Період одного обороту запасів

Одиниця виміру показника:

дні

Пояснення суті показника періоду одного обороту запасів

Період одного обороту запасів (англомовний аналог - Days' Sales in Inventory, Inventory Turnover in Days) - показник ділової активності, який вказує на ефективність управління запасами компанії. Коефіцієнт розраховується як співвідношення добутку кількості днів у році на середньорічну суму запасів до суми собівартості. Значення показника вказує на те, скільки днів запаси зберігаються на складі компанії.

Нормативне значення періоду одного обороту запасів:

Зниження значення протягом періоду дослідження є позитивною тенденцією. Воно говорить про те, що менше коштів відволікається на формування запасів. Для визначення ефективності роботи компанії в цьому напрямку доцільно порівняти показник зі значеннями конкурентів.

Кредитно-фінансова організація пропонує наступні нормативні показника залежно від сфери діяльності компанії:

Таблиця 1. Нормативне значення показника в розрізі сфери діяльності, днів

Показник Сільське господарство Виробництво харчових продуктiв та переробні галузі Посередники, оптові та роздрібні торговці Інші
Період одного обороту товарно-матеріальних запасів Від 60 до 120 Від 45 до 80 Від 20 до 45 Від 20 до 45

Джерело: Васіна Н.В. Моделювання фінансового стану сільськогосподарських організацій при оцінці їх кредитоспроможності: Монографія. Омськ: Изд-во НОУ ВПО ОмГАУ, 2012. с. 49.

В загальному, діє правило - чим нижчий період одного обороту запасів, тим ефективніший контроль процесу формування та використання запасів.

Варто пам'ятати, що значення показника може бути занадто низьким. У цьому випадку може бути паралізований виробничий або збутовий процес. Тому політика управління запасами повинна враховувати сезонні коливання, зміну смаків покупців, особливості галузі та виробничого процесу, можливі непередбачені ситуації при доставці, інші чинники.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

У разі відхилення значення показника від нормативного необхідно оптимізувати структуру запасів. Для цього можна використовувати такі методи як ABC-аналіз, XYZ-аналіз та інші. Зниження обсягу запасів дозволить скоротити розмір необхідних фінансових ресурсів, що дозволить знизити фінансові витрати або підвищити доходи компанії за рахунок вкладення грошей в інтенсифікацію діяльності.

Формула розрахунку періоду одного обороту запасів:

Період одного обороту запасів = (360 * Середньорічна сума запасів) / Собівартість (1)

Період одного обороту запасів = 360 / Оборотність запасів (2)

Середньорічний обсяг запасів (найбільш правильний спосіб) = Сума розміру запасів на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (3)

Середньорічний обсяг запасів (при наявності тільки щотижневих даних) = Сума розміру запасів на кінець кожного тижня / 51 (4)

Середньорічний обсяг запасів (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума розміру запасів на кінець кожного місяця / 12 (5)

Середньорічний обсяг запасів (при наявності тільки щоквартальних даних) = Сума розміру запасів на кінець кожного кварталу / 4 (6)

Середньорічний обсяг запасів (при наявності тільки річних даних) = (Розмір запасів на початок року + розмір запасів на кінець року) / 2 (7)

Щомісячні, щотижневі і щоденні оцінки запасів доступні для внутрішнього аналізу, але не для зовнішнього аналізу. Квартальні показники можуть бути доступні для зовнішнього аналізу.

Примітки та коригування:

1. Протягом року значення показника може коливатися (наприклад, через дію сезонного фактору). В кінці періоду ділова активність компанії знижується, обсяг виробничих запасів, незавершеного виробництва і запас готової продукції буде нижчим, тому період одного обороту запасів може бути завищеним. Якщо компанія складає фінансову звітність на піку своєї ділової активності, то оборотність запасів може бути завищеною, а період одного обороту запасів може бути заниженим. Для визначення точного значення показника необхідно використовувати одну з формул 3-6.

Приклад розрахунку періоду одного обороту запасів:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси 87 88 75
Разом по розділу II 125 131 143
Баланс 231 249 238

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 604 704
Собівартість продажів 405 487

Період одного обороту запасів (2023 р.) = (360 * (87/2 + 88/2)) / 405 = 77,78 днів

Період одного обороту запасів (2022 р.) = (360 * (88/2 + 75/2)) / 487 = 60,25 днів

Ефективність управління запасами знижується в ПАТ «Веб-Інновація-плюс». Про це свідчить значне підвищення періоду одного обороту запасів - з 60,25 днів у 2022 році до 77,78 днів в 2023 р Причиною такої тенденції є зниження обсягу виробництва і збуту, в той час як нормативи формування запасів залишилися на попередньому рівні. Необхідно їх переглянути і працювати в напрямку підвищення оборотності запасів і зниження періоду одного обороту запасів.