та довгострокового позикового капіталу компанія не зможе забезпечити безперебійний виробничо-збутової процес. В умовах скорочення можливостей для залучення таких коштів операційний процес може зупинитися.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Як і у випадку з іншими показниками фінансової стійкості, для підвищення значення показника необхідно працювати в напрямку збільшення суми власного капіталу і зниження суми позикових коштів. Оптимізація структури оборотних і необоротних активів дозволить вивільнити частину фінансових ресурсів, що позитивно вплине на нього. Загалом, захід щодо збільшення значення показника повинен враховувати поточну ситуацію і можливості компанії.

Формула розрахунку показника забезпечення власними оборотними засобами запасів:

Забезпечення власними оборотними засобами запасів = Власні оборотні кошти / Запаси

Приклад розрахунку показника забезпечення власними оборотними засобами запасів:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019
Активи
I. Необоротні активи
Разом по розділу I 540 451
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси 80 95
Разом по розділу II 513 562
Баланс 1053 1013
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Разом у розділі III 433 576
IV. Довгострокові зобов'язання
Разом у розділі IV 90 90
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Разом у розділі V 530 347
Баланс 1053 1013

Показник забезпечення власними оборотними засобами запасів (2020 р.) = (433 -540) / 80 = - 1,33

Показник забезпечення власними оборотними засобами запасів (2019 р.) = (576 -451) / 95 = 1,31

У 2019 році ПАТ «Веб-Інновація-плюс» була здатна повністю профінансувати формування запасів за рахунок постійних джерел фінансування. На кожну гривню запасів припадає 1,31 гривні власних оборотних коштів. Однак в 2020 році ситуація змінилася і компанія виявилася менш стійкою. Власний оборотний капітал відсутній. Для вирішення проблеми можна працювати в напрямку зниження суми активів, яка різко зросла в 2020 році. Це відноситься як до необоротних, так і до оборотних активів.