Коефіцієнт покриття запасів

Пояснення суті показника покриття запасів

Коефіцієнт покриття запасів - індикатор фінансової стійкості, який демонструє достатність джерел фінансування для створення виробничих і інших запасів. Показник розраховується як співвідношення нормативних джерел фінансування до суми запасів. Значення коефіцієнта вказує на частку запасів, які забезпечені нормальними джерелами фінансування (власного капіталу, довгострокових і короткострокових зобов'язань).

Нормативне значення:

Показник повинен бути вищим одиниці. Значення показника може бути нижчим цього значення тільки в разі негативного власного капіталу, що свідчить про швидке банкрутство компанії. У звичайних умовах значення показника завжди буде вищим одиниці. Його слід розглядати в динаміці. Позитивною ситуацією є підвищення значення показника, що свідчить про підвищення фінансової стійкості.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

У разі недостатності коштів для формування запасів необхідно розробити план по відновленню стійкого фінансового стану компанії. Рішенням проблеми може бути докапіталізація.

Формула розрахунку показника покриття запасів:

Коефіцієнт покриття запасів = (Власні оборотні кошти + Короткострокові зобов'язання) / Запаси

Приклад розрахунку показника покриття запасів:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019
Активи
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу I 341 340
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси 99 98
Разом по розділу II 413 455
Баланс 754 795
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Разом у розділі III 455 432
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Разом у розділі IV 85 85
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Разом у розділі V 214 278
Баланс 754 795

Коефіцієнт покриття запасів (2020 р.) = ((455 -341) + 214) / 99 = 3,31

Коефіцієнт покриття запасів (2019 р.) = ((432 -340) + 278) / 98 = 3,77

У компанії ПАТ «Веб-Інновація-плюс» достатньо нормальних джерел фінансування для підтримки виробничого і збутового процесу. На кожну гривню запасів припадає 3,,31-3,77 гривні доступних фінансових ресурсів.