Період фінансового циклу

Одиниця виміру показника: дні

Пояснення суті показника

Період фінансового циклу (англомовний аналог - Cash Conversion Cycle, Net Trade Cycle) - це період, протягом якого власні оборотні кошти роблять один повний оборот. Показник розраховується як різниця між операційним циклом і середнім періодом погашення кредиторської заборгованості.

Нормативне значення фінансового циклу:

Позитивною динамікою є скорочення показника. Для визначення поточного стану компанії необхідно порівняти період фінансового циклу з конкурентами. Однак, якщо значення показника є нижчим нуля, то це говорить про проблеми з ліквідністю. Компанія залучає великі суми кредиторської заборгованості, що може мати негативні довгострокові наслідки.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

У разі, якщо значення показника нижче нуля, то необхідно вжити заходів з відновлення ліквідності підприємства, наприклад, залучити позикові кошти. Якщо ж значення показника занадто високе, то варто реалізувати сукупність заходів, які дозволять:

  • - знизити період виробничого циклу;
  • - знизити період погашення дебіторської заборгованості;
  • - підвищити період погашення кредиторської заборгованості.

Формула розрахунку фінансового циклу:

Період фінансового циклу = Період операційного циклу - Період погашення кредиторської заборгованості (1)

Період фінансового циклу = Період одного обороту запасів + Період погашення дебіторської заборгованості - Період погашення кредиторської заборгованості (2)

Період фінансового циклу = (360 * Середньорічна сума запасів) / Собівартість) + (360 * Середньорічна сума дебіторської заборгованості) / Виручка) - (360 * Середньорічна сума кредиторської заборгованості) / Собівартість) (3) < / p>

Середньорічна сума активу або пасиву може бути знайдена в такий спосіб:

Середньорічний обсяг елементу балансу (найбільш правильний спосіб) = Сума розміру елементу балансу на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (4)

Середньорічний обсяг елементу балансу (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума розміру елементу балансу на кінець кожного місяця / 12 (5)

Середньорічний обсяг елементу балансу (при наявності тільки річних даних) = (Розмір елементу балансу на початок року + розмір елементу балансу на кінець року) / 2 (6)

Приклад розрахунку фінансового циклу:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси 164 137 112
Дебіторська заборгованість 178 168 156
Разом по розділу II 785 865 809
Баланс 1360 1519 1486
Пасиви
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кредиторська заборгованість 155 195 251
Разом у розділі V 597 740 891
Баланс 1360 1519 1486

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 2945 2983
Собівартість продажів 2309 2254

Період фінансового циклу (2023 р.) = (360 * (164/2 + 137/2)) / 2309+ (360 * (178/2 + 168/2)) / 2945 - (360 * (155 / 2 + 195/2)) / 2309 = 17,33 днів

Період фінансового циклу (2022 р.) = (360 * (137/2 + 112/2)) / 2254+ (360 * (168/2 + 156/2)) / 2983 - (360 * (195 / 2 + 251/2)) / 2254 = 3,82 днів

У 2023 році період фінансового циклу ПАТ «Веб-Інновація-плюс» значно зріс - на 13,51 день в порівнянні з роком раніше. Причинами такої тенденції є збільшення виробничого циклу і підвищення оборотності кредиторської заборгованості. Постійний ріст оборотності дебіторської заборгованості мав позитивний вплив на ефективність роботи компанії. Для скорочення фінансового циклу необхідно шукати резерви зниження періоду виробничого циклу і збільшення періоду погашення дебіторської заборгованості.