Період одного обороту оборотних активів

Одиниця виміру:

дні

Пояснення суті показника

Період одного обороту оборотних активів - показник ділової активності, який вказує на ефективність управління оборотними активами підприємства. Значення коефіцієнта демонструє період, протягом якого оборотні активи здійснюють один повний оборот. Показник розраховується як співвідношення добутку кількості днів у році на середньорічну суму оборотних активів до суми виручки (чистого доходу).

Нормативне значення періоду одного обороту оборотних активів:

Бажаним є зниження показника протягом періоду дослідження. Така тенденція вказує на ефективний фінансовий менеджмент в компанії. В процесі аналізу також варто порівняти значення коефіцієнта компанії з конкурентами - це дозволить визначити ефективність управління активами з урахуванням особливостей галузі. Для порівняння бажано підбирати компанію такого ж розміру (за критерієм доходу, вартості активів, кількості персоналу або за іншим критерієм.).

Зниження показника свідчить про те, що компанії необхідно менше ресурсів для фінансування своїх оборотних активів. Це дозволяє вивільнити частину фінансових ресурсів. Гроші можуть бути спрямовані на зниження обсягу зобов'язань (найдорожчої їх частини) або на інтенсифікацію поточної операційної, фінансової або інвестиційної діяльності.

Відповідно підвищення показника говорить про те, що компанії необхідно залучити більше фінансових ресурсів для фінансування оборотних активів, а це веде до збільшення фінансових витрат, так як необхідно залучати додаткові кошти.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Існує велика кількість напрямків, за якими може діяти компанія для зменшення періоду одного обороту оборотних активів:

  • - працювати над зниженням суми запасів;
  • - працювати над підвищенням обсягу виручки;
  • - оптимізувати управління дебіторською заборгованістю;
  • - знижувати обсяг інших оборотних активів.

Це дозволить знизити період одного обороту оборотних активів.

Формула розрахунку періоду одного обороту оборотних активів:

Період одного обороту оборотних активів = (360 * Середньорічна сума оборотних активів) / Виручка (1)

Період одного обороту оборотних активів = 360 / Оборотність оборотних активів (2)

Середньорічний обсяг оборотних активів (найбільш правильний спосіб) = Сума оборотних активів на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (3)

Середньорічний обсяг оборотних активів (при наявності тільки щотижневих даних) = Сума оборотних активів на кінець кожного тижня / 51 (4)

Середньорічний обсяг оборотних активів (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума оборотних активів на кінець кожного місяця / 12 (5)

Середньорічний обсяг оборотних активів (при наявності тільки щоквартальних даних) = Сума оборотних активів на кінець кожного кварталу / 4 (6)

Середньорічний обсяг оборотних активів (при наявності тільки річних даних) = (Розмір оборотних активів на початок року + розмір запасів на кінець року) / 2 (7)

Якщо є доступ до внутрішньої звітності, то бажано використовувати формули 3-6 при розрахунку середньорічної суму оборотних активів. В такому випадку можна уникнути впливу сезонного фактору та інших факторів коливання вартості активів протягом року. Як результат, період одного обороту оборотних активів буде максимально точним.

Приклад розрахунку періоду одного обороту оборотних активів:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Активи
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу I 867 957 1043
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу II 1043 1080 931
Баланс 1910 2037 1974

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 4057 3595

Період одного обороту оборотних активів (2023 р.) = (360 * (1043/2 + 1080/2)) / 4057 = 94,2 днів

Період одного обороту оборотних активів (2022 р.) = (360 * (1080/2 + 931/2)) / 3595 = 100,69 днів

Ефективність управління оборотними активами в ПАТ «Веб-Інновація-плюс» підвищується. Якщо в 2022 р. оборотні активи в середньому здійснювали один оборот протягом 100,69 днів, то в 2023 р. - протягом 94,2 днів. Причиною такої тенденції є підвищення обсягу збуту при відносно стабільному рівні оборотних активів.